Кравченко Ганна Юріївна

Кравченко Ганна Юріївна

Завідувач кафедри
Доктор педагогічних наук, доцент

ORCID: Orcid. org 9/0000-0002-2156-3203

Профіль вченого у Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=jqcG4twAAAAJ&hl=ru

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України

https://lib.iitta.gov.ua/cgi/users/home 

Додаткові відомості

Освіта вища

Досвід роботи

Стаж педагогічної роботи становить 35 років.

Тема кандидатської дисертації «Освоєння вчителями початкових класів освітніх інновацій в умовах внутрішньошкільної методичної роботи» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (ДК №023620).

Тема докторської дисертації «Теоретичні і методичні засади адаптивного управління розвитком кафедральної системи інститутів післядипломної педагогічної освіти» зі спеціальності 13.00.06 – теорія та методика управління освітою (ДД № 005764).

Громадська активність

ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами» - член організації.

Член редакційної колегії:

 «Адаптивне управління: теорія і практика» електронне науково-фахове видання, яке включено до переліку електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 693 від 10.05.2017 р.).

 "Теорія та методика управління освітою" Електронне наукове фахове видання, внесений до переліку наукових фахових видань у галузі педагогічних наук рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 29.09.2014 р. № 1081

«Імідж сучасного педагога» електронний науковий фаховий журнал, який включено до переліку електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р.).

ПУБЛІКАЦІЇ

Авторка понад 180 публікацій, з-поміж яких: 1 одноосібна монографія, 8 монографій (у співавторстві), 1 навчальна програма та 1 навчальний посібник із грифом МОН України, 7 підручників, 1 термінологічний словник-довідник, 100 одноосібних статей; 20 у закордонних виданнях.

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ

Перелік міжнародних наукометричних статтей (Scopus, Wed of Science):

1. Kravchenko H. (2019) Cloud Computing for University Students’ Language Learning / Holubnycha L, Kostikova I.,  Kravchenko H., Simonok V.,  Serheieva, H. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională ISSN: 2066-7329  |  e-ISSN: 2067-9270 Covered in: Web of Sciences; EBSCO; ERIH+; Google Scholar; Index Copernicus; Ideas RePeC; Econpapers; Socionet; CEEOL; Ulrich ProQuest; Cabell, Journalseek; Scipio; Philpapers; SHERPA/RoMEO repositories; KVK; WorldCat; CrossRef; CrossCheck, 2019, Volume 11, Issue 4, pages: 55-69 | doi:10.18662/rrem/157

2. Kravchenko, H. Development of professional competence of teachers in the system of continuing education.  / Averina, K., Hromova, N., Hornostaieva, O., Kravchenko, H., Volosatykh, O., & Shamayeva, K.  (2021). Laplage in Journal, 7(3), p.591-597. https://doi.org/10.24115/S2446-62202021731346p.591-597

3. Chychun, V., Grechanyk, O., Khliebnikova, T., Temchenko, O., Kravchenko Н. (2023). Change management models and methods: implementing innovations, ensuring sustainability and engaging staff. Revista De Gestão E Secretariado (Management and Administrative Professional Review), 14(10), 16484–16506. https://doi.org/10.7769/gesec.v14i10.2792

Монографії та посібники

1. Адативне управління: Трансформація в закладах освіти різного рівня організації та результативність його практичного впровадження: Г.В. Єльникова, І.П. Аннєнкова, Г.Ю. Кравченко, С. Г. Немчеко, В.С. Ульянова. За заг. і наук. ред. Г.В. Єльникової. – Харків 2021.‑ 298 с.

2. Кравченко Г. Ю. Педагогічний консалтинг: навч. посіб. / Т. А. Борова, З.В. Рябова, Г.Ю. Кравченко, О.О. Почуєва. – Луцьк : Терен, 2019. – 324 с.

3. Кравченко Г. Ю. Адаптивне управління розвитком професійної освіти [Текст] монографія. / Г. Єльникова, О.Загіка, Г. Кравченко та інші / за заг. ред. Г. Єльникової. – Павлоград: ІМА – прес, 2016. – 248 с. 

4. Кравченко Г. Ю. Адаптивне управління розвитком інститутів післядипломної педагогічної освіти в Україні [Текст] монографія. / Ганна Юріївна Кравченко. – Харків : «Смугаста типографія», 2015. – 300 с.

