Звіт про проведення ІІ науково-практичної конференції  «Елітний менеджер: технологія підготовки в системі національної освіти»

Звіт про проведення ІІ науково-практичної конференції «Елітний менеджер: технологія підготовки в системі національної освіти»

1. 11 червня 2015 р. в Університеті менеджменту освіти НАПН України  відбулася ІІ науково-практична конференція «Елітний менеджер: технологія підготовки в системі національної освіти», яка стала помітною подією в житті Університету та України. Незважаючи на те, що подібні заходи проводилися впродовж останніх кількох років, на цей раз конференція мала певні особливості, які полягали в поєднанні традиційних підходів з нестандартними рішеннями в організації та проведенні заходу.

2. Для організації Конференції був створений Організаційний комітет у складі:

Голова Оргкомітету:

ОЛІЙНИК В. В., доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України

Заступники голови Оргкомітету:

ЧЕРНИШОВА Є. Р., доктор  педагогічних  наук, професор

Члени Оргкомітету:

АЛЕЙНІКОВА О. В., доктор наук з державного управління, професор

ДРАЧ І. І., доктор педагогічних  наук, доцент

ДМИТРЕНКО Г. А., доктор  економічних  наук, професор

РЯБОВА З. В., доктор педагогічних  наук, доцент

ОТИЧ О. М., доктор  педагогічних  наук, професор

АНУФРІЄВА О. Л., кандидат педагогічних наук, доцент

МАХИНЯ Т. А., кандидат педагогічних наук, доцент

ЛАБУНЕЦЬ В. О., голова студентського самоврядування

 

Відповідальний менеджер:

БУРЛАЄНКО Т. І., доцент кафедри економіки та управління персоналом

 

 Організаційне забезпечення Конференції було покладене на  колектив кафедри економіки та управління персоналом Інституту менеджменту та психології (в. о. завідувача кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент Т. І. Бурлаєнко) та колектив лабораторії управління ППО (завідувач лабораторією -доктор економічних наук, професор Г. А. Дмитренко).

 

3. До участі в Конференції були запрошені науковці з різних освітніх установ та викладачі УМО. Інформування здійснювалося шляхом поширення інформації через Інтернет та безпосередні контакти зі науковцями і викладачами. Інформаційний буклет про Конференцію  був розміщений на веб-порталі УМО заздалегідь.

4. До Оргкомітету було подано 165 заявок на участь, практично всі вони були проаналізовані кафедрою за напрямком і включені до програми конференції. 

До участі в конференції були запрошені провідні вітчизняні вчені у галузі психології, педагогіки та управління, що було надзвичайно позитивно сприйнято учасниками конференції. З доповідями, які викликали в аудиторії неприхований інтерес і жваве обговорення, виступили: доктор педагогічних наук, професор перший проректор, проректор з наукової та науково-методичної роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» ЧЕРНИШОВА Євгенія Родіонівна, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри державної служби та кадрової політики Національної академії державного управління при Президентові України ВОЙТОВИЧ Радміла Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач лабораторією ППО ДВНЗ УМО НАПН України ДМИТРЕНКО Геннадій Анатолійович, кандидат історичних наук, почесний професор ДВНЗ «УМО» НАПН України СОЛОДКОВ Василь Трохимович, доктор педагогічнихнаук, професор ,  директор, директор НДІ УМО НАПН України ОТИЧ Олена Миколаївнадоктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України КУЦЕНКО Віра Іванівна І., доктор педагогічних наук, професорпочесний академік НАПН України МАСЛОВ Валентин Іванович.

5. Конференцію відкрила й головувала на пленарному засіданні перший проректор Університету доктор педагогічних наук, професор Євгенія Родіонівна Чернишова, яка звернулась з вітальним словом до учасників конференції та наголосила у своїй промові на важливості поєднання теоретичної і науково-практичної складової підготовки фахівців, на чому й концентрує свої зусилля ДВНЗ УМО НАПН України.

