Основи екології

Метою викладання навчальної дисципліни полягає у тому, щоб дати студентам досить поглиблене розуміння системних уявлень про екологію як необхідний механізм гармонізації відносин у системі «суспільство-довкілля-техносфера», про необхідність екологізації життєдіяльності людини, практичних засобів та механізмів цього процесу для досягнення збалансованого розвитку в Україні. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні набути фахові компетентності:

  • знання та розуміння: об’єкту, предмету і методів сучасної екології; основних термінів, понять й теоретичних положень сучасної екології; загальних закономірностей розвитку та взаємодії системи «людина-суспільств-біота-довкілля»; основних форм та особливостей антропогенної дії на оточуюче природне середовище; природно-наукових та економічних основ раціонального природокористування; економічних основ охорони довкілля від забруднення; основних нормативних документів й законів України у сфері охорони навколишнього природного середовища та природокористування; основних методів управління якістю навколишнього середовища та раціонального природокористування; діючих економічних механізмів природокористування;
  • застосування знань на практиці: уміти застосовувати фундаментальні екологічні знання для оцінки еколого-економічного стану регіону, країни; ефективно користуватися екологічними довідниками, законодавчими та нормативними документами про охорону навколишнього природного середовища; формулювати практичні пропозиції для поліпшення стану навколишнього природного середовища та раціоналізації природокористування; оцінити економічний збиток від забруднення навколишнього природного середовища та нераціонального використання природних ресурсів; визначати оптимальні шляхи управління якістю навколишнього середовища; оцінювати ефективність використання природних ресурсів на підприємстві; аналізувати дотримання нормативів використання ресурсів; оцінювати ефективність діяльності даного підприємства у сфері охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів; оцінювати рівень екологічної безпеки підприємства.