Махиня Тетяна Анатоліївна

Махиня Тетяна Анатоліївна

Професор кафедри
кандидат педагогічних наук, доцент

Портфоліо

Прізвище, ім’я, по батькові Махиня Тетяна Анатоліївна

Посада професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Науковий ступінь кандидат педагогічних наук

Вчене звання доцент

ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-4065-0465

Профіль вченого у Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=jr88qPgAAAAJ&hl=uk

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України http://lib.iitta.gov.ua/id/user/4128

 

Додаткові відомості

Освіта вища

Досвід роботи

23 роки загального педагогічного стажу, 19 років у закладах вищої освіти

Тема дисертації (захищених)

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток управлінських умінь керівників дошкільних навчальних закладів в ситемі підвищення кваліфікації», 2011 р. (спеціальність 13.00.06 – теорія та методика управління освітою.)

Громадська активність

ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами» - член організації.

Електронний науково-практичний журнал «Науковий вісник УМО. Серія. Педагогіка»  – член редакційної колегії

 

Перелік продукції (за останні два роки)

Перелік міжнародних наукометричних статтей (Scopus, Wed of Science):

 1. Шилонова В., Долінська Е., Гладуш В., Махиня Т., Бенч О., Дудеккова М. Застосування цифрових технологій у дистанційному педагогічному оцінюванні здобувачів вищої освіти  // Інформаційні технології і засоби навчання, т. 82, № 2, с. 243-265, 2021. https://doi.org/10.33407/itlt.v82i2.4365
 2. Kartashova, L.; Prykhodkina, N.; Makhynia, T.; Tymoshko, H.; Sholokh, O. and Zhuravlev, F. (2022). Social Media as a Strategic Tool in School Management: Experience of Ukraine and USA. In Proceedings of the 1st Symposium on Advances in Educational Technology - Volume 1: AET, ISBN 978-989-758-558-6, pages 196-210. DOI: 10.5220/0010922400003364 https://www.scitepress.org/PublicationsDetail.aspx?ID=3XaxoehbbBQ=&t=1
 3. Prykhodkina, N., Tymoshko, H., Sholokh, O., Makhynia, T., Koroliuk, S., & Genkal, S. (2022). Peculiarities of Professional Training of Educational Managers in Conditions of Transformation Processes. Postmodern Openings, 13(2), 254-272. DOI: https://doi.org/10.18662/po/13.2/452

Статті в іноземних виданнях

 1. 1.            Makhynia T. Possibility of crowdsourcing usage in professional training of education managers // Academic pedagogical periodical  «Culture-Transformations-Education». – Poland, 2018.  P. 268 – 277/ DOI: 10.15584/kpe.2018.6.20
 2. 2.            Makhynia T. Preparation of future education managers during the reform of Ukrainian education / Makhynia T. // Periodical sciencemetrical edition «Europska VEDA». – Slovak Republic. – 4. – 2018. – 223 с. – С. 153-158

Монографії

 1. 1.            Махиня Т. А. Управління закладом освіти в епоху крауд-технологій. Тенденції та проблеми управління закладами освіти: виклики ХХІ століття: кол.монографія / за наук.ред.М.О.Кириченка. Київ, 2021. С. 84-94
 2. 2.            Махиня Т. А. Масові відкриті онлайн курси як інноваційний підхід до підготовки майбутніх магістрів менеджменту освіти в умовах магістратури. Інноваційна педагогічна діяльність як чинник формування життєтворчої компетентності здобувача освіти : моногр. / [Нічуговська Л. І., Ніколенко Л. М. та ін.]; уклад. : Криворотько А. О. Дніпро : Видавець Біла К. О., 2022. С. 206-247.

 

Посібники (одноосібні, колективні) (назва, рік)

 1. Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України: навч. посіб. для підготовки магістрів за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами», підвищення кваліфікації слухачів, керівників навчальних закладів/З. В. Рябова, А. Б. Єрмоленко, Т. А. Махиня та ін.; за заг. ред. академіка В. В. Олійника, маг. Ф. Фреха; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; КультурКонтакт Австрія.— К., 2017.— 118 с.
 2. Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні: посіб. для слухачів закладів післядипломної педагогічної освіти, керівників закладів загальної середньої освіти, здобувачів вищої освіти за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами»/О. М. Отич, Л. К. Задорожна, З. В. Рябова, Л. М. Оліфіра та ін.; за заг. ред. О. М. Отич, Л. К. О. де Фонтана; НАПН України, УВУПО, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», КВЗО «Одес. акад. неперв. освіти», КультурКонтакт Австрія. – К., 2018. – 74 с.

