НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ - ПРАЦЮЄМО ДИСТАНЦІЙНО

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ - ПРАЦЮЄМО ДИСТАНЦІЙНО

Протягом місяця з початку оголошення карантину в освітніх закладах України, в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «УМО» освітній процес здобувачів вищої освіти організовано із використанням можливостей технологій дистанційного навчання, адже ми здатні забезпечити всі необхідні умови для проведення повноцінного освітнього процесу.

Всі зусилля колективу Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «УМО»  під час загальнонаціонального карантину, введеного з метою запобігання коронавірусу COVID-19, було спрямовано на налагодження і якісного забезпечення освітнього процесу. Здобувачам вищої освіти та викладачам було запропоновано декілька освітніх платформ та Internet-сервісів.

Не перший рік науково-педагогічні працівники Інституту опановують роботу та самостійно забезпечують розміщення навчальних матеріалів на платформі eFront, яка на сьогодні стала більш ніж актуальною.

Функціонал eFront дозволяє організувати адаптивне навчання. Навчальний матеріал може бути представлений структурованими веб-сторінками, файлами, тестами, проектами (завданнями), опитуваннями, SCORM, форумами. Також забезпечена інтеграція з системою веб-конференцій Big Blue Button.  За допомогою платформи eFront існує можливість формування докладних звітів про діяльність здобувачів вищої освіти з гнучкою фільтрацією та виявлення «прогалин» в компетенціях і автоматичного підбору навчального матеріалу для їх усунення, які безперечно допомагають викладачам у процесі їх роботи з академічними групами.

За власної ініціативи Інститут приєднався до програми «Coursera Coronavirus Response Initiative» та має змогу надавати студентам та співробітникам вільний доступ до навчальних курсів Coursera, а сервіси Google Suite for Education дозволили швидко організувати освітній процес за допомогою ClassRoom та Hangouts Meet.

Невеликим, але дуже потужним колективом Інституту, який налічує 33 науково-педагогічних працівника, завдяки опануванню новітніх цифрових технологій, організовано безперебійне проведення відео-лекцій та семінарських занять для 43 академічних груп здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Проведення  заліково-екзаменаційних сесії відбувається в on-line режимі.

Із застосуванням платформи відео-конференцій ZOOM  з 13 квітня 2020 р. кафедрами Інституту організовано процес попереднього оn-line захисту кваліфікаційних робіт  для 173 здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня.

Навчальний відділ Інституту успішно координує діяльність всіх кафедр, відділу підготовки іноземних громадян до вступу у ЗВО, готує уніфіковані розклади занять та здійснює контроль якості освітнього процесу. Тримається постійний зв’язок із старостами академічних груп, головою Студентської колегії Університету не тільки з питань організації освітнього процесу. Важливими для всіх нас залишаються питання пов’язані з перебуванням здобувачів вищої освіти  в гуртожитку Університету, їх стан здоров’я і психологічний клімат в умовах кризової ситуації, що склалася в країні.

Відділ практики та маркетингу не зупиняє роботу щодо аналізу ринків роботодавців, проведення та організації можливих, у даних умовах, варіантів проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти та популяризації освітніх програм Інституту. Підготовлено та розміщено на сайті Університету Програми фахових вступних випробувань на 2020 рік.

Щотижневі розширені наради директорату Інституту, а також наради  з нагальних робочих питань, на яких присутні не тільки керівники структурних підрозділів, але і науково-педагогічні працівники відбуваються в режимі відео-конференцій на платформі ZOOM, а налагоджений процес електронного документообігу допомагає систематизувати послідовність виконання прийнятих рішень.

Відповідно до Плану роботи, в режимі on-line, 09 квітня 2020 р. відбулося чергове засідання Вченої ради Інституту, на якому було обговорено та ухвалено низку рішень, що відображають всі реалії сьогодення й умови роботи колективу:

  • Про стан та перспективи професійного розвитку науково-педагогічних працівників ННІМП УМО;
  • Про підготовку до проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь 2020: пріоритетні напрями глобалізаційних змін»;
  • Деформалізація процесу підготовки психологів в ННІМП ДЗВО «УМО».

Організацію та проведення 14 травня 2020 року щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2020: пріоритетні напрями глобалізаційних змін» прийнято рішення забезпечити у форматі відео-конференції в режимі он-лайн зв’язку, за результатами роботи якої планується видання електронного збірника матеріалів конференції та спеціальних випусків електронного наукового видання «Науковий вісник УМО. Серія: Педагогіка», «Науковий вісник УМО. Серія: Економіка та управління».

