Брусєнцева Ольга Анатоліївна

Брусєнцева Ольга Анатоліївна

старший викладач кафедри
E-mail
obrusentseva@gmail.com
Інформація

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/ F-1867-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-7877-7392 

Профіль у GoogleScholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=1SK97OUAAAAJ&hl=ru

 

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

 

Освіта           

 • Харківський державний економічний університет, спеціальність «Економіка та управління в галузях хіміко-лісового комплексу», спеціалізація «Організація і планування зовнішньоекономічних зв'язків підприємств».
 • Університет менеджменту освіти, спеціальність «Педагогіка вищої школи».

Досвід роботи         

Досвід викладацької, тренерської роботи.

 • Розроблення та викладання навчальних курсів: «Теорія організацій», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (ЗЕД)», «Нормування праці», «Організація праці», «Основи зовнішньоекономічної діяльності», «Ринок праці», «Регіональна економіка», «Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародна економіка», «Економічна безпека», «Глобальна економіка», «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Державне регулювання економіки».
 • Розроблення робочих навчальних програми з вище перерахованих навчальних дисциплін за новими вимогами з урахуванням проблем управління конкурентоспроможністю персоналу, товарів та послуг.

Тема кандидатської дисертації

«Интернациональный фактор развития рыночной экономики» (2002 р.), спеціальність «Економічна теорія».

Громадська активність    

 • Кураторська діяльність на громадських засадах.
 • Член електронного науково-практичного журналу «Науковий вісник УМО. Серія «Економіка» (2016). Режим доступу: http://umo.edu.ua
 • Організація та проведення інститутської Олімпіади з економіки (2018 р.).

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Учасник науково-дослідної теми кафедри на громадських засадах: «Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика» (РК 0116U007183)  (2016–2020 рр.); підтема «Вплив цифрової економіки на конкурентоспроможність персоналу, робіт та послуг в умовах глобалізації».
 • Проведено науково-методологічний семінар на тему "Вплив економічної безпеки на конкурентоспроможність персоналу" 22.02.2017 р.  (університетський), м. Київ, ДВНЗ УМО НАПН України.
 • Керівництво науково-дослідною роботою студентів-магістрів (підготовка наукової статті).

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ (за останні два роки)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних       

 1. Брусєнцева О. А. Розвиток і конкурентоспроможність країн в умовах глобальної економіки / О. А. Брусєнцева // Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського; Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання. — Миколаїв, 2016. — Вип. 14. — С. 46-49. — Режим доступу: http://globalnational.in.ua/issue-14-2016. – 0,6 друк. арк. Наукометрична база даних: Index Copernicus

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України    

 1. Брусєнцева О. А. «Вплив INDUSTR 4.0 на сучасний освітній простір» / О. А. Брусєнцева // Науковий вісник УМО. Серія «Економіка та управління». Електронне науково-практичне видання. — Київ : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. — Вип. 2. — Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo/ekonomika/V_2/Брусєнцева.pdf 
 2. Брусєнцева О. А. Формування компетенцій з економічної безпеки у майбутніх менеджерів [Електронний ресурс] / О. А. Брусєнцева // Науковий вісник УМО: електронне видання. — Київ : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. — 344 с. — Вип. 1. — Ч. 1. — С. 308–317. — Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo/ekonomika/БРУСЕНЦЕВА.pdf
 3. Брусєнцева О. А. Тенденції переходу України до «цифрової економіки» / О. А. Брусєнцева // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: електронне наук.-практ. вид.: зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ – Суми, 2017). — С. 218-221 — Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-26-04 – 0,4 друк. арк.
 4. Брусєнцева О. А. Конкурентоспроможність персоналу як складова конкурентоспроможності підприємства / О. А. Брусєнцева // Науковий вісник УМО : Електронне видання. — Київ : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. — Випуск 2. Частина 1. — 346 с. —  Електронний опт. диск [електронний ресурс] — Режим доступу: . (0,5 д.а.)

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ (за останні два роки)

