Ануфрієва Оксана Леонідівна

Ануфрієва Оксана Леонідівна

Доцент кафедри. Завідувач аспірантури ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
кандидат педагогічних наук
E-mail
asp_bingo@ukr.net

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/ F-2483-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-8465-1681

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=JPgOKnkAAAAJ&hl=ru&authuser=1

 

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

 

Освіта

Київський Національний Університет Імені Т. Г. Шевченка, спеціальність «Економіст, викладач політекономії».

Досвід роботи          

Досвід викладацької, тренерської роботи:

Розроблення та викладання навчальних курсів: «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Економічна теорія», «Методи кваліметричної оцінки».

Загальний стаж – 40 років;

Стаж науково-педагогічної діяльності – понад 19 років.

Тема кандидатської дисертації

«Оцінка якості початкової освіти на основі кваліметричного підходу», 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки.

Громадська активність        

 • Тренер міжнародної програми NSEE з методики викладання економіки.
 • Академік Міжнародної Академії культури безпеки, екології та здоров'я.
 • Член редакційної колегії збірника наукових праць "Вісник післядипломної освіти" ДЗВО «Університет менеджменту освіти».
 • Організація навчання в постійно діючій «Школі молодого науковця УМО».

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Учасник науково-дослідної теми кафедри «Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика» (РК 0116U007183) (2016–2020 рр.); підтема «Використання кваліметрії для оцінювання рівня конкурентоспроможності персоналу».

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ (за останні два роки)

Монографії    

 1. Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика: колективна монографія/ за заг.ред. д.е.н., проф. В.В. Іванової. Суми ПФ видавництво Університетська книга, 2020, 231с.
 2. Віткрита освіта: інноваційні технології та менеджмент: кол. монографія / за наук.ред. М.О.Кириченка і Л.М.Сергеєвої. – Київ: Вид-во Ін-ту обдарованої дитини НАПН України, 1918, 440с
 3. Кваліметрія в управлінні: гуманістичний контекст : навчальний посібник. / Г. А. Дмитренко, О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, В. В. Медвідь; за заг. ред. Г. А. Дмитренка. — Житомир, 2016. — 336 с.– 14 друк. арк.
 4. Культура цільового управління в національній системі освіти: гуманістичний контекст (колективна монографія) / О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, Г. А. Дмитренко [та ін.]; за заг. ред. Г. А. Дмитренка, В. В. Олійника. — Луцьк, видавництво «Вежа-Друк», 2017. — 412 с. – 17,2 друк. арк.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних   

 1. Anufrieva O. L AGILE-approach in the educational process of a higher education institution.- Scientific Journal Virtus Issue # 50, January, 2021. Р.181-188.
 2. Ануфрієва О. Л. Кваліметричний підхід до оцінки рівня конкурентоздатності закладу вищої освіти/  The 3rd international scientific and practical conference “dynamics of the development of world science” (november 20-22, 2019) perfect publishing, vancouver, canada. 2019. p. с.568-580;
 3. Ануфрієва О. Л. Підготовка трансформаційного лідера-дослідника як мета сучасної аспірантури Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2019. С.130-143;
 4. Ануфрієва О. Л. Модель оцінки рівня конкурентоспроможності випускника закладу вищої освіти / Virtus: Scientific Journal, # 33, april 2019. С.192-197;
 5. Ануфрієва О. Л. Конкурентоспроможний випускник – основа конкурентного розвитку країни Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief  M.A. Zhurba  –  October  # 27, 2018 С.158-163
 6. Ануфрієва О. Л. Якісна підготовка наукових кадрів в аспірантурі – крок до європейської інтеграції / О. Л. Ануфрієва // Problems of interpersonal relations in conditions of modern requirements to quality of education and the level of professional skills of experts. — International Academy of Science and Higher еducation. — London: IASHE, 2017. — 68 p. – 0,5 друк. арк.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Ануфрієва О.Л. Використання Еduscrum у викладанні економічних дисциплін. —зб. наук. праць "Вісник післядипломної освіти" УМО серія «економіка, випуск 15(44) 2021. С.126-146;
 2. Ануфрієва О. Л. Система практик у підготовці здобувачів вищої освіти / О. Л. Ануфрієва // Theory and methods of educational management. — № 1 (19), 2017. — Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v1_17Ануфрієва%20та%20ін.pdf – 1,0 друк. арк.
 3. Ануфрієва О. Л. Інтеракція при викладанні мікроекономіки / О. Л. Ануфрієва // Глобальні та національні проблеми економіки. — Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського: електронне наукове видання. — Випуск 14. — Миколаїв, 2016. — С. 3-8 – 0,5 друк. арк.

Інші праці  (статті)   

 1. Ануфрієва О. Л. Підготовка наукової еліти: сучасні виклики» / О. Л. Ануфрієва // Післядипломна освіта в Україні. — № 1, 2017. — С. 80-84. – 0,5 друк

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ (за останні два роки)

1.Форум  Open Education Forum, КНУ імені Тараса Шевченка в режимі online. 15.-16 березня 2021 року 

2.Дослідницький офіс менеджера освіти. Тема «Система оцінювання здобувачів освіти». 03 лютого 2021р.

3.VІ Всеукраїнський науковий форум з міжнародною участю «АДАПТИВНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТИ». 5-6 лютого 2021 р.

