Махиня Тетяна Анатоліївна

Махиня Тетяна Анатоліївна

Професор кафедри
кандидат педагогічних наук, доцент

ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-4065-0465

Web of Science ResearcherID: F-1295-2019

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=jr88qPgAAAAJ&hl=uk

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/4128

Додаткові відомості

Освіта вища
Досвід роботи
24 роки загального педагогічного стажу, 22 роки у закладах вищої освіти
Тема дисертації (захищених)
Тема кандидатської дисертації: «Розвиток управлінських умінь керівників дошкільних навчальних закладів в ситемі підвищення кваліфікації», 2011 р. спеціальність 13.00.06 – теорія та методика управління освітою.)

Громадська активність

ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами» - член організації.
Електронний науково-практичний журнал «Науковий вісник УМО. Серія.
Педагогіка» – член редакційної колегії

Перелік продукції (за останні п’ять років)

Перелік міжнародних наукометричних статтей (Scopus, Wed of Science):


1. Шилонова В., Долінська Е., Гладуш В., Махиня Т., Бенч О., Дудеккова М. Застосування цифрових технологій у дистанційному педагогічному оцінюванні здобувачів вищої освіти // Інформаційні технології і засоби навчання, т. 82, № 2, с. 243-265, 2021. https://doi.org/10.33407/itlt.v82i2.4365

2. Kartashova, L.; Prykhodkina, N.; Makhynia, T.; Tymoshko, H.; Sholokh, O. and Zhuravlev, F. (2022). Social Media as a Strategic Tool in School Management: Experience of Ukraine and USA. In Proceedings of the 1st Symposium on Advances in Educational Technology - Volume 1: AET, ISBN 978-989-758-558-6, pages 196-210. DOI: 10.5220/0010922400003364 https://www.scitepress.org/PublicationsDetail.aspx?ID=3XaxoehbbBQ=&t=1

3. Prykhodkina, N., Tymoshko, H., Sholokh, O., Makhynia, T., Koroliuk, S., & Genkal, S. (2022). Peculiarities of Professional Training of Educational Managers in Conditions of Transformation Processes. Postmodern Openings, 13(2), 254-272. DOI: https://doi.org/10.18662/po/13.2/452

4. Rozhnova, T., Sholokh, O., Kapinus, O., Makhynia, T., & Prykhodkina, N. (2024). Training of scientific and pedagogical staff in higher education institutions: quality and requirements. Revista Eduweb, 18(1), 164- 179.  https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2024.18.01.12

Статті в іноземних виданнях

1. Makhynia T. Possibility of crowdsourcing usage in professional training of education managers // Academic pedagogical periodical «Culture-Transformations-Education». – Poland, 2018. P. 268 – 277/ DOI: 10.15584/kpe.2018.6.20

2. Makhynia T. Preparation of future education managers during the reform of Ukrainian education / Makhynia T. // Periodical sciencemetrical edition «Europska VEDA». – Slovak Republic. – 4. – 2018. – 223 с. – С. 153-158

Монографії

1. Махиня Т. А. Управління закладом освіти в епоху крауд-технологій. Тенденції та проблеми управління закладами освіти: виклики ХХІ століття: кол.монографія / за наук.ред.М.О.Кириченка. Київ, 2021. С. 84-94

2. Махиня Т. А. Масові відкриті онлайн курси як інноваційний підхід до підготовки майбутніх магістрів менеджменту освіти в умовах магістратури. Інноваційна педагогічна діяльність як чинник формування життєтворчої компетентності здобувача освіти : моногр. / [Нічуговська Л. І., Ніколенко Л. М. та ін.]; уклад. : Криворотько А. О. Дніпро : Видавець Біла К. О., 2022. С. 206-247.

Посібники (одноосібні, колективні) (назва, рік)

1. Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України: навч. посіб. для підготовки магістрів за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами», підвищення кваліфікації слухачів, керівників навчальних закладів/З. В. Рябова, А. Б. Єрмоленко, Т. А. Махиня та ін.; за заг. ред.
академіка В. В. Олійника, маг. Ф. Фреха; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; КультурКонтакт Австрія.— К., 2017 — 118 с.

2. Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні: посіб. для слухачів закладів післядипломної педагогічної освіти, керівників закладів загальної середньої освіти, здобувачів вищої освіти за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами»/О. М. Отич, Л. К. Задорожна, З. В. Рябова, Л. М. Оліфіра та ін.; за заг. ред. О. М.
Отич, Л. К. О. де Фонтана; НАПН України, УВУПО, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», КВЗО «Одес. акад. неперв. освіти», КультурКонтакт Австрія. – К., 2018. – 74 с.

Статті у фахових виданнях за останні 5 років:

1. Prykhodkina N., Makhynia T. Using of Social Media in School Management: Experience of Ukraine and United States of America. Освітній вимір: зб. наук. праць. 2020. Вип. 3(55). С. 181–198. DOI : https://doi.org/10.31812/educdim.v55i0.3952

2. Махиня Т. А. Інтеграція масових відкритих онлайн курсів у процес підготовки менеджерів освіти в умовах магістратури / Махиня Тетяна // Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка»». – № 10 (19). – 2020. – Режим доступу до журн. : https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/306/277
( https://doi.org/10.33296/2707-0255-10(19)-17)

3. Черненко В. П., Махиня Т. А Маркетингове дослідження мотиваційного профілю потенційних абітурієнтів м. Кременчук // Инженерные и образовательные технологии. Кременчуг : КрНУ, 2021. Т. 9. № 2. 67 с. С. 27 – 40. – Режим доступу до журн. : http://eetecs.kdu.edu.ua

4. Махиня, Т. (2023). Управління підготовкою майбутніх менеджерів освіти в Польщі. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Педагогіка , 17 (33). https://doi.org/10.33296/2707-0255-17(33)-06

Інші праці (назва, рік)

1. Махиня Т. А. Комунікації закладу загальної середньої освіти у соціальних мережах: переваги, проблеми та можливості. Збірник статей Восьмої міжнародної науково-методичної конференції «Критичне мислення в епоху токсичного контенту». Київ : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2020. С. 256-264. URL : http://www.aup.com.ua/uploads/Zbirnyk_8_konf_2020.pdf

2. Махиня Т. А. Використання масових відкритих онлайн курсів у підготовці керівників закладів освіти в умовах магістратури. Андрагогічний супровід особистісного та професійного зростання педагога: Збірник матеріалів регіональної науково-практичної інтернет-конференції «Андрагогічний супровід особистісного та професійного зростання педагога» (м. Житомир, 30 вересня 2020р.). Житомир: Комунальний заклад «Житомирський ОІППО» Житомирської обласної ради, 2020. – 222 с. – C. 62-71.

3. Махиня Т. А. Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти: проблеми та виклики сьогодення. Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості: Матеріали Міжнародної науково- практичної онлайн конференції 23 жовтня 2020 р. Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2020. URL: http://umo.edu.ua/materiali-
konferencij-nimp

4. Махиня Т. А. Стратегії позиціонування закладів загальної середньої освіти у соціальних мережах Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту: Матеріали Всеукраїнського науково- методологічного семінару 30 жовтня 2020 р. Київ – Бориспіль: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2020, 219 с. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp

5. Махиня Т. Впровадження масових відкритих онлайн курсів у підготовку майбутніх менеджерів закладів освіти // Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні  тренди : наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Матеріали конф. / наук. ред. О. М. Спірін, О. А. Острянська. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2021. 279 с. – С. 207-214

6. Махиня Т. А. Зміст і структура вибіркового курсу «Маркетингове управління закладом освіти» у системі підготовки менеджерів освіти в умовах магістратури // Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної освіти: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (онлайн), 14 травня 2021 р. Житомир: КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, 2021. – 265 с. – С. 146-150

7. Махиня Т. А. Особиста сторінка педагога у соціальних мережах як майданчик для поширення духовно-моральних цінностей. Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості: Матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн конференції 26 жовтня 2021 р. Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2021. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp

8. Махиня Т. А. Особливості розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх керівників закладів освіти в умовах магістратури. Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості: Матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн конференції 26 жовтня 2021 р. Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2021. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp

9. Махиня Т. А. Тренди та тенденції позиціонування закладів освіти в умовах воєнного стану Позиціонування закладів освіти на ринку освітніх послуг в умовах воєнного стану: Матеріали IV Всеукраїнського науково- методологічного семінару 24 листопада 2022 р. Київ – Бориспіль: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2022, 151 с. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp

10. Махиня Т. А. Шляхи розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх керівників закладів освіти в умовах магістратури. Пайдея в дзеркалі європоцентричних трансформацій українського культурно- освітнього простору: Матеріали міжнародної міждисциплінарної науково- практичної конференції . 2023

11. Махиня Т. А. Трансформація стратегій позиціонування навчальних закладів на ринку освітніх послуг в умовах воєнного стану. Позиціонування закладів освіти на ринку освітніх послуг в умовах воєнного стану: Матеріали IV Всеукраїнського науково-методологічного семінару 26 жовтня 2023 р. Київ – Бориспіль: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2023, 171 с. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimр С. 81-84

Науково-організаційна діяльність

1. Освітньо-професійна програма «Управління навчальним закладом» спеціальності 073 – менеджмент галузі знань 07 – управління та адміністрування – гарант

2. Освітньо-професійна програма «Педагогіка вищої школи. Андрагогіка» спеціальності 011 – освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/ педагогіка – член проєктної групи

3. Наукове керівництво дипломними роботами та курсовими проектами здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Науково-педагогічна діяльність

Під науковим керівництвом захищено дисертацію:
Дмитрук Зої Анатоліївни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» на тему «Управління процесом позиціонування закладу загальної середньої освіти на регіональному ринку освітніх послуг» – 2022 р.

Борсук Дмитро Валерійович на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» на тему «Управління маркетинговими комунікаціями закладу загальної середньої освіти» - 2023 р. Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами (ПІБ здобувача, тема дисертації, наукова спеціальність, примітки) спеціальність 011 - Освітні, педагогічні науки

Дрозд Павло Григорович «Розвиток духовної компетентності керівників закладів загальної середньої освіти у системі підвищення кваліфікації»

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента

1. Офіційний опонент   на дисертаційне дослідження Чжан Кая на тему «Розвиток цифрової компетентності здобувачів закладів вищої освіти в умовах змішаного навчання (на прикладі Китайської народної республіки) / Development of digital competence of students of higher education institutions in conditions of mixed form of education (on the example of the People's Republic of China)», поданого на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки».

Захист відбувся англійською мовою «26» березня 2024 р. на засіданні

Разової ради Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.м. Харків

Офіційний рецензент змісту наукових досліджень

1. Зварич Г. В. Тема:  «Моніторинг якості освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти» подана на здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». Спеціалізована вчена рада ДФ 26.455.008 ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Захист відбувся 23 вересня 2021 року. Посилання на он-лайн трансляцію захисту –  https://www.youtube.com/watch?v=UBBroiUHuEk

2. Денисова А. В. Тема:  «Організаційно-педагогічні умови моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти» подана на здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». Спеціалізована вчена рада ДФ 26.455.010 ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Захист відбувся 15 лютого 2022 року. Посилання на он-лайн трансляцію захисту – https://www.youtube.com/watch?v=7ZW3WVxv2gQ

Участь у міжнародних проектах

1. 2013 – 2016 рр. Україно-австрійський проект «Формування компетенцій з проектного менеджменту для інновативного розвитку шкіл для керівників шкіл України». Член творчої групи, сертифікат тренера й співавторство у розробці навчального посібника: Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України: навч. посіб. для підготовки магістрів за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами», підвищення кваліфікації слухачів, керівників навчальних закладів/З. В. Рябова, А. Б. Єрмоленко, Т. А. Махиня та ін.; за заг. ред. академіка В. В. Олійника, маг. Ф. Фреха; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; КультурКонтакт Австрія. К., 2017.— 118 с.

