Махиня Тетяна Анатоліївна

Махиня Тетяна Анатоліївна

Професор кафедри
кандидат педагогічних наук, доцент

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/F-1295-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-4065-0465

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=jr88qPgAAAAJ&hl=uk

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/4128

  

Додаткові відомості

Освіта вища

Досвід роботи

20 років загального педагогічного стажу, 17 років у закладах вищої освіти

Теми дисертації

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток управлінських умінь керівників дошкільних навчальних закладів в ситемі підвищення кваліфікації», 2011 р. (спеціальність 13.00.06 – теорія та методика управління освітою.)

Громадська активність

ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами» - член організації.

Електронний науково-практичний журнал «Науковий вісник УМО. Серія. Педагогіка»  – член редакційної колегії

Перелік продукції (за останні два роки)

Посібники (одноосібні, колективні) (назва, рік)

 1. Вища математика : навчально-методичний комплекс для студентів освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»  спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» денної та заочної форм навчання / Дубініна О. В., Махиня Т. А. − Київ. – 2016. – 204 с.
 2. Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України: навч. посіб. для підготовки магістрів за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами», підвищення кваліфікації слухачів, керівників навчальних закладів/З. В. Рябова, А. Б. Єрмоленко, Т. А. Махиня та ін.; за заг. ред. академіка В. В. Олійника, маг. Ф. Фреха; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; КультурКонтакт Австрія.— К., 2017.— 118 с.
 3. Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні: посіб. для слухачів закладів післядипломної педагогічної освіти, керівників закладів загальної середньої освіти, здобувачів вищої освіти за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами»/О. М. Отич, Л. К. Задорожна, З. В. Рябова, Л. М. Оліфіра та ін.; за заг. ред. О. М. Отич, Л. К. О. де Фонтана; НАПН України, УВУПО, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», КВЗО «Одес. акад. неперв. освіти», КультурКонтакт Австрія. – К., 2018. – 74 с.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України (назва, рік)

 1. Махиня Т. А. Особливості реалізації принципів кваліметрії на прикладі моделі оцінювання управлінських умінь керівників дошкільних навчальних закладів // Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки: зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. — К., 2005. — Вип. 1(30) / голов. ред. В. В. Олійник. — К. : АТОПОЛ ГРУП, 2016. — 216 с. – С. 98-109.
 2. Махиня Т. А. Принципи підготовки керівників навчальних закладів в умовах магістратури / Т. А. Махиня // Теорія і методика професійної освіти: Електронне наукове фахове видання. – Випуск 9 (1). – Режим доступу: http://tmpe.eor.by/images/3_16_tmpo_9_makhynia.pdf
 3. Махиня Т. А. Сутність та специфіка діяльності навчальних закладів у сфері зв’язків з громадськістю / Т. А. Махиня // Адаптивне управління: теорія і практика: Електронне наукове фахове видання, серія «Педагогіка». – Випуск 3 (5), 2017. – Режим доступу: http://am.eor.by/index.php/gallery/124-vipusk-3-2017
 4. Теоретичні основи та особливості підготовки майбутніх керівників загальноосвітніх закладів у Великій Британії / Коновалова Л. В., Махиня Т. А. // Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки: зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. — К., 2005. — Вип. 1(30) / голов. ред. В. В. Олійник. — К. : АТОПОЛ ГРУП, 2017 (0,65 д.а.).
 5. Махиня Т. А. Трансформація цінностей учасників освітнього процесу у віртуальній культурі соціальних мереж [Електронний ресурс] / Махиня Т.А. // Теорія та методика управління освітою. Електронне наукове фахове видання. – Випуск 2 (20), 2017. – Режим доступу до журн.: http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-2-20-2017
 6. Махиня Т. А. Організація методичної роботи з керівниками закладів дошкільної освіти в міжкурсовий період. З досвіду роботи святошинського району м. Київ / Махиня Т. А., Бобир В. Г. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2017. – Вип. 54 (107). – 464 с. – С. 166-172
 7. Makhynia T. Preparation of future education managers during the reform of Ukrainian education / Makhynia T. // Periodical sciencemetrical edition «Europska VEDA». – Slovak Republic, 2018. – С. 153-158 (0,6 д.а.).
 8. Makhynia T. Possibility of crowdsourcing usage in professional training of education managers // Academic pedagogical periodical «Kultura – Przemiany – Edukacja», t. VI (2018). – Р. 268-277 http://kpe.ur.edu.pl (0,65 д.а.).