5. Практичний порадник до підготовки підсумкових випускних робіт за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників (категорії слухачів: викладачі професійно-теоретичної підготовки, майстри виробничого навчання, старші майстри) / Г. Ю. Кравченко, Г.О. Коссова-Сіліна, А. М. Геревенко, Д. Ю. Головко. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО», НАПН України, 2024. – 72 с.

6. Охорона праці та безпека життєдіяльності. Цифрові технології. Інклюзія: глосарій термінів / упорядники матеріалів: А. Геревенко, Д. Головко, Г. Коссова-Сіліна, А. Костина, А. Кривобок. Г. Кравченко, С. Швидка / електронне видання. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 60 с.

Статті у фахових виданнях за останні 5 років:

1. Кравченко Г.Ю.  Забезпечення якості початкової освіти в умовах нової української школи/ Т. Апончук, Г. Кравченко / Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка» № 5 (9), 2018. – С. 67-79. 29.

2. Кравченко Г. Ю. Теоретичні і методичні засади проєктного менеджменту в управлінні закладом позашкільної освіти / електронний журнал «Адаптивне управління: теорія і практика». Серія Педагогіка Серія «Педагогіка» Випуск 11(21), 2021

3. Кравченко Ганна Юріївна, Лю Яньші Сутність і структура міжкультурної компетентності майбутніх перекладачів / електронного наукового фахового журналу «Імідж сучасного педагога» № 2 (197), 2021. С.42-47 http://isp.poippo.pl.ua

4. Кравченко Ганна Юріївна, Почуєва Ольга Олексіївна Особливості змісту навчальної дисципліни «Педагогічний консалтинг» у підготовці студентів за магістерськими програмами / / електронного наукового фахового журналу «Імідж сучасного педагога» № 3 (198), 2021. С.42-47 http://isp.poippo.pl.ua

5. Кравченко Ганна Юріївна, Лю Мейхуанъ Особливості формування професійної компетентності майбутнього вчителя музики в закладах вищої освіти Китаю / електронний журнал «Адаптивне управління: теорія і практика». Серія Педагогіка том 11. №20, 2021 https://amtp.org.ua/index.php/journal/issue/view/20

6. Лю Мейхуанъ, Кравченко Г. Ю. Формування духовних цінностей та духовної культури в університетах Китаю: теоретичні аспекти / науковий журнал «Інноваційна педагогіка». ПУ «Причерноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2020. С. 209-216

7. Кравченко Г. Ю. Організаційно-методичні умови управління освітнім процесом у закладі загальної середньої освіти засобами змішаного  навчання /  Г. Кравченко / фаховий електронний журнал «Адаптивне управління: теорія і практика». Серія «Педагогіка» № 9 (17), 2020.

8. Кравченко Г. Ю, Дзин Лань Організаційна культура в адміністративному управлінні закладами вищої освіти Китаю / Кравченко Г. Ю. Дзин Лань /  Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 2020, Вип. 2. – С. 78-86 (http://bdpu.org/pedagogy/ua/)

9. Лю Яньші, Кравченко Г. Ю. Підготовка перекладачів-бакалаврів у закладах вищої освіти Китаю / Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. Д. В. Коваленко. – Харків, 2020. – № 67. С.162-173

10. Кравченко Г. Ю. Визначення цілей маркетингового управління для прогнозування розвитку кафедри в закладах вищої освіти / Г. Кравченко, Н. Мовмига / «Імідж педагога: електронний фаховий журнал, № 10 (180) / 2019.  Полтава: ОІППО, 2019. С. 26-48

11. Кравченко Г. Ю. Методи адаптивного управління розвитком у забезпеченні умов інклюзивного середовища в закладі вищої освіти / електронний журнал «Адаптивне управління: теорія і практика». Серія Педагогіка Серія «Педагогіка» Випуск 12(22), 2022

12. Kravchenko Наnna Еnsuring the quality of primary education by managing the development of primary scool trachers' professional competence / Kravchenko Наnna, Batsula Nataliia / Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика» Серія «Педагогіка» Випуск 14 (27), 2022 https://amtp.org.ua/index.php/journal/issue/view/30 

13. Кравченко Г. Ю. Сучасні тенденції ефективності розвитку організаційної культури (на прикладі університетів провінції Сичуань, КНР) / Кравченко Г. Ю., Дзин Лань / Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика» Серія «Педагогіка» Випуск 15 (29), 2023 https://amtp.org.ua/index.php/journal/issue/view/31 

