XIІ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ОСВІТА – ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ» В АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ (М. ЧЕНСТОХОВА, РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)

XIІ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ОСВІТА – ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ» В АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ (М. ЧЕНСТОХОВА, РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)

24–25 вересня 2016 р.офіційна делегація українських науковців ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України у складі: проректора з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків, доктора педагогічних наук, професора Олени ОТИЧ, директора Навчально-наукового інституту менеджменту та психології,доктора наук з державного управління, професора Олени АЛЕЙНІКОВОЇ, доктора психологічних наук, професора кафедри загальної та практичної психології Галини БЕВЗ, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри управління персоналом та економіки праці Тетяни БУРЛАЄНКО — взяла участь у XIІ міжнародній науковій конференції «Освіта – історія та сьогодення», яка відбулася  в Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (м. Ченстохова, Республіка Польща).

Основною метою проведення конференції стало обговорення найактуальніших теоретичних і практичних проблем сучасної освіти, актуальність яких  привернула значну увагу науковців і педагогів-практиків не лише з Польші, а й зі Словаччини, України, Білорусі.

Роботу XIІ міжнародної наукової конференції «Освіта – історія та сьогодення» відкрила ректор Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові, доктор хабілітований, професор Анна ВИПИХ-ГАВРОНЬСКА. У своєму виступі вона наголосила на важливості та перспективності проведення таких наукових заходів не лише для вчених-педагогів, а й для практичних працівників освіти з метою використання наукових напрацювань і застосування найефективніших результатів досліджень у своїй практичній діяльності.

Щирі вітання, побажання творчих сил, нових цікавих здобутків і звершень та плідної роботи учасникам конференції передано від ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», дійсного члена Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професораВіктора Васильовича ОЛІЙНИКА. Велику увагу приділено сучасним складним умовам розвитку нашого суспільства та стан освіти в країні, які зобов’язують науковців постійно та суттєво підвищувати ефективність своєї роботи, що неможливо без застосування новітніх наукових здобутків педагогічної науки. Враховуючи актуальні завдання, поставлені перед освітою, науковці все частіше звертаються до нових методів, способів, прийомів та засобів навчання, на можливість використання в своїй діяльності досягнень інших наук, особливо — у сфері інформаційного забезпечення та застосування інформаційних технологій в освіті.

У виступі проректора з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктора педагогічних наук, професора Олени ОТИЧ відзначено актуальність розвитку педагогічної культури керівника закладу освіти як чинника забезпечення ефективності управління освітніми процесами та необхідність розвитку в них здатності орієнтуватися в різноманітності сучасних управлінських ідей, вивчати й успішно застосовувати досягнення науки та перспективного педагогічного досвіду, організовувати творчу діяльність учасників освітнього процесу на засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії.

Цікавими були виступи ректора Сумського державного педагогічного університету, кандидата педагогічних наук, професора Юрія ЛАННОГО, директора Інституту педагогікии Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові, доктора хабілітованого, професора Казімежа РЕДЗИНСКОГО, які зробили акцент на поєднанні педагогічних традицій та сучасних досягнень науки, що сприяє не тільки вдосконаленню компетенції керівника, а й успіху закладу в цілому.

На конференції передбачалася робота за напрямами: Історія освіти, Шкільна освіта, Проблеми сучасної освіти та Психолого-педагогічне спрямування досліджень. З цікавими, змістовними доповідями виступили науковці з міст Києва, Львова, Сум, Миколаїва, Бреста, Варшави, Познані, Лодзі, Гданська, Кракова, Ченстохова, Катовіц та інших, що сприяло проведенню жвавої наукової дискусії з актуальних питань, розвитку освіти і науки.

Значна увага приділялась інноваційному прориву у сфері суспільних наук, співробітництву в освітньому просторі, розвитку педагогічної культури керівника школи, академічній мобільності як механізму розвитку людських ресурсів, публічному управлінню в умовах глобалізації, соціальній роботі, професійним компетентностям майбутніх менеджерів освітньої галузі тощо.

За результатами роботи XIІ міжнародної наукової конференції «Освіта – історія та сьогодення» планується видання наукового часопису «Pedagogika», в якому будуть представлені результати праці польських та зарубіжних науковців і фахівців у галузі наук про освіту, соціальних та поведінкових наук. Усіх учасників конференції нагороджено почесними Сертифікатами.

У рамках офіційного візиту обговорено напрями співпраці між ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (м. Київ, Україна) та Академією імені Яна Длугоша в Ченстохові (м. Ченстохова, Республіка Польща) за Угодою про співпрацю від 01 червня 2016 року щодо реалізації євроінтеграційних процесів в українській та польській вищій освіті:

  • співробітництво між Сторонами з обміну студентами та забезпечення студентам можливостей для міжнародного обміну та/або паралельного навчання у вищих навчальних закладах та/або отримання другого диплому;
  • професорсько-викладацький обмін за запитом Сторін;
  • проведення різних видів практик здобувачів вищої освіти на базі закладів-партнерів;
  • здійснення студентсько-викладацьких обмінів;
  • взаємостажування викладачів на базі закладів-партнерів;
  • створення спільної науково-методичної ради з провідних науково-педагогічних працівників Сторін щодо адаптації та уніфікації навчальних планів і програм;
  • проведення спільних досліджень у межах наукових програм і грантів, організація спільних конференцій і наукових семінарів, видання спільних збірників наукових статей та науко-методичних праць.

Враховуючи те, що будь-яка наукова конференція є не тільки можливістю обміну думками й апробуванням своїх теоретичних напрацювань її учасниками, а й прекрасною нагодою для нових знайомств, в усіх учасників конференції була можливість для неформального спілкування й отримання незабутніх вражень. Особливо незабутнім було відвідування Католицького монастиря ордену паулінів на Ясній Гурі, відомого як місце зберігання Ченстоховської ікони Божої Матері, яку католики шанують як величну реліквію. В монастирі відбувся святковий Молебен за мир та спокій в Україні чотирма мовами (польською, українською, білоруською, словацькою).

Організувати наукову конференцію — справа серйозна й відповідальна, тому від імені учасників та гостей XIІ міжнародної наукової конференції «Освіта – історія та сьогодення» хотілося б висловити велику подяку нашим польським партнерам — Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (м. Ченстохова, Республіка Польща) за цікавий науковий захід та його прекрасну організацію.

Такі конференції збагачують не лише кожного з учасників, а й вітчизняну та міжнародну наукову думку в цілому!