ФЕДОРЕЦЬ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ

ФЕДОРЕЦЬ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ

Професор кафедри
кандидат медичних наук, доцент

ORCID ІD: https://orcid.org/0000-0001-9936-3458

Профіль вченого у Google Scholar

 https://scholar.google.com/citations?user=sfjR5w0AAAAJ&hl=uk

 

Додаткові відомості

Освіта вища: медична, управлінська, педагогічна, психологічна, екологічна, філософська

Досвід роботи

26 років – науково-педагогічний стаж, включаючи 3-и роки наукового стажу (навчання в докторантурі в Інституті вищої освіти НАПН України), загальний трудовий стаж 37 років

 

Тема кандидатської дисертації:  «Вікові та експериментально-нейроморфологічні дослідження субпіального нервово-клітинного шару спинного мозку людини та деяких ссавців», 2002 р. (спеціальність 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія.)

 

Громадська активність

Журнал категорії «В» – «Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти». Серія «Педагогіка. Психологія»»  – член редакційної колегії

https://journals.academ.vinnica.ua/index.php/ped-psyh/editorial

 

 

 

         Статті в колективних монографіях  

 

 1. Федорець В. М. Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури на основі методологічно-ціннісної рефлексії та методичного осмислення теорії рівневої організації рухів Миколи Олександровича Бернштейна / Сучасні здоров’язбережувальні технології : монографія / за загальною редакцією проф. Ю. Д. Бойчука – Харків : Оригінал, 2018. – С. 590-620

 

 1. Klochko Oksana  V.,  Fedorets Vasyl М.,  Obukh Iryna S.  Innovative aspects of using digital technologies for the modelling activities of the university (Інноваційні аспекти використання цифрових технологій для моделювання діяльності університетів) / OksanaKlochko, VasylFedorets, IrynaObukh // CONTEMPORARY Technologies in the educational process: SeriesofmonographsFacultyofArchitecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice Schoolof Technology, Monograph 40 (Part 1. Information and innovative technologiesin education) / Editedby Magdalena Wierzbik-Strońska, Galyna Buchkivska. Katowice, Poland : Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. − C. 80-90. ISBN 978-83-957298-7-4. http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/83e9d88fa92c2215d9d7a9e1c031c547.pdf; http://www.wydawnictwo.wst.pl/oferta_wydawnicza_oraz_zakup_publikacji/wydawnictwa/.  (Колективна монографія видана за кордоном)

       

 

         Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України (назва, рік)

 

 

 1. Федорець В. М. Антропологічно-ціннісне осмислення феномену Суботи в контексті формування методології та методики розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах післядипломної освіти / Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : науковий журнал. Педагогічні науки / [гол. ред. Г. Є. Киричук, відп. Ред.. Н. А. Сейко]. – Житомир : Вид.-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2018. – Вип. 3 (94). – С. 98-106

http://eprints.zu.edu.ua/27612/1/18.pdf

 1. Федорець В. М. Хронотоп здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури як методологічний концепт, спрямований на організацію і гармонізацію професійного буття педагога // Нова педагогічна думка (науково-методичний журнал)  Рівне   № 2 (94) 2018  С. 176-190

http://surl.li/fbsdx

 1. Федорець В. М. Методологічні та інтелектуально-ціннісні аспекти технологізації діагностики здоров’я та ризиків для життя учнів у контексті розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах післядипломної освіти Вип. 156 // Вісник Чернігівського національного університету імені Т. Г. Шевченка ; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів: ЧНПУ, 2018. – С. 154-169
 2. Федорець В. М. Антропологічний та знанієвий виміри використання феноменологічної філософії для формування методології та методики розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол В. В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2018. – Випуск 38. –  С. 145-153 file:///C:/Users/Home/Downloads/pedalm_2018_38_24%20(1).pdf
 3. Федорець В. М. Технологізація проблематизації на основі методологічно-ціннісної рефлексії екзистенційних проблем  збереження життя Homo Educandus як інноваційний аспект методології розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури / В. Федорець // Нова педагогічна думка: науково-методичний журнал. - Рівне : РОІППО. - 2018. - № 3 (95). - С. 111-127.

 Федорець В. М. Феноменологічно орієнтована проблематизація як актуальна складова методології і методики розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури / В. Федорець // Нова педагогічна думка: науково-методичний журнал. - Рівне : РОІППО. - 2018. - № 4 (96). - С. 184-199.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Npd_2018_4_54

 1. Федорець В. М. Концептуалізація дисциплінарно-методологічної матриці розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах післядипломної освіти / Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : науковий журнал. Педагогічні науки / [гол. ред. Г. Є. Киричук, відп. Ред.. Н. А. Сейко]. – Житомир : Вид.-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2018. – Вип. 4 (95). – С. 220-229

http://eprints.zu.edu.ua/28459/1/37.pdf

 1. Федорець В. М. Розробка методології та методики розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури на основі осмислення антиномії «норма – патологія» // Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед.. ун-т імені М. П. Драгоманова ; упор. Л.Л. Макаренко. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Випуск СХХХVІІІ (138)   (серія педагогічні науки) С. 219-243

DOI: https://doi.org/10.31392/179890

file:///C:/Users/Home/Downloads/179890-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-404209-1-10-20191029.pdf

