Івкін Володимир Миколайович

Івкін Володимир Миколайович

Доцент кафедри
Кандидат психологічних наук

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0001-9642-8164

ResearcherID: 
http://www.researcherid.com/rid/K-5829-2018

Профіль у Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=rIhqDsQAAAAJ

  

Додаткові відомості

Освіта Національний Університет ім. Т.Г. Шевченка, Центральний Інститут Післядипломної Педагогічної Освіти

Науково-педагогічний працівник з 2001 р.

Назва дисертації:
Формування психологічної готовності менеджерів середньої освіти до управління змінами в освітніх організацій 

Член виконавчої дирекції Української Асоціації організаційних психологів і психологів праці (УАОППП);

Член редакційної колегії Інформаційного бюлетеню Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці;

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Актуальні проблеми психології», т. 1 «Організаційна психологія. Економічна психологія» Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України;

Член редакційної колегії наукового журналу «Організаційна психологія. Економічна психологія» Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (індексується в наукометричних базах даних Index Copernicus та Google Scholar);

Член Спеціалізованої Вченої Ради із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності «19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія» Київського Національного торговельно-економічного університету.

Наукова діяльність 

 1. Розділ колективної монографії за науково-дослідною темою кафедри «Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні» – Державний реєстраційний номер – 0115U004183: «Особливості діяльності організацій економічного і соціального профілю в умовах суспільних трансформацій в Україні» (2017)
 2. Розділ колективної монографії «Психологічні детермінанти розвитку організаційної культури» : монографія [Електронний ресурс] / Л.М. Карамушка, О.В. Креденцер, К.В. Терещенко [та ін.] ; за ред. Л.М. Карамушки. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 288 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/10087/ С. 167-179.
 3. Розділ колективної монографії «Психологічні технології підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної» : Монографія / Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер, В.М. Івкін, К. В. Терещенко [та ін.]; за ред. Л. М. Карамушки. – К. : 2018. – 240 с.
 4. Розділ колективної монографії Психологічні технології підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості : Монографія / Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер, В.М. Івкін, К. В. Терещенко [та ін.]; за ред. Л. М. Карамушки. – К. : 2018. – 240 с.

Методичні рекомендації

«Психологічні технології підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості» : методичні рекомендації / Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер, К. В. Терещенко, Івкін В.М. [та ін.]; за ред. Л. М. Карамушки. – К., 2018. – 48 с.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних 

 1. Зміст, основні характеристики організаційної культури освітніх організацій та її спеціальні функції в умовах соціальної напруженості / Карамушка Л.М., Креденцер О.В., Терещенко К.В., Івкін В.М., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С. // Актуальні проблеми психології: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2019. – Т. 1. – Вип. 51. – C. 10-17.
 2. Психологічні чинники соціальної напруженості в освітніх організаціях: основні види та методики дослідження / Карамушка Л.М., Креденцер О.В., Терещенко К.В., Івкін В.М., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С. // Актуальні проблеми психології: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2019. – Т. 1. – Вип. 52. – C. 10-18.
 3. Івкін В.М. Емпіричне дослідження структурних компонентів психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій / Карамушка Л.М., Креденцер О.В., Терещенко К.В., Івкін В.М., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С. // Актуальні проблеми психології: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2019. – Т. 1. – Вип. 57. – C. 22-31.
 4. Івкін В.М., Наливайко Г.В. Вплив соціальних змін на реформування в освіті та прискорення європейських інтеграційних процесів в Україні. Всеукраїнський науково-практичний журнал “Директор школи, ліцею. гімназії" – Спеціальний тематичний випуск “Вища ocвіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". — № 4. — Кн. 2. — Том II (84). - К.: - Гнозис, 2019, С. 19-28

