Морозова Марина Едуардівна

Морозова Марина Едуардівна

доцент кафедри
кандидат педагогічних наук
E-mail
marina.morozova.umo@gmail.com
Інформація

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/F-1377-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-9193-1198

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=9Hhps3YAAAAJ&hl=uk

 

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

 

Освіта           

 • Київський національний університет внутрішніх справ, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «Юрист».
 • ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», спеціальність «Педагогіка вищої школи», кваліфікація  «Викладач університетів та вищих навчальних закладів».
 • ПВНЗ «Міжнародний інститут менеджменту», програма «Організаційний розвиток та управління персоналом» (PMD&HR).

Досвід роботи

Досвід викладацької, тренерської роботи та роботи на державній службі.

Розроблення та викладання навчальних курсів: «Управління персоналом», «Мотивація персоналу», «Технології управління персоналом» для спеціальностей «Управління персоналом та економіка праці», «Менеджмент» за програмами освітнього рівня бакалавр та магістр. Володіння навичками використання у навчальному процесі форм і методів інтерактивного навчання.

НR-практик з досвідом роботи в сфері управління персоналом.

Загальний стаж – 25 років.

Стаж державної служби – 8 років.

Стаж науково-педагогічної діяльності – понад 8 років.

Тема кандидатської дисертації

«Організаційно-методичні засади управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників системи післядипломної педагогічної освіти», 13.00.06 – Теорія і методика управління освітою.

Громадська активність

 • Учасник науково-дослідної теми кафедри на громадських засадах: «Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика» (РК 0116U007183) (2016–2020 рр.).
 • Організація та проведення IV Української олімпіади з менеджменту серед молоді.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Учасник науково-дослідної теми кафедри, підтема «Конкурентоспроможність майбутнього спеціаліста в умовах ринку праці».

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ (за останні два роки)

Посібники    

 1. Морозова М. Е. Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України: навч. посіб. для підготовки магістрів за спеціалізаціями "Управління навчальним закладом" та "Управління проектами", підвищення кваліфікації слухачів, керівників навчальних закладів / З. В. Рябова, А. Б. Єрмоленко, Т. А. Махиня та ін.; за заг. ред. академіка В. В. Олійника, маг. Ф. Фреха — НАПН України, ДВНЗ "Ун-т менедж. освіти"; КультурКонтакт Австрія. — Київ, 2016. — 118 с.

Статті в міжнародних виданнях            

 1. Морозова М. Э. Мотивация к саморазвитию научно-педагогических работников как формирующий фактор толерантности / М. Э. Морозова // Вестник высшей школы. Almamater, 2016. — Вып. 8. — Режим доступа: https://almavest.ru/ru/archive/2056/3532.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України    

 1. Морозова М. Е. Управління персоналом як основа підвищення конкурентоспроможності організації / М. Е. Морозова // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць. — Ун-т менедж. освіти НАПН України; редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін.] / голов. ред. В. В. Олійник. — Київ: «Атопол», 2016. — Вип. 16 (29). — С. 94-105.
 2. Морозова М. Е. Сучасні HR-стратегія і технології в державних органах / Г. А. Дмитренко, М. Е. Морозова // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. — НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; редкол. О. Л. Ануфрієва [та ін.]; голов. ред. В. В. Олійник. — Вип. 1 (32). — С. 30-48 – (Серія «Управління та адміністрування»).

Інші праці  (статті)   

 1. Морозова М. Е. Наставництво як процес формування особистості молодого спеціаліста / М. Е. Морозова // Електронне наукове-практичне видання «Науковий вісник УМО». — Київ : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. — 344 с. — Вип. 1. — Ч. 1. — С. 306-316. — Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo/ekonomika/V_1/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
 2. Морозова М. Э. Методика формирования процесса управления профессиональным развитием научно-педагогических работников / М. Э. Морозова // (електронний ресурс) Економіка та управління: історія, реалії та перспективи. — №2 (2016). — Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo/ekonomika/V_2/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ (за останні два роки)

 1. Міжнародна науково-практична конференція  «Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні», 26-27 лютого 2016 року, м. Львів. Тема доповіді: Морозова М. Е. Формування кадрового резерву організації / М. Е. Морозова // Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 лютого 2016року): — Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. — С. 135-137.
 2. Міжнародна науково–практична конференція «Якісна професійна освіта – гідна робота: досвід, реалії, перспективи» (Досвід організації навчально–виховного процесу у професійних навчальних закладах за напрямом підготовки фахівців з комерційної діяльності), 17-19 березня 2016 р., м. Львів.
 3. І Міжнародна науково-практична конференція викладачів і аспірантів «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», 30 березня 2016 р., м. Київ.
 4. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Дні науки – 2016: наука і практика в професійній діяльності фахівців» у межах І Всеукраїнського фестивалю студентських наукових робіт «Молодь науки – 2016: теоретичні та прикладні аспекти наукової діяльності». 18 травня 2016 р., м. Київ.
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти», 27 травня 2016 року, м. Київ.
 6. Презентація результатів українсько-литовського проекту: «Розвиток духовного контексту виховання в глобалізованому світі», м. Київ, ДВНЗ УМО НАПН України, 31.03.2017 р.     -Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», м. Київ – Суми, 26-28 квітня 2017 р.Тема доповіді: Морозова М. Е. Тайм-менеджмент як засіб удосконалення професійної діяльності / М. Е. Морозова // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: електронне наук.-практ. вид.: зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ – Суми, 2017). — Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-26-04 – 0,19 друк. арк.
 7. ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології», м. Київ, 28 квітня 2017 р.Тема доповіді: Морозова М. Е. Професійна толерантність і підвищення мотивації до саморозвитку науково-педагогічних працівників. / М. Е. Морозова // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р., м. Київ — редкол.: В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник, Я. Л. Швень. — НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» — Київ : ЦІППО, 2017. — 450 с.
 8. Науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь 2017: Пріоритетні напрями глобалізаційних змін», м. Київ, 19 травня 2017 р.        -Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», м. Київ, 26 травня 2017 р.          
 9. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій», 01.11.2017 р., м. Київ.Тема доповіді: Міжнародна конференція «UADOM-2017, ювілей домену UA», м. Київ, 1 грудня 2017р.      
 10. Науково-практична конференція «Психологія та педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття», м. Харків, 8-9 грудня 2017 р. Тема доповіді: Морозова М. Э. Механизм влияния мотивации на эффективность деятельности в высшем учебном заведении / М. Э. Морозова // Психологія та педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання XXI століття: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 8–9 грудня 2017 р.). — Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2017. — С. 11-13.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Участь у міжнародних проектах

 • “Формування компетенцій з проектного менеджменту для інноваційного розвитку шкіл для керівників шкіл України”. Навчання у рамках спільного українсько-австрійського проекту (січень 2014 р. – листопад 2015 р.).

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

 • “Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів”. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/1309-16, період 08.02 – 09.09.2016 р. Дата видачі: 09.09.2016 р. № 1418/16У.

РІЗНЕ

 • У 2016 р. входила до групи тренерів ДВНЗ УМО НАПН України та проводила тренінги для державних службовців рангу «А» в Національному агентстві з питань державної служби України за темою «Сучасне лідерство: новий підхід до державного управління».
 • Участь у Міжнародних спеціалізованих виставках "Освіта та кар'єра"