Основи інклюзивної освіти

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з класифікацією, причинами виникнення, особливостями та формами організації роботи з дітьми із особливими освітніми потребами. Розкрити основні напрямки сучасної системи соціально-педагогічної та корекційно-реабілітаційної діяльності в сфері спеціальної освіти. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні набути фахові компетентності:

  • знання та розуміння: теоретичних аспектів організації діяльності з дітьми із психофізичними порушеннями, класифікації та причини виникнення порушень розвитку осіб, структур порушень розвитку та шляхів організації корекційної роботи;
  • застосування знань на практиці: уміти самостійно добирати методи і засоби роботи з дітьми та організовувати різні види корекційно-компенсаторної діяльності.