Статті у зарубіжних виданнях 

 1. Karamushka L., Ivkin V. Staff attitudes to change: relationship with the educational institution’s organizational culture type / L. Karamushka, V. Ivkin // Psychoprevention Studies. – 2015. – № 4. – pp. 1-2.
 2. Карамушка Л.М. Ставлення персоналу до змін та творчий потенціал організації як психологічні детермінанти розвитку організаційної культури закладів освіти / Карамушка Л.М., Терещенко К.В., Креденцер О.В., Івкін В.М., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С. // Досвід України та країн Європейського Союзу у вирішенні актуальних проблем психології в сучасних соціально-політичних умовах : збірник наукових статей / [За редакцією С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, О.В. Креденцер, Ю. Горбанюк]. – Київ-Люблін : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Інститут Наук про Родину і Працю Соціальну Католицького Університету Любліна Яна Павла ІІ. – К. : Логос, 2016. – С.40-49.
 3. Karamushka, L.M. Tereshchenko, K.V., Kredentser, O.V., Ivkin, V.M. The Role of Teaching Staff’s Tolerance in the Development of Students’ Tolerance / L.M. Karamushka, K.V. Tereshchenko, O.V. Kredentser, V.M. Ivkin // Classroom, School, Society and Student Development. – С.16-23.

Участь у науково-практичних заходах 

Участь у конференціях 

 1. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Психолого-педагогічний супровід професійної  підготовки та підвищення  кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти», 25. 05. 2018 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», м. Київ.
 2. Івкін В.М. Зв'язок негативних психічних станів персоналу з компонентами та індексом організаційної культури освітніх організацій / Л.М. Карамушка, О.В. Креденцер, В.М. Івкін, К.В. Терещенко, В.І. Лагодзінська, О.С. Ковальчук // Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 15.02.2018). – Кривий Ріг, 2018. – C. 365-369.
 3. Івкін В.М. Організаційно-психологічні чинники виникнення соціальної напруженості в освітніх організаціях / Карамушка Л.М., Терещенко К.В., Креденцер О.В., Лагодзінська В.І., Івкін В.М., Ковальчук О.С. // Інноваційні технології в роботі практичного психолога: тези Міжнародної науково-практичної конференції (07.06.2018) – Суми, 2018.
 4. Івкін В.М. «Розвиток позитивного ставлення освітнього персоналу до інноваційних змін як детермінанта організаційної культури закладів освіти в умовах соціальної напруженості». Тринадцята Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретична та практичні та прикладні проблеми» (16.03.2018, Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м. Київ.
 5. Івкін В.М. Зв’язок між рівнем розвитку складових інтолерантності до невизначеності у персоналу освітніх організацій та типами організаційної культури / О.В. Креденцер, В.М. Івкін, В.І. Лагодзінська // Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (18-19 жовтня 2018 року, м. Запоріжжя). – Запорізький національний університет. – Запоріжжя, ЗНУ, 2018. – C. 26-28. 
 6. Ivkin, V. Psychological features of social tension in secondary educational organizations / L. Karamushka, V. Ivkin, O. Kovalchuk [Електронний ресурс] // ІІІ Польський Конгрес з організаційної психології (24-25 травня 2018 р., Люблін, Польша). – Режим доступу: http://iiizjazdpspo.wixsite.com/konferencja
 7. Ivkin, V. Analysis of the effects of organizational culture on educational organization staff’s negative mental states / L. Karamushka, K. Tereshchenko, O. Kredentser, V. Ivkin, V. Lagodzinska, O. Kovalchuk [Електронний ресурс] // Psychology: Connecting Science to Solutions: abstracts of 29th International Congress of Applied Psychology (26-30 June, 2018, Montreal, Canada). – Режим доступу: http://icap2018.com/files/CPA-Program-2018-WEB.pdf
 8. Івкін В.М. Оцінка персоналом організаційно-психологічних умов зниження напруженості в освітніх організаціях / Л. М. Карамушка, В. І. Лагодзінська, В. М. Івкін, О. С. Ковальчук // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези ІІІ Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології (20–22 червня 2019 року, м. Кам’янець-Подільський) / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. - Кам’янець-Подільський, 2019. – C. 11-12.
 9. Івкін В.М. Зв’язок інтолерантності до невизначеності освітнього персоналу із силою організаційної культури / Л. М. Карамушка, К. В. Терещенко, О. В. Креденцер, В. І. Лагодзінська, В. М. Івкін, О. С. Ковальчук // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези ІІІ Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології (20–22 червня 2019 року, м. Кам’янець-Подільський) / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. - Кам’янець-Подільський, 2019. – C. 22-23.
 10. Ivkin, V. Relationship between organizational culture types and strength and staff's ambiguity intolerance in educational organizations / L. Karamushka, O. Kredentser, V. Ivkin // Abstracts of the 19th EAWOP Congress ‘Working for the greater good’ (29th May – 1st June, 2019, Turin, Italy). – P. 1221.
 11. Карамушка Л.М., Креденцер О.В., Терещенко К.В., Лагодзінська В.І., Івкін В.М., Ковальчук О.С. Психологічне здоров’я освітнього персоналу: рівень вираженості компонентів та їх зв’язок з організаційно-професійними та соціально-демографічними чинниками. Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (18 листопада 2020 року, м. Київ). С. 62-66.
 12. Карамушка Л.М., Креденцер О.В., Терещенко К.В., Лагодзінська В.І., Івкін В.М., Ковальчук О.С. Комплекс методик для дослідження функціональних та психологічних аспектів проблеми здоров’я персоналу організацій. Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми : тези XV Міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2020 року, м. Київ) / За наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, О.І. Власової, Н.М. Дембицької, О.В. Лавренко. О.В. Креденцер. Київ: Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 2020. С. 115-118.
 13. Карамушка Л. М., Креденцер О. В., Терещенко К. В., Лагодзінська В. І., Івкін В. М., Ковальчук О. С. Комплекс методик для вивчення рівня, складових та чинників психологічного здоров’я персоналу організацій. Психологічне здоров’я персоналу організацій в умовах пандемії COVID-19: проблеми та технології забезпечення : матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції з організаційної та економічної психології (21 травня 2020 року) / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. Н.М. Бендерець, А.М. Шевченко, О.В. Креденцер. Київ – Біла Церква, 2020. – С. 58-61.