Інші праці (назва, рік)

 1. Махиня Т. А. Медіаменеджмент як складова підготовки сучасного керівника навчального закладу/ Махиня Т. А. // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів 30 березня 2016 р. – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 1 електрон. опт. диск [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/i-mizhnarodna-naukovo-praktichnakonferenc-30-03. – С. 152 – 155.
 2. Махиня Т. А. Особливості підготовки менеджерів освітніх закладів за магістерською програмою «Управління навчальним закладом» в Університеті менеджменту освіти / Махиня Т. А. //Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти» (21 березня 2017 р.) : в 2 ч. Ч. 2 / Житомир. держ .ун-т ім. І. Франка. Нац акад. пед. наук України, Полтава держ. Ун-т ім. В. Г. Короленк ; [відп. за вип. : Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова]. – Житомир : Вид-во ФО-П. Левковець, 2017. – 59-62.
 3. Махиня Т. А. Медіакомпетентність керівника загальноосвітнього навчального закладу / Махиня Т. А. // Керівник нової української школи: світоглядно-професійні орієнтири : збірник наукових праць / В. П. Андрущенко (голова), В. П. Бех (заступник голови), О. В. Алейнікова,Л. М. Калініна, Н. В. Крохмаль, В. В. Олійник, О. М. Онаць, З. В. Рябова, Т. М. Сорочан, О. М. Топузов, Г. М. Торбін, Я. О. Чепуренко ; МОН України, НАПН України, Асоціація керівників шкіл України, Нац. пед ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – С.100-103.
 4. Махиня Т. А. Рекламно-інформаційна діяльність як складова професійної діяльності сучасного менеджера освіти / Махиня Т. А. // Електронний науково-практичний журнал «Науковий вісник УМО. Серія. Педагогіка» – Випуск 3., 2017. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo/pedagogika/3_2017/Makhynia.pdf
 5. Махиня Т. А. Використання соціальних медіа в освітньому Еvent-менеджменті / Махиня Т. А. // Збірник статей П’ятої міжнародної науково-методичної конференції «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи». – Київ. : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2017. – 393 с. – С. 244-253
 6. Махиня Т. А. Комунікації як стратегічний ресурс закладу загальної середньої освіти / Махиня Т. А. // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 р.) : в 2 ч. Ч. 2 / Житомир. держ .ун-т ім. І. Франка, Нац акад. пед. наук України, Полтава держ. ун-т ім. В. Г. Короленк ; [відп. за вип. : Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова]. – Житомир : Вид-во ФО-П Левковець, 2018. – 220 с. – С. 11-16
 7. Махиня Т. А. Формування соціальної відповідальності майбутніх керівників закладів освіти як суб'єктів реалізації соціальної політики держави / Махиня Т. А. // Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 3-4 травня 2018 р.) – Чернівці : Чернівецький нац.. ун-т, 2018. – 282 с. – С. 159-161
 8. Махиня Т. А. Підготовка менеджерів освіти до управління маркетинговими комунікаціями в умовах магістратури / Махиня Т. А. // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 18 квітня 2018р. м. Київ. У 2-х частинах: Ч. 1.  наукова⁄ редакція, упорядкування: В..В.Сидоренко, Я.Л.Швень. К.: Агроосвіта, 2018. 286 с. – С. 163-165
 9. Махиня Т. А. Особливості взаємодії учасників освітнього процесу у соціальних мережах: переваги та недоліки / Махиня Т. А. // Збірник статей Шостої міжнародної науково-методичної конференції «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи». – Київ. : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2018. – 240 с. – С. 211-219
 10. Махиня Т. А. Чи є межі в соцмережі? або Нетикет учасників освітнього процесу / Тетяна Махиня // Заступник директора школи. – 2018. - № 7. – С. 28-36

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

(назва заходу, тема доповіді, місце проведення, дата проведення)