14. Kravchenko Н. Features of the model of formation of spiritual culture in          future music teachers (based on the example of universities in the people's republic of    China, Sichuan province) / Liu Meihuang, Kravchenko Наnna / фахове видання «Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка» №1/2023. С.160-168 http://visn-ped.gnpu.edu.ua/index.php/uk/arkhiv-publikatsij 39  н

15. Кравченко Г. Ю. Організаційна культура як складник розвитку  конкурентоспроможності закладу вищої освіти (з досвіду університетів провінції Сичуань, КНР) / Кравченко Г. Ю., Дзин Лань / Електронне наукове фахове видання «Імідж сучасного педагога» № 2 (209), 2023. С.42-48 http://isp.poippo.pl.ua  

16. Kravchenko Наnna, Batsula Nataliіa Organizational and pedagogical conditions for the professional competence development of primary school teachers in the system of methodical work / Kravchenko Наnna, Batsula Nataliіa / Електронне наукове фахове видання «Імідж сучасного педагога» № 3 (210), 2023 С.46-54 http://isp.poippo.pl.ua

17. Kravchenko Наnna, Brynko Vitalii The influence of pedagogical communication on the effectiveness of the educational process in general secondary education institutions / Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика» Серія «Педагогіка» Випуск 16 (31) 2023 https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/585

18. Kravchenko Наnna, Zhang Lei Features of the educational process of training bachelors in the disciplines of the general education cycle in a higher education institution Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика» Серія «Педагогіка» Випуск 16 (31) 2023 https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/590

19. Кравченко Ганна Управління інноваційною діяльністю у закладі загальної середньої освіти в умовах змін / Електронне наукове фахове видання «Імідж сучасного педагога» № 4 (211), 2023, с.13-20 DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-4(211)-13-20 

20. Кравченко Ганна Управління змінами у контексті професійного розвитку педагогів у закладі загальної середньої освіти / Вісник Дніпровської академії неперервної освіти Серія «Філософія. Педагогіка» № 1 (4) 2023

Участь у науково-практичних заходах

1. Кравченко Г. Ю. Забезпечення якості підготовки магістрів за освітньою програмою «Управління навчальними закладами» / Тенденції забезпечення якості освіти : матеріали Міжнародної науково практичної конференції (Дніпро, 22 січня 2021 р). Дніпро : Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, 2021. С. 148-152

2. Кравченко Г. Ю. Створення освітнього середовища закладу загальної середньої освіти як засобу управління професійним розвитком учителів початкової школи. / Бацула Н., Кравченко Г. / Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія і практика» 3-4.03.2020 Харків – Торунь. С.236-239

3. Кравченко Г. Ю. Організація співпраці педагогів, учнів, батьків в умовах упровадження освітніх технологій у навчально-виховний процес закладу освіти / Мотуз Г. А., Кравченко Г. Ю. / сб. матеріалів Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків 16 квітня  2021. С. 203-206

4. Кравченко Г.Ю. Теоретичні аспекти адаптивного управління у закладах вищої освіти в умовах гуманізації освіти / Кравченко Г.Ю., Бацула Н.В., Бацула О.С. // Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2021. Pp. 21-27

5. Кравченко Г. Ю. Інтерактивні технології навчання як засіб формування професійної компетентності інженера педагога. / О. Горностаєва, Г. Кравченко / Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія і практика» Секція 5. Сучасні педагогічні технології в навчанні менеджменту. (18 – 19 березня 2019р.)  Харків – Торунь, ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2019.  С. 261-164.

6. Кравченко Г. Ю. Концептуальні основи впровадження кваліметричної моделі управління розвитком професійної компетентності викладачів закладів вищої освіти / The I International Science Conference on Multidisciplinary Research, January 19 – 21, 2021, Berlin, Germany. Р. 675-679

7. Кравченко Г. Ю. Система мотивації професійної діяльності науково-педагогічних працівників у закладах вищої освіти / Бойко О. М., Кравченко Г. Ю. / сб. матеріалів Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків 16 квітня  2021. С. 186-189

8. Кравченко Г. Ю. Педагогічний коучинг як інноваційна технологія управління закладом освіти / Наумова О. А. / сб. матеріалів Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика. матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків 16 квітня  2021.  С. 206-209

