Іванова Валентина Василівна

Іванова Валентина Василівна

Професор кафедри
доктор економічних наук, професор
E-mail
ivanval2177@gmail.com, ivanval2177@umo.edu.ua

Scopus ID:
36069252800
ResearcherID:
X-2125-2018
ORCID ID:
0000-0003-4958-2235
Publons ID:
1637551
Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=oY5o2j8AAAAJ&hl

 

Додаткові відомості

ОСВІТА:

 • Полтавський кооперативний інститут, спеціальність «Товарознавство та організація торгівлі промисловими товарами
 • Полтавський університет економіки і торгівлі, спеціальність «Економіка підприємства»

Тема захищенних дисертацій

 • Доктор економічних наук: Спеціальність «08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». Тема дисертації «Інформаційне забезпечення економіки, заснованої на знаннях»
 • Кандидат економічних наук: Спеціальність «08.03.02 - економіко-математичне моделювання». Тема дисертації «Економіко-математичне моделювання діяльності інформаційно-бібліотечного комплексу»

ДОСВІД РОБОТИ

Навчальні дисципліни викладача:

«Інтелектуальний бізнес», «Цифрові інформаційні технології в бізнесі», «Планування та контроль», «Інформаційна підтримка управління проектами», тренінг «Дизайн-мислення в бізнесі», «Стратегічне управління»

 • розробка та реалізація проектів з організації та надання інформаційних послуг;
 • інформаційний менеджмент - завідуюча відділом автоматизації та електронної обробки документів (формування цифрових інформаційних ресурсів, організація надання доступу до цифрових інформаційних ресурсів, цифрові інформаційні послуги). 

Громадська активність

Координатор Проекту «Створення підприємницького клубу» для розвитку інноваційного підприємництва та студентського стартап-руху. Проект «Створення підприємницького клубу» – сумісний проект Університету менеджменту освіти та громадської організації «Платформа інноваційного партнерства».

Членство в науковій організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва»

Членство в Українській асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти

Заступник головного редактора редакційної колегії - Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти», Серія «Соціальні та поведінкові науки»

Член редакційної колегії - Journal of Economics, Trade and Marketing Management, SCHOLINK INC., United States

Наукова діяльність

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

інформація, цифрові інформаційні технології, стратегічне управління, моделювання, економіка, заснована на знаннях; цифрова економіка, інтелектуальний бізнес, туристичний бізнес, інновації, людський капітал.