6. Після пленарного засідання Конференція перейшла до секційної роботи. Таких секцій було чотири:

 

Секція 1. Еволюція розвитку управлінської  еліти та основні підходи до її формування.

Модератор секції – д.е.н., проф. Г. А.Дмитренко

Секретар секції – к.п.н., доцент Шевчик О. Г.

 

Секція 2.     Проблеми сучасного менеджменту та головні вимоги до елітності топ-менеджерів

Модератор секції – д.е.н., доцент І. І. Драч.

Секретар секції – к.е.н., доцент Л. М. Савчук.

 

Секція 3. Формування елітних керівників в системі вищої вищої та післядипломної освіти

Модератор секції – д.п.н., професор Чернишова Є. Р.

Секретар секції – к.п.н., доцент  Бурлаєнко Т І.

 

Секція 4. Підготовка управлінської еліти в системі вищої освіти

Модератор секції – д.держ.упр., професор  Діденко Н. Г.

Секретар секції –  д.держ.упр., професор Орлова Н. С.

 

7. На заключному пленарному засідання були підведені також підсумки конференції та ухвалена резолюція, текст якої, з огляду на актуальність її положень, повністю наведено нижче. Гарний настрій учасників, який не зник до моменту завершення Конференції, та позитивні відгуки стосовно змісту і організації заходу, свідчать про те, що така форма роботи є корисною і необхідною в процесі університетської підготовки фахівців.

 

РЕЗОЛЮЦІЯ

ІІ науково-практичної конференції

 «Елітний менеджер: технологія підготовки в системі національної освіти»

Учасники Конференції заслухали та обговорили доповіді на пленарному та секційних засіданнях і вважають за доцільне і необхідне:

Відмітити високий науковий рівень доповідей, презентованих провідними вченими, а також науково-педагогічними працівниками Університету, зміст яких відображає актуальність питань у галузі психолого-педагогічної науки та управління, а також глибину їх опрацювання;

Відзначити Конференцію як ефективну форму співпраці науковців, педагогів та фахівців інших галузей при підготовці висококваліфікованих фахівців у галузі педагогіки, управління та психології;

Підкреслити перспективність наукових досліджень, результати яких презентовані учасниками конференції, для підготовки конкурентоздатних  фахівців та розвитку особистості, громади і суспільства; 

Звернути увагу, при підготовці фахівців, на важливість формування системи мотивації персоналу для ефективної реалізації місії організації, зокрема,  на основі визначення мотиваційних потреб працівників та моніторингу їх задоволення, формування системи оцінки ефективності персоналу та його атестації з метою виявлення внутрішніх скритих резервів працівників та їх актуалізації; на посилення практичної складової у програмах підготовки фахівців, зокрема, шляхом додаткового розширення вибіркової частини;

Впроваджувати в процес підготовки майбутніх елітних менеджерів різноманітні найефективніші методи навчання та освітні технології, зокрема, ті, які основані на особистісно-орієнтованому підході;

Посилити роль наукових досліджень при підготовці елітних менеджерів, зокрема, шляхом створення творчих наукових об’єднань студентів і викладачів за проблематикою наукових інтересів кафедр Інституту менеджменту та психології УМО; відродження духовної місії навчального закладу;

Рекомендувати, при організації наступних конференцій, використовувати сучасні інформаційні можливості для проведення подібних заходів, в тому числі й в он-лайн режимі, а також  розширити географію представництва учасників, залучаючи до подібних форумів представників інших ВНЗ України та зарубіжжя.

 Учасники ІІ науково-практичної конференції «Елітний менеджер: технологія підготовки в системі національної освіти»

11 червня 2015 року, м. Київ

8. Статті, надіслані учасниками конференції, наразі опрацьовуються й будуть опубліковані в виданні Університету «Вісник післядипломної освіти».

9. Уроки, винесені в процесі підготовки та проведення Конференції, заслуговують на окреме обговорення з тим, щоб кращі практики дістали подальшу підтримку і поширення, а можливі недоречності не були допущені в майбутньому.