9. Кравченко Г. Ю. Теоретичні аспекти корекційної роботи  з дітьми молодшого шкільного віку / Пугач Н. І., Кравченко Г. Ю. / сб. матеріалів Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків 16 квітня  2021. С.238-241

10. Кравченко Г. Ю. Контроль та його місце в системі управління / Редька О.О., Кравченко Г. Ю. / сб. матеріалів Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків 16 квітня  2021. С. 221-226

11. Кравченко Г. Ю. Організація співпраці педагогів, учнів, батьків в умовах упровадження освітніх технологій у навчально-виховний процес закладу освіти / Мотуз Г. А., Кравченко Г. Ю. / сб. матеріалів Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків 16 квітня  2021. С. 203-206

12. Кравченко Г. Ю. Концептуальні основи впровадження кваліметричної моделі управління розвитком професійної компетентності викладачів закладів вищої освіти / The I International Science Conference on Multidisciplinary Research, January 19 – 21, 2021, Berlin, Germany. Р. 675-679

13. Кравченко Г. Ю. Забезпечення якості підготовки магістрів за освітньою програмою «Управління навчальними закладами» / Тенденції забезпечення якості освіти : матеріали Міжнародної науково практичної конференції (Дніпро, 22 січня 2021 р). Дніпро : Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, 2021. С. 148-152

14. Кравченко Ганна Підготовка інженерів-педагогів в інженерно-педагогічних закладах вищої освіти в Україні / О. Горностаєва, Г. Кравченко / Modern education, training and upbringing: collective monograph / Abdullayev A., Rebar I., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. Р. 420-426

15. Кравченко Г. Ю. Процес професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів з питання формування правової компетентності / Кравченко Г., Котелевець О. / Modern education, training and upbringing: collective monograph / Abdullayev A., Rebar I., – etc. – Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2021. Р.491-504

16. Кравченко Г. Ю. Теоретичні аспекти адаптивного управління у закладах вищої освіти в умовах гуманізації освіти / Кравченко Г. Ю., Бацула Н. В., Бацула О. С. / The 3 rd International scientific and practical conference “Modern directions of scientific research development” (September 1-3, 2021) BoScience Publisher, Chicago, USA. 2021. p. 228-239

17. Калініна О. В., Кравченко Г. Ю. Впровадження концепції бенчмаркінгу на ринку освітніх послуг України Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку. Матеріали ХVII науково-практичної конференції м. Київ, Ларнака (Кіпр) (07.01.2022 м. Київ) С. 214-220

18. Кравченко Г. Ю. Організаційно-педагогічні умови викладання навчальної дисципліни «Управління розвитком» в умовах підготовки фахівців другого (магістерського) рівня Sectoral research XXI: characteristics and features: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference, October 7, 2022. Chicago, USA: European Scientific Platform. Р.73

19. Kravchenko Hanna Intercultural competence of chinese university teachers / Hanna Kravchenko, Liu Yanshi / Адаптивні процеси в освіті : збірник матеріалів (тез доповідей) 2‐го Міжнародного наукового форуму [за заг. ред. Г. В. Єльникової; ред. кол.: О. Л. Ануфрієва, Л. О. Бачієва, В. М. Гладкова, З. В. Рябова; упоряд. Я. Й Васильченко]. Київ‐Харків‐Запоріжжя, 2023, С. 190-192

20. Кравченко Г. Ю. Bикористання мережевоі взаємодії в умовах закладу вищої освіти / Кравченко Г. Ю., Чжан Лей / The 7th International scientific and practical conference “Progressive research in the modern world” (March 29-31, 2023) BoScience Publisher, Boston, USA. 2023.С. 288-294

Інші публікації

1. Освітній глосарій зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні освіти» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти / уклад. Т.А. Борова, Г.Ю. Кравченко, О.О. Почуєва. – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 262 с.

2. Навчальний дистанційний курс підвищення кваліфікації вчителів початкових класів та заступників директорів із навчально-виховної роботи (школа І ступеню) загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності за напрямом «Початкова школа» за темою «Дидактичні основи забезпечення якості початкової освіти в умовах Нової української школи» Програму схвалено на засіданні Вченої ради Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання (протокол від «21» вересня 2017 року № 2) Інститут післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

3. Управління освітньою діяльністю : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня / Кравченко Г. Ю.Деменко О. І.Будянська В. А. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021.