Перелік продукції

Монографії

 1. Іванова В.В. Інформаційна основа трансформаційних процесів в економіці : монографія / В.В. Іванова. - Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 272 с.
 2. Іванова В.В. Інформаційне забезпечення економіки, заснованої на знаннях : монографія / В.В. Іванова. - К. : Логос, 2011. – 277 с.
 3. Іванова В.В. Економіко-математичне моделювання діяльності інформаційного підприємства : монографія / В.В. Іванова. - Полтава : ПУЕТ, 2012. – 142 с.
 4. Іванова В.В. Інформаційне забезпечення агропромислового комплексу в сучасних умовах / В.В. Іванова // Ринкова трансформація економіки АПК : кол. монографія у чотирьох частинах. – К. : ІАЕ, 2002. –Ч.1. Соціально-економічні проблеми розвитку села. – С. 292–296 с.
 5. Іванова В.В. Планування в підприємствах і організаціях споживчої кооперації: стан і перспективи розвитку :  монографія / Іванова В.В., Г.М. Сидоренко- Мельник, А.А.Фастовець, І.В.Юрко.  - Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 157 с.
 6. Іванова В. В. Формування людського капіталу як основи інноваційної активності підприємств туристичного бізнесу / В. В. Іванова // Перспективи розвитку туризму в Україні: управління, технології, моделі : кол. моногр. / за наук. ред проф.. Волошина. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015. - 328 с. – C.200-206
 7. Ivanova V., Ivanova E. Information support of pricing management of tourism enterprises / Ivanova V., Ivanova E.  // Mechanisms and models of development of entities tourist business: collective monograph / edited by A. Berezin, M. Bezpartochnyi / ISMAUniversity. – Riga: «Landmark» SIA, 2016. – 204 p. - pp. 48-57
 8. Іванова В. В. Особливості асиметрії інформації та засоби її зниження для суб’єктів туристичного бізнесу  / В. В. Іванова // Перспективи розвитку туризму в Україні: управління, технології, моделі : кол. моногр. / за наук. ред проф.. Матвійчук Л. Ю.. – 3-є вид.Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2017. - 448 с. – C.234-249
 9. Іванова В.В. Управління економічною безпекою інтелектуального бізнесу як ключовою складовою інноваційної моделі економіки / В.В.Іванова //"Управління інноваційною складовою економічної безпеки : монографія у 4-х томах / за ред. д.е.н., професора Прокопенко О.В. (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В.Ю., к.е.н. Щербаченко В.О. – Суми: ТОВ «Триторія», 2017. – Т. ІІ. Науково-практичні засади формування інноваційних компонентів забезпечення науково-технологічної та виробничої безпеки економічної системи. – 284 с. - С. 91-100.
 10. Ivanova V., Ivanova E. Management of intellectual business as a basis for the development of knowledge-based economy / Ivanova V., Ivanova E. // Management of the 21st century: globalization challenges: collective monograph / edited by I. Markina. – Prague: Nemoros s.r.o., 2018 – 508 р. – pp. 399-404/
 11. Ivanova V., Ivanov O.  Information security management of industrial enterprises and its features when using the industrial internet of things / Ivanova V., Ivanova О. // Security Management of the ХХІ Century:: National and Geopolitical Aspects. ISSUE 2: collective monograph / edited by I. Markina. – Prague: Nemoros s.r.o., 2020 – 472 р. – pp. 375-381.
 12. Іванова В. В. Людський потенціал: суть, управління, інформаційне забезпечення, моделі оцінки./ В. В. Іванова // Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика : кол. моногр. / за заг. ред. д.е.н, професора В. В. Іванової. – Суми : Університетська книга, 2020. – 228 с. 

