Організаційно-правові засади публічного управління

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
Освітньо-професійна програма: Публічне управління та адміністрування
Статус: ОК.2 - дисципліна циклу обов’язкових освітніх компонент
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1, 1
Викладацький склад: Карташов Є.Г., д. держ. упр, професор, завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту
Мова викладання: українська

 

Мета навчальної дисципліни.

Мета навчальної дисципліні - оволодіння здобувачами базовими знаннями щодо теоретичних та практичних аспектів організаційно-правових основ публічного управління, а також створення передумов для формування правової культури майбутніх фахівців з державного управління та адміністрування.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

 • формування навичок критичного аналізу сучасних підходів організаційно-правового забезпечення функціонування та розвитку публічного управління;
 • формування у здобувачів наукового уявлення про сутність публічного управління та адміністрування, зміст його механізму, організаційну структуру, підготовку та прийняття управлінських рішень, апарат державного управління, як систему органів виконавчої влади;
 • формування знань щодо розвитку системи публічного управління в державі;
 • оволодіння навичками аналізу проблем структурно-організаційної перебудови в умовах реформ системи державного управління в Україні, пошук шляхів оптимізації підсистем публічного управління;
 • оволодіння теоретичними знаннями щодо еволюції та сучасного стану державної законодавчої та виконавчої влади в Україні, аналіз взаємодії даних органів;
 • засвоєння норм законодавства щодо публічного управління та адміністрування і практику їх застосування;
 • сформувати у здобувачів уміння приймати обґрунтовані управлінські рішення з метою досягнення ефективних кінцевих результатів.

Здобувачі вищої освіти мають набути  загальних компетентностей:

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК02. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути лідером, діяти соціально відповідально та свідомо.

В процесі вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти мають набути також певних спеціальних (фахових) компетентностей:

СК02. Здатність організовувати діяльність органів публічного управління та інших організацій публічної сфери.

СК05. Здатність представляти органи публічного управління у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, громадянами та налагоджувати ефективні комунікації з ними.

СК07. Здатність самостійно готувати проєкти нормативно-правових актів, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного управління та адміністрування.

СК10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

 Програмні результати навчання:

РН02. Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проєкти нормативно-правових актів для їх усунення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Організаційно-правові засади публічного управління» здобувачі вищої освіти повинні

знати:

 • теоретичні засади організаційно-правового забезпечення публічного управління та адміністрування;
 • нормативно-правові акти, що регламентують управлінську діяльність в державі;
 • структуру, функції та повноваження діяльності органів державної влади;

уміти:

 • аналізувати існуючі та розробляти проєкти документів, що визначають пріоритетні напрями розвитку регіону, територіально-адміністративної одиниці, державних органів, установ, організацій, їх структурних підрозділів, застосовуючи комплексний підхід до аналізу державної (регіональної) політики та законодавчих, нормативних та інших актів;
 • розробляти пропозиції (проєкти) до регіональних і галузевих програм соціально-економічного розвитку, цільових перспективних програм та комплекси заходів, спрямованих на підвищення ефективності соціально-економічного розвитку, виходячи із існуючих правових нормативних документів, ресурсного забезпечення та механізмів впровадження управлінських рішень;
 • розробляти пропозиції щодо удосконалення чинної нормативно-правової бази на основі виявлених ознак її недосконалості за результатами вивчення та аналізу ефективності діючих нормативно-правових документів, існуючої практики регулювання суспільних відносин;
 • готувати внутрішню нормативну документацію (накази, розпорядження тощо) щодо виконання завдань державних, регіональних, галузевих (міжгалузевих) програм і проєктів розвитку території чи галузі;
 • здійснювати контроль за виконанням заходів щодо реалізації політики у відповідній сфері, регіоні, галузі, виконання законодавчих і підзаконних актів в обумовлені терміни засобами адміністрування;
 • організовувати вироблення пропозицій щодо поділу організації на підрозділи, визначення їх взаємовідносин, повноважень, механізмів передачі повноважень на основі чинного законодавства.

Обсяг курсу – 120 годин, що відповідає 4.0 кредитам ЄКТС. 

Форма підсумкового контролю – залік.

Робоча програма навчальної дисципліни «Організаційно-правові засади публічного управління»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Організаційно-правові засади публічного управління»