 1. Федорець В. М. Концептуалізація антропологічної моделі розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури / Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» ; голов. ред.. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Анфрієва [та ін.]. – Київ : Атопол. Груп, 2017. –  Випуск 5 (34).  С. 137-178   file:///C:/Users/Home/Downloads/vpopn_2017_5_17%20(4).pdf
 2. Федорець В. М. Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури на основі використання методологічного концепту «Терапія здоров’я» // Вісник післядипломної освіти. Випуск 7 (36), «Серія «Педагогічні науки», Київ. 2019.  С. 114-173;  

DOI https://doi.org/10.32405/2218‐7650‐7(36)‐114‐173

https://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/7_36_2018/Bulletin_7_36_Pedagogika_Vasyl_Fedorets_UA.pdf

10. Федорець В. М. Конвергентна концепція компетентності як шлях розкриття феноменології буття в здоров’язбережувальній діяльності вчителя фізичної культури // Вісник післядипломної освіти. Випуск 9 (38), «Серія «Педагогічні науки», Київ. 2019.  С. 154-206;    

DOI https://doi.org/10.32405/2218‐7650‐9(38)‐154‐206

http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/9_38_2019/Bulletin_9_38_Pedagogika_Vasyl_Fedorets_UA.pdf

11. Федорець В. М. Удосконалення здоров’язбережувальноїкомпетнтності вчителя фізичної культури на основі антропологічно-ціннісного осмислення образу людини та елліністичної традиції софрасіне  // Нова педагогічна думка (науково-педагогічний журнал). № 2 (98), Рівне, 2019 С. 175-191 

file:///C:/Users/Home/Downloads/Npd_2019_2_47%20(2).pdf

12. Федорець В. М. Антропологічно‐ціннісна рефлексія пайдеї як культурно співвідносний шлях удосконалення здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури  // Вісник післядипломної освіти. Випуск 8 (37), «Серія «Педагогічні науки», Київ. 2019.  С. 153-210;   

DOI https://doi.org/10.32405/2218‐7650‐8(37)‐153‐210

https://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/8_37_2019/Bulletin_8_37_Pedagogika_Vasyl_Fedorets_UA.pdf

13. Федорець В. М. Співвідносний розвиток здоров'язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури та здорового способу життя у дзеркалі елліністичної традиції пайдеї// Вісник післядипломної освіти. Випуск 10 (39), «Серія «Педагогічні науки», Київ. 2019С. 121-178; 

DOI https://doi.org/10.32405/2218‐7650‐121‐178

http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/10_39_2020/pedagog/1Bulletin_10_39_Pedagogika_Vasyl%20Fedorets.pdf

14. Федорець В. М. Клочко О. В. Антропологічний вимір удосконалення здоров’язбережувальноїкомпететності соціального працівника в умовах післядипломної освіти // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Серія 5. (70) Педагогічні науки: реалії та перспективи Київ 2019 С. 247-254

DOI https://doi.org/10.31392/2311-5491/2019-70.59

http://chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/70-2019/61.pdf

15. Федорець В. М. Концептуалізація інтелектуально-ціннісного компонента здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури // Нова педагогічна думка (науково-педагогічний журнал).       2019. № 4 (100) С. 195-19

DOI: https://doi.org/10.37026/2520-6427-2019-100-4-195-199http://npd.roippo.org.ua/index.php/NPD/article/view/82/84

16. Федорець В. М., Клочко О. В.  Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури на основі розкриття феномену здоров'я репрезентованого як екзистенція та онтологія, Вип. 3 (159).  // Вісник Чернігівського національного університету імені Т. Г. Шевченка ; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів: ЧНПУ, 2019. – С. 223-235

file:///C:/Users/Home/Downloads/vnuchkpn_2019_3_38%20(2).pdf

17. Федорець В. М. Інтелектуально‐ціннісний компонент здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в дзеркалі європейських ідей розуму // Вісник післядипломної освіти. Випуск 11(40) Серія «Педагогічні         науки», Київ. 2020.  С. 199-225  (Категорія «Б») Bulletin of Postgraduate education. Issue 11(40) (Educational Sciences Series) (Category «B»)

DOI https://doi.org/10.32405/2218‐7650‐2020‐11(40)‐199‐225

http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/11_40_2020/pedagog/Bulletin_11_40_Pedagogika_Fedorets.pdf

18. Федорець В. М., Клочко О. В. Розкриття ціннісно-смислової феноменології здоров’я як людиномірний шлях удосконалення здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури / В. М. Федорець, О. В. Клочко // Витоки педагогічної майстерності: наук. журн. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2019. - Вип. 24. – С. 205-214.

DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2019.24.194886

http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/14273/1/FEDORETS.pdf

19. Клочко О. В., Федорець В. М., Клочко В. І. Цифрове імітаційне моделювання екологічної свідомості студентів на основі аналізу ризиків прояву екофобнихтенденцій.Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Вінниця : ТОВ  «Друк плюс», 2021. Вип. 60. С. 232-347.