 

 

Статті у фахових виданнях за останні 5 років:

 1. Махиня Т. А. Визначення сильних і слабких сторін діяльності навчального закладу у процесі дослідження його внутрішнього середовища / Т. А. Махиня // Народна освіта. Науково-методичний електронний педагогічний журнал. ― 2015. ― № 3 (27). ― Режим доступу до журн.: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/
 2. Махиня Т. А. Особливості реалізації принципів кваліметрії на прикладі моделі оцінювання управлінських умінь керівників дошкільних навчальних закладів // Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки: зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. — К., 2005. — Вип. 1(30) / голов. ред. В. В. Олійник. — К. : АТОПОЛ ГРУП, 2016. — 216 с. – С. 98-109.
 3. Махиня Т. А. Принципи підготовки керівників навчальних закладів в умовах магістратури / Т. А. Махиня // Теорія і методика професійної освіти: Електронне наукове фахове видання. – Випуск 9 (1). – Режим доступу: http://tmpe.eor.by/images/3_16_tmpo_9_makhynia.pdf
 4. Махиня Т. А. Сутність та специфіка діяльності навчальних закладів у сфері зв’язків з громадськістю / Т. А. Махиня // Адаптивне управління: теорія і практика: Електронне наукове фахове видання, серія «Педагогіка». – Випуск 3 (5), 2017. – Режим доступу: http://am.eor.by/index.php/gallery/124-vipusk-3-2017
 5. Теоретичні основи та особливості підготовки майбутніх керівників загальноосвітніх закладів у Великій Британії / Коновалова Л. В., Махиня Т. А. // Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки: зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. — К., 2005. — Вип. 1(30) / голов. ред. В. В. Олійник. — К. : АТОПОЛ ГРУП, 2017 (0,65 д.а.).
 6. Махиня Т. А. Трансформація цінностей учасників освітнього процесу у віртуальній культурі соціальних мереж [Електронний ресурс] / Махиня Т.А. // Теорія та методика управління освітою. Електронне наукове фахове видання. – Випуск 2 (20), 2017. – Режим доступу до журн.: http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-2-20-2017
 7. Махиня Т. А. Організація методичної роботи з керівниками закладів дошкільної освіти в міжкурсовий період. З досвіду роботи святошинського району м. Київ / Махиня Т. А., Бобир В. Г. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2017. – Вип. 54 (107). – 464 с. – С. 166-172
 8. Prykhodkina N., Makhynia T. Using of Social Media in School Management: Experience of Ukraine and United States of America. Освітній вимір: зб. наук. праць. 2020. Вип. 3(55). С. 181–198.
  DOI : https://doi.org/10.31812/educdim.v55i0.3952
 9. Махиня Т. А. Інтеграція масових відкритих онлайн курсів у процес підготовки менеджерів освіти в умовах магістратури / Махиня Тетяна // Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка»». – № 10 (19). – 2020. – Режим доступу до журн. :  https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/306/277 (https://doi.org/10.33296/2707-0255-10(19)-17)

10. Черненко В. П., Махиня Т. А Маркетингове дослідження мотиваційного профілю потенційних абітурієнтів м. Кременчук // Инженерные и образовательные технологии. Кременчуг : КрНУ, 2021. Т. 9. № 2. 67 с. С. 27 – 40. – Режим доступу до журн. : http://eetecs.kdu.edu.ua

 

 

Інші праці (назва, рік)