СТАТТІ ТА ІНШІ ЗАРУБІЖНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Іванова В.В. Людський  капітал  як  фактор  економічного  зростання / В.В. Іванова //  Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія «Економічні науки». – 2010. – № 4(43). – Ч. 1. – С. 29–33.
 2.  Іванова В.В. Інформаційні технології в економіці та інструментарій їх моделювання / В.В. Іванова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». - 2010. – № 3. – Т. 2. – С. 193–195.
 3. Іванова В. В. Інформаційне забезпечення формування знаннєвого потенціалу економічного суб'єкта / В. В. Іванова // Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – 2011. – № 4 (49). – Ч.1. – С. 172–177.
 4. Іванова В. В. Економіка, заснована на знаннях, та економіка знань: адекватність використання категорій / В. В. Іванова // Механізм регулювання економіки. – Суми : СумДУ, 2011. – № 3 (53). – С. 47–54.
 5. 5.       Іванова В.В. Вплив ефективної інформації на обсяги національного виробництва / В.В. Іванова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. − № 1. – С. 246–252. (SCOPUS)
 6. Іванова В.В. Якісні аспекти інформаційного забезпечення економіки, заснованої на знаннях, інформаційними суб'єктами кластерів / В.В. Іванова // Економічний часопис-XXI. - 2011. – № 9/10. – С.65–68.
 7. Іванова В.В. Модель організації інформаційного забезпечення економіки, заснованої на знаннях / В.В. Іванова // Економіка і прогнозування, 2011. − № 3. – С. 25–41.
 8. Іванова В.В. Сутність і особливості інформаційного забезпечення економіки, заснованої на знаннях / В.В. Іванова // Економіка та держава. – 2011. − № 1. – С. 19–21.
 9. Іванова В. В. Теоретико-множинна модель організації інформаційного забезпечення економіки на мезорівні  / В. В. Іванова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 12. – С. 273–279.(SCOPUS) 
 10. Іванова В. В. Особливості взаємозв’язку інформаційного ринку та економіки, заснованої на знаннях  / В. В. Іванова // Європейський вектор економічного розвитку. – 2011. – Вип. 2. – С. 97–105.
 11. Іванова В. В. Інноваційні підходи до інформаційного забезпечення освітянських послуг / В. В. Іванова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4. – С. 131–136.
 12. Иванова В.В. Инновационная активность как составляющая экономики, основанной на знаниях / В.В. Иванова // Nastolení moderní vĕdy – 2011 : materiály VII Mezinárodní vědecko-praktická konference. – Díl 4. Ekonomické vĕdy. Politické vĕdy. – Praha : Publishing House «Education and Science» s.r.o, 2011. – str. 12–13.
 13. Іванова В.В. Знания и информация как основа экономического развития / В.В. Іванова // Problems of design and development of human communities self-organization forms : materials digest of the IVth International Scientific and Practical Conference (Kyev, London). – Odessa : InPress, 2011. – С. 103–105.
 14. Иванова В. В. Экономика, основанная на знаниях, как етап экономического развития общества / В. В. Иванова //  Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. - 2012. − № 1. – Т. 1. – С. 192–199.
 15. Ivanova V. The information component features of modern stage of economic development and knowledge based economy // V. Ivanova. H. Ivanova. - Nauka i studia. – Przemyśl, 2012. - № 1. – Р. 121–126
 16. Іванова В. В. Людський капітал як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємств туристичного бізнесу  / В. В. Іванова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 5. – С.. 321-327.(SCOPUS)
 17. Іванова В. В. Моделювання як засіб отримання інформації для прийняття планових рішень на туристичних підприємствах / В. В. Іванова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки».  –  2014. – № 3. – Т. 3. – С. 21–24.
 18. Іванова В. В. Методологічні підходи до моделювання інформаційного забезпечення економіки / В. В. Іванова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 2. – С. 412-419.(SCOPUS)
 19. Ivanova V. Development of information market as an prerequisite for creation of knowledge basis of economy development / V. Ivanova // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 7. – С. 50-56.(SCOPUS)
 20. Іванова В.В. Ринкові механізми управління ціноутворенням туристичних підприємств / В.В. Іванова // Економічний форум. – 2015. - № 3. – С. 294-298
 21. Іванова В. В. Методологія управління ціноутворенням на туристичних підприємствах / В. В. Іванова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 4. – С. 41–48.(WEB OF SCIENCE)
 22. Іванова В. В. Концептуальні підходи до управління ціноутворенням на туристичних підприємствах / В. В. Іванова // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 3. – С. 151-156.(SCOPUS)
 23. Ivanova V. V. Asymmetry of information and its features in the tourist market / V. V. Ivanova // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2016. – № 2. – С. 31–38.(WEB OF SCIENCE)
 24. Ivanova V.  Advertisement as a means of reducing the information asymmetry for tourist enterprises / V Ivanova //  Studia i materiały. - № 12. – 2016. – P. 47-55. (стаття)
 25. Ivanova V., Ivanova  E. Emotional intelligence as an ingredient of the human capital of the subjects of tourism business // Ivanova V., Ivanova  E. / Development of market economy, democratic society and higher education in european context chisinau, republic of moldova : International scientific conference (4-5 april  2017, Moldova, ), Moldova Perspectiva academică: [în vol. VI (ediția IIa, revăzuită şi adăugită)] / Instituţia Privată de Învăţămînt Superior Universitatea „Perspectiva-INT”; red. şt.: Valeriu Efremov; coord.: Arina Kraijdan. – Chişinău: Universitatea „Perspectiva-INT”, 2017. (Tipogr. „Tipocrat - Print”). Vol. VI (ediția IIa, revăzuită şi adăugită) – 2017. 252 p., P. 186-188
 26. Іванова В. В. Моделювання інформаційного забезпечення управління транспортно-логістичними центрами / В. В. Іванова //  Вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. - 2017 – № 5. -  С. 229-235.
 27. Ivanova V., Ivanova E. Information means of forming image of Ukraine by tourism enterprises / V. Ivanova, E. Ivanova // Наука, Образование, Культура : сб. матер. междунар. наук.-практ. конф. (г. Комрат, 10 фев.2017 г.) / Комратский государственный университет. – Комрат : КГУ, 2017. – С. 12-14
 28. Ivanova V.  Advertisement as a means of reducing the information asymmetry for tourist enterprises / V. Ivanova // International scientific conference “Dylematy 2017” (22 may 2017, Warsaw, Poland)
 29. Іванова В. В., Іванова О. М. Знання як основа формування людського капталу / Іванова В. В., Іванова О. М. // “Economy and management: modern transformation in the age of globalization” : International scientific conference (24 march 2017, Klaipeda). – Lithuania : Baltija Publishing. – P. 178-179.
 30. Іванова В. В., Іванова О.М.Моделювання в інтелектуальному бізнесі / В. В. Іванова, О.М. Іванова // II International scientific conference Economy and Society: a Modern Vectors of Development, Part I, April 27, 2018. Leipzig, Germany: Baltija Publishing. 156 pages. Р. 130-131
 31. Ivanova V., Ivanova E.  Information factor for formation of human capital / V. Ivanova, E. Ivanova  // Міжнародна конференція «Формування сучасного конкурентного середовища: інтеграція та глобалізація (м. Гринвіч, Велика Британія, Школа бізнесу в Університеті Гринвіч), 2018.
 32. Ivanova V. The impact of digital information technologies on the economy and the formation of human capital., [Online] / V. Ivanova // International Marketing and Management of Innovations: International Scientific E-Journal. 2018. № 3. Available:www.IMMI.ath.bielsko.pl
 33. Іванова В. В. Асиметрія інформації як чинник активізації інноваційних бізнес-процесів на підприємствах туристичного бізнесу / В. В. Іванова // Економічний форум. - № 1. – 2018. – c. 171-175.
 34. Ivanova, V. Intellectual entrepreneurship and knowledge-based economy / V. Ivanova // Studia i materiały. - № 12. –  2018. – Р.
 35. Ivanova, O. Innovative development of Ukraine: strategies, models, mechanisms / O. Ivanova, V. Ivanova // Механізм регулювання економіки. – 2019. - № 1. – С. 57-70.
 36. Ivanova, V., Ivanova. О. Digital information technologies and digital economy / V. Ivanova, O. Ivanova // Internatonal Science Conf. «Digital and innovative economy: processes, strategies, tehnologies» (25 Jun 2019., Kielce, Poland). – Kielce : Baltija Publishing. –  С. 131-132.
 37. Іванова В.В. Роль дизайн-мислення в освіті  / В.В. Іванова // Інтелект ХХІ – 2019. - № 4. –  С. 93-96.
 38. Ivanova, V. Management of digital information technologies in digital economy. Механізм регулювання економіки, 2019, № 3, С. 83-96.
 39. Іванова В. В. Конкуренція та інноваційна активність як складові моделі інтенсивного розвитку економіки Вісник післядипломної освіти, Серія «Соціальні та поведінкові науки», 2020, 12 (41), С. 124-141.
 40. Іванова В. В. Людський потенціал: суть, управління, інформаційне забезпечення, моделі оцінки./ В. В. Іванова // Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика : кол. моногр. / за заг. ред. д.е.н, професора В. В. Іванової. – Суми : Університетська книга, 2020. – 228 с.
 41. Іванова В. В., Іванов О.М., Іванова О.М. (2020). Цифрові інформаційні технології в освіті: проблеми формування людського потенціалу (стаття). Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні  тренди : наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Матеріали конф. / наук. ред. О. М. Спірін, О. А. Острянська. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2021. 279 с,
 42. Іванова В. В. Управління інноваційною діяльністю підприємства: оцінка ефективності процесу. Вісник післядипломної освіти, Серія «Соціальні та поведінкові науки», 2021, 2, https://doi.org/10.32405/2522-9931-2021-16(45)-162-175
 43. Іванова В. В. Управління бізнес-процесами: людський потенціал і цифрові навички. Механізм регулювання економіки, 2021, 1, С. 41-54. https://doi.org/10.21272/mer.2021.91.04
 44. Ivanova, V., Ivanov, O., & Ivanova, O. (2021). Development of approaches to innovation transfer and intellectual property management to ensure enterprise competitiveness. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(13 (114), 94–105. SCOPUS
 45. Ivanova V., Ivanova O.  The Intellectualization of Entrepreneurship and Business Processes as the Key Characteristic of Economic Development. Security Management of the ХХІ Century: National and Geopolitical Aspects. ISSUE 4: collective monograph / edited by D. Diachkov. Prague: Nemoros s.r.o., 2022 – 322 р. – pp. 36-42.

   НАВЧАЛЬНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Іванова В. В. Планування діяльності підприємства : навчальний посібник / В. В. Іванова.  - К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 472 с. Навчальний посібник із грифом МОНУ (лист МОНУ № 14/18.2-437 від 20.02.2006 р.)
 2. Іванова В. В. Планування і контроль на підприємстві: навчальний посібник / В. В. Іванова. - Суми : Університетська книга, 2011. – 443с. Рекомендований МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист МОНУ № 1/11-10734.1 від 23.11.2010 р.)
 3. Березін О.В. Економіка підприємства : навч.-метод. посібник // Березін О.В., Бутенко Н.В., Іванова В.В., Шевченко О.В.- Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 127 с.
 4. Іванова В. В. Планування діяльності підприємства : навч.-метод. посібник / В. В. Іванова,  І.І..Ярова. - Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 157 с.
 5. Іванова В. В. Планування і контроль на підприємстві  : навчально-методичний посібник / В. В. Іванова, І.І.Ярова.- Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 176 с.
 6. Іванова В. В. Інформаційна технологія організації інформаційного забезпечення навчального процессу : метод. рекомендації  до самостійної роботи з документами фонду електронної бібліотеки для студентів усіх напрямів підготовки/ В. В. Іванова. - Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 40 с.
 7. Іванова В. В. Інформаційні системи і технології туристичного, ресторанного і готельного бізнесу : навчально-методичний посібник // В. В. Іванова. - Полтава : РВВ ПУЕТ, 2012. – 87 с.
 8. Іванова В. В. Інформаційна технологія організації відкритого доступу до інформаційних ресурсів інституційного репозитарію : метод. рекомендації для викладачів і студентів усіх напрямів підготовки / В. В. Іванова // Полтава : РВВ ПУЕТ, 2012. – 19 с.
 9. Іванова В. В. Планування діяльності підприємства [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник // В. В. Іванова. – Полтава : ПУЕТ, 2015 .
 10. Іванова В. В. Планування і контроль на підприємстві : навчальний посібник – 2-ге вид., стер. / В. В. Іванова // Суми : Університетська книга, 2015. – 443с. Рекомендований МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист МОНУ № 1/11-10734.1 від 23.11.2010 р.)
 11. Іванова В. В. Планування і контроль на підприємстві : навчально-методичний посібник / В. В. Іванова // Полтава : РВВ ПУЕТ, 2013. – 260 с.
 12. Іванова В. В. Інформаційні системи і технології на підприємстві : навчально-методичний посібник / В. В. Іванова // Полтава : РВВ ПУЕТ, 2014. – 87 с.
 13. Іванова В. В. Інтелектуальний бізнес : підручник / В. В. Іванова . – Суми : Університетська книга, 2017. – 330 с. (Авторське свідоцтво).

