Основи біології та генетики людини

Метою викладання навчальної дисципліни є сформувати у студентів систему знань про закономірності функціонування організму людини, про механізми спадковості і мінливості як основу біологічної  еволюції виду Homo sapiens та причини виникнення міжіндивідуальних відмінностей  за рядом психічних функцій. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні набути фахові компетентності:

  • знання та розуміння: особливості функціонування та регуляції активностінервової,  серцево-судинної, ендокринної, імунної фізіологічних систем; специфіку дії гормонів,  ферментів, вітамінів; особливості формування безумовних та умовних рефлексів, навичок, звичок, емоцій, біоритмів людини; роль всіх систем органів в обміні речовин, забезпеченні гомеостазу  та  його підтримання; тканини, окремі органи і системи органів людини та розпізнавати їх  на малюнках і схемах; принципи роботи нервової і ендокринної систем; механізми роботи серця, руху крові по судинах; механізми скорочення м’язів, забезпечення дихальних рухів; захисні реакції організму; процеси травлення, всмоктування, газообміну в клітинах і тканинах, обміну речовин і перетворення енергії; етапи ембріонального та постембріонального розвитку, механізми росту, статевого дозрівання; роль функціональних систем; сутність і значення нервово-гуморальної регуляції; значення сигнальних систем у сприйнятті навколишнього середовища, біологічне значення сну;  фізіологічні причини стомлення м’язів, причини і наслідки гіподинамії; причини захворювань, що ведуть до порушення функцій  і  складу крові, захворювань ендокринних залоз, органів кровообігу, дихання, травлення, виділення, опорно-рухового апарату, порушень зору і відхилень від нормального фізіологічного розвитку і статевого дозрівання;
  • застосування знань на практиці: уміти порівнювати будову скелету людини і тварин, нервову і гуморальну регуляцію функцій, безумовні та умовні рефлекси; першу і другу сигнальні системи; типи темпераменту; встановлювати  взаємозв’язок будови та функцій органів і систем органів; вплив основних властивостей нервової системи на формування  індивідуальних особливостей  темпераменту, інтелекту, когнітивних функцій тощо; вільно володітибіологічною та генетичною термінологією, методами генетики людини, доцільно використовувати  їх; розв’язувати тестові завдання різних рівнів складності; користуватися довідковою літературою; надати грамотно побудовану, змістовну, усну або письмову відповідь під час складання  заліку.