 1. Тренінги у межах Україно-Австрійського проекту «Формування компетенцій з проектного менеджменту для інновативного розвитку шкіл для керівників шкіл України (підготовка тренерів)» (16-18 лютого 2016 р., м. Львів; 23 травня 2016 року, м. Київ; 25-26 жовтня 2016 р., м. Одеса).
 2. Семінар «Університетські рейтинги як механізм підтримки інституційного лідерства» (24 лютого 2016 року)
 3. XV міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» (26 лютого 2016 р., НаУКМА, Київ).
 4. Тренінг «Від менеджменту творчості - до лідерства-служіння» (3 березня 2016 року)
 5. Тренінг «Ненасильницьке спілкування в освітньому просторі вищої школи» (21 березня 2016 року, м. Київ, УМО).
 6. І Міжнародна науково-практична конференція викладачів і аспірантів «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: матеріали» (30 березня 2016 р., УМО, Київ).
 7. Студентська наукова конференція «Дні науки – 2016: наука і практика в професійній діяльності фахівців» (в рамках Всеукраїнського фестивалю науки) (18 травня 2016 р., УМО, Київ).
 8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» (27 травня 2016 р., УМО, Київ).
 9. Семінар «Теоретико-методологічні засади управління якістю загальної середньої освіти в регіоні» (1 червня 2016 року), УМО.
 10. Семінар «Теорія і практика управління розвитком загальноосвітнього навчального закладу» (2 червня 2016 року), УМО.
 11. Семінар «Формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін» (3 червня 2016 року), УМО.
 12. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю присвячена 120-й річниці з Дня народження Миколи Олександровича Берштейна «Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія» (16-17 вересня 2016 року, м. Вінниця).
 13. Науково-методологічний семінар «Позиціонування навчального закладу на ринку освітніх послуг засобами традиційних та новітніх медіа» (2 листопада 2016 року, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ).
 14. Тренінги у межах Україно-Австрійського проекту «Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл України», Проектне бюро Культур-Контакт-Австрія (7-9 лютого 2017 р., м. Київ; 15-17 червня 2017 р., м. Одеса; 07-09 листопада 2017 р., м. Київ).
 15. VIIІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» та ІV Міжнародна виставка закордонних навчальних закладів «World Edu».
 16. ІІ Міжнародний освітній форум-практикум «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології» (18 березня 2017 р., м. Київ);
 17. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний менеджмент у закладах освіти» (21 березня 2017 року), Житомирський державний університет ім. Івана Франка.
 18. Семінар «Методичні рекомендації щодо опису освітньої програми в контексті нових стандартів вищої освіти» для вищих навчальних закладів за підтримки Національного Еразмус+ офіс в Україні спільно з Міністерством освіти і науки України (24 березня, м. Київ, МОН України)
 19. Тренінг для тренерів з медіаграмотності (27-30 березня, м. Київ, Академія української преси)
 20. 20. V міжнародна науково-методична конференція «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи» (м. Київ, 31 березня – 1 квітня 2017р.);
 21. Щорічна міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар'єра - 2017» (6-8 квітня 2017 року, Український дім, м. Київ)
 22. Всеукраїнський круглий стіл «Трансформація підготовки менеджерів освіти до реалізації концепції «Нова українська школа» (11 квітня 2017 р., м. Київ).
 23. ІІ Міжнародна науково-практична конференція викладачів і аспірантів «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: матеріали» (26 квітня 2017 р., м. Київ).
 24. 5-денна літня школа з Міжнародною участю «Глобалізаційні виклики і сучасна освіта: реалії та перспективи (5-9 липня 2017 р., с. Рожнів, Рожнівський НВК «Гуцульщина» ім. Ф. Погребенника НаУКМА).
