Управління фандрейзингом

Рівень вищої освіти: другий (магістерський); третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: без обмежень
Спеціальність: без обмежень
Освітньо-професійна / освітньо-наукова програма: без обмежень
Статус: дисципліна вільного вибору здобувачів вищої освіти
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1-й рік, 2-й семестр

Викладацький склад:
Бережна Г.В., кандидатка економічних наук, доцентка

Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти системи знань з теорії та практики процесу залучення ресурсів на реалізацію проєктів.

Завдання навчальної дисципліни: розкрити сутність, принципи та основні поняття фандрейзингу; визначити особливості залучення грантів та співпраці із фондами; визначити найбільш прості та зручні шляхи досягнення поставлених цілей за рахунок залучення ресурсів на реалізацію проєкту; здійснювати планування та будувати логічну схему проєкту в процесі залучення ресурсів від грантодавчих установ; оволодіти основами складання проєктної заявки, бюджету проєкту, звітності.

Зміст дисципліни. Сутність, принципи та основні поняття фандрейзингу. Досвід та перспективи розвитку фандрейзингу. Фандрейзингова діяльність та форми її підтримки. Фонди та гранти. Планування фандрейзингової діяльності. Вибір стратегії та звернення. Бюджет та результат діяльності фандрейзингу. Основні методики роботи фандрейзера.

Обсяг курсу: 90 годин (3 кредити)

Форма підсумкового контролю: залік

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Управління фандрейзингом»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Управління фандрейзингом»