ІВАНОВА Тамара Вікторівна

ІВАНОВА Тамара Вікторівна

Професор кафедри
доктор наук з державного управління, професор, Заслужений працівник освіти України

ORCIDiD:
https:orcid.org/0000-0002-2753-1587

Профіль вченого у GoogleScholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=8XTbrEoAAAAJ

 

ОСВІТА

1973-1978 р.р. - Тернопільський фінансово-економічний інститут, кваліфікація – економіст.

1984 – 1988 р.р. - навчання в аспірантурі Ради по вивченню продуктивних сил України АН України за спеціальністю 08.00.19: “Економіка природокористування і охорона навколишнього середовища”.

Диплом кандидата економічних наук ЭК №028920 Москва, 16.08.1989 р. Рішення Ради по вивченню продуктивних сил УРСР АН УРСР від 13.03.1989 р. (протокол №2).

Атестат доцента ДЦ №004347 м. Київ 18.04.2002 р. рішення Атестаційної колегії від 18.04.2002 р. протокол №2/12-Д по кафедрі державного управління та місцевого самоврядування.

2000-2002 р.р. - Інститут підвищення кваліфікації кадрів Академії муніципального управління, кваліфікація: менеджер-економіст.

Атестат професора 12 ПР №005636 м. Київ 30.10. 2008 рішення Атестаційної колегії від 30.10.2008 р. протокол №5/18-П по кафедрі управління муніципальним розвитком.

Диплом доктора наук з державного управління ДД №000392 Київ,  22.12.2011 р.

 

ДОСВІД РОБОТИ

З 1977 по 1984 р.р. працювала в Українському НДІ економіки і організації сільського господарства ім. Шліхтера на посадах економіста і старшого економіста.

З 1984 по 1991 р.р. працювала в Раді по вивченню продуктивних сил України АН України: аспірант, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник.

З 1991 по 1998 р.р. за переводом направлена до новоствореного Науково-дослідного інституту соціально-економічних проблем м. Києва (з 1997 року ДКП “Науково-дослідний інститут соціально-економічних проблем міста” Київської міської державної адміністрації). Займала посади: провідного наукового співробітника, завідуючої науково-дослідної лабораторії, завідуючої науково-дослідним сектором, завідуючої відділом.

З 1995 р. доцент Академії муніципального управління.

В 1998 р. призначена деканом факультету менеджменту Академії муніципального управління.

З 1999 р. завідувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування Академії муніципального управління.

З 2007 р. по 2013 р. завідувач кафедри управління муніципальним розвитком.

У вересні 2002 р. переведена на посаду проректора з науково-педагогічної роботи Академії муніципального управління. Дану посаду обіймала до квітня 2015 р.

З 2015 по 2017 рр. - проректор з навчальної та методичної роботи Національного авіаційного університету.

З 2017 по 2018 рр. - проректор з навчальної та виховної роботи Національного авіаційного університету.

З 2018 р. – по теперішній час – професор кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємств Національного авіаційного університету.

Загальний стаж роботи – понад 45 років

Стаж науково-педагогічної роботи - понад 30 років.

УЧАСТЬ В АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ КАДРІВ ЯК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА АБО ЧЛЕНА ПОСТІЙНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ, АБО ЧЛЕНА РАЗОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД

Член спеціалізованої Вченої ради К 79.051.05 Національного університету «Чернігівська політехніка» із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії з державного управління.

Зареєстрована в Національному фонді досліджень України в якості експерта.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Член громадської організації «Аналітично-консалтинговий центр публічного врядування і права» з 12 липня 2022 року.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Учасник науково-дослідної теми кафедри №0120U105398 «Трансформація публічного управління розвитком соціального, економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави»

Науковий керівник та консультант аспірантів і здобувачів з підготовки кандидатських та докторських дисертацій. Офіційний опонент кандидатських та докторських дисертацій. Рецензент магістерських робіт, наукових праць, статей та авторефератів.

Член ліцензійних та акредитаційних експертних комісій Міністерства освіти і науки України.

Керівник науково-дослідної роботи шифр 63/11.02.03 «Модернізація механізмів публічного управління в Україні», Національний авіаційний університет (державний реєстраційний номер 0115U004901).

