Морозова Марина Едуардівна

Морозова Марина Едуардівна

Доцент кафедри
кандидат педагогічних наук
E-mail
marina.morozova.umo@gmail.com

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/F-1377-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-9193-1198

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=9Hhps3YAAAAJ&hl=uk

 

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

 

Освіта           

  • Київський національний університет внутрішніх справ, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «Юрист».
  • ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», спеціальність «Педагогіка вищої школи», кваліфікація  «Викладач університетів та вищих навчальних закладів».
  • ПВНЗ «Міжнародний інститут менеджменту», програма «Організаційний розвиток та управління персоналом» (PMD&HR).

Досвід роботи

Досвід викладацької, тренерської роботи та роботи на державній службі. НR-практик з досвідом роботи в сфері управління персоналом.

Розроблення та викладання навчальних курсів: «Управління персоналом», «Мотиваційний менеджмент», «Технології управління персоналом», «Кадрове діловодство», «Персонал підприємства та його кадрова політика», «Управління проєктами» для спеціальностей «Економіка», «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за програмами освітнього рівня бакалавр та магістр. Володіння навичками використання у навчальному процесі форм і методів інтерактивного навчання.

Загальний стаж – 28 років.

Стаж державної служби – 8 років.

Стаж науково-педагогічної діяльності – понад 10 років.

Громадська активність

  • Робота у редакційній колегії  Електронного науково-практичного журналу «Науковий вісник УМО. Серія. Педагогіка» В.3 (2017).
  • Членство в Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО)

 

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ (за останні два роки)

Монографія

  1. Морозова М.Е. Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика: колективна монографія  / за заг.ред. д.е.н., професора В.В. Іванової. Суми: ПФ «Видавництво “ Університетська Книга», 2020. 231с.
  2. Rymma Mayboroda, Oksana Bodnar, Nataliia Ababilova, Maryna Morozova and Tetiana Burlaienko, The Role of a Foreign Language in the Context of the International Standardization of Logistics Terminology, International Journal of Management, 11 (5), 2020, pp. 1321-1331. (Scopus). http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=5
  3. Морозова М.Е. Стратегічне планування розвитку підприємства/ Морозова М.Е. //Матеріали ХХХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2021 р. – 140 с.

Статті:

1. Морозова М.Е. Вдосконалення планування у стратегічному управлінні розвитком підприємства / М.Е. Морозова / Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 15 березня 2019 року / Упоряд. О.А. Іващенко. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2019. – 280 с.(С.153-155).

2. Морозова М.Е. Стратегічне планування. Поняття і етапи Стратегічного планування // virtus: scientific journal / editor-in-chief m.a. Zhurba – June # 35, 2019. – 278 p. С.267-270.

3. Актуальні питання оцінки персоналу / Морозова М.Е. // Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2020 р. – 194 с. С.33-35.

4. Перспективи розвитку управління персоналом організації / Морозова М.Е // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Випуск 72. – Том 2. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2019. –308 с. С. 46-50.

Тези:

1.Морозова М.Э. Управления процессом профессионального развития научно-педагогических работников в высших учебных заведениях / М.Э. Морозова // the 15th International conference «Science and Society» (November 8, 2019) Accent Graphics Communications & publishinq Hamiltan, Canada. 2019, 470 p. (296-306).

2.Морозова М. Е. Удосконалення системи мотивації персоналу на підприємстві / Морозова М.Е. // Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції : збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Черкаси, 16–17 квітня 2020 року. Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2020. 557 с. [Укр., рос., англ. мови]. (268-270).

3.Морозова М. Е. Організація кадрового менеджменту / Морозова М.Е // Еконміко-правові дискусії // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих учених 30 квітня 2020р. – Краповницький : ЛА НАУ , 2020. – 314 с. (111-114).

4.Морозова М. Е. Формування кадрового потенціалу навчальних закладів освіти / Морозова М.Е. // Адаптивні процеси в національній системі освіти : [збірник матеріалів V Всеукраїнського наукового  форуму]  /  упоряд.  О.О. Почуєва;   ред. кол.:   Г.В. Єльникова   (голова),  Г.Ю. Кравченко, Л.О. Лузан, М.Л. Ростока,. З.В. Рябова. Харків: Мачулин, 2020. 111 с.