DOI: 10.31652/2412-1142-2021-60-232-247

file:///C:/Users/Home/Downloads/22.pdf

 

Список публікацій в виданнях, які входять до наукометричної бази  SСOPUS

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214946968

 

 1. O. V. Klochko, V. M. Fedorets An empirical comparison of machine learning clustering methods in the study of Internet addiction among students majoring in Computer Sciences / O. V. Klochko, V. M. Fedorets // Proceedings of the 2nd Student Workshop on Computer Science & Software Engineering (CS&SE@SW 2019) Kryvyi Rih, Ukraine, November 29, 2019, CEUR Workshop Proceedings, Vol-2546,  2019. – Р. 58–75. urn:nbn:de:0074-2546-4. EID: 2-s2.0-85079573893. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2546/paper03.pdf. https://lib.iitta.gov.ua/719424/, https://lib.iitta.gov.ua/719424/1/Vol-2546.pdf, (0,79 д.а) Sсopus ISSN 1613-0073
 2. Oksana Klochko, Vasyl Fedorets, Olena Maliar and Vitaliy Hnatuyk  The use of digital models of hemodynamics for the development of the 21st century skills as a components of healthcare competence of the physical education teacher / Oksana Klochko, Vasyl Fedorets, Olena Maliar and Vitaliy Hnatuyk // E3S Web Conf., Vol-166 (2020) 10033. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016610033.https://lib.iitta.gov.ua/720193/, https://lib.iitta.gov.ua/720193/1/E3S_Web_Conf_166.pdf,  Sсopushttps://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/26/e3sconf_icsf2020_10033/e3sconf_icsf2020_10033.html
 3. Oksana V. Klochko, Vasyl M. Fedorets, Aleksandr D. Uchitel, Vitaliy V. Hnatyuk Methodological aspects of using augmented reality for improvement of the health preserving competence of a Physical Education teacher / Oksana V. Klochko, Vasyl M. Fedorets, Aleksandr D. Uchitel, Vitaliy V. Hnatyuk // Proceedings of the 3rd International Workshop on Augmented Reality in Education, Kryvyi Rih, Ukraine, May 13, 2020. Vol-2731: 108-128. urn:nbn:de:0074-2731-0, http://ceur-ws.org/Vol-2731/, http://ceur-ws.org/Vol-2731/paper05.pdf, Sсopus/ Web of Science
 4. Oksana Klochko, Vasyl Fedorets, Svitlana Tkachenko, Olena Maliar The Use of Digital Technologies for Flipped Learning Implementation / Oksana Klochko, Vasyl Fedorets, Svitlana Tkachenko, Olena Maliar // Proceedings of the 16th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume II: Workshops, Kharkiv, Ukraine, October 06-10, 2020. Vol-2732: 1233-1248. urn:nbn:de:0074-2732-3, http://ceur-ws.org/Vol-2732/http://ceur-ws.org/Vol-2732/20201233.pdf , Sсopus.
 5.  Mykola B. Yevtuch, Vasyl M. Fedorets, Oksana V. Klochko, Mariya P. Shyshkina, Alla V. Dobryden Development of the health-preserving competence of a physical education teacher on the basis of N. Bernstein's theory of movements construction using virtual reality technologies / Mykola B. Yevtuch, Vasyl M. Fedorets, Oksana V. Klochko, Mariya P. Shyshkina, Alla V. Dobryden // Proceedings of the 4th International Workshop on Augmented Reality in Education (AREdu 2021) Kryvyi Rih, Ukraine, May 11, 2021. Vol-2898: 1233-1248, p. 294-314. urn:nbn:de:0074-2898-4, http://ceur-ws.org/Vol-2898/,  Sсopus. (1,5 д.а.)
 6. Yevtuch M., Fedorets V., Klochko O., Branitska T., Kozeruk Yu. Actualization of metacognitive abilities and archetypal measurement of consciousness in the context of improving the health-preserving competence of physical education teacher. Journal of Physical Education and Sport® (JPES),Vol 21 (Suppl. issue 5), Art 410 pp 3084–3093, Oct 2021. DOI:10.7752/jpes.2021.s5410. https://efsupit.ro/images/ stories/octombrie2021/ Art%20410.pdf. Sсopus. (1,8 д.а)
 7. Yevtuch M., Fedorets V., Klochko O., Sizova V., Palamarchuk Yu. Improving the health-preserving competence of physical education teachers using pancreatitis prevention knowledge. Journal of  Physical Education and Sport® (JPES),Vol 21 (Suppl. issue 5), Art 390 pp 2934–2949, Oct 2021. DOI:10.7752/jpes.2021.s5390. https://efsupit.ro/images/ stories/octombrie2021/Art%20390.pdf. Sсopus. (1,8 д.а)
 8. Oksana V. Klochko, Svitlana V. Tkachenko, Iryna M. Babiichuk, Vasyl M. Fedorets, Tetiana V. Galych. Using Virtual Reality Technologies for Teaching Computer Science at Secondary School. Proceedings of the 17th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume II: Workshops Kherson, Ukraine, September 28 - October 2, 2021. CEUR Workshop Proceedings. Vol. 2, 2021. Р. 467-479. http://icteri.org/icteri-2021/proceedings/volume-2/. http://icteri.org/icteri-2021/proceedings/volume-2/202110467.pdf Sсopus. (опублікована, нострифікується, сказали звітуватись, оскільки потім університету не зарахують) (1,1 д.а) DOI: 10.1007/978-3-031-14841-5_15 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-14841-5_15 

 

Список публікацій в виданнях які входять до наукометричної бази Web of Science.