У рамках виконання науково-дослідної теми проводиться активна робота в зовнішній експертизі наукового доробку, а саме: експертні висновки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук з державного управління

Виконавець науково-дослідної роботи «Стан та перспективи розвитку науки державного управління», (державний реєстраційний номер 018 U000633) за комплексним науковим проектом «Державне управління та місцеве самоврядування» (державний реєстраційний номер 0199 U002827) Національної академії державного управляння при Президентові України

 

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ

Статті у виданнях, що включені до наукометричної бази даних Scopus

 1. Tregubov O., Podrieza S., Hoi N., Ivanova T., Kulinich T. (2021). Green Economy Development under the Financial Crisis: The World Practice and Experience. Studies of Applied Economics 39(9). Scopus

Статті у періодичних наукових виданнях, проіндексованих у  базах даних Web of Science Core Collection

 1. Bulba, V.H., Rudenko, O.M., Ivanova, T.V., Sokolova, I.O., Stankevych, S. (2021). European public administration and Ukrainian ecological safety. Ukrainian Journal of Ecology 11 (9), 95-98 .Web of  science
 2. Ihor Yurchenko; Tetiana Kolesnyk; Tamara Ivanova; Victor Rudyka; Viktoriia Skrypnyk; Olena Ovcharuk (2021). State regulation and institutional support of the market turnover of agricultural land in Ukraine Laplage em Revista (International), vol.7, n. 3C, Sept. - Dec. 2021, p.682-689 ISSN: 2446-6220 Web of Science
 3. Tamara Ivanova, Oksana Kulhanik, Oksana Melnichuk, Nataliia Bordiug, Yuliia Melnychuk (2021). Conflict of environmental and economic interests of the state: experience of eastern european countries AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Special issue no.: 11/02/xxiv. (vol. 11, issue 2, special issue xxiv.) Nov. 2021, ISSN 1804-7890, ISSN 2464-6733 (online) Web of Science

Статті у фахових виданнях

 1. Іванова Т.В. Концептуальні засади оптимізації еколого-економічної політики України Збірник наукових праць НАУ «Проблеми системного підходу в економіці». Випуск 2 (58). Київ  2017 р. 257 с. С. 34-40.
 2. Іванова Т.В. Вища освіта в контексті європейського сталого розвитку. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. Наук. Пр. К.: Національний авіаційний університет, 2017. Вип. 1(10). 156 с. С. 70-72.
 3. Іванова Т.В. Екологізація як функція інноваційного розвитку економіки України. «Інфраструктура ринку» - електронний фаховий науково-практичний журнал. 2017. випуск №7. С. 276-279.
 4. Іванова Т.В. Екологічна політика як складова державної регіональної політики. Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці» Національного авіаційного університету. Випуск 3 (59).2017. С. 62-68.
 5. Іванова Т.В. Екологізація соціально-економічної системи як основа сталого розвитку економіки      Стаття        Приазовський економічний вісник.  «Інфраструктура ринку» Електронний фаховий журнал. 2017. № 2 (02). С. 114-118.
 6. Іванова Т.В. Екологічна освіта як базова складова екологічної політики держави. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. К.: Національний авіаційний університет, 2017. Вип. 2(11). 192 с. С. 58- 61.
 7. Іванова Т.В. Публічний аудит у системі управління природоохоронною діяльністю. Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці» Національного авіаційного університету. Випуск 6 (62) / 2017( частина 1). С. 86-90.
 8. Ivanova T.V. Topical issue of science and education in Ukraine. Multidisciplinary scientific edition international academy journal Web of Scholar 1(19), Vol.3, January 2018. 29-31.
 9. Іванова Т.В. Публічний аудит як інноваційний механізм модернізації публічного управління. Інвестиції: практика та досвід № 8. 2018 р.  С. 79-82.
 10. Іванова Т.В. Публічне управління обслуговуючою кооперацією сільських територій: проблеми та перспективи розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 6. С. 77–80.
 11. Іванова Т.В. Публічне управління стійким розвитком регіону в умовах запровадження сервісної держави. Інвестиції: практика та досвід № 7. 2019 р. С. 87–90.
 12. Іванова Т.В. Методологія проектного підходу в реалізації стратегічних пріоритетів сервісно-орієнтованої держави. Інвестиції: практика та досвід № 11. 2019 р. С. 82-86.
 13. Іванова Т.В. Загрози еколого-економічної безпеки України в контексті викликів глобалізації   Стаття        Інвестиції: практика та досвід № 18. 2019 р. С. 77–81.
 14. Іванова Т.В. Механізми державного управління ризиками надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. Том 31 (70) № 2. 2020. С. 86-89.
 15. Іванова Т.В. Світовий досвід державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. Том 31 (70) № 4. 2020. С. 65-70
 16. Іванова Т.В. Механізми державного управління розвитком природно-економічного потенціалу регіонів. Електронний фаховий науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». Випуск 44. 2020. С. 142-146.
 17. Іванова Т.В. Політика ресурсозбереження України в сучасних глобалізацій них процесах. Науковий журнал «Стратегія розвитку України». НАУ. 2020.
 18. Іванова Т.В. Публічне управління еколого-економічною безпекою в умовах трансформації суспільних відносин         . Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. Спецвипуск. 2020. С. 109–112.
 19. Іванова Т.В. Проектний підхід у формуванні системи надання публічних послуг в сервісно-орієнтованих державах (економіках). Науковий журнал «Вісник Національної академії державного управління при Президентові України». Серія: Державне управління 3(98)/2020. С. 119-123.
 20. Іванова Т.В. Сучасні проблеми  менеджменту в умовах трансформаційних процесів. Менеджмент 21 століття: глобалізаційні виклики: Матеріали  v Міжнародної науково-практичної конференції. Збірник наукових праць Полтава: ПП «Астрая», 2021. 319с. С.130-136.