2. 2016-2018. Україно-Австрійський проект «Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл України». Проектне бюро Культур-Контакт-Австрія. Член творчої групи сертифікат тренера й співавторство у розробці навчального посібника: Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні: посіб. для слухачів закладів післядипломної педагогічної освіти, керівників закладів загальної середньої освіти, здобувачів вищої освіти за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами»/О. М. Отич, Л. К. Задорожна, З. В. Рябова, Л. М. Оліфіра та ін.; за заг. ред. О. М. Отич, Л. К. О. де Фонтана; НАПН України, УВУПО, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», КВЗО «Одес. акад. неперв. освіти», КультурКонтакт Австрія. – К., 2018. – 74 с.

3. 2019-2021. Україно-Австрійський проект «Компетентності лідерства та менеджменту для ефективного розвитку якості в опорних школах». Проектне бюро Культур-Контакт-Австрія. Член творчої групи.

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (назва модулю, тип модулю, документ, що засвідчує, дата видачі довідки/сертифікату)

1. Підвищення кваліфікації за категорією «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів з менеджменту освіти та лідерства». Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП № 358360447/2722-20 від. 20.112.2020 р. Форма навчання: очно – дистанційна. Термін навчання: з 21. 04. 2020 р. по 20. 11. 2020 р. Загальна кількість годин - 210 год (7 кредитів ЄКТС).

2. Підвищення кваліфікації за категорією «Викладачі-тьютори, організатори дистанційного навчання університетів, академій та інститутів». Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/3005- 23 від 15.12.2023 р. Форма навчання: очно – дистанційна. Термін навчання: з 15.05.23 по 15.12.23. Загальна кількість годин – 180 год (6 кредитів ЄКТС).

3. Підвищення кваліфікації за категорією «Використання сервісів Google Workspace for Education для організації дистанційного та змішаного навчання» Сертифікат 5861/22Д від 30.06.2022 р. Форма навчання: дистанційна. Термін навчання: 11.05.2022р. - 17.06.2022р. Загальна кількість годин – 30 год (1 кредит ЄКТС).

4. Стажування на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка на кафедрі професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління відповідно до індивідуальної програми стажування в обсязі 180 год (6 кредитів ECTS) за темою: «Сучасна концепція формування професійної компетентності управління»

5. Навчання за курсом «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ В ШКОЛІ» на платформі Prometheus у рамках підвищеня професійної компетентності викладача курсу «Аудит і оцінювання управлінської діяльності» для здобувачі ОПП «Управління навчальним закладом» 30 год – 1,0 ECTS – відповідно до СЕРТИФІКАТУ від 15.11.22 р. Автентичність сертифікату може бути перевірена за посиланням: http://surl.li/hexfc

6. Навчання за курсом «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» на платформі Prometheus у рамках підвищеня професійної компетентності викладача курсу «Методологія та організація наукового дослідження» для здобувачі ОПП «Управління навчальним закладом» – 60 год – 2 кредити ECTS відповідно до СЕРТИФІКАТУ від 03.11.22 р. Автентичність сертифікату може бути перевірена за посиланням: http://surl.li/hexfi

7. Навчання за курсом «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах» на платформі Prometheus у рамках підвищеня професійної компетентності викладача курсу «Системний підхід у вищій освіті» та «Організація освітньої та виховної діяльності» для здобувачі ОПП «Педагогіка вищої школи» – 60 год – 2 кредити ECTS відповідно до СЕРТИФІКАТУ від 22.11.22 р. Автентичність сертифікату може бути перевірена за посиланням: http://surl.li/hexqs

8. Навчання за програмою вебінару «Академічна доброчесність: виклики, проблеми та перспективи» у рамках підвищеня професійної компетентності викладача курсу «Методологія та організація наукового дослідження» для здобувачі ОПП «Управління навчальним закладом» – 15 год – 0,5 кредити ECTS відповідно до СЕРТИФІКАТУ НУ «Запорізька політехніка» АР №2476/0636-24 від 06.03.24 р.