 1. XIІ Міжнародна наукова конференція «Освіта – історія та сьогодення», Академія імені Яна Длугоша в м. Ченстохова, Республіка Польща, 24-26 вересня 2016 р.
 2. Міжнародна науково-практична конференція викладачів і аспірантів «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», 30 березня 2016 р. м. Київ, ДВНЗ УМО НАПН України. Тема доповіді: Брусєнцева О. А. Формування компетенцій з економічної безпеки у майбутніх менеджерів (доповідь) http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/konfer_seminar/program_30_03_2016.doc
 3. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Дні науки – 2016: наука і практика в професійній діяльності фахівців» в межах  І Всеукраїнського фестивалю студентських наукових робіт «Молодь науки – 2016: теоретичні та прикладні аспекти наукової діяльності». 18 травня 2016 р., м. Київ, ДВНЗ УМО НАПН України.
 4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти», 27 травня 2016 р., м. Київ, ДВНЗ УМО НАПН України. 
 5. Науково-методичний семінар «Мовні та професійні вимоги для науково-педагогічного працівника», 27.01.2016, м. Київ, ДВНЗ УМО НАПН України.
 6. Науково-методичний семінар «Засоби пізнання особистості в контексті відповідальності менеджера», 13.02.2016, м. Київ, ДВНЗ УМО НАПН України.
 7. Науково-методологічний семінар «Теорія та практика управління розвитком загальноосвітнього навчального закладу», 01.06.2016 р., м. Київ, ДВНЗ УМО НАПН України.
 8. Науково-методологічний семінар «Теоретико-методологічні засади управління якістю загальної середньої освіти в регіоні», 01.06.2016 р., м. Київ, ДВНЗ УМО НАПН України.
 9. Всеукраїнський семінар (вебінар) Microsoft Imаgine Academy, м. Київ, ДВНЗ УМО НАПН України, 15 листопада 2016 р.
 10. Всеукраїнський семінар (вебінар) Вебінар з Open edX., м. Київ, ДВНЗ УМО НАПН України, 5 грудня 2016 р.
 11. 8-й Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті», 25 жовтня 2016 р.
 12. ІІ Міжнародний освітній форум-практикум, м. Київ, ДВНЗ УМО НАПН України, м. Київ 18 березня 2017 р.
 13. Презентація результатів українсько-литовського проекту: «Розвиток духовного контексту виховання в глобалізованому світі», м. Київ, ДВНЗ УМО НАПН України, 31.03.2017 р.
 14. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», м. Київ – Суми, 26-28 квітня 2017 р. ДВНЗ УМО НАПН України, м. Київ. Тема доповіді: Брусєнцева О. А. Тенденції переходу України до «цифрової економіки» / О. А. Брусєнцева // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: електронне наук.-практ. вид.: зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ – Суми, 2017). — Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-26-04 – 0,21 друк. арк.
 15. Проведено науково-методологічний семінар на тему: "Вплив економічної безпеки на конкурентоспроможність персоналу", 22.02.2017 р. ДВНЗ УМО НАПН України, м. Київ.
 16. Науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь 2017: Пріоритетні напрями глобалізаційних змін», м. Київ, ДВНЗ УМО НАПН України, 19 травня 2017 р. Тема доповіді: Секція 1. «Економіка та управління персоналом і організаціями в  умовах трансформаційних змін”, секретар секції.
 17. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», ДВНЗ УМО НАПН України, м. Київ, 26 травня 2017р. Тема доповіді: «Особливості підготовки майбутніх менеджерів в умовах переходу до «цифрової економіки».
 18. VIІ Всеукраїнський семінар «Забезпечення якості освітньої діяльності ВНЗ на засадах клієнтоорієнтованого підходу», Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, Київський національний університет технологій та дизайну, 30 травня 2017 р.
 19. Міжнародний семінар «Проектний офіс в структурі сучасного навчального закладу», Центральноєвропейська Академія Навчань та Сертифікації (CEASC), у співпраці з Університетом Суспільних наук (UNS), м. Лодзь, Польща,  та Національною академією державного управління при Президентові України, м. Київ , 1 червня 2017 р.
 20. Перший національний кар'єрний форум, Державна служба зайнятості, Асоціація інноваційной та цифрової освіти України, Київський Національний університет ім. Т. Г. Шевченка, 06 червня 2017 р.
 21. «Європейські кваліфікаційні рамки (ERK) та інструменти їх реалізації в програмі HORIZON 2020”. Центральноєвропейська Академія Навчань та Сертифікації (CEASC), Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 08.06.2017 р.
 22. Семінар-воркшоп «От бережливого производства к Индустрии 4.0», організатори – компанія BPI Group, Академія PwC в Україні, 30 серпня 2017р.
 23. Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи», 29.09.17р., ДВНЗ УМО НАПН України, м. Київ.
 24. «Створення дизайн-коду державних веб-ресурсів», Державне агентство з питань електронного урядування України, 01.10.2017 р.
 25. Круглий стіл «Етика в бізнесі», 16.10.2017 р. ДВНЗ УМО НАПН України, м. Київ.
 26. Семінар «Християнська бізнес-етика», 28.09.2017 р., ДВНЗ УМО НАПН України, м. Київ.
 27. Учасник відкритого майданчику «IMPACT INVESTING: Інвестиції, що діють». Центр розвитку КСВ за підтримкою Королівства Норвегії в Україні. м. Київ, 20.10.2017 р.
 28. Круглий стіл щодо впровадження інноваційного проекту «Нова модель економічної діяльності у сфері вищої освіти», м. Київ, НАПН України, відділення вищої освіти, 25.10.2017 р.
 29. Семінар на тему "Проектний офіс в структурі сучасного навчального закладу", Вінницький Торгівельно-економічний Інститут КНЕУ (вебінар), 11 жовтня 2017 р.

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Організація та проведення круглого столу на виставці «Освіта та кар’єра – День Студента 2017» та  «Освіта за кордоном», м. Київ, 16-18 листопада 2017 року. Круглий стіл: «Презентація магістерських програм: «Якість, стандартизація та сертифікація персоналу» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

 • АПН України, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти.     Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 073562, 1 липня 2005 р. Категорія «Науково-педагогічні працівники ЦІППО».
 • ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».           Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК № 578588, 24 квітня 2010 р. Категорія «Науково-педагогічні працівники».
 • НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. Категорія «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання ВНЗ III-IV рівнів акредитації». Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ № 142167, 12 вересня 2015 р.

РІЗНЕ

 • Входила до складу робочої групи з розроблення освітньо-професійних програм: «Якість, стандартизація та сертифікація персоналу», 2016 р.
 • Розроблення програм фахового вступного випробування (магістр) для вступу на заочну форму навчання за спеціальністю «Менеджмент”, спеціалізація  «Якість, стандартизація та сертифікація персоналу», фахового вступного випробування (магістр) для вступу на денну та заочну форми навчання за спеціальністю «Менеджмент”, спеціалізація «Менеджмент та адміністрування».
 • Розроблення програми фахового вступного випробування (бакалавр) для вступу на денну та заочну форми навчання за спеціальністю «Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент та адміністрування». Складання програми співбесіди для вступу на денну та заочну форми навчання за спеціальністю «Менеджмент» (бакалаври).
 • Розроблення програми державного екзамену за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці» (бакалаври).