Управління проєктами в публічній сфері

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
Освітньо-професійна програма: Публічне управління та адміністрування
Статус: ОК.6 - дисципліна циклу обов’язкових освітніх компонент
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1, 1-2
Викладацький склад: Бережна Г.В., к.е.н, доцент, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту
Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни.

Мета навчальної дисципліні полягає у набутті знань та оволодіння методами, техніками та інструментами управління проєктами в публічній сфері.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

 • оволодіння знаннями щодо особливостей ініціювання, розробки та реалізації проєктів в публічній сфері, їх зв’язку зі стратегічними та програмними документами, життєвого циклу проєкту та визначення потреб-вимог зацікавлених сторін з урахуванням ризиків та обмежень проєкту, проєктного аналізу та його застосування для проєктів в публічній сфері, визначення основних видів діяльності за проєктом та їх співвідношення із цілями проєкту, видів результатів проєкту та забезпечення сталості проєкту, забезпечення міжсекторальної взаємодії на всіх стадіях життєвого циклу проєкту та врахування інтересів різних груп зацікавлених сторін, презентації результатів проєкту;
 • формування практичних навичок визначення мети проєкту та зацікавлених сторін, аналізу потреб як вимоги до проєкту, пошуку оптимальних рішень, які забезпечать очікуваний результат, планування етапів реалізації проєкту, визначення основних видів діяльності за проєктом, необхідних ресурсів, ризиків та факторів забезпечення сталості результатів проєкту, розробки та презентації концепції проєкту зацікавленим сторонам.

Здобувачі вищої освіти мають набути  загальних компетентностей:

 • ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • ЗК02. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути лідером, діяти соціально відповідально та свідомо;
 • ЗК03. Здатність розробляти та управляти проєктами.
 • В процесі вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти мають набути також певних спеціальних (фахових) компетентностей:
 • СК02. Здатність організовувати діяльність органів публічного управління та інших організацій публічної сфери;
 • СК06. Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення національної безпеки України;
 • СК08. Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-економічних систем на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях;
 • СК09. Здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері публічного управління та адміністрування;
 • СК10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроантлантичної інтеграції.

 Програмні результати навчання:

РН06. Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, проєктами, застосовувати міжнародний досвід при проєктуванні.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Управління проєктами в публічній сфері» здобувачі вищої освіти повинні

знати:

 • сутність, ознаки та основні елементи проєктної діяльності органів публічної влади;
 • підходи до типологізації проєктів у публічній сфері, сутність, характерні ознаки та фактори, що зумовлюють специфіку проєктів у публічній сфері;
 • можливості публічного управління на засадах проєктного менеджменту;
 • поняття, види та алгоритм проєктного аналізу;
 • етапи та інструменти проєктного циклу, методичні основи планування проєктів в публічній сфері;
 • основні підходи до формування команди проєкту, стадії розвитку команди та методи командної роботи.
 • стандарти якості, сучасні концепції управління якістю проєкту;
 • процеси управління комунікаціями проєкту, складові інформаційної безпеки комунікаційного процесу проєкту;
 • поняття ризику та невизначеності, види ризиків, що виникають на різних стадіях життєвого циклу проєкту;
 • класифікацію донорів, характеристики грантових конкурсів, інформаційні джерела грантрайтингу, структуру та особливості підготовки проєктної заявки на грантові конкурси;
 • нормативну базу та умови фінансування проєктів Державним фондом регіонального розвитку;
 • критерії та механізм відбору інвестиційних програм і проєктів, особливості інноваційних проєктів;
 • механізми запровадження громадських бюджетів (бюджетів участі) в територіальних громадах;
 • поняття, види та виміри сталості в проєктах та проєктному менеджменті, ключові фактори, які впливають на сталість міжнародних програм та проєктів;
 • вимоги донорів та можливості громад для забезпечення сталості результатів проєктів в публічній сфері;
 • різницю між моніторингом реалізації та оцінюванням успішності проєктів;
 • концептуальну модель взаємозв’язків між сталістю та успіхом проєкту.

уміти:

 • використовувати проєктні технології в системі публічного управління та адміністрування;
 • аналізувати публічну проблему, що буде вирішуватися в форматі проєкту, на основі побудови «дерева проблем»;
 • аналізувати та оцінювати потреби зацікавлених сторін проєкту, складати реєстр зацікавлених сторін;
 • опрацьовувати ідеї проєкту, формулювати цілі проєкту на основі побудови «дерева цілей», визначати стратегію проєкту;
 • формувати очікувані результати проєкту в публічній сфері з урахуванням вимог сталості та інноваційності проєкту, розробляти концепцію проєкту;
 • розробляти логіко-структурну матрицю при розробці та реалізації проєктів в публічній сфері;
 • використовувати основні інструменти проєктного менеджменту для структуризації проєкту, складати план реалізації проєкту;
 • організовувати взаємодію учасників проєкту, розвивати команду проєкту;
 • забезпечувати якість продукту проєкту та процесу управління проєктом;
 • розробляти комунікаційний план проєкту, управляти очікуваннями зацікавлених сторін у проєкті, складати звіти про результати діяльності;
 • забезпечувати міжсекторальну взаємодію на всіх етапах життєвого циклу проєкту;
 • оцінювати ризики проєкту на основі матриці аналізу ризиків та розробляти механізми зниження та протидії ризикам;
 • готувати та подавати проєктні заявки на грантові конкурси, оформлювати додатки;
 • забезпечувати сталість проєкту в публічній сфері на основі матриці оцінки сталості проєкту, презентувати та адвокатувати результати проєкту.

Обсяг курсу – 150 годин, що відповідає 5.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Управління проєктами в публічній сфері»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Управління проєктами в публічній сфері»