 

 1. Oksana V. Klochko, Vasyl M. Fedorets, Aleksandr D. Uchitel, Vitaliy V. Hnatyuk Methodological aspects of using augmented reality for improvement of the health preserving competence of a Physical Education teacher / Oksana V. Klochko, Vasyl M. Fedorets, Aleksandr D. Uchitel, Vitaliy V. Hnatyuk // Proceedings of the 3rd International Workshop on Augmented Reality in Education, Kryvyi Rih, Ukraine, May 13, 2020. Vol-2731: 108-128. urn:nbn:de:0074-2731-0,http://ceur-ws.org/Vol-2731/,http://ceur-ws.org/Vol-2731/paper05.pdf,Sсopus/ Web of Science.
 2. Yevtuch, Mykola B.;  Fedorets, Vasyl M.;  Klochko, Oksana, V;  Kravets, Nina P.;  Branitska, Tetiana R. Ecological and axiological reflection of the concept of sustainable development as a basis for the health-preserving competence of a physical education teacher. Published:May 2021 in Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ichtml). DOI: 10.1051/SHSCONF/202110402008. WEB OF SCIENCE
 3. Fedorets, Vasyl M.;  Yevtuch, Mykola B.;  Klochko, Oksana, V;  Kravets, Nina P.;  Grynyov, Roman S.Development of the health-preserving competence of a physical education teacher based on the knowledge about influenza and bronchitis prevention. Published: 2021 in Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ichtml). DOI: 10.1051/SHSCONF/202110402006. WEB OF SCIENCE
 4. Yevtuch, Mykola; Fedorets, Vasyl; Klochko, Oksana. Methodological reflection on the heterochronia in the context of development of a health preserving competence of a physical education teacher. Society. Integration. Education. Proceedings Of The International Scientific Conference, [S.l.], v. 2, p. 467-483, may 2020. ISSN 2256-0629. Available at: <http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/4923>. Date accessed: 11 june 2020. doi:http://dx.doi.org/10.17770/sie2020vol2.4923. VOL. II , pp.467-483. Sabiedriba Integracija Izglitiba-Society Integration Education. HIGHER EDUCATION. 467-483. DOI 10.17770/sie2020vol2.4923. 2020. 2020-01-01.  https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000835603500040
 5. Klochko, Oksana, Viktor Nagayev, Oksana Kovalenko, & Vasyl Fedorets. Forming of professionally creative competence of prospective agrarian managers by facilities of digital technologies. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, [S.l.], v. 4, pp. 460-474, may 2020. ISSN 2256-0629. Available at: <http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/4847>. Date accessed: 11 june 2020. doi:http://dx.doi.org/10.17770/sie2020vol4.4847. DOI 10.17770/sie2020vol4.4847. 2020. 2020-01-01. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000835666300040

 

Статті які опубліковані але ще не індексовані в виданнях, які входять до наукометричних  баз SСOPUS і Web of Science.

 

1. Oksana Klochko, Vasyl Fedorets, Mariya Shyshkina, Tetiana Branitska  and Nina Kravets Usingthe Augmented / Virtual Reality Technologies to Improve the Health-preserving Competenceof a Physical Education Teacher. In Proceedings of the 1st Symposiumon Advance sin Educational Technology - Volume 1: AET, Р. 726-746, 2022 , Kyiv, Ukraine DOI:10.5220/0010927800003364

Очікується індексація в наукометричній базі Scopus.

2. Oksana Klochko, Vasyl Fedorets, Vitalii Klochko and Maryna Kormer The Use of Ensemble Classification and Clustering Methods of Machine Learningint he Study of Internet Addiction of Students In Proceedings of the 1st Symposiumon Advancesin Educational Technology - Volume 1: AET, 241-260, 2020 , Kyiv, Ukraine DOI:10.5220/0010923500003364

Очікується індексація в наукометричній базі Scopus.

3. Oksana V. Klochko, Vasyl M. Fedorets, Oleksandr V. Mudrak, Tamara S. Troitska,  Vasyl V. Kaplinskyi Modeling of ecophobic tendencies of consciousness of higher education students. Oksana V. Klochko, Vasyl M. Fedorets, Oleksandr V. Mudrak, Tamara S. Troitska and Vasyl V. Kaplinskyi. SHS Web Conf., 142 (2022) 03006. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/202214203006

Очікується індексація в наукометричній базі Scopus.

4. Vasyl M. Fedorets, Oksana V. Klochko, Vitalii I. Klochko, Tamila I. Berezhna, and Halyna A. Ivanytsiа Methodological aspects of revealing the metacognitive potential of a teacher in the context of the development of his health-preserving competencePublished: May 2022 in  3rdInternational Conference on History, Theory and Methodology of Learning. DOI: 
https://doi.org/10.1051/shsconf/202214203007
(ICHTML 2022) 16 - 17 May, 2022 / KryvyiRih, Ukraine (SHS WebConf.)

142, 03007 (2022)

https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2022/12/shsconf_ichtml2022_03007.pdf

https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2022/12/shsconf_ichtml2022_03007/shsconf_ichtml2022_03007.html

  Очікуємо індексації в наукометричній базі Scopus

 

 

 

        Статті у не фахових виданнях і матеріалах конференцій  

 

