ПОЛІТОЛОГІЯ

Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння студентами на основі знань законів, закономірностей, категорій теорії політики, умінням та навичками їх застосування для аналізу конкретних політичних процесів; удосконалення спроможності студентів аналізувати й інтерпретувати зміст і динаміку політичних подій та явищ як у внутрішньополітичному і зовнішньополітичному контексті, формування політичної свідомості та демократичної політичної культури, необхідних навичок політичної діяльності.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні набути фахові компетентності:

  • знання та розуміння: об’єкт, предмет і методи політичної науки, поняття про суб’єкт і об’єкт політики; основні світові політичні школи, концепції та напрями; історію виникнення й розвитку політології як науки, сучасних політичних течій; особливості етнонаціональних відносини у політичному житті; структуру та функції партій, партійних і виборчих систем; основні сучасні ідейно-політичні доктрини і течії; наукових уявлень і розуміння політичної влади, політики, політичного життя, політичних відносин і процесів, політичних режимів, політичної свідомості та культури, суті і функцій держави та громадянського суспільства;
  • застосування знань на практиці: оперувати понятійно-категоріальним апаратом політології; характеризувати вчення про політику, визначати теоретичні, духовні, прикладні та інструментальні компоненти політичного знання, їх роль і функції у підготовці політичних рішень; виділяти теоретичні, прикладні, ціннісні та інструментальні компоненти політологічного знання і використовувати їх у практичній життєдіяльності, навичок участі у виробництві, прийнятті і реалізації політичних рішень, аналізу міжнародного політичного життя, геополітичного становища і політичних процесів в Україні, її місця, статусу та відповідальності у сучасному політичному світі; володіти навичками політичної культури; володіти основами ведення дискусій, ставлення проблем, аргументації та контр аргументації з політичних проблем; критично аналізувати різноманітну політичну інформацію, самостійно мислити і формувати власні політичні переконання; застосувати політичні знання у своїй громадській та професійній діяльності.