Основи демографії

Метою викладання навчальної дисципліни є надання студентам знань та навичок аналізу демографічних процесів, статистичної оцінки та опису закономірностей відтворення населення певного регіону в конкретних умовах часу. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні набути фахові компетентності:

  • знання та розуміння: теоретичних основ статистичного спостереження як способу формування інформаційної бази для дослідження демографічних процесів; методичних підходів до узагальнення та оброблення демографічних даних; методології і методики екстенсивного та інтенсивного демографічного аналізу демографічних процесів; методики прогнозування та статистичного моделювання демографічних параметрів;
  • застосування знань на практиці: уміти застосовувати методи статистичного спостереження для формування масиву первинних даних для демографічного дослідження; здійснювати оброблення первинних даних з метою одержання узагальнюючих показників, рядів розподілу, відносних, середніх величин, показників варіації тощо щодо демографічних явищ і процесів; виконувати необхідні аналітичні розрахунки із застосуванням комп'ютерної техніки у відповідності із метою демографічного дослідження, наявною вихідною статистичною інформацією; здійснювати аналіз демографічних явищ і процесів на рівні регіону та країни, інтерпретацію одержаних результатів, робити обґрунтовані висновки та прогнозні розрахунки.