 1. Федорець В. М. Актуалізація методологічного концепту  хронотоп здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти засадах акмеологічного підходу» Т. 2.  Житомир. – 2018. – С. 275-279
 2. Федорець В. М. Проблематизація як актуальна складова методології розвитку здоров’язбережуальної компетентності вчителя фізичної культури// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХІVКаришинські читання) (м. Полтава, 29-30 травня 2018 р.) За заг. ред.. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: ПП. «Астрая», 2018, – 4-9 с. (С. 334-337)
  1. Федорець В. М. Актуалізація та аналіз елліністичного феномену софросіне в контексті розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури.  // Томчук М.І. (ред.) Психологічні засади розвитку, психодіагностики та корекції особистості в системі неперервної освіти, матеріали ІV Подільської науково-практичної конференції. Вінниця, ТОВ «Твори», 2019 р. 161 с. (С. 149-152)
  2. Федорець В. М. Розкриття антропологічної сутності концептів «терапія здоров’я» і «терапія здорового способу» в контексті розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах неперервної освіти // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції Актуальні проблеми вищої професійної освіти 22 березня 2019 року, Київ 2019 С. 147-148
   1. Федорець В. М. Феноменологія струсу головного мозку в контексті розробки методики розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах післядипломної освіти  // Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах України на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи розвитку. – Харків: ФОП Озеров Г. В., 2018. – 364 с.(С. 51-58)  https://cutt.ly/b8am9kg

 

 1. Федорець В. М. Феноменологія здоров’язбережувального мислення вчителя фізичної культури: компетентнісний аспект // Адаптаційні можливості дітей та молоді: матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 13-14 вересня 2018 року, Ч. 2) / голов. ред.. А. І. Босенко. Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2018. 302 с. (С. 224-228) https://cutt.ly/I8amZJ3
 2. Федорець В. М. Актуалізація методологічного концепту хронотоп здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 року) : в 2 ч. Ч. 2./ Житомир . держ. ун-т ім.. В. Г. Короленка ; [відп. За вип.. : Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова]. – Житомир : Вид-во ФО-П Левковець, 2018. – 220 с. (С. 150-157)
 3. Федорець В. М., Клочко О. В., Трансфер знань про феномен панкреатиту в контексті розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXVІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ) (м. Полтава, 28-29 травня 2020 р.) / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової.– Полтава: Астрая, 2020. С. 98-100. https://cutt.ly/b8aQrCM
 4. Клочко О. В., Федорець В. М. Інтегративне використання цифрових технологій та маєвтично-діалогічних антропопрактик для розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителів фізичної культури. // Інтерактивний освітній простір ЗВО [Електронний ресурс]: матеріали всеукраїнського науково-практичного вебінару (м. Вінниця, 27 квітня 2020 р.) / відп. ред. Л.Б. Ліщинська. – Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2020. С. 55–58.

10. Федорець В. М. Психологічні аспекти розвитку здоров’язбережуальної компетентності вчителя фізичної культури на основі осмислення екзистенційного виміру свободи вибору // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психологічні засади розвитку, психодіагностики та корекції особистості в системі неперервної освіти» 30-31 жовтня 2020 м. Вінниця № 3 (29) – с. 314 (С. 271-275)

11. Федорець В. М. Экологический аспект профилактики острого бронхита в контексте усовершенствованияз доровьесберегающей компетентности учителя физической культуры // Эколого-биологические аспекты состояния и развития Полесского региона : сб. науч. тр. / УО МГПУ им. И. П. Шамякина ; редкол.: О. П. Позывайло (отв. ред.) [и др.] ; подобщ. ред. канд. пед. наук, доц. Е. В. Тихоновой. – Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2020. – 218 с. С. 205-214.

12. Федорець В. М.Усовершенствование здоровьесохраняющей компетентности учителя физической культуры на основании раскрытия феноменологии дыхания. // "Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern", conferinţă ştiinţifică (3 ; 2020 ; Chişinău). Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern : Materialele Conferinţei Ştiinţifice cu participarea internaţională, Ediţia a 3-a, 1 decembrie 2020, Chişinău / colegiul de redacţie: Aftimiciuc Olga (redactor-şef) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. "Valinex").  – 162 p.: fig., tab.

13. Федорець В. М. Концептуалізація особистісно-екзистенційного компоненту здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури // Scientific and pedagogic internship «Pedagogical and psychological education a sa component of the education systemin Ukraine and the EU cjntries» Internship proceedings, August 3 – September 11, 2020/ Wloclavek : Izdervnie «Baltija Publishing», 2020. 280 pages. С. 233-237.  (Польське видання)

http://surl.li/fbset

14. Федорець В. М. Розвиток здоров’язбережувальної   компетентності вчителя фізичної культури на основі знань профілактики апоплексії яєчника: інноваційний і антропологічний аспекти // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» вид. Астрея, м. Суми, 10 грудня  2020. С. 137-143

http://surl.li/fbsev

15. Федорець В. М. Удосконалення здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури  на основі актуалізації  гуманістичного потенціалу давньогрецької культурно-духовної традиції пайдеї // Сучасні підходи та перспективи професійного розвитку фахівців соціономічних професій. Науковий вісник КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (19 червня 2020 року). За науковою редакцією Браніцької Т.Р. Вінниця, ФОП Рогальська І.О., Випуск № 2 (28), 2020. 392 с.   (С. 315-323)

 

16. Федорець В.М. Методологічно-ціннісна рефлексія концепту гармонія в контексті розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури // Інтерактивний освітній простір ЗВО [Електронний ресурс] : матеріали всеукраїнського науково-практичного вебінару (м. Вінниця, 30 квітня 2021 р.) / відп. ред. Л. Гусак. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2021. С. 42-44  http://www.vtei.com.ua/doc/doc/30_03_2021zb.pdf

