Основи дефектології

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомити студентів з дефектологією як наукою, що вивчає особливості розвитку навчання і виховання дітей з вадами психічного або (та) фізичного розвитку, з основними категоріями аномальних дітей, зі спеціальними закладами для учнів з відхиленнями розвитку. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні набути фахові компетентності:

  • знання та розуміння: науково-теоретичних основ курсу; закономірностей психічного онтогенезу; психічного дизонтогенезу; видів дизонтогеній; етіології порушень розвитку; психолого-педагогічних особливостей розвитку закономірності дітей різними аномаліями розвитку; особливостей навчання та виховання дітей з різними вадами розвитку;
  • застосування знань на практиці: визначати вид дизонтогенезу; організовувати обстеження дітей з відхиленнями розвитку; надавати консультативну допомогу батькам.