 1. Махиня Т. А. Комунікації як стратегічний ресурс закладу загальної середньої освіти / Махиня Т. А. // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 р.) : в 2 ч. Ч. 2 / Житомир. держ .ун-т ім. І. Франка, Нац акад. пед. наук України, Полтава держ. ун-т ім. В. Г. Короленк ; [відп. за вип. : Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова]. – Житомир : Вид-во ФО-П Левковець, 2018. – 220 с. – С. 11-16
 2. Махиня Т. А. Формування соціальної відповідальності майбутніх керівників закладів освіти як суб'єктів реалізації соціальної політики держави / Махиня Т. А. // Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 3-4 травня 2018 р.) – Чернівці : Чернівецький нац.. ун-т, 2018. – 282 с. – С. 159-161
 3. Махиня Т. А. Підготовка менеджерів освіти до управління маркетинговими комунікаціями в умовах магістратури / Махиня Т. А. // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 18 квітня 2018р. м. Київ. У 2-х частинах: Ч. 1.  наукова⁄ редакція, упорядкування: В..В.Сидоренко, Я.Л.Швень. К.: Агроосвіта, 2018. 286 с. – С. 163-165
 4. Махиня Т. А. Особливості взаємодії учасників освітнього процесу у соціальних мережах: переваги та недоліки / Махиня Т. А. // Збірник статей Шостої міжнародної науково-методичної конференції «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи». – Київ. : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2018. – 240 с. – С. 211-219
 5. Махиня Т. А. Чи є межі в соцмережі? або Нетикет учасників освітнього процесу / Тетяна Махиня // Заступник директора школи. – 2018. - № 7. – С. 28-36
 6. Махиня Т. А. Освітній краудсорсинг як нова управлінська технологія. Адаптивні системи управління в освіті : [збірник матеріалів IV Всеукраїнського наукового форуму] / упоряд. М. Л. Ростока; ред. кол.: Г. В. Єльникова (голова), Г. Ю. Кравченко, Л. О. Лузан, М. Л. Ростока,. З. В. Рябова. Харків. Мачулин : ФОП Озеров Г.В., 2019. 148 с. – С. 80 – 84 URL: https://www.adaptive.org.ua/images/books/zb-forum-au-2019_R.pdf
 7. Махиня Т. А. Актуальність соціальних мереж та панування меседжерів у позиціонуванні закладу загальної середньої освіти у мережі Інтернет. Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту: Матеріали Всеукраїнського науково-методологічного семінару 17 жовтня 2019 р. Київ - Бориспіль: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2019. URL: http://umo.edu.ua/
 8. Махиня Т. А. Комунікації закладу загальної середньої освіти у соціальних мережах: переваги, проблеми та можливості. Збірник статей Восьмої міжнародної науково-методичної конференції «Критичне мислення в епоху токсичного контенту». Київ : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2020. С. 256-264. URL : http://www.aup.com.ua/uploads/Zbirnyk_8_konf_2020.pdf
 9. Махиня Т. А. Використання масових відкритих онлайн курсів у підготовці керівників закладів освіти в умовах магістратури. Андрагогічний супровід особистісного та професійного зростання педагога: Збірник матеріалів регіональної науково-практичної інтернет-конференції «Андрагогічний супровід особистісного та професійного зростання педагога» (м. Житомир, 30 вересня 2020р.). Житомир: Комунальний заклад «Житомирський ОІППО» Житомирської обласної ради, 2020. – 222 с. – C. 62-71.

10. Махиня Т. А. Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти: проблеми та виклики сьогодення. Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості: Матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн конференції 23 жовтня 2020 р. Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2020. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp

11. Махиня Т. А. Стратегії позиціонування закладів загальної середньої освіти у соціальних мережах Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту: Матеріали Всеукраїнського науково-методологічного семінару 30 жовтня 2020 р. Київ – Бориспіль: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2020, 219 с. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp

12. Махиня Т. Впровадження масових відкритих онлайн курсів у підготовку майбутніх менеджерів закладів освіти // Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні  тренди : наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Матеріали конф. / наук. ред. О. М. Спірін, О. А. Острянська. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2021. 279 с. – С. 207-214

13. Махиня Т. А.  Зміст і структура вибіркового курсу «Маркетингове управління закладом освіти» у системі підготовки менеджерів освіти в умовах магістратури // Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної освіти: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (онлайн), 14 травня 2021 р. Житомир: КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, 2021. – 265 с. – С. 146-150

14. Махиня Т. А. Особиста сторінка педагога у соціальних мережах як майданчик для поширення духовно-моральних цінностей. Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості: Матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн конференції 26 жовтня 2021 р. Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2021. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp

15. Махиня Т. А. Особливості розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх керівників закладів освіти в умовах магістратури. Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості: Матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн конференції 26 жовтня 2021 р. Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2021. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp

16. Махиня Т. А. Тренди та тенденції позиціонування закладів освіти в умовах воєнного стану Позиціонування закладів освіти на ринку освітніх послуг в умовах воєнного стану: Матеріали IV Всеукраїнського науково-методологічного семінару 24 листопада 2022 р. Київ – Бориспіль: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2022, 151 с. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp

 

 

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

(назва заходу, тема доповіді, місце проведення, дата проведення)

 1.  

 

Науково-організаційна діяльність

 1. Гарант освітньо-професійної програми «Управління навчальним закладом» спеціальності 073 – менеджмент галузі знань 07 – управління та адміністрування.
 2. Наукове керівництво дипломними роботами та курсовими проектами здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

 

 

Науково-педагогічна діяльність

Під науковим керівництвом захищено дисертацію:

Дмитрук Зої Анатоліївни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» на тему «Управління процесом позиціонування закладу загальної середньої освіти на регіональному ринку освітніх послуг» – 2022 р.

 

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами (ПІБ здобувача, тема дисертації, наукова спеціальність, примітки)

 

спеціальність 011 - Освітні, педагогічні науки

Дрозд Павло Григорович «Розвиток духовної компетентності керівників закладів загальної середньої освіти у системі підвищення кваліфікації»

 

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах (назва програми, номер проекту, організація грант-холдер, назва проекту, період реалізації, роль учасника)

 1. 2013 – 2016 рр. ‑ Україно-австрійський проект «Формування компетенцій з проектного менеджменту для інновативного розвитку шкіл для керівників шкіл України». Член творчої групи, сертифікат тренера й співавторство у розробці навчального посібника: Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України: навч. посіб. для підготовки магістрів за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами», підвищення кваліфікації слухачів, керівників навчальних закладів/З. В. Рябова, А. Б. Єрмоленко, Т. А. Махиня та ін.; за заг. ред. академіка В. В. Олійника, маг. Ф. Фреха; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; КультурКонтакт Австрія. ‑ К., 2017.— 118 с.
 2. 2016-2018. Україно-Австрійський проект «Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл України». Проектне бюро Культур-Контакт-Австрія. Член творчої групи сертифікат тренера й співавторство у розробці навчального посібника: Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні: посіб. для слухачів закладів післядипломної педагогічної освіти, керівників закладів загальної середньої освіти, здобувачів вищої освіти за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами»/О. М. Отич, Л. К. Задорожна, З. В. Рябова, Л. М. Оліфіра та ін.; за заг. ред. О. М. Отич, Л. К. О. де Фонтана; НАПН України, УВУПО, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», КВЗО «Одес. акад. неперв. освіти», КультурКонтакт Австрія. – К., 2018. – 74 с.
 3. 2019-2021. Україно-Австрійський проект «Компетентності лідерства та менеджменту для ефективного розвитку якості в опорних школах». Проектне бюро Культур-Контакт-Австрія. Член творчої групи.

 

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (назва модулю, тип модулю, документ, що засвідчує, дата видачі довідки/сертифікату)

 1. Підвищення кваліфікації за категорією «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів з менеджменту освіти та лідерства». Свідоцтво СП № 358360447/2722-20 від. 20.112.2020 р.Форма навчання: очно – дистанційна. Термін навчання: з 21. 04. 2020 р. по 20. 11. 2020 р. Дата видачі свідоцтва: 20.11. 2020 р Загальна кількість годин/кредитів ЄКТС за навчальним планом 210 год / 7 кр. Реєстраційний номер 2720/20 Ц
 2. Підвищення кваліфікації за категорією «Використання сервісів Google Workspace for Education для організації дистанційного та змішаного навчання» Сертифікат 5861/22Д Форма навчання: дистанційна. Термін навчання: 11.05.2022р. - 17.06.2022р. Дата видачі сертифікатів: 30.06.2022р. Загальна кількість годин/кредитів ЄКТС за навчальним планом 30 год / 1 кр. ЄКТС