17. Федорець В. М, Клочко О. В., Браніцька Т. Р. Використання концепту «Теллус-антропної конвергенції» для удосконалення здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури: методологічно-ціннісний  аспект.Vin Smart Eco/За науковою редакцією Мудрака О. В. // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (16-18 травня 2021 р., м. Вінниця, Україна). – Вінниця: КВНЗ «Вінницька академія безперервної освти», 2021. – С. 153-15

http://old.up.poznan.pl/~jkupiec/Zalaczniki/Materialy_Winnica_zbirnuk.pdf

18. Клочко О. В., Федорець В. М.Використання засобів штучного інтелекту в дослідженні систем розвитку екологічної свідомості студентів закладів вищої освіти. VinSmartEco/За науковою редакцією Мудрака О. В. // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-21 травня 2021 р., м. Вінниця, Україна). – Вінниця: КВНЗ «Вінницька академія безперервної освіти», 2021. – С. 36-38

file:///C:/Users/Home/Downloads/Vin_Smart_Eco_20-21__2021.pdf

19. M. Yevtuch, O. Klochkо, V. Fedorets, Using virtual and augmented reality to development of the health-preserving competence of a physical education teacher: methodological aspect III International Scientific and Practical Internet Conference «Mathematics and Informatics in Higher Education: Challenges of Modernity» (dedicated to the memory of Professors Pankov O. A. and Trokhymenko V. S.)May 20-21, 2021, Vinnytsia, Ukraine (Вінницький педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського), С. 123-125

https://lib.iitta.gov.ua/726269/

20. Федорець В.М., Клочко О.В., Мудрак О.В. Архітектура як еколого-антрополічний феномен: екофільний і освітній аспекти //Еколого-збалансований розвиток суспільства: стан, проблеми, перспективи: науково-методичне видання / Збірник статей викладачів, вчителів, студентів ступеня вищої освіти “магістр” та здобувачів наукового ступеня “доктор філософії” // Редкол.: Мудрак О.В. (гол. редактор) та ін. – Вінниця: КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”, 2021. С. 83-92

https://drive.google.com/file/d/1BgAcc85b_91hKHBC-STUkyN9AsUY8pw3/view

 1. 21.  Федорець В.М., Клочко О.В., Мудрак О.В.  Методологічно-ціннісна рефлексія давньогрецького концепту арете в контексті розвитку екофільних

тенденцій свідомості вчителів фізичної культури // Еколого-збалансований розвиток суспільства: стан, проблеми, перспективи: науково-методичне видання / Збірник статей викладачів, вчителів, студентів ступеня вищої освіти “магістр” та здобувачів наукового ступеня “доктор філософії” // Редкол.: Мудрак О.В. (гол. редактор) та ін. – Вінниця: КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”, 2021. С. 92-101

https://drive.google.com/file/d/1BgAcc85b_91hKHBC-STUkyN9AsUY8pw3/view

 1. 22.  Клочко О.В., Федорець В.М., Мудрак О.В. Розвиток екофільних тенденцій свідомості на основі екологічно-ціннісної рефлексії традицій математики, архітектури і мистецтва  // Еколого-збалансований розвиток суспільства: стан, проблеми, перспективи: науково-методичне видання / Збірник статей викладачів, вчителів, студентів ступеня вищої освіти “магістр” та здобувачів наукового ступеня “доктор філософії” // Редкол.: Мудрак О.В. (гол. редактор) та ін. – Вінниця: КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”, 2021. С. 101-107

https://drive.google.com/file/d/1BgAcc85b_91hKHBC-STUkyN9AsUY8pw3/view

 1. 23.  Клочко О.В., Федорець В.М., Мудрак О.В. Еколого-антропологічний аналіз екофобних тенденцій свідомості і культури на основі застосування елліністичного концепту гібрису // Еколого-збалансований розвиток суспільства: стан, проблеми, перспективи: науково-методичне видання / Збірник статей викладачів, вчителів, студентів ступеня вищої освіти “магістр” та здобувачів наукового ступеня “доктор філософії” // Редкол.: Мудрак О.В. (гол. редактор) та ін. – Вінниця: КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”, 2021. С. 107-114

https://drive.google.com/file/d/1BgAcc85b_91hKHBC-STUkyN9AsUY8pw3/view

24. Федорець В. М., Клочко В. М. Використання технологій доповненої реальності для вдосконалення здоров’язбережувальної компетентності педагога //Технологічні засади професійної підготовки фахівців вищої освіти в умовах дистанційного навчання [Електронний ресурс]: матеріали Всеукраїнського науково-практичного вебінару для науково-педагогічних працівників (м. Харків, 22 листопада 2022 року); за ред. д. пед. н. В.М. Нагаєва. – Харків : ХОГО «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти», 2022., С. 40-46.

25. FedoretsVasyl, Klochko Oksana  Actualization of the recreational potential of synergistic movements in the context of the development of the health-preserving competence of a physical education teacher // "Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern", conferinţă ştiinţifică (3 ; 2022 ; Chişinău). Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern : Materialele Conferinţei Ştiinţifice cu participarea internaţională, Ediţia a 3-a, 1 decembrie 2022, Chişinău / colegiul de redacţie: Aftimiciuc Olga (redactor-şef) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2022 (Valinex). – 220 p. : fig., tab. С. 209-215

Науково-популярні статті

26. Клочко О. В., Федорець В. М. Освітнє середовище сучасного університету як система умов збереження здоров’я студентів // Науково-популярний альманах «Математика та інформатика навколо нас» / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського; [редкол.: М.М. Ковтонюк (голова) та ін.]. – Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2019– Вип. 3. – С. 94-106.

