Стратегічне управління та управління змінами

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
Освітньо-професійна програма: Публічне управління та адміністрування
Статус: ОК.5 - дисципліна циклу обов’язкових освітніх компонент
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1, 2
Викладач: Дегтярьова І.О., д. держ. упр, професор, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту
Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни полягає у розвитку системних знань та умінь щодо здійснення стратегічного управління на національному, регіональному та місцевому рівнях публічного управління, а також управління змінами на організаційному рівні.

Основні завдання навчальної дисципліни:

 • формування базових знань щодо здійснення стратегічного управління в системі публічного управління;
 • розвиток знань щодо процедур розроблення стратегічних документів на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях;
 • розвиток вмінь генерування нових ідей для вироблення стратегічних рішень;
 • розвиток знань та вмінь щодо управління змінами в діяльності публічних організацій.

Здобувачі вищої освіти мають розвинути  загальні компетентності:

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення, зокрема стратегічні.

ЗК07. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Здобувачі вищої освіти мають набути також спеціальні (фахові) компетентності:

СК04. Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях.

СК08. Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-економічних систем на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Стратегічне планування та управління змінами в публічному управлінні» здобувачі вищої освіти повинні навчитися:

РН06: Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації управлінських та загально-організаційних структур

у тому числі знати:

 • сутність стратегічного підходу до управління; значення стратегічного управління та планування в системі публічного управління;
 • концепції стратегічного управління;
 • складові процесу стратегічного управління; як забезпечувати комплексний підхід до розробки національних/регіональних програмних документів щодо розвитку публічного управління;
 • складові системи стратегічного управління в Україні;
 • документи стратегічного планування, визначені законодавством;
 • основні цілі та завдання державної стратегії регіонального розвитку;
 • особливості регіональних стратегій розвитку;
 • технології стратегічного управління; алгоритм формування системи стратегічних цілей і завдань
 • форми участі громадськості у стратегічному плануванні;
 • порядок реалізації стратегій розвитку; програми і проєкти як інструментарій реалізації стратегії розвитку громад і територій;
 • порядок розроблення, затвердження та виконання регіональних цільових програм, прогнозних документів;
 • організаційно-правові основи просторового планування розвитку громад та територій;
 • змістові складові моніторингу і оцінювання в стратегічному управлінні;
 • порядок здійснення стратегічної екологічної оцінки стратегії розвитку регіону;
 • підходи до управління змінами у сучасних соціально-економічних системах;
 • напрями адаптації організації до змін;
 • прояви і причини спротиву змінам, підходи та засоби його подолання;
 • сутність стратегічних змін;
 • сутність бенчмаркінгу і реінжинірингу для змін.

РН07: Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також методи командної роботи

у тому числі вміти:

 • проводити системний аналіз у стратегічному управлінні;
 • вміти генерувати ідеї для стратегічного розвитку та аргументувати стратегічні рішення.

Обсяг курсу – 180 годин, що відповідає 6.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічне управління та управління змінами»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Стратегічне управління та управління змінами»