4. Педагогічна та соціальна психологія : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня / Кравченко Г. Ю. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021.

5. Педагогічний консалтинг : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня / Кравченко Г. Ю. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021

6. Управління людськими ресурсами: робоча програма навчальної дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня освіти, спеціальності 8.18010020 "Управління навчальним закладом" усіх форм навчання / Кравченко Г. Ю. Мілов О. В. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021

7. Психологія управління: робоча програма навчальної дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня освіти, спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Управління навчальними закладами» / Кравченко Г. Ю. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021

8.Управління людськими ресурсами: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" освітньої програми «Управління навчальним закладом» другого (магістерського) рівня: [Електронне видання] / укл. Г. Ю. Кравченко – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2022. – 9 с.

9. Архітектура професійної діяльності: управління змінами: електронний навчальний курс. / розробник Кравченко Г.Ю. /Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2023. 55 с. / Психолого-педагогічні чинники розвитку професійних компетентностей педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти: збірник електронних навчальних курсів / упорядкування В.С. Кулішов, І.В. Пахомов. Біла Церква: БІНПО УМО НАПН України, 2023. 339 с.

10. Кравченко Г.Ю. Сучасні технології забезпечення якості професійної підготовки в умовах змін: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2023. 21 с.

11. Сучасні технології забезпечення якості професійної підготовки в умовах змін:  електронний навчальний курс / Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 50 с.

12. Кравченко Г.Ю., Коссова-Сіліна Г.О. Інклюзивне навчання. Робота із здобувачами освіти із особливими освітніми потребами: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 62с.

13. Головко Д.Ю., Кравченко Г.Ю. Оцінка ризиків та розробка заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі професійної (професійно-технічної) освіти: електронний навчальний курс / Д.Ю. Головко, Г.Ю. Кравченко. Біла Церква : БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024 р. 50 с.

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

  1. Гарант освітньо-професійної програми «Управління навчальним закладом» спеціальності 073 – менеджмент галузі знань 07 – управління та адміністрування.
  2. Наукове керівництво дипломними роботами та курсовими проектами здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.
  3. Розробник навчальних дисциплін для Спеціальність 073 Менеджмент. Освітньо професійна програма «Управління навчальним закладом» - гарант освітньої програми та Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки. Освітньо професійна програма «Педагогіка та адміністрування»: «Управління освітньою діяльністю», «Педагогічний консалтинг», «Педагогічна та соціальна психологія», «Психологія управління», «Управління розвитком», «Управління людськими ресурсами», «Адміністративний менеджмент», «Педагогіка вищої школи» «Технологія прийняття управлінських рішень» тощо. Є керівником магістерським робіт
  4. Розробник модулів і спецкурсів для різних категорій слухачів КПК за різними моделями і формами навчання: «Архітектура професійної діяльності: управління змінами»; «Сучасні технології забезпечення якості професійної підготовки в умовах змін».

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Під науковим керівництвом захищено дисертацію:

Лю Яньшi Тема дисертаційного дослідження «Розвиток міжкультурної компетентності бакалаврів-перекладачів (на прикладі університетів Китайської народної республіки» науковий керівник д. пед. н., доц., Г. Ю. Кравченко Захист дисертації відбувся 22.02.2024 р. https://www.youtube.com/watch?v=rO7R2o1_4No

Лю Мейхуань Тема «Управління формуванням духовної культури майбутніх учителів у закладі вищої освіти (на прикладі університетів Китайської Народної Республіки)».07.03.2024 https://www.youtube.com/watch?v=HJ7E94n8q2g

Офіційний опонент щодо захисту дисертації:

Одайник С. Ф. «Теоретичні і методичні засади управління якістю загальної середньої освіти в регіоні» поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (спецрада Д 73.053.04), 27.04.2018 р.

Шкура Г. А. Тема: «Управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти» на здобуття наукового ступеня доктора філософії (спецрада ДФ 26.455.013), 27.01. 2022 р.

Денисова А. В. Тема: «Організаційно-педагогічні умови моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти» поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії (спецрада ДФ 26.455.010), 15.02. 2022 р.