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. Іванова В. В., Іванова О.М.Моделювання в інтелектуальному бізнесі / В. В. Іванова, О.М. Іванова // II International scientific conference Economy and Society: a Modern Vectors of Development, Part I, April 27, 2018. Leipzig, Germany: Baltija Publishing. 156 pages. Р. 130-131
 2. Ivanova V., Ivanova E.  Information factor for formation of human capital / V. Ivanova, E. Ivanova  // Міжнародна конференція «Формування сучасного конкурентного середовища: інтеграція та глобалізація (м. Гринвіч, Велика Британія, Школа бізнесу в Університеті Гринвіч), 2018.
 3. Іванова В.В. Методи дизайн-мислення для формування знаннєвого потенціалу / В.В. Іванова // зб. матер. X міжнар. наук.-практ.конф. «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді» (,20 груд.. 2018). –  К.: Інститут обдарованої дитини, 2018. –  С. 104-105.
 4. Ivanova, V., Ivanova. О. Digital information technologies and digital economy / V. Ivanova, O. Ivanova // Internatonal Science Conf. «Digital and innovative economy: processes, strategies, tehnologies» (25 Jun 2019., Kielce, Poland). – Kielce : Baltija Publishing. –  С. 131-132.
 5. Іванова В.В. Цифрова економіка та туристична сфера / В.В. Іванова // зб. матер.. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми туризмології та туристичної практики» (18 квіт. 2019). – К.: АПСВТ, 2019.133 с. – С. 26-27. Режим доступу: https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Tezy_conference_tourism_18_04_19_0.pdf
 6. Іванова В.В. Інформаційні технології у цифровій економіці / В.В. Іванова // зб. матер. міжнар. наук. симпозіуму «Big data analytics: моделювання та інформаційні технологіїі» (20 бер.. 2019). –  К.: КНТЕУ, 2019. –  С. 81-83. – Режим доступу: https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/a8ee205bb8f2cd8272b7fe9668eb5a35.pdf.
 7.  Іванова В. В., Іванова О. М. Формування кластерної моделі економіки. Зб. матер.. Міжнарод. наук.-практ. конф. «»Інноваційно-інвестиційні проблеми кластерізації економіки України» (6 груд 2019) - Київ: Національний авіаційний університет, 2019. - С. 7-8.
 8. Іванова В. В., Іванов О. М. Інтелектуалізація як стратегія розвитку підприємництва. Зб. матер.. Міжнарод.  наук.-практ. конф.»«Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору» (м. Полтава, 24 бер. 2020 року), Полтава, 2020. – 345. – С. 104-109
 9. Іванова В. В., Іванова О.М. (2021). Моделювання бізнес-процесів туристичних  підприємств. Економічна кібернетика: моделі економічної поведінки суб’єктів господарювання, дослідження, розробка та використання: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської інтернет-конференції, м. Дніпро, 1-2 березня 2021 р. – Дніпро: НМетАУ, 2021. – 196 с. С.51-54.
 10. Іванова В.В. Інноваційні технології для підвищення рівня формування компетентності  майбутніх фахівців. Метер. ІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості», Київ, УМО, 26.11.2021.
 11. Іванова В.В. Інноваційні технології для підвищення рівня формування компетентності  майбутніх фахівців. Матер. ІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості», Київ, УМО, 26.11.2021 .
 12. Іванова В. В. Людський чинник у забезпеченні конкурентоспроможності України. Матер. V-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні» (м. Виниця, лютий 2022).  URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2022/paper/view/14788/0.

