ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Метою викладання навчальної дисципліни є вироблення уявлень про специфіку наукової роботи, структуру та логіку наукового дослідження, його методологію та інформаційне забезпечення; ознайомлення із жанрами наукового тексту, основними видами науково-дослідницької роботи студентів; на основі узагальнення початкового досвіду роботи з філософськими текстами студенти мають здобути навики теоретичного мислення, фіксації та трансляції його результатів, участі в науковій комунікації.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні набути фахові компетентності:

  • знання та розуміння: теоретичні основи науково-дослідницької роботи, технологію та організацію науково-дослідницької діяльності; методологію і методи дослідження, концептуальні знання щодо структури наукового дослідження; осмислення видів та форм науково-дослідної роботи; вимог та структури публікації наукових результатів; концептуальні знання щодо оформлення результатів наукових досліджень.
  • застосування знань на практиці: здатність застосовувати теоретичні та емпіричні методи дослідження; здатність до планування науково-дослідних робіт; здатність організовувати науково-дослідну роботу; здатність до формування та обґрунтування наукових гіпотез; здатність до оволодіння традиційними та сучасними інноваційними методами проведення досліджень; здатність до оформлення результатів наукових досліджень та впровадження їх у практику; здатність до інформаційного забезпечення процесу наукового дослідження; здатність до висвітлення наукових результатів, підготовки наукових публікацій; здатність до визначення економічної ефективності наукових досліджень.