Інтерес членів Вченої ради Інституту викликала і доповідь завідувача кафедри психології та особистісного розвитку, доктора психологічних наук, професора Павла Лушина, який зазначив на актуальності деформалізації процесу підготовки не тільки психологів, але і всіх здобувачів вищої освіти, процес якої професор передбачав ще 6 років тому …

Хотілося б відмітити, що діяльність нашого Інституту і ті сміливі кроки, які ми останнім часом вже зробили – розробка та введення нових форм кваліфікаційних робіт, створення Центру психологічної підтримки здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників Інституту тільки  підтверджують та відображають процеси інформаційних та інноваційних змін, які відбуваються в нашому суспільстві вже сьогодні.

Колектив Інституту продовжує плідно працювати за науково-дослідними темами кафедр. 09 квітня 2020 р. було ухвалено рішення щодо рекомендації до розгляду Вченою радою УМО ряду наукових та навчально-методичних праць творчих колективів кафедр, серед яких:

  • колективна монографія «Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика» за заг. ред. професора В. В. Іванової;
  • навчально-методичний посібник «Організація та проведення педагогічної практики здобувачів вищої освіти за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» (В. А. Гладуш, А. М. Висоцька, С. О. Дубовський);
  • навчальний посібник «Основи публічного управління та антикорупційна діяльність» (Карташов Є. Г., Миколаєць А. П. Антонов А. В., Драган І. О., Дацій Н.В. та ін).

Не зважаючи на складнощі організації роботи Інституту під час продовження обмежувальних заходів, у зв’язку із загальнонаціональним карантином, колективом Інституту ведеться невпинна робота щодо наповнення web-сторінки Інституту оновленими матеріалами та інформаційними повідомленнями, підтримується зворотній зв’язок зі стейкхолдерами. Не припиняється і навчально-методична робота науково-педагогічних працівників Інституту. Так, за цей період викладачами ННІМП оновлено навчально-методичні комплекси, викладено на web-сторінку Інституту робочі програми навчальних дисциплін та  Силабуси.

Кафедрою педагогіки, адміністрування та соціальної роботи за підтримки керівництва Інституту і науково-методичного центру ліцензування та акредитації Університету підготовлений пакет документів для проходження акредитації ОНП «Спеціальна освіта (за нозологіями)» зі спеціальності  016 «Спеціальна освіта».

Суттєвого оновлення набули внутрішні нормативні документи Інституту, які налічують 33 позиції.

В режимі відео-конференцій, згідно із Планом роботи на 2020 р. були проведені засідання кафедр, на яких була присутня директор Інституту Олена Алейнікова для узгодження робочих питань, обговорення перспективних планів діяльності та моральної підтримки колективів.

Результатом втілення сучасних ідей академіка-секретаря Відділення вищої освіти НАПН України, академіка НАПН України, доктора філософських наук, професора Петра Юрійовича Сауха, стала ініціатива Навчально-наукового інституту менеджменту та психології старту з 03 квітня 2020 р. освітнього проєкту «Університет без стін – можливості без меж» з серією відео-лекцій та психолого-консультаційної підтримки. Одним з етапів освітнього проєкту є проведення авторського майстер-класу «Методичні засади застосування інноваційних технологій навчання в закладах освіти» (автори: доц. Оксана Дубініна, доц. Тетяна Бурлаєнко) в межах роботи науково-практичної студії «Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагога в умовах трансформаційних змін суспільства», який відбувся в дистанційному режимі на платформі Zoom 22 квітня 2020 р. о 12-00, за посиланням: https://zoom.us/j/2242854984?pwd=YlUrUnlNQzI0U0NYblR6b3lTVDlNZz09

Під час майстер-класу було обговорено актуальні питання сьогодення, а саме: міфи про освіту, впровадження дуальної освіти в Україні, ефективні освітні програми країн ЄС тощо. Особлива увага була приділена взаємодії педагогів із дітьми (покоління z та α). Учасники майстер-класу мали змогу виконати практичні вправи, які дозволять краще зрозуміти, на що варто робити акцент у роботі та спілкуванні з молоддю. Також організаторами заходу було представлено три інноваційні методики навчання: кінокоучінг, Web-серфінг та критеріальний покер. Всі учасники майстер-класу «Методичні засади застосування інноваційних технологій навчання в закладах освіти» отримали електронний сертифікат.

Запрошуємо всіх до партнерства, співпраці та участі в нашому освітньому проєкті!

Олена Алейнікова
директор ННІМП