ТОВСТОГАН ВОЛОДИМИР СВЯТОСЛАВОВИЧ

ТОВСТОГАН ВОЛОДИМИР СВЯТОСЛАВОВИЧ

Доцент кафедри
Кандидат педагогічних наук

ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-7384-8710

Профіль вченого у Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=NrvxFJ8AAAAJ

Додаткові відомості

Освіта вища

Досвід роботи

30 років загального педагогічного стажу, 20 років у закладах вищої освіти

Тема дисертації (захищених)

Тема кандидатської дисертації: «Методичне забезпечення професійного відбору у системі трудової підготовки учнів допоміжної школи», 2002 р. (спеціальність 13.00.03корекційна педагогіка.)

Громадська активність

Член ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів»

Перелік продукції (за останні два роки)

Перелік міжнародних наукометричних статтей (Scopus, Wed of Science):

  1. Chepurna, L., Frolov, D., Stepanchenko, N., Zaplatynska, A., Genkal, S., & Tovstohan, V. (2022). Forming of School Manual as a Scientific Problem in General and Special Psychopedagogy. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala14(2), 513-538. URL: https://doi.org/10.18662/rrem/14.2/593

  2. Tovstohan, V., Dragan-Ivanets, N., Khurtenko, O., Shvets, T., Tverezovska, N., & Popovych, A. (2022). Today’s Approach to the Problem of Forming Communicative Competence of the Individual. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 14(3), 541-555. URL: https://doi.org/10.18662/rrem/14.3/625

  3. Lyndina, Y., Martynyuk, Z., Tovstohan, V., Babichenko, A., Mytsyk, H., & Samoilenko, I. (2023). Psychological and Pedagogical Technologies in Working with Children with Special Educational Needs: Neuropedagogical Aspect. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 14(1), 302-318. URL: https://doi.org/10.18662/brain/14.1/421 /

Статті у фахових виданнях за останні 5 років:

1. Товстоган В.С. Обгрунтування змісту загальнотрудових якостей і ціннісних ставлень в системі формування професійно-трудової компетентності в учнів спеціальної школи. Збірник наукових праць Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. Вип. 12. Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2018. С. 270-280.

4. Товстоган В.С. Шляхи удосконалення підготовки вчителів до співпраці з батьками дітей у системі інклюзивної та спеціальної освіти. Навчальне видання: Збірник матеріалів V Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології «Діти з особливими потребами в освітньому просторі», 10-11 жовтня 2019 року, Чернігів (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка). Київ: Симоненко О.І., 2019. С. 205-208.

5. Товстоган В.С. Методика формування професійно-трудової компетентності в учнів з порушенням інтелектуального розвитку. Збірник наукових праць Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. Вип. 24. Кам’янець-Подільський: Видавець Панькова А., 2020. С. 206-216.

6. Глущенко І.І., Моїсеєв С.О., Товстоган В.С. Стан сформованості мовленнєвої діяльності у дітей із затримкою психічного розвитку в умовах інклюзивного середовища. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Випуск 41 : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2021. С. 12-19 URL: http://sportsscience.org/index.php/game/article/viewFile/1007/1008)

7. Вишківська В.Б., Ілішова О.М., Товстоган В.С.Інклюзивна компетентність суб’єктів освітнього процесу як необхідна умова створення сучасного інформаційно-освітнього середовища. Інноваційна педагогіка. 49. т.1. 2022. 91-95. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2022/49/part_1/18.pdf

8. Цапко А., Товстоган В., Глущенко І. Визначення змісту та структури готовності майбутніх педагогів до роботи в інклюзивному освітньому середовищі. Молодь і ринок. 6 (204). 2022. 66-71. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.265791  

9. Товстоган В.С., Глущенко І.І., Слатвінська А.А.Теоретико-методологічні засади організації інклюзивного освітнього середовища. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах.Вип. 86. 2023. С. 91-96. URL: www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua

Інші праці (назва, рік)

1. Товстоган В.С. Інтерактивні технології в системі підготовки фахівців зі спеціальної освіти. Спеціальна освіта: проблеми та перспективи.Матеріали ХІV-ї Міжнародної науково-практичної конференції 15-16 квітня 2021 р. за ред. О.В. Гаврилова. Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О. В., 2021. С.158-161.

2. Товстоган В.С. Мультисенсорне середовище як передумова розвитку дітей в аспекті вимог Базового компонента дошкільної освіти.Збірник тез Міжнародного науково-практичного симпозіуму «Освіта, наука та культура України в світі: мобільність, глобалізація, інклюзія», 23-24 серпня 2022 р. за заг. ред. З. П. Ленів. Львів, 2022. 309-313. URL: https://inclusion-smart.com/

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

(назва заходу, тема доповіді, місце проведення, дата проведення)

1. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Діти з особливими освітніми потребами в умовах воєнного часу: психолого-педагогічна допомога» (17 травня 2022 р.) на базі Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, Київ.

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Інклюзивне навчання в закладах освіти: виклики сьогодення» (18 травня 2022 р.) Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, Київ.

Міжнародне стажування в рамках роботи Міжнародного науково-практичного симпозіуму «Освіта, наука та культура України в світі: мобільність, глобалізація, інклюзія» (23.08-24.09.2022 р), ТОВ Міжнародний інститут інклюзії.

Четвертий – п’ятий Міжнародний науково-практичний WEB-форуму FORUM SOIS, 2023 (23-26 травня 2023 р.): Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя на базі Української інженерно-педагогічної академії (Київ-Харків, 2023)

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Мова, мовлення, терапія: міждисциплінарний підхід» (21-22 квітня 2023 р.) на базі Міжнародного інституту інклюзії.

Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Пайдея в дзеркалі європоцентричних трансформацій на базі Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарний коледж» (16-17 березня 2023 року), надіслано тези «Вплив ідей Мішеля Фуко на сучасну освіту».

Пройшов онлайн курс «Шкільне життя онлайн: як вчити і вчитися із задоволенням», організований Європейським центром ім. Вергеланда (Осло, Норвегія) спільно з МОН України за підтримки МЗС Норвегії та Ради Європи в рамках Програми підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа» (14.03.23 – 24.04.23)..

Науково-організаційна діяльність

  1. Наукове керівництво дипломними роботами та курсовими проектами здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (назва модулю, тип модулю, документ, що засвідчує, дата видачі довідки/сертифікату)

1. Підвищення кваліфікації керівників/керівниць та викладачів/викладачок закладів освіти «Підготовка фахівців/фахівчинь до впровадження відновного підходу, посередництва, медіації та практики функціонування служб порозуміння в закладах освіти». Сертифікат № 7295/2023 від 19.05.2023. Форма навчання – очна. Термін навчання: 15.05.2023 по 19.05.2023 р. загальна кількість годин/кредитів ЄКТС за навчальним планом 60 год. / 2 кредити. Дата видачі сертифікату: 15.05.2023 р.

2. Підвищення кваліфікації (стажування). «Нові та інноваційні методи викладання» на базі Малопольської школи державного управління та Краківського університету, Польща. СеСертифікат NR 3525/MSAP/2023. Форма навчання – дистанційна. Термін стажування: з 22.05.2023 р. по 30.06.2023 р. Дата видачі сертифікату: 30.06.2023 р. Загальна кількість кредитів ЄКТС за навчальним планом 180 год./6 кр. ЄКТС.