Віролайнен О. В. Тема: «Управління закладом загальної середньої освіти в умовах змішаного навчання» поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії (спецрада), Спеціалізована вчена рада створена згідно наказу ректора  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» №01-01/618 від 22.12.2022 р. на підставі рішення Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (протокол № 12 від 21 грудня 2022 р.) зі змінами, відповідно наказу в.о. ректора №01-01/115 від 01.03.2023 р. на підставі рішення Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (протокол № 3 від 15 лютого 2023 р.) 02.05. 2023 р. Посилання на он-лайн трансляцію захисту - https://www.youtube.com/watch?v=sdy_Ik7LhdI&t=177s

Офіційний рецензент змісту наукових досліджень

Ціцюра К. В.  Тема: «Професійна підготовка майбутніх бакалаврів з бізнес-економіки в університетах Китайської Народної Республіки» поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» Спеціалізована вчена рада створена згідно наказу ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» №01-01/621 від 03.11.2023 р., на підставі рішення Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (протокол № 12 від 01.11.2023 р.) 21 грудня 2023 р. о 12.00 Посилання на он-лайн трансляцію захисту – https://youtube.com/live/gPHJrC8-4zg?feature=share

Скрипка К. С.Тема дисертації – «Управління готовністю керівників закладів загальної середньої освіти до організації інклюзивного навчання в системі методичної роботи». Спеціалізована вчена рада створена згідно наказу ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» №01-01/719 від 21.12.2023 р. на підставі рішення Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (протокол № 15 від 20 грудня 2023 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації здобувача ступеня доктора філософії  галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки».  Захист https://youtube.com/live/iQNo5Wrvv8U

Білоножко О. В. Тема дисертації  «Розвиток педагогічної культури вчителів ліцеїв у системі методичної роботи», подане на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 – «Освіта» за спеціальністю – 011 «Освітні, педагогічні науки» Спеціалізована вчена рада створена згідно наказу ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» №01-01/715 від 20.12.2023 р. на підставі рішення Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (протокол № 15 від 20 грудня 2023 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації здобувача ступеня доктора філософіїhttps://youtube.com/live/ZKZo3AoiUCE

Стешиц І. В. Тема дисертації  «Управління розвитком педагогічного партнерства учителів в умовах методичної роботи початкової школи». Спеціалізована вчена рада створена згідно наказу ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» №01-01/720 від 21.12.2023 р. на підставі рішення Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (протокол № 15 від 20 грудня 2023 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації здобувача ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». https://youtube.com/live/_A1qzlV-7Mw

Вишневська Г. П. Тема дисертації – «Етнокультурні тенденції розвитку змісту шкільної освіти в Україні (90-ті рр. ХХ – 10-ті рр. ХХІ століття)». Спеціалізована вчена рада створена згідно наказу ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» №01-01/735 від 28.12.2023 р. на підставі рішення Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (протокол № 16 від 28 грудня 2023 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації здобувача ступеня доктора філософії  з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». https://youtube.com/live/jr20nphSzec?feature=share

Член спеціалізованої вченої ради

Погорєлової Т. Ю. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». ДФ 64.055.022 по захисту дисертації

Чехратової О. А. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». ДФ 64.055.021 по захисту дисертації

Марчук А. А. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 «Освіта» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» ДФ 64.055.005 по захисту дисертації.

Свідоцтва про реєстрацію авторського права

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права Кравченко Ганни Юріївни на твір «Модель адаптивного управління розвитком кафедральної системи інститутів післядипломної педагогічної освіти та технологія реалізації моделі адаптивного управління розвитком кафедральної системи інститутів післядипломної педагогічної освіти» №87133 від 22.03.2019

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права Кравченко Ганни Юріївни на твір «Методи адаптивного управління розвитком кафедральної системи інститутів післядипломної педагогічної освіти» №87134 від 22.03.2019

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права Кравченко Ганни Юріївни на твір «Технологія освоєння вчителями початкових класів освітніх нововведень в процесі внутрішньошкільної науково-методичної роботи» №87135 від 22.03.2019

Професійний розвиток

Наукове стажування на тему: «Scientific perspectives and innovations in education: experience of the czech republic» («Наукові перспективи та інновації в освіті: досвід Чехії») Міжнародний економічний інститут (м. Есеніце, Чехія) з 14 грудня 2023 року по 23 лютого 2024 року Загальна кількість – 180 год. (6,0 кредитів ECTS) (сертифікат ES№ 19024 від 20.03.2024).

Підвищення кваліфікації І онлайн школи «Цифрові технології в наукових дослідженнях» (сертифікат №2023 1213/258