Ануфрієва Оксана Леонідівна

Ануфрієва Оксана Леонідівна

доцент кафедри. Завідувач аспірантури ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
кандидат педагогічних наук
E-mail
asp_bingo@ukr.net
Інформація

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/ F-2483-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-8465-1681

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=JPgOKnkAAAAJ&hl=ru&authuser=1

 

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

 

Освіта

Київський Національний Університет Імені Т. Г. Шевченка, спеціальність «Економіст, викладач політекономії».

Досвід роботи          

Досвід викладацької, тренерської роботи:

Розроблення та викладання навчальних курсів: «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Економічна теорія», «Методи кваліметричної оцінки».

Загальний стаж – 38 років;

Стаж науково-педагогічної діяльності – понад 18 років.

Тема кандидатської дисертації
«Оцінка якості початкової освіти на основі кваліметричного підходу», 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки.

Громадська активність        

 • Тренер міжнародної програми NSEE з методики викладання економіки.
 • Академік Міжнародної Академії культури безпеки, екології та здоров'я.
 • Член редакційної колегії збірника наукових праць "Вісник післядипломної освіти" ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».
 • Організація навчання в постійно діючій «Школі молодого науковця УМО».

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Учасник науково-дослідної теми кафедри «Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика» (РК 0116U007183) (2016–2020 рр.); підтема «Використання кваліметрії для оцінювання рівня конкурентоспроможності персоналу».

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ (за останні два роки)

Монографії    

 1. Кваліметрія в управлінні: гуманістичний контекст : навчальний посібник. / Г. А. Дмитренко, О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, В. В. Медвідь; за заг. ред. Г. А. Дмитренка. — Житомир, 2016. — 336 с.– 14 друк. арк.
 2. Культура цільового управління в національній системі освіти: гуманістичний контекст (колективна монографія) / О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, Г. А. Дмитренко [та ін.]; за заг. ред. Г. А. Дмитренка, В. В. Олійника. — Луцьк, видавництво «Вежа-Друк», 2017. — 412 с. – 17,2 друк. арк.

Посібники     

 1. Підприємницька діяльність : навчальний посібник / за наук. ред. О. Л. Ануфрієвої. — Івано-Франківськ, «Лілея-НВ». — 2014.— 304 с.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних   

 1. Ануфрієва О. Л. Якісна підготовка наукових кадрів в аспірантурі – крок до європейської інтеграції / О. Л. Ануфрієва // Problems of interpersonal relations in conditions of modern requirements to quality of education and the level of professional skills of experts. — International Academy of Science and Higher еducation. — London: IASHE, 2017. — 68 p. – 0,5 друк. арк.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Ануфрієва О. Л. Система практик у підготовці здобувачів вищої освіти / О. Л. Ануфрієва // Theory and methods of educational management. — № 1 (19), 2017. — Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v1_17Ануфрієва%20та%20ін.pdf – 1,0 друк. арк.
 2. Ануфрієва О. Л. Інтеракція при викладанні мікроекономіки / О. Л. Ануфрієва // Глобальні та національні проблеми економіки. — Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського: електронне наукове видання. — Випуск 14. — Миколаїв, 2016. — С. 3-8 – 0,5 друк. арк.
 3. Ануфрієва О. Л. Формування професійної мобільності майбутніх менеджерів у вищій школі засобами активних форм навчання / О. Л. Ануфрієва // Проблеми освіти: наук.-метод.зб. — Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. — Київ, 2015. — Вип. 83, част. 2. — С. 200-206. – 0,5 друк. арк.
 4. Ануфрієва О. Л. Міждисциплінарні зв’язки у підготовці конкурентоспроможного майбутнього менеджера / О. Л. Ануфрієва // Проблеми освіти: наук.-метод. зб. — Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. — Київ, 2015. — Вип. 83, част. 1. — С. 194-199. – 0,5 друк. арк.

