Міжнародна науково-практична онлайн конференція «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості»

Міжнародна науково-практична онлайн конференція «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості»

23 жовтня 2020 року на базі платформи відеоконференцій Zoom кафедрою педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного вищого закладу освіти «Університет менеджменту освіти» було проведено онлайн конференцію «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості»

Офіційне відкриття Міжнародної науково-практичної конференції «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості» в ОНЛАЙН-форматі зворушливо розпочалося із духовного гімну України «Молитва за Україну» (музика Миколи Лисенка, слова Олександра Кониського).

З привітальним словом до учасників конференції звернулися:

 • Олена АЛЕЙНІКОВА, директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор наук з державного управління, професор;
 • Володимир КЛЯЙН, доктор габілітований, доцент, директор інституту Юрая Палеша в Левочі;
 • ​Людмила ФИЛИПОВИЧ, завідувач Відділу філософії та історії релігії Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ, доктор філософських наук, професор;
 • ​Ігор КОЗЛОВСЬКИЙ, старший науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ, президент Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних стосунків, радник міністра культури, молоді і спорту, член Експертної ради з питань свободи совісті та релігійних організацій, кандидат історичних наук, доцент
 • ​Ольга КУШНЄРОВА, асистент директора Всеукраїнського благодійного фонду «Східноєвропейська гуманітарна місія», координатор тренінгів для освітян "Характер як основа"
 • Олександр НІКОЛАЄНКО, голова громадської організації «Возлюби», магістр з християнської педагогіки, викладач у закладах освіти
 • ​Ірина СІДАНІЧ, завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, доцент

Після пленарної частини конференції, робота учасників була продовжена у 4 сесійних кімнатах Zoom відповідно до напрямів роботи секцій, зокрема:

 • роль та місце закладів вищої духовної освіти в системі вищої державної освіти;
 • кафедра педагогіки, адміністрування та соціальної роботи як «школа синергії освіти і духовності
 • формування духовних цінностей здобувачів освіти як один із пріоритетних напрямів освітнього менеджменту
 • використання сучасних освітніх технологій у процесі розвитку освіти і духовності

За результатами Міжнародної науково-практичної конференції «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості» було ухвалено резолюцію.

Учасники Міжнародної науково-практичної конференції «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості»,

 • ґрунтуючись на результатах класичних та сучасних досліджень в суспільних науках, зокрема у педагогіці, соціальній психології, соціальній філософії з питань розвитку суспільства й особистості,
 • підтверджуючи прихильність християнським принципам виховання особистості, соціального прогресу, державотворення і національного поступу,
 • слідуючи засадам Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки, Проєкту стратегії сталого розвитку України до 2030 року, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року,
 • беручи до уваги результати обговорення на Конференції широкого кола питань за значеною проблематикою, ідеї та пропозиції доповідачів та учасників,
 • висловлюючи занепокоєння сучасним станом українського суспільства, який характеризується низьким рівнем розвитку духовно-моральних якостей особистості, слабким розвитком національної, культурної, політичної, екологічної та економічної свідомості громадян; тенденцією скорочення інтеграції предметів морально-духовного спрямування в освітній процес нової української школи; наявністю у суспільстві сталих міфів про антагонізм духовного і наукового,
 • констатуємо важливість актуалізації діалогу між освітянами та релігійними діячами з метою подальшого розвитку взаєморозуміння, осмислення взаємобуття та взаємовпливу для розробки та реалізації системи заходів для популяризації у суспільстві ідей духовності, моральності, самовдосконалення та саморозвитку; для розбудови системи освіти на засадах християнської аксіології в інтересах сталого розвитку особистості і суспільства в цілому; для активізації спільної діяльності по моніторингу впливу на розвиток особистості окремих соціальних явищ (ЗМІ, Інтернет, окремі напрями освітньої та виховної політики) та підготовки пропозицій профільним міністерствам та службам для посилення контролю за захистом інтелектуальної, психічної та духовної безпеки українських громадян.

Для забезпечення зазначеного учасники Конференції пропонують:

 • створити ініціативну групу «Школа синергії освіти і духовності» з метою подальшої координації спільних зусиль для всебічного та сталого розвитку українського суспільства на цінностях християнської аксіології, української самобутності та цивілізаційної спадщини світу;
 • Державному закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України стати науковою платформою для реалізації стратегічних завдань Школи;
 • Католицькому університету в Ружомберку, Інституту Юрая Палеша в Левочі (Словацька Республіка), Університету гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща), Всеукраїнському Інституту Розвитку Інтелекту (Південна Корея) та іншим зарубіжним організаціям стати міжнародними партнерами з метою створення умов для обміну корисним досвідом, закордонного стажування членів ініціативної групи;
 • відділенню релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ та іншим науковим установам Національної Академії Наук та Національної Академії Педагогічних Наук, а також профільним міністерствам стати науковими партнерами Школи у процесі розробки та реалізації програм, спрямованих на духовний розвиток особистості;
 • громадській раді з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при МОН України стати правовим партнером Школи;
 • закладам вищої духовної освіти стати експертними партнерами у процесі підготовки та реалізації програм діяльності Школи;
 • релігійним організаціям, об’єднанням і громадам стати головними амбасадорами у суспільстві для широко впровадження передових ідей духовності і освіти з метою актуалізації особистісного та національного поступу;
 • громадській організації «Возлюби», Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних стосунків та іншим неурядовим організаціям, фондам, громадським ініціативам та окремим громадянам стати ресурсними партнерами для забезпечення діяльності Школи.

Учасники Міжнародної науково-практичної конференції «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості» висловили переконання щодо того, що цей захід стане першим в ряді подій, які сприятимуть активізації процесу діалогу між науковою та релігійною спільнотою для встановлення історичної справедливості про синергію освіти і духовності та спільний благодатний вплив на розвиток особистості і суспільства в цілому.