4.V Всеукраїнський науковий форум «Адаптивні процеси в національній системі освіти» . Тема доповіді «Потенціал здобувача вищої освіти в сучасному суспільстві знань» 30-31 січня 2020р.

5.Онлайн-семінар «Плагіат і його наслідки для журналів, організацій та авторів» Web of science group/ A Clarivate Analytics company.02 червня 2020р;

6.Освітній онлайн-проект для викладачів «Teach me online» «Інноваційні підходи до організації  дистанційного навчання»,  компанія GTI UGEN;03-07 серпня 2020р.;

7.Вебінар «Освіта дорослих в епоху соціальних трансформацій». ДЗВО «УМО», 18 вересня 2020р.;

8.State UniversityParticipated in international online seminar «Applied Psychology in the Context of Societal Changes»; Kyiv – Moldova, 25th September, 2020 р. 

9.Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства», Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти,. Київ.11 листопада 2020 р.;

10. IV Міжнародний форум з економічних та гуманітарних питань в ДЗВО «Український державний хіміко-технологічний університет», УДХТУ, 03-04 листопада 2020 р., м. Дніпро. Тема доповіді «Управління конкурентоспроможністю здобувачів вищої освіти»;

11. Науково-практична конференція «Професійна компетентність керівника сучасного закладу освіти: код епохи».,м. Хмельницький Тема доповіді: «Якісна  оцінка результатів освітньої діяльності закладу  вищої освіти» 25 лютого 2020р.;

12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні засади розвитку соціальних компетентностей педагогічних працівників в умовах нової української школи», м. Рівне, 26 – 27 березня 2020 р.;

13. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь - 2020: пріоритетні напрями глобалізаційних змін», 14 травня 2020 р., Київ

14. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний розвиток фахівців в  умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди» (Professional Development of Specialists in  the  Digitized Society: Current  Trends  –  PDSDig–2020). Тема доповіді: Використання Еduscrum в освітньому процесі  закладів  вищої  освіти УМО, Київ; 12  листопада  2020  р.;

15. Освітній онлайн-проект для викладачів «Teach me online» «Інноваційні підоди до організації  дистанційного навчання», компанія GTI UGEN. 03-07.серпня 2020р.;

16. Вебінар «Протидія та реагування на випадки насильства над дітьми в умовах дистанційного навчання в період COVID-19» 09 жовтня 2020 р., Київ;

17. Міжнародна науково-практична онлайн конференція «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості», 23 жовтня 2020р., Київ;

18. Управління підготовкою докторів філософії: сучасні виклики// Міжнародна конференції “Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору навчального закладу: світовий та вітчизняний вимір”,  24-25 жовтня 2019 року Львівський національний університет імені Івана Франка ;

19. Business Woman. Онлайн-Форум присвячений Всесвітньому Дню жіночого підприємництва (Women’s Entrepreneurship Day) 19.листопада 2020р.;

20. Панельна онлайн-дискусія «Переваги та виклики дистанційної освіти. Інструменти для спільної роботи online». Науковій бібліотека ім. М. Максимовича КНУ Тараса Шевченка. 19 листопада 2020р.;

21. Методологічний семінар НАПН України «Шляхи і механізми підвищення конкурентоспроможності університетів України» 19 листопада 2020 р., Київ.

22. ІХ Міжнародна науково-практична конференція  «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти», 18 грудня 2020 р.м. Київ

23. Міжнародного форуму лідерів післядипломної освіти 1–2 жовтня 2019 р. Київ;  

24. IV-ої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференція  «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» Тема доповіді «Підготовка трансформаційного лідера-дослідника в умовах сучасних закладів освіти»/    , 16 жовтня 2019 року, Київ

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Організатор і модератор Наукової панелі «Активізація адаптивних процесів у підготовці фахівців вищої кваліфікації» VІ Всеукраїнського наукового форуму «Адаптивні процеси в  національній системі освіті, 5-6 лютого 2021 р. Харків
 2. Міжкафедральний науковий семінар «Психолого-педагогічний супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення»12 лютого 2021 р.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ .

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами

 1. Єльникова Олена Вікторівна «Управління впровадженням інтерактивних освітніх технологій в навчальний процес загальноосвітнього навчального закладу» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Захист відбувся 23 грудня 2005 року;
 2. Бурлаєнко Тетяна Іванівна «Формування економічної компетентності майбутніх менеджерів освіти засобами ігрових форм навчання» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Захист відбувся 26 квітня 2013 року.
 3. Була опонентом кандидатської дисертації Касіянц С. Е. «Формування самоосвітньої компетентності майбутніх економістів у процесі професійної підготовки», за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Захист відбувся 19 січня 2017 р. (м. Київ, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова).

НАУКОВА ШКОЛА

 • Член Наукової школи В. В. Олійника «Становлення, функціонування та розвиток системи післядипломної педагогічної освіти України».

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації 

 • «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів з менеджменту освіти та лідерства», 2020 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

РІЗНЕ

 1. Золота медаль X Міжнародної виставки  «Інноватика в сучасній освіті» 23 жовтня 2018 р. за монографію «Відкрита освіта: інноваційні  технології та менеджмент, Київ, 23 жовтня 2018
 2. Золота Медаль VІІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2017 р.», м. Київ, видана ДВНЗ «УМО» в номінації «Компетентнісний підхід – основа якості змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти» за навчальний посібник «Кваліметрія в управлінні: гуманістичний контекст» 16-18 березня 2017 р.