Науково-організаційна діяльність

Член спеціалізованих вчених рад за спеціальностями:

 • 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (Д 44.877.02);
 • 08.00.07 – демографія, економіка  підприємства, соціальна економіка і  політика (К 44.877.03).

Професійний розвиток

 • Свідоцтво, видане Центром тренінгових технологій навчального центру ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», від 25.10.2013 р. Тема: «Організація дистанційного навчання з циклу дисциплін професійної та практичної підготовки».
 • Сертифікат «Дизайн-мислення для інновацій» від 11.12.2017 р., виданий Prometheus..
 • Сертифікат «Основи цифрового маркетингу» № Z56 6WK ZEN від 20.12.2018 р., виданий Google .
 • Сертифікат «Using Open Data For Digital Business» від 26.01.2019 р., виданий Royal Holloway, University Of London.
 • Свідоцтво, видане Центральним інститутом післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту  освіти» НАПН, від 20.09.2019 р. Тема: «Роль дизайн-мислення в освіті» .
 • Сертифікат з підвищення кваліфікації "Основи кіберграмотності: безпека освітнього та позаосвітнього цифрового простору» від 18.11.2021 виданий CEASC та ГО «Асоціація Проектних Менеджерів України».
 • Сертифікат про міжнародне стажування “Selection, preparation and publication of scientific journals that are indexed in Scopus and Web of Science Databases” (Republic of Poland) від 19.07.2021 р.