Інші праці  (статті)   

 1. Ануфрієва О. Л. Підготовка наукової еліти: сучасні виклики» / О. Л. Ануфрієва // Післядипломна освіта в Україні. — № 1, 2017. — С. 80-84. – 0,5 друк

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ (за останні два роки)

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього простору навчальних закладів»; 18 травня 2016 року, м. Київ. Тема доповіді: Деякі аспекти формування інформаційної компетентності майбутніх менеджерів-економістів.
 2. І Міжнародна науково-практична конференція викладачів і аспірантів «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», 30 березня 2016 р., м. Київ
 3. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Дні науки – 2016: наука і практика в професійній діяльності фахівців» у межах І Всеукраїнського фестивалю студентських наукових робіт «Молодь науки – 2016: теоретичні та прикладні аспекти наукової діяльності». 18 травня 2016 р., м. Київ. 
 4.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти», 27 травня 2016 р., м. Київ.
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Якісна професійна освіта – гідна робота: досвід, реалії, перспективи; 17-19 березня 2016 р. м. Львів. Тема доповіді: Презентація навчального посібника «Підприємницька діяльність»
 6. І Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентологія та ринок праці: психологічний аспект», 8-9 грудня 2016 р., м. Київ. Тема доповіді: Конкурентоспроможність випускника ВНЗ: сучасні тенденції
 7. Тренінг «Різноманіття та рівність: прийоми і методи виховання толерантності», м. Харків, 11-12.03.2017 р.
 8. ІІ Міжнародний освітній форум-практикум, м. Київ, 18 березня 2017 р.
 9. Презентація результатів українсько-литовського проекту: «Розвиток духовного контексту виховання в глобалізованому світі», м. Київ, ДВНЗ УМО НАПН України, 31.03.2017 р.
 10. Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», м. Київ – Суми, 26-28 квітня 2017 р. Тема доповіді: Ануфрієва О. Л. Електронна комерція в системі цифрової економіки /  О. Л. Ануфрієва // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: електронне наук.-практ. вид.: зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ – Суми, 2017). — Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-26-04 – 0,21 друк. арк.
 11. Науково-практична конференція «Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці», м. Кривий Ріг, 6 квітня 2017 р. Тема доповіді: Ануфрієва О. Л. Підвищення якості трудового потенціалу засобами економічної освіти / О. Л. Ануфрієва // Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 6 квітня 2017 р.) за заг. ред. Л. М. Сергеєвої. — Кривий Ріг : КПГТЛ, 2017. — С. 17–23. – 0,25 друк. арк.
 12. Науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь 2017: Пріоритетні напрями глобалізаційних змін», м. Київ, 19 травня 2017 р.
 13. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти», м. Суми, 24 травня 2017 р.
 14. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», 26 травня 2017 р., м. Київ; Тема доповіді: Система практик у підготовці здобувачів вищої освіти.
 15. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології», 28 квітня 2017 року. Тема доповіді: Ануфрієва О. Л. Створюємо творче наукове середовище / О. Л. Ануфрієва // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Київ, 28 квіт. 2017 р.) — Київ, 2017. — 0,42 друк. арк.
 16. Семінар «Позиціонування навчального закладу на ринку освітніх послуг засобами традиційних та новітніх медіа», м. Київ, ДВНЗ УМО НАПН України, 02.11.2017 р.
 17. Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи», 29 вересня 2017 р., м. Київ. Тема доповіді: Оцінка якості наукового потенціалу
 18. ІІ Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики», 30 листопада 2017 р., м. Київ

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Виставки «Освіта та кар’єра – День Студента 2017» та «Освіта за кордоном», м. Київ, 16-18 листопада 2017 року. Круглий стіл: «Презентація магістерських програм: «Якість, стандартизація та сертифікація персоналу» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» .

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ .

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами

 1. Єльникова Олена Вікторівна «Управління впровадженням інтерактивних освітніх технологій в навчальний процес загальноосвітнього навчального закладу» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Захист відбувся 23 грудня 2005 року;
 2. Бурлаєнко Тетяна Іванівна «Формування економічної компетентності майбутніх менеджерів освіти засобами ігрових форм навчання» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Захист відбувся 26 квітня 2013 року.
 3. Була опонентом кандидатської дисертації Касіянц С. Е. «Формування самоосвітньої компетентності майбутніх економістів у процесі професійної підготовки», за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Захист відбувся 19 січня 2017 р. (м. Київ, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова).

НАУКОВА ШКОЛА

 • Член Наукової школи В. В. Олійника «Становлення, функціонування та розвиток системи післядипломної педагогічної освіти України».

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації 

 • «Викладачі-тьютори, (організатори) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації». Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ № 142165, 01-12 вересня 2015 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

РІЗНЕ

 • У 2016 р. Входила до складу робочої групи з розроблення освітньо-професійних програм: «Якість, стандартизація та сертифікація персоналу», «Соціальна робота».
 • Золота Медаль VІІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2017 р.», м. Київ, видана ДВНЗ «УМО» в номінації «Компетентнісний підхід – основа якості змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти» за навчальний посібник «Кваліметрія в управлінні: гуманістичний контекст» 16-18 березня 2017 р.