5.Морозова М.Е. Формування кадрового потенціалу як складова підвищення ефективності навчального закладу/ Морозова М.Е. // Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (2 квітня 2021 р.) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2021. 216 с. (112-114)

6. Морозова М.Е. Розвиток професійної компетентності викладача закладу вищої освіти / Морозова М.Е. // The XVІІ International Science Conference «Current trends in the development of science and practice», June 07 – 09, Haifa, Israel. 235 p. (90-92)

 

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ (за останні два роки)

Міжнародних

1.International CourseinOrganizationalPsychology«Organizational well-being: disease, itscauses, consequencesandmediatingvariables», 04-05 березня 2019 р. ,м.Київ

2.ІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів», 18-20 березня 2019 р., Київ – Запоріжжя (Україна) Нітра (Словацька Республіка)

3.VІ Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю», 15 березня 2019 р. ,м.Київ

4.VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти», 27 травня 2019 р.,м.Київ

5.Міжнародний форум лідерів післядипломної освіти «Відкрита освіта у суспільстві знань», 01-02 жовтня 2019 р. ,м.Київ

6.XV Міжнародна наукова конференція «ScienceandSociety», 08 листопада 2019р., Гамільтон Канада

7.ХХІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція ««Проблеми та перспективи розвитку сучасної  науки в країнах Європи та Азії»,  31 січня 2020 р

8.ХV Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні і прикладні проблеми», 20 березня 2020 р.

9.Міжнародний онлайн-форум для фахівців з кар'єрі «CareerForum 2020», 29-30 травня 2020 р.

10.Міжнародна HR конференція  Ricoh «Управління персоналом у нових реаліях»,09 вересня 2020р.

11.Міжнародна науково-практична конференція «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості»,23 жовтня 2020 р.

12.Науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди», 12 листопада 2020р.

13.ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти», Київ, 18 грудня 2020 р.

14.ХХХV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної  науки в країнах Європи та Азії», 28 лютого 2021 р.

15. XVII Международная научно–практическая конференция «Current trends in the development of science and practice», 07-09 июня 2021 р., Хайфа, Израиль

 

Всеукраїнських

1.V Всеукраїнський науковий форум «Адаптивні процеси в національній системі освіти», 30-31 січня 2020 р.

2.Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції», м. Черкаси , 16-17 квітня 2020 року

3.Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих учених «економіко – правові дискусії», 30 квітня 2020 р., м. Кропивницький 

4.Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Психологічні засади розвитку соціальних компетентностей педагогічних працівників в умовах нової української школи», 22-23 жовтня  2020 року.

5. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій», 02 квітня 2021року.

Іншіх заходах

1. Міжкафедральний семінар «Психолого-педагогічний супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення», 20 лютого 2019 р.

2. Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – День студента 2019», 15-16 листопада 2019 року.

3. Міжкафедральний науковий семінар «Психолого-педагогічний супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення», 24 лютого 2020 року, м. Київ

4. Он-лайн майстер-клас «Методичні засади застосування інноваційних технологій навчання в закладах освіти» в межах роботи Науково-практичної студії «Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагога в умовах трансформаційних змін суспільства», 22 квітня 2020р

5. Вебінар:  «Проєктний менеджмент: як написати і реалізувати успішний проєкт?», 22 та 29 квітня 2020р.

6. Міжнародна школа «Академія педагогічної творчості» он-лайн, 05-06 травня 2020р.

7. Засідання комітету Асоціації управління персоналом на тему «Підхід до управління досягненням результатів. Програма розвитку талантів», 07 квітня 2020р.

8. Пре-конференція «Мультидисциплінарний підхід у кризовий період для забезпечення високої конкурентоспроможності», організованої Балтійською Асоціацію розвитку менеджменту (BMDA) спільно з Міжнародним Інститутом Менеджменту (МІМ-Київ), 20 травня 2020р.

9. IV Фестиваль освітнього лідерства «CLEVER», 19 вересня 2020 року

10. Вебінар WebofScience Тема: Публікаційна стратегія науковця, 11 листопада 2020р.

11. Практикум «Інтернаціоналізація закладів освіти як передумова успішної грантової діяльності», 18 листопада, 20 листопада, 26 листопада 2020 р.

12. Методологічний семінар НАПН України «Шляхи і механізми підвищення конкурентоспроможності університетів України», 19 листопада 2020р.

13. Форум присвяченому Всесвітньому Дню жіночого підприємництва (Women’sEntrepreneurshipDay), 19 листопада 2020 р.

14. Виставка  «Освіта та кар’єра - 2020», 20 листопада 2020р.

15. Онлайн-церемонія Partnership for Sustainability Award – 2020, 26.11.2020р