 25. Семінар в рамках проекту «Відкрита школа» чеської громадської організації «Асоціація з міжнародних питань» на тему: «На шляху до інклюзиї. Роль педагогічно-психологічного консультування» (9 жовтня 2017 р., м. Київ)
 26. Науково-методичний семінар «Освітньо-філософські засади Нової української школи» (18 жовтня 2017 р., м. Київ, УМО)
 27. ІХ Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» (24-26 жовтня 2017 р., м. Київ)
 28. Освітня науково-практична конференція «Критичне мислення для освітян» (30 жовтня 2017 р., м. Київ, КНУ ім.. Т. Шевченка)
 29. Науково-методологічний семінар «Позиціонування навчального закладу на ринку освітніх послуг засобами традиційних та новітніх медіа» (2 листопада 2017 року, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ).
 30. Семінар-практикум «Вдосконалення навчально-організаційної та управлінської діяльності адміністрації школи» (7 листопада 2017 р., м. Київ, гімназія «Нивки»)
 31. Учасник україно-австрійського проекту «Нові вимоги до компетентностей для керівників шкіл України» за підтримки Культур-Контакт-Австрія (7-9 листопада 2017 року та 21-23 лютого 2018 року, м. Київ; 4-6 червня 2018 р., м. Одеса)
 32. Учасник всеукраїнського науково-метолодолоічного семінару «Наукова парадигма формування та розвитку професійної компетентності керівників сучасних закладів освіти» (Київ, 2 лютого 2018 р.)
 33. Доповідач науково-методологічного семінару «Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін» ІХ міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2018» (15-17 березня, Київ)
 34. Учасник 3-денного тренінгу для тренерів з медіа грамотності (21-23 березня 2018 року, м. Київ, Академія української преси)
 35. Учасник ХХХІІ Міжнародної виставки «Освіта та кар’єра» (19-21 квітня 2018 р., м. Київ)
 36. Виступаюча на регіональній (не)конференції для шкільних педагогів афілійованої міні-EdCamp «Нова українська школа: новітні технології» (2 червня 2018 р, м. Глухів)
 37. Учасник ІІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (19 квітня 2018р., м. Київ)
 38. Учасник Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі» (Чернівці, 3-4 травня 2018 р.)
 39. Учасник Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 р., Житомир)
 40. Учасник семінару для керівників закладів дошкільної освіти на базі Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації (18 квітня 2018 року)
 41. Учасник науково-практичного форуму «Інклюзия у закладах освіти. Організація єдиного інклюзивного простору» (16 травня 2018 року, Київ)
 42. Учасник ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» (25 травня 2018 року, Київ)
 43. Проведення та організація науково-методологічного семінару «Позиціонування навчального закладу на ринку освітніх послуг засобами традиційних та новітніх медіа» (2 листопада 2018 р., м. Київ, УМО)
 44. Організація та проведення тренінгу в складі команди в рамках україно-австрійського проекту «Нові вимоги до компетентностей для керівників шкіл України» за підтримки Культур-Контакт-Австрія (16 жовтня 2018 р., м. Київ)
 45. Доповідач науково-методологічного семінару «Підготовка конкурентноспроможних фахівців в умовах освітніх змін» у рамках ХХХІІІ Міжнародної виставки «Освіта та кар’єра» (14-16 березня 2019 року)
 46. Учасник Сьомої міжнародної науково-методичної конференції: сучасний простір медіаграмотності та перспективи його розвитку (21-22 березень 2019 , м. Київ)
 47. Участь у Четвертій Всеукраїнській науково-практичній конференції «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» (24 травня 2019, УМО, м. Київ)
 48. Участь у Всеукраїнській конференції здобувачів вищої освіти «Наука і молодь – 2019» (травень 2019, УМО, м. Київ)
 49. Участь у V Міжнародному конгресі зі спеціальної педагогіки, психології та реабіліталогії (10-11 жовтня 2019 року, м. Чернігів)
 50. Участь у Всеукраїнському науково-методологічному семінарі «Позиціонування закладу освіти  засобами новітніх технологій менеджменту» (17 жовтня 2019 року, м. Київ – м. Бориспіль)

