Мурашко Олександр Васильович

Мурашко Олександр Васильович

Доцент кафедри
кандидат економічних наук
E-mail
alexken2006@ukr.net

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/F-2614-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0001-5734-4611

Профіль у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=ztaTRbcAAAAJ&hl=ru

 

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

 

Освіта           

 • Київський політехнічний інститут, спеціальність «Електронні обчислювальні машини», кваліфікація «Інженер-системотехнік».
 • Академія державної податкової служби України, спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація «Економіст».

Досвід роботи         

Досвід викладацької роботи.

Розроблення та викладання навчальних курсів: «Облік і аудит», «Бухгалтерський облік»,  «Управлінський облік», «Податкова система», «Економіка і організація інвестиційної діяльності»,  «Економіка і фінанси підприємств», «Логістика», «Міжнародні економічні відносини»,  «Міжнародна економіка», «Аналіз господарської діяльності» для спеціальностей «Управління персоналом та економіка праці», «Менеджмент» за програмами освітнього рівня бакалавр та магістр.

Загальний стаж – 37 років;

Стаж науково-педагогічної діяльності – понад 20 років.

Тема кандидатської дисертації     

 • «Облік і контроль матеріальних запасів», спеціальність 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Громадська активність    

 • Участь у науково-дослідній темі кафедри на громадських засадах: «Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика» (РК 0116U007183) (2016–2020 рр.).
 • Робота в редакційній колегії електронного науково-практичного журналу «Науковий вісник УМО. Серія «Педагогіка». В.3 (2017).

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Учасник науково-дослідної теми кафедри, підтема «Особливості підготовки конкурентоспроможних фахівців».

 

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ (за останні два роки)

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України    

 1. Мурашко О. В. Роль і значення податкової системи в економіці держави. / О.В. Мурашко // Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського; Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання. — Миколаїв, 2016. — Вип. 14. — Режим доступу: http://globalnational.in.ua/issue-14-2016. – 0,65 друк. арк.
 2. Мурашко О. В. Роль і значення  бухгалтерського обліку в системі управління підприємством. / О. В. Мурашко // Науковий вісник УМО. Серія «Економіка та управління»: електронне науково-практичне видання. — Київ : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. — Вип. 2. — Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo/ekonomika – 0,7 друк. арк.
 3. Мурашко О. В. Резерви підвищення продуктивності праці на підприємстві / О. В. Мурашко // Науковий вісник УМО : електронне видання. — Київ : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. — Випуск 2. Частина 1. — 346 с. — Електронний опт. диск [електронний ресурс] — Режим доступу: http://umo.edu.ua. – 0,6 друк. арк.

Інші праці  (статті) 

 1. Мурашко О. В. Внутрішній контроль в професійній підготовці менеджерів / О. В. Мурашко // Науковий вісник УМО: Електронне видання. — Київ : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. — Випуск 1. — Частина 1. — 344 с. — Електрон. опт. диск [електронний ресурс]. — Режим доступу: http://umo.edu.ua

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ (за останні два роки)

 1. І Міжнародна науково-практична конференція викладачів і аспірантів «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», 30 березня 2016 р., м. Київ.
 2. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Дні науки – 2016: наука і практика в професійній діяльності фахівців» у межах І Всеукраїнського фестивалю студентських наукових робіт «Молодь науки – 2016: теоретичні та прикладні аспекти наукової діяльності». 18 травня 2016 р., м. Київ. 
 3.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти», 27 травня 2016 року, м. Київ.
 4. ІІ Міжнародний освітній форум-практикум, м. Київ, 18 березня 2017 р.
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», м. Київ – Суми, 26-28 квітня 2017 р. Тема доповіді: Мурашко О. В. Роль і значення прибутку на підприємстві / О. В. Мурашко // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: електронне наук.-практ. вид.: зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ – Суми, 2017). — Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-26-04 – 0,13 друк. арк.
 6. ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології», м. Київ, 28 квітня 2017 р. -Науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь 2017: Пріоритетні напрями глобалізаційних змін», м. Київ, 19 травня 2017 р.           -Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», м. Київ, 26 травня 2017 р.
 7. Круглий стіл «Етика в бізнесі» 16.10.2017 р., ДВНЗ УМО НАПН України, м. Київ.
 8. Круглий стіл щодо впровадження інноваційного проекту «Нова модель економічної діяльності у сфері вищої освіти», м. Київ, НАПН України, відділення вищої освіти, 25.10.2017 р.
 9. Семінар «Позиціонування навчального закладу на ринку освітніх послуг засобами традиційних та новітніх медіа», м. Київ, ДВНЗ УМО НАПН України, 02.11.2017 р.       

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2017» та «Освіта за кордоном», м. Київ, 16-18 листопада 2017 року. Круглий стіл «Презентація магістерських програм: «Якість, стандартизація та сертифікація персоналу» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

 • «Викладачі (викладачі-тьютори, організатори) дистанційного навчання університетів, академій, інститутів. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/2796-16, 23.05 – 16.12.2016 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

 

РІЗНЕ

У 2016 р. Входив до складу робочої групи з розроблення освітньо-професійних програм: «Менеджмент організацій та адміністрування».