Публічна служба

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
Освітньо-професійна програма: Публічне управління та адміністрування
Статус: ОК.4 - дисципліна циклу обов’язкових освітніх компонент
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1, 1
Викладацький склад: Діденко Н.Г., д.держ.упр., професор, професор кафедри, Євсюкова О.В.,  д.держ.упр., доцент, професор кафедри
Мова викладання: українська

 

Мета навчальної дисципліни

«Публічна служба» є оволодіння здобувачами комплексом сучасних систематизованих знань про сутність публічної служби, її організацію і функціонування, завдання та функції, механізмів і системи управління державною службою та службою в органах місцевого самоврядування, запровадження кращих зарубіжних практик організації публічної служби, а також формування теоретико-практичних навичок майбутніх магістрів, зокрема відповідних умінь та навичок, необхідних для професійної діяльності по забезпеченню виконання повноважень органів публічної влади та якісному наданню громадянам адміністративних послуг.

Загальні компетентності.

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК02. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути лідером, діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК03. Здатність розробляти та управляти проєктами.

ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні комунікаційні технології.

Фахові компетентності.

СК01. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти.

СК02. Здатність організовувати діяльність органів публічного управління та інших організацій публічної сфери.

СК04. Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях.

СК07. Здатність самостійно готувати проєкти нормативно-правових актів, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного управління та адміністрування.

СК10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Програмні результати навчання:

РН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики та публічної служби, основ та технологій прийняття управлінських рішень.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

 • узагальнення теоретичних засад формування публічної служби, з’ясуванняїї сутності та структури (поділ на державну службу і службу в органах місцевого самоврядування), розуміння основних тенденцій та напрямів еволюції публічної служби. 
 • аналіз законодавства, яке регулює умови і процедуру вступу на посаду і порядок проходження публічної служби, практику його застосування;
 • оволодіння вітчизняним і зарубіжним досвідом організації і функціонування публічної служби з метою імплементації кращих зарубіжних практик у сфері публічної служби українського суспільства;
 • засвоєння положень державної політики у сфері публічної служби, в тому числі державної кадрової політики, формування вмінь з розробки та запровадження заходів щодо їх реалізації;
 • оволодіння методиками запобігання корупційним ризикам у діяльності публічних службовців на етапі прийняття на публічну службу і у процесі проходження публічної служби.
 • набуття навичок належної (у т.ч. етичної) поведінки на публічній службі, яка передбачає сумлінне виконання законів, глибоке знання своїх обов’язків та здатність забезпечувати на високому професійному рівні права та інтереси громадян;
 • формування у здобувачів освіти компетентності  щодо знання основних напрямів розвитку публічної служби як невід’ємної складової демократичної, правової, соціальної держави з соціально орієнтованою економікою, громадянського суспільства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Публічна служба» здобувачі вищої освіти повинні

знати:

 • теоретико-методичні засади функціонування публічної служби;
 • правові джерела публічної служби, що забезпечують формування та функціонування публічної служби; 
 • поняття і зміст принципів публічної служби;
 • основні моделі державної служби та її види, організаційно-правові засади публічної служби; адаптацію публічної служби до стандартів Європейського Союзу;
 • механізми системної взаємодії між органами публічної влади, приватним сектором та суспільством;
 • особливості категорій посад державної служби в Україні;
 • основні права та обов’язки публічного службовця;
 • особливості виконання наказів (розпоряджень) / доручень безпосереднього керівника та керівника публічної служби в органах публічної влади;
 • порядок надання адміністративних послуг;
 • основи та технології прийняття управлінських рішень з урахування базових засад громадянського суспільства;
 • стандарти та правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
 • законодавче і організаційне забезпечення надання публічних послуг;
 • специфіку інформаційно-комунікативних та цифрових технології в органах публічної влади;
 • кадрові процеси та тенденції управління персоналом у публічній службі;
 • передумови виникнення конфліктів в органах публічної влади та запровадження заходів із попередження.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Публічна служба» здобувачі вищої освіти повинні

уміти:

 • володіти глибинними знаннями щодо служби в органах публічної влади
 • аналізувати нормативно-правові акти, що формують та забезпечують реалізацію державної політики у сфері публічної служби;
 • визначати різницю між поняттями «державна служба» та «публічна служба», «державна влада» та «публічна влада», «державне управління» та «публічне управління»;
 • розрізняти державну службу та службу в органах місцевого самоврядування;
 • критично осмислювати проблеми, які відбуваються в органах публічної влади, та знаходити виходи із складних ситуацій;
 • формулювати пропозиції щодо внесення змін до організаційної структури управління органу публічної влади;
 • визначати пріоритетні напрями впровадження електронного урядування та розвитку електронної демократії;
 • працювати з сайтами органів публічної влади;
 • використовувати Єдиний портал вакансій державної служби.
 • здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати власну позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм;
 • організовувати планування роботи з персоналом органу публічної влади;
 • планувати службову кар’єру;
 • критично осмислювати проблеми та розв’язувати завдання на посаді публічного службовця
 • визначати ключові показники для оцінювання результатів службової діяльності публічних службовців;
 • оскаржувати висновок з негативною оцінкою за результатами службової діяльності державних службовців;
 • визначати статус публічного службовця в країнах ЄС;
 • користуватися сучасними персонал-технологіями в управлінні персоналом на публічній службі;
 • визначати напрями імплементації медіації в публічній службі,
 • здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми у сфері публічної служби  і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання.

Обсяг курсу – 160 годин, що відповідає 6.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Публічна служба»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Публічна служба»