на засіданні кафедри був організований і успішно пройшов фаховий семінар для апробації дисертації Н. Говорухи

на засіданні кафедри був організований і успішно пройшов фаховий семінар для апробації дисертації Н. Говорухи

5 січня 2021 р. на засіданні кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту і психології був організований і успішно пройшов фаховий семінар для апробації дисертації Н. Говорухи на тему «Соціально-педагогічні умови розвитку волонтерського руху в Україні (кінець ХХ початок ХХІ ст.)» (ключові слова дисертації (волонтер, волонтерський рух, волонтерська діяльність, соціально-педагогічні умови, цінності, благодійність, громадська організація) за спеціальністю 011 – освітні, педагогічні науки.

Відповідно Положенню УМО «Про порядок захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії в разових спеціалізованих учених радах» Вченою радою УМО нашу кафедру було призначено для проведення попередньої експертизи дисертації аспірантки 2016 р. набору Наталії Олександрівни Говорухи. Науковий керівник здобувачки Н.О. Приходькіна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту і психології Університету менеджменту освіти підготувала висновок з позитивною оцінкою підготовки дисертації та виконання індивідуального плану наукової роботи й індивідуального навчального плану аспірантури Університету менеджменту освіти.

Призначені рецензенти Гладуш Віктор Антонович, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології; Просіна Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «УМО» надали об’єктивні висновки про наукову новизну, теоретичне значення результатів дисертаційного дослідження здобувача наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки Наталії Олександрівни Говорухи - аспірантки кафедри педагогіки, адміністрування та соціальної роботи (2016 рік навчання), зазначили відповідність дисертації вимогам, передбаченим пунктом 10 «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», кількість наукових публікацій, повноту опублікування результатів дисертації та особистий внесок здобувача до всіх наукових публікацій, опублікованих із співавторами та зарахованих за темою дисертації.

За допомогою відкритого голосування на засіданні більшістю голосів присутніх науково-педагогічних працівників кафедри одноголосно було ухвалено рішення про відповідність дисертації вимогам, передбаченим пунктом 10 «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії».

Для проведення захисту дисертації кафедра рекомендувала призначити Головою разової спеціалізованої вченої ради дійсного члена НАПН України, доктора педагогічних наук, професора В.В. Олійника, офіційним опонентом член-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора М.В. Гриньову (декан природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка); другого офіційного опонента кандидата педагогічних наук, доцента (завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка Лях Тетяна Леонідівна).