Науково-організаційна діяльність

 1. Член робочої групи освітньо-професійної програми «Управління навчальним закладом» спеціальності 073 – менеджмент галузі знань 07 – управління та адміністрування.
 2. Наукове керівництво дипломними роботами та курсовими проектами здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами (ПІБ здобувача, тема дисертації, наукова спеціальність, примітки)

 1. Наукове керівництво аспірантами:

Спеціальність 13.00.06 – теорія і методика управління освітою

1. Борсук Дмитро Валерійович «Управління інформаційним освітнім простором закладу загальної середньої освіти»

2. Дмитрук Зоя Анатоліївна «Управління процесом позиціонування закладу загальної середньої освіти на регіональному ринку освітніх послуг»

3. Харченко Ганна Петрівна «Упрвління маркетинговими комунікаціями закладу професійної (професійно-технічної) освіти»

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах (назва програми, номер проекту, організація грант-холдер, назва проекту, період реалізації, роль учасника)

 1. 2013 – 2016 рр. ‑ Україно-австрійський проект «Формування компетенцій з проектного менеджменту для інновативного розвитку шкіл для керівників шкіл України». Член творчої групи, сертифікат тренера й співавторство у розробці навчального посібника: Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України: навч. посіб. для підготовки магістрів за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами», підвищення кваліфікації слухачів, керівників навчальних закладів/З. В. Рябова, А. Б. Єрмоленко, Т. А. Махиня та ін.; за заг. ред. академіка В. В. Олійника, маг. Ф. Фреха; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; КультурКонтакт Австрія. ‑ К., 2017.— 118 с.
 2. 2016-2018. Україно-Австрійський проект «Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл України». Проектне бюро Культур-Контакт-Австрія. Член творчої групи сертифікат тренера й співавторство у розробці навчального посібника: Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні: посіб. для слухачів закладів післядипломної педагогічної освіти, керівників закладів загальної середньої освіти, здобувачів вищої освіти за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами»/О. М. Отич, Л. К. Задорожна, З. В. Рябова, Л. М. Оліфіра та ін.; за заг. ред. О. М. Отич, Л. К. О. де Фонтана; НАПН України, УВУПО, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», КВЗО «Одес. акад. неперв. освіти», КультурКонтакт Австрія. – К., 2018. – 74 с.
 3. 2019-2020. Україно-Австрійський проект «Компетентності лідерства та менеджменту для ефективного розвитку якості в опорних школах». Проектне бюро Культур-Контакт-Австрія. Член творчої групи.

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (назва модулю, тип модулю, документ, що засвідчує, дата видачі довідки/сертифікату)

 1. Підвищення кваліфікації за категорією «Науково-педагогічні працівники ВНЗ ІІІ-IV р.а. за професійною програмою підвищення кваліфікації працівників органів державної влади в галузі знань «Державне управління». Свідоцтво 12 СПВ № 113591 від 12.12.2014 р.
 2. Підвищення кваліфікації за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій, інститутів» Свідоцтво СП 35830447/2794-16 від. 16.12.2016 р.
 3. Курс «Інноваційні процеси в глобалізації сучасної освіти». Сертифікат № ПК 09/ЛШ-17 від 9 липня 2017 р.
 4. Курс «Критичне мислення для освітян» (30 годин), наданий Сергієм Терно, Наталією Степановою та Сергієм Горбачовим через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Сертифікат від 04.12.2017 р. Перевірка автентичності за посиланням: за https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/9f6b4fbbfd924867821c8b3a3a6a8281
 5. Серія поглиблених тренінгів для тренерів з медіаграмотності за темати: критичне споживання медіаінформації, інтерактивні інструменти, фейкові новини та маніпуляції, соціальні мережі,фактчекінг (72 год, жовтень-грудень 2018 року). Присвоєно кваліфікацію «Тренер з медіаграмотності».
 6. Курс «Цифрова безпека та комунікація в онлайні», розроблений ВУМ online Сертифікат № 013145 від 26.01.2019
 7. Курс «Відеоблогінг: між популізмом і журналістськими стандартами. Як створити унікальний контент» (24 год). Сертифікат Академії української преси спільно з Фондом Фрідріха Наумана за Свободу в Україні та Білорусії (26-27 червня 2019 року)
 8. Курс «Ефективні комунікації для освітніх управлінців», розроблений ГО «Смарт Освіта» та студією онлайн-освіти EdEra Сертифікат від  22.09.2019 https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/downloads/0ee9912b50a143b2ab62c5d93c5a00d5/Certificate.pdf
 9. Он-лайн курс «Академічна доброчесність» Сертифікат від 13.10.2019 у базі проекту EdEra https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/541532198e14443f98a5ba8e0919e57e/valid.html