Навчальні посібники, підручники, монографії тощо

1. Іванова Т.В., Баймуратов М.О., Батанов В.О., Ворона П.В., та ін. Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу.  Навч. посібник. К.:НАДУ, 2015. 628 с.

2. Іванова Т.В. Савко А.П., Орлатий М.К., Кучер М.І., Вакуленко В.М. та ін. Публічне управління сільськими територіями України. Навч. посібник. Київ: Фенікс, 2016. 336 с.          

Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін

 1. Іванова Т.В. Державне та регіональне управління. Навчальна програма навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за напрямом 6.030601 «Менеджмент». НАУ. 2017 р.
 2. Іванова Т.В.  Державне та регіональне управління. Робоча навчальна програма дисципліни «Державне та регіональне управління» для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за напрямом 6.030601 «Менеджмент». НАУ. 2017
 3. Іванова Т.В.  Публічне адміністрування. Робоча програма навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» для підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 073  «Менеджмент». НАУ. 2017 р.
 4. Іванова Т.В.  Державне та регіональне управління. Робоча навчальна програма дисципліни «Державне та регіональне управління» для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за напрямом 6.030601 «Менеджмент». НАУ. 2018 р.
 5. Іванова Т.В.  Публічне адміністрування. Робоча програма навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» для підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 073  «Менеджмент». НАУ. 2018 р.
 6. Іванова Т.В.  Ділове адміністрування.     Робоча навчальна програма дисципліни «Ділове адміністрування» для підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)». НАУ. 2018 р.
 7. Іванова Т.В.  Державне та регіональне управління. Робоча навчальна програма дисципліни «Державне та регіональне управління"» для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за напрямом 073 «Менеджмент». НАУ. 2019 р.
 8. Іванова Т.В.  Публічне адміністрування. Робоча програма навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» для підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент»,  освітньо-професійної програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», НАУ, 2019 р.
 9. Іванова Т.В. Ділове адміністрування. Робоча програма навчальної дисципліни «Ділове адміністрування» для підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент»,  освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)». НАУ. 2019 р.
 10. Іванова Т.В. Основи управління. Робоча програма для підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітньо-професійних програм «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент авіакомпаній та аеропортів» «Логістика», «Авіаційна логістика». НАУ. 2020 р.
 11. Іванова Т.В. Публічне адміністрування. Робоча програма навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» для підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Менеджмент організації і адміністрування (за видами економічної діяльності)». НАУ. 2020 р.
 12. Ділове адміністрування. Робоча програма навчальної дисципліни «Ділове адміністрування» для підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)». НАУ. 2020 р.

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ

 1. XIII International academic professional conference “Modern management problem”. October 20, 2017.
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку економіки України» (7 квітня 2017 р. НАУ).
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний фундамент розвитку національної економіки». м. Київ, 2-3 червня 2017 р.
 4. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад». 27 квітня 2017 р. м. Київ. Національний авіаційний університет.
 5. 13-а Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Екологічна безпека держави». м. Київ. 18 квітня 2019 р. Національний авіаційний університет.
 6. Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі». К. Національний авіаційний університет. 2019.
 7. 9 Jezyk konferencji: Administracja, bezpieczenstwo I gospodarka – wspolne plaszczyzny badawcze | Aktualnosci, wydarzenia | O uczelni | PWSBIA. Data: 26-27 maja 2019 r.
 8. XV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми менеджменту». м. Київ, 2019.
 9. П'ята Міжнародна науково-практична конференція «Відкриті еволюційні системи» (19-21 травня 2020 р., Київ, Україна). ТНУ імені В.І. Вернадського - 2020.
 10. Конференція «Miejsce administracji publicznej w cyberprzestrzeni», 21 червня 2020 р. Варшавська вища школа бізнесу та адміністрування, Варшава, Польща.
 11. XVI international academic professional conference  “Modern management problems”. October 23, 2020.

СТАЖУВАННЯ

 1. Вища школа менеджменту у Варшаві (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie): науково-педагогічне стажування, з 18 січня по 01 лютого 2021 року, 4 кредити ЄКТС (120 годин).
 2. Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» ЦІПО: підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів», з 26 квітня по 26 листопада 2021 року, 6 кредитів ЄКТС (180 годин).