ЗАПРОШУЄМО до публікації у збірнику наукових праць «РОЧНИК Україно-Словацький»

ЗАПРОШУЄМО до публікації у збірнику наукових праць «РОЧНИК Україно-Словацький»

  

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА

 

УКРАЇНСЬКИЙ ВІДКРИТИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
 

 

  
EURÓPSKY INŠTITÚT ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA

 

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
 

 

  


   EASTERN EUROPEAN DEVELOPMENT AGENCY n.o.

 

Навчально-науковий інститут  менеджменту та психології
ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

 

  

ЗАПРОШУЄ

до публікації
у збірнику наукових праць 

«ROČENKAUkrajinsko-Slovenská» / «РОЧНИК Україно-Словацький»

(Україна – Словацька Республіка)

ISBNInternationalStandardBookNumber: 978 – 80 – 89926 – 02 – 2 Словацька Республіка

Видання призначене для представників науки і освіти, державної влади і місцевого самоврядування, організацій громадянського суспільства та всіх, хто зацікавлений у формуванні ефективної системи освіти з використанням європейських практик і національних пріоритетів.

У збірнику наукових праць висвітлюються результати теоретичних та експериментальних досліджень з освітніх, педагогічних наук; менеджменту освіти; психології; публічного управління та адміністрування; актуальні питання інформаційних технологій і засобів навчання; правові аспекти формування та використання інформаційного освітнього простору; шляхи підвищення ефективності дистанційного навчання; актуальні питання в галузі післядипломної педагогічної освіти; методології, теорії та історії інформатизації освітянської галузі; актуальні питання економічної теорії та історії економічної думки; економіки та управління підприємствами; управління персоналом; сучасного проектного менеджменту; інноваційної та інвестиційної діяльності; інформаційних технологій в економіці; філософії; політології; соціології.

До збірника наукових праць приймаються раніше не опубліковані статті. Автор несе повну відповідальність за оригінальність тексту.

Вартість публікації становить 25 євро.

Контакти:  тел.  + 38(066)708-79-16 – Дубініна Оксана (м. Київ)
                  тел. + 38(099)383–96–17 – Бурлаєнко Тетяна (м. Київ)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

Мова статті: українська, словацька, англійська, російська.

Стиль статті: академічний стиль без граматичних помилок.

Тип статті: дослідження, обстеження, інформативна стаття, огляд статей, огляд монографій, наукові дослідження, тематичні дослідження, порівняльні дослідження, вивчення пропозиції або анотації.

Структурні елементи статті:

 • постановка завдання;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій;
 • формулювання мети статті;
 • основний матеріал дослідження;
 • висновки і рекомендації для подальших досліджень;
 • бібліографія.

ПОРЯДОК РОЗТАШУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ СТАТТІ:

 • у правому верхньому кутку фотографія автора.
 • Індекс УДК (окремий абзац вирівнюється по лівому краю);
 • Ім'я та прізвище автора / авторів (незалежний пункт вирівнювання по правому краю); вчене звання, науковий ступінь, посада (незалежний пункт вирівнювання по правому краю); місце роботи: назва установи, назва місця (якщо воно не входить до складу назви установи), країни, особисту адресу електронної пошти (окремий пункт вирівнювання по правому краю);
 • Назва статті (жирний шрифт, великі літери, окремий абзац без відступу, вирівняно по центру через один інтервал);
 • Коротка анотація (курсив, окремий абзац) з ключовими словами (5-10) після нього (жирним шрифтом, окремий пункт);
 • Текст статті (Word, - 2003 Times New Roman 14pt, інтервал 1,0, поля: ліве - 30 мм, праворуч - 15 мм, верхнє і нижнє - 25 мм; 8-12 сторінок). Стаття має містити не менше 0,5 д.а. (8-12 сторінок без списку використаних джерел);
 • Бібліографія під назвою «Використані джерела» в алфавітному порядку, оформлюється відповідно до загальних вимог до бібліографічного опису наукової літератури. Бібліографічні посилання повинні бути в квадратних дужках. Перша цифра – це номер джерела в літературі, друга – номер сторінки, наприклад, [5, с. 80].