27. Клочко О. В., Клочко В. І., Ізеринська Н. А., Федорець В. М. Оцінка якості кластеризаційних методів машинного навчання у процесі дослідження інтернет-залежності студентів комп’ютерних спеціальностей // Науково-популярний альманах «Математика та інформатика навколо нас» / Вінницький державний педагогічний університет ім.Михайла Коцюбинського; [редкол.:М.М. Ковтонюк (голова) та ін.]. – Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2019– Вип. 3. – С. 71-82.

 

 

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

(назва заходу, тема доповіді, місце проведення, дата проведення)

2021 рік

1. Всеукраїнський науково-практичний семінар з міжнародною участю, присвяченому 122 річниці з дня народження Петра Кузьміча Анохіна «Здоров’я як функціональна система: інноваційно-освітній вимір» (17 лютого 2021 року, м.Вінниця) КВНЗ «Вінницька академія безперервної освіти» (Ініціатор організації, активний учасник організації і проведення)

Доповідь і підготовка презентації: Ціннісна рефлексія наукової діяльності, здобутків і життєвого шляху Петра Кузьмича Анохіна: осмислення та використання теорії функціональних систем для розвитку здоров’язбережувальної і професійної компетентостей вчителя фізичної культури та збереження здоров’я.

2. Всеукраїнський науково-практичний семінар з міжнародною участю, присвяченого 150-й річниці з дня народження Івана Максимовича Піддубного «Бойові мистецтва як шлях самовдосконалення і розвитку патріотичної свідомості» (7 квітня 2021 року, м. Вінниця),  КВНЗ «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», КВНЗ «Вінницька академія безперервної освіти» (Активна участь в організації і проведенні)

Доповідь і підготовка презентації: Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах післядипломної освіти на основі осмислення бойових мистецтв як «екстремальних» антропопрактик.

3. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції та концептуальні напрями розвитку інклюзивних практик» (20-21 квітня 2021 р., м. Мелітополь) Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького,

Доповідь і підготовка презентації:: «Здоров’я особистості: проблема самопізнання і самоорганізації»

4. Всеукраїнська наукова конференція «Вища освіта у гармонізації ціннісного простору особистості» (30  квітня  2021 року,  м. Мелітополь) Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Доповідь і підготовка презентації: Концепт локомоторного здоров’я як шлях професійно-ціннісної рефлексії тілесності  

5. Proceedings of the 4th International Workshopon Augmented Reality in Education (ARE du 2021)KryvyiRih, Ukraine, May 11, 2021. (Кривий Ріг, 11 травня 2021 р.)

Доповідьі підготовка презентації: Development of the health-preserving competence of a physical education teacher on the basis of N. Bernstein's theory of movements construction using virtual reality technologies (спільна доповідь)

6. Науковий брифінг «Інноваційний вимір збереження біорізноманіття Північного Приазов’я» Присвячений «Міжнародному дню біорізноманіття » (22.05. 2 1 ) «Європейському дню парків» (24.05. 2 1 ) «Дню вчителя біології » (15.05. 2 1 ) у рамках Днів науки Бердянського державного педагогічного університету (11-14.05.21) 12 травня 2021 року, Бердянський державний педагогічний університет, Комунальний заклад вищої освіти «Віннницька академія безперервної освіти» та ін. м. Бердянськ (Участь в організації і активний учасник)

Доповідь: Використання ландшафтної педагогіки для удосконалення здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури: аксіологічний аспект

7. Second international conference on history, theory and methodology of learning (ICHTML 2021) 12 - 14 May, 2021 / KryvyiRih, Ukraine (Кривий Ріг 12-14 травня 2021 р.)

Доповідь – І і підготовка презентації: Ecological and axiological reflection of the concept of sustainable developmentas a basis for the health-preserving competence of a physical education teacher. 

Доповідь – ІІ і підготовка презентації: Development of the health-preserving competence of a physical education teacher based on the knowledg eabout influenza and bronchitis prevention. 

8. III International Scientific and Practical Internet Conference «Mathematics and Informatics in Higher Education: Challenges of Modernity» (Участь в конференції) (21 травня 2021 р. м. Вінниця)

Доповідь і підготовка презентації: Using virtual and augmented reality to development of the health-preserving competence of a physical education teacher: methodological aspect (співдоповідач)

9. Міжнародна науково-практична конференція VinSmartEco (20-21 травня 2021, м. Вінниця, Україна). Вінниця: КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”,

         Доповідь: Використання концепту “Теллус-антропної конвергенції” для удосконалення здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури: методологічно-ціннісний аспект

10. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Організаційно-методичні аспекти тренувального процесу спортсменів різної кваліфікації» 9 червня 2021 р. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла  Коцюбинського (Факультет фізичного виховання і спорту, Кафедра теорії і методики спорту). м. Вінниця

Доповідь: Аналіз профілактики травматизму в єдиноборствах в контексті профілактики раптової серцевої смерті

11. V Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров'я людини» до десятиліття заснування факультету фізичної культури,  спорту та здоров’я людини Бердянського державного педагогічного університету, 16 - 17 вересня  2021 року, Бердянськ 2021

Доповідь:«Дисциплінарно-методологічна матриця розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах післядипломної освіти в дзеркалі компетентнісної парадигми»

 

12. International  Stientifik Conference days  of physiotherapy, occupationlt erapy, physical culture and sport November 10-11 2021, National Universiti of Water and Enveronmental Engneering

(10-11 лисопада 2021 р., м. Рівне,)

Доповідь –  І і підготовка презентації: Improving the health-preserving competence of physical education teachers using pancreatitis prevention knowledge.;

        Доповідь – ІІі підготовка презентації: Actualization of metacognitive abilities and archetypal measurement of consciousness in the context of improving the health-preserving competence of physical education teacher.

