ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ – ВАЖЕЛЬ ДОСЯГНЕННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ – ВАЖЕЛЬ ДОСЯГНЕННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Відповідно до Положення про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (Затверджено Вченою радою ДЗВО «УМО» від 19 грудня 2018 року, протокол № 10) щорічне підведення підсумків діяльності науково-педагогічних працівників ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» здійснюється за рейтинговою системою оцінки. Рейтингова система оцінки діяльності НПП розроблена на підставі Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (зі змінами), Статуту Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти», затвердженого Президією Національної академії педагогічних наук України від 20 січня 2015 року, протокол № 1-7/1-11.

За результатами аналізу рейтингових показників кафедр ННІМП ДЗВО «УМО» за 2021-2022 навчальний рік найважливішими критеріями було визначено:

  • проведення НПП прикладних наукових досліджень і розробок з орієнтацією на пріоритетні для держави напрями науки, високі технології інноваційного та цифрового розвитку освіти;
  • тісна інтеграція навчання та наукових досліджень шляхом безпосереднього та ефективного проведення наукових досліджень всіма науково-педагогічними працівниками ННІМП, використання досліджень у навчанні здобувачів вищої освіти та активне залучення їх до науково-дослідної діяльності;
  • ефективна система підготовки наукових кадрів через освітні програми підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» та освітньо-наукову програму підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доктор філософії (PhD)), успішну діяльність яких мають визначати високопрофесійні викладачі та науковці ННІМП ДЗВО «УМО».

Креативна сутність освітньої і наукової діяльності педагога здійснюється на підставі якісних критеріїв, які повною мірою відображають рівень  продуктивності праці НПП. Аналізуючи діяльність кафедр ННІМП ДЗВО «УМО» за відповідними критеріями, середній показник становить у 2021/2022 н.р. - 1,4. Відповідно рейтингові показники кафедр ННІМП ДЗВО «УМО»: кафедра педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти – 1,49; кафедра психології та ообистісного розвитку – 1,47; кафедра економіки, підприємництва та менеджменту – 1,29; кафедра публічного управління та проєктного менеджменту – 1, 27.

Сподіваємо, що рейтингові показники кафедр ННІМП ДЗВО «УМО» будуть зростати, а науково-педагогічні працівник лише збагачуватимуть власні наукові доробки, що, безперечно, підвищить рейтинговий показник Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Вперед до перемоги!!! Все буде Україна!!!