Публічна політика та врядування

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
Освітньо-наукова програма: Публічне управління та адміністрування
Статус: ОК.3 - дисципліна циклу обов’язкових освітніх компонент
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1, 1-2
Викладацький склад: Діденко Н.Г., д.держ.упр., професор,прфесор кафедри публічного управління і проектного менеджменту; Шмагун А.В., к. держ. упр, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту
Мова викладання: українська

 

Мета навчальної дисципліни.

Мета навчальної дисципліні полягає у формуванні в здобувачів вищої освіти сучасного політичного мислення, знань та навиків участі у виробленні й аналізі публічної політики та врядування, використання аналітичних матеріалів в процесі управління регіонами та сферами суспільного життя на засадах публічності та демократії; виконання функцій політичного аналітика в органах державної влади, інститутах громадянського суспільства та засобах масової інформації.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

 • формування сучасних теоретичних та практичних знань, умінь та набуття здобувачами вищої освіти практичних навиків з питань щодо аналізу публічної політики та використання аналітичних матеріалів в процесі публічного управління різними сферами суспільного життя на засадах демократії;
 • вміння здійснювати науково-методологічний аналіз проблем суспільного та державного життя, які вимагають цілеспрямованого політичного та управлінського впливу компетентних органів;
 • вироблення знань та навичок організації моніторингу публічної політики та урядових програм, використання інструментарію оцінювання результативності та ефективності політичних рішень;
 • бути готовими до трансформації органів публічного управління на засадах децентралізації та впровадження передового досвіду демократичних країн Європи та світу;
 • формування навичок самостійної роботи з літературою та джерелами в мережі Інтернет;
 • розвиток логічного та аналітичного мислення;
 • вироблення вміння застосовувати у професійній діяльності основні методи і принципи державної політики.

Здобувачі вищої освіти мають набути  загальних компетентностей:

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК02. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути лідером, діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК03. Здатність розробляти та управляти проєктами.

ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні комунікаційні технології.

В процесі вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти мають набути також певних спеціальних (фахових) компетентностей:

СК01. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти.

СК02. Здатність організовувати діяльність органів публічного управління та інших організацій публічної сфери.

СК03. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, зокрема розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування.

СК04. Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях.

СК06. Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення національної безпеки України.

СК07. Здатність самостійно готувати проєкти нормативно-правових актів, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного управління та адміністрування.

СК10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Програмні результати навчання:

РН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики та публічної служби, основ та технологій прийняття управлінських рішень.

РН03. Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах своєї професійної компетенції.

РН11. Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні та екологічні наслідки варіантів рішень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Публічна політика та врядування» здобувачі вищої освіти повинні

знати:

 • організацію групових форм внутрішньо організаційної комунікації;
 • категорійно-понятійний апарат проблематики публічної політики та врядування;
 • переосмислювати наявне та створювати нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі соціальні, наукові, культурні, етичні та інші проблеми.
 • виявляти загальні тенденції та можливості розвитку публічної організації, адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності, генерувати нові ідеї, обґрунтовувати їх доцільність.
 • визначати, науково обґрунтовувати та критично оцінювати стратегічні напрями розвитку на загальнодержавному, регіональному, місцевому та на рівні організації.
 • розробляти та проводити комунікативні заходи задля забезпечення громадської підтримки прийняття управлінських рішень на всіх рівнях публічного управління та адміністрування.
 • управляти проєктами і програмами, що реалізуються в сфері публічного управління та адміністрування, ураховуючи глобальні виклики, геополітичні процеси, пріоритети розвитку громадянського суспільства, стратегії реалізації публічної політики, специфіку регіонального та місцевого самоврядування

уміти:

 • розробляти та реалізовувати заходи щодо впровадження оптимальних форм і методів діяльності органів публічного управління та адміністрування, враховуючи механізми розвитку громадянського суспільства;
 • використовувати основні теорії та принципи, що лежать в основі науки публічного управління;
 • аналізувати діяльність політичних інститутів та процесів прийняття політичних рішень;
 • працювати в межах інституціонального, структурного та політичного контекстів у процесі вироблення публічної політики;
 • комунікувати та взаємодіяти результативно з окремими громадянами та різними суспільними групами;
 • ідентифікувати проблеми та здійснювати аналіз публічної політики;
 • розуміти, інтерпретувати та використовувати на практиці основні теорії та принципи, що лежать в основі політики регіонального розвитку;
 • оцінювати ефективність публічної влади та політичної системи.

Обсяг курсу – 180 годин, що відповідає 6.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен. 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Публічна політика та врядування»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Публічна політика та врядування»