13. Conference International Conferenceon ICT in Education Research and Industrial Applications 28 Sep - 02 Oct 2021 New Date Reminder  Kherson State University, Kherson, Ukraine (28 вересня – 2 жовтня 2021 р., м. Херсон)

Доповідь і підготовка презентації: Technologies for Teaching Computer Scienceat Secondary School (співдоповідач)

 

                                               2022 рік

 

14. 3rdInternational Conferenceon History, Theory and Methodology of Learning.  (ICHTML 2022) 16 - 17 May, 2022 / Kryvyi Rih, Ukraine  (ICHTML 2022) (16 - 17 травня 2022 / Кривий Ріг, Україна) 

Доповідь – І і підготовка презентації:   Methodological aspects of revealing the metacognitive potential of a teacher in the context of the development of his health-preserving competence  (Методологічні аспекти розкриття метакогнітивного потенціалу педагога в контексті розвитку його здоров’язбережувальної компетентності)

Підготвлена презентація (у співавторстві з О.В.Клочко) для доповіді (є в інтернеті)

Доповідь ІІ і підготовка презентації: Modeling of ecophobic tendencies of consciousness of higher education students. (Моделювання екофобних тенденцій свідомості студентів закладів вищої освіти)

15. 5-й Науковий Всеукраїнський Брифінг  з міжнародною участю  «Інноваційний вимір збереження біорізноманіття в умовах військового стану» присвячений присвячений «Дню вчителя біології» (15.05.21), «Міжнародному дню біорізноманіття» (22.05.21), «Європейському дню парків» (24.05.21), підтримці «Днів науки Бердянського державного педагогічного університету 2022»

24 травня 2022 р., м. Бердянськ (м. Запоріжжя), Україна.

Доповідь: Інтегративне використання ландшафтної педагогіки та архітектурних пам’яток для удосконалення здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури: методологічний аспект

16. Всеукраїнський науково-практичний вебінар  для науково-педагогічних працівників «Технологічні засади професійної підготовки фахівців вищої освіти в умовах дистанційного навчання» (м. Харків, 22 листопада 2022 року)

Доповідь: Використання технологій доповненої реальності для вдосконалення здоров’язбережувальної компетентності педагога

17. Всеукраїнська з міжнародною участю науково-практична конференція «Специфіка фахової підготовки майбутніх учителів на засадах компетентнісного підходу: досвід, реалії, перспективи» 29 листопада 2022 м. Житомир

Доповідь (пленарне засідання): Антропокультурний вимір застосування темпорального підходу для розвитку здоров’язбережувальної компетентності педагога

18. Conferința Ştiinţificăcu Participarea Internaţională„ FORMAREA CONTINUĂ A SPECIALISTULUI DE CULTURĂ FIZICĂ ÎN CONCEPTUL ACMEOLOGIC MODERN”, Chișinău, USEFS, Depatamentul Sporturide Lupteși Gimnastică, 01.12.2022 (Наукова конференція з міжнародною участю «Неперервна освіта фахівця з фізичної культури у сучасному акмеологічному концепті», Кишинів, ГУФВС, Департамент Спортивних Єдиноборств та Гімнастики, 01.12.2022)

Доповідь (пленарне засідання): Розвиток здоров'язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах післядипломної освіти на основі антропологічно-ціннісного осмислення рекреаційного потенціалу синергічних рухів  

19. ХV Міжнародна наукова конференція пам’яті Анатолія Миколайовича Лапутіна «Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту» 15-16 грудня 2022 року, м. Чернігів

Доповідь: Технологізація профілактики раптової серцевої смерті в умовах фізичного навантаження на основі застосування дисциплінарно-методологічної матриці здоров’язбережувальної компетентності

 

20. Всеукраїнський науково-практичний семінар з міжнародною участю, присвяченого 144-й річниці з дня народження Януша Корчака «Збереження здоров'я в умовах освітнього процесу на основі дитиноцентричних ідей та інноваційних спрямувань нової української школи» 15 листопада 2022 року, м. Вінниця (активна участь в організації і проведені). Проведено на базі Вінницького гуманітарного коледжу за активною участю кафедри психолого-педагогічної освіти та соціальних наук КВНЗ «Вінницька академія безперервної освіти»

Доповідь: Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури на основі педагогічно-ціннісної рефлексії феномену гетерохронії.

 

Участь в проектах

 

     1. «Інтегративний розвиток здоров’язбережувальної та інноваційної компетентностей вчителя фізичної культури в умовах післядипломної освіти на основі антропокультурного підходу і концепції сталого розвитку»   (Державний реєстраційний номер: 0120U103213 від 29.10.2019). Керівник проекту: Василь Миколайович Федорець

     2. «Інтегративне формування фахової та здоров’язбережувальної компетентностей майбутніх вчителів інформатики на основі інноваційного дискурсу»  (Державний реєстраційний номер: НДР 0119U103550 від 29.10.2019).

     3. «Формування моделей здорового способу життя студентської молоді»    (Державний реєстраційний номер: 0121U113259  від 11.10.2021).