Професійна іноземна мова

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма: Публічне управління та адміністрування

Статус: ОК.10 - дисципліна циклу обов’язкових освітніх компонент

Форма навчання: денна, заочна

Рік, семестр: 1, 1-2

Викладацький склад:  Івкін В.М. , к.психол.н., доцент, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту

Мова викладання: українська, англійська

 

Мета навчальної дисципліни: формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.

Основні завдання навчальної дисципліни: розвиток та удосконалення різних видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, діалогічного мовлення, читання, письма та перекладу.

Здобувачі вищої освіти мають набути  загальних компетентностей:

ЗК06. Здатність до професійного спілкування іноземною мовою.

Програмні результати навчання:

РН09. Спілкуватися іноземною мовою на професійну тематику, обговорювати проблеми публічного управління та результати досліджень.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Професійна іноземна мова» » здобувачі вищої освіти повинні:

знати:

  • фонетичні норми англійської мови;
  • властивості слова і словотвір;
  • лексичний мінімум;
  • граматичний матеріал в обсягах, передбачених програмою.

 

уміти:

  • артикулювати англійські звуки;
  • практично володіти лексичними одиницями в межах лексичного мінімуму та тематики передбаченою програмою;
  • працювати з різними типами словників;
  • практично володіти запланованим граматичним матеріалом;
  • висловлювати свою думку та отримувати інформацію у співрозмовника;
  • писати резюме, приватний та офіційний лист, документ або твір відповідно до тематики курсу.

 

Обсяг курсу – 180 годин, що відповідає 6.0 кредитам ЄКТС.

 

Форма підсумкового контролю – залік.