Вища та прикладна математика

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки; 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 051  Економіка; 073 Менеджмент
Статус: ОК.9 - дисципліна циклу обов’язкових освітніх компонент
Форма навчання: денна, заочна
Рік, семестр: 1, 2-3
Викладацький склад: Дубініна В.В., к. пед. н, доцент, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту
Мова викладання: українська

 

Мета навчальної дисципліни.

Мета навчальної дисципліні полягає у формуванні у здобувачів вищої освіти базових математичних знань для вирішення завдань у професійній діяльності, вмінь аналітичного мислення та математичного формулювання економічних задач, що виникають у процесі управління.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

 • виконання дій над векторами, матрицями, обчислення визначників;
 • розв'язування систем лінійних рівнянь;
 • дослідження форм і властивостей прямих та площин, кривих і поверхонь другого порядку;
 • знаходження границі степенево-показникових функцій;
 • дослідження функції за допомогою диференціального числення;
 • здійснення інтегральних числень;
 • дослідження числових та ступеневих рядів;
 • розв'язування диференціальних рівнянь першого та вищих порядків;
 • побудови та використання економіко-математичних моделей;
 • використання стандартного програмного забезпечення для аналізу ймовірнісних процесів та статистичної обробки даних;
 • обробки симплекс таблиць;
 • складання початкових планів розподільчого типу;
 • аналізу конфліктних ситуацій;
 • самостійного освоєння програмних засобів за допомогою літератури та вбудованих довідкових систем або навчаючих програм.

Здобувачі вищої освіти мають набути  загальних компетентностей:

ЗК03. Здатність до абстрактного мислення , аналізу, синтезу.

Програмні результати навчання:

РН06. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.

Програмні результати навчання

Знання:

 • основи наукових досліджень, методики розвитку особистості;
 • методики навчання математичних дисциплін;
 • методики роботи з колективом;
 • навички критичного мислення;
 • навички логічного, послідовного й аргументованого викладу думки;
 • навички самонавчання та самоорганізації;
 • навички усної та письмової комунікації українською та англійською мовами.

Когнітивні уміння та навички з предметної області:

 • вирішувати завдання, що відповідають професійній кваліфікації;
 • застосовувати отримані знання при розв’язанні професійних задач;
 • вміти аналізувати власну діяльність, з метою її удосконалення та підвищення своєї кваліфікації;
 • володіти основними поняттями математики, вміти використовувати математичний апарат при вивченні і кількісному описі реальних процесів і явищ, мати цілісне уявлення про математику як науку, її місце в сучасному світі і в системі наук;
 • здійснювати науково-дослідну діяльність.

Практичні навички з предметної області,здатності:

 • аналізувати, узагальнювати і поширювати передовий досвід;
 • систематично підвищувати свою професійну майстерність;
 • використовувати новітні освітні технології, програмне забезпечення й сучасні технічні засоби навчання у майбутній професійній діяльності;
 • на практиці застосовувати знання в області охорони праці на підприємстві;
 • стежити за сучасними тенденціями науки в галузі менеджменту та економічних теорій, уявляти їхню сутність та враховувати в професійній діяльності;
 • передбачати труднощі, які можуть виникати в професійній діяльності та виробляти прийоми їх уникнення й попередження;
 • здатність здійснювати експериментальні та спостережувальні дослідження, аналізувати отримані дані;
 • здатність використовувати інноваційні методики математики у розв’язанні практичних економічних завдань на підприємстві.
 • уміння формулювати завдання математично у словесній формі з метою полегшення їх аналізу і розв’язування;
 • здатність використовувати комп’ютерні технології під час розв’язування економічних задач;
 • визначення залежностей між параметрами стану та управління;
 • побудова об’єктивно обґрунтованих економіко-математичних моделей (або систем цих моделей) оптимізації діяльності економічного об’єкта;
 • побудова об’єктивно обґрунтованих економіко-математичних моделей (або систем цих моделей) оптимізації діяльності економічного об’єкта
 • забезпечення необхідними методами пошуку оптимальних розв’язків за допомогою побудованих моделей.

Соціальні, м'які навички

 • здатність діяти соціально відповідально і свідомо.

Обсяг курсу – 120 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Вища та прикладна математика»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Вища та прикладна математика»