Участь у наукових семінарах 

 1. Науково-методичний семінар «Конкурентоспроможність персоналу: виклики сьогодення», НАПН України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 14.02.2018 р., м. Київ.
 2. Всеукраїнський науково-методологічний семінар «Наукова парадигма формування та розвитку компетентності керівників навчальних закладів», 02.02.2018 р., НАПН України, м. Київ.
 3. Семінар «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів» / ХХХІV Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра –  День студента 2018», 15-17 листопада 2018 р., Київ
 4. Міжкафедральний семінар «Психолого-педагогічний супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення», 20 лютого 2019 р. ННІМП ДВНЗ «УМО»

Участь у науково-практичних семінарах 

 1. Загальноінститутський міжнародний тренінг «Соматично-когнітивний підхід опрацювання травматичного досвіду у ветеранів -Body-mind approach to the traumatic experience in veterans»– (K. Kolcio, Wesleyan University; М. Пивоваренко, NGO Development Foundation; Карамушка Л.М., 18.03.2017 р., Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, спільно з лабораторією психології навчання імені І.О.Синиці.
 2. Міжнародний тренінг у «Особливості роботи психолога з представниками ЛГБТ спільноти» (8-9 квітня 2017 р., Благодійна організація «Точка опоры», м. Ірпінь) спільно з лабораторією психології навчання імені І.О.Синиці Інституту психології.
 3. У рамках Тижня психології-2017 (18-20 квітня 2017 р., м. Київ), науково-практичний семінар «Години відкритих дверей»: Презентація напрямків діяльності та форм діяльності лабораторій Інституту імені Г.С. Костюка НАПН України і лабораторії організаційної та соціальної психології.
 4. Науково-практичний семінар з актуальних проблем організаційної психології для першокурсників денної форми навчання спеціальності «Психологія» Університету «КРОК» (08.09.2017 р., Університет «КРОК», м. Київ).
 5. Міжнародний науково-практичний семінар «Психотерапевтична робота з дітьми та батьками» (Мадлен Розенблюм, психотерапевт і практикуючий клінічний соціальний працівник, США, 05.10.2017 р., Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України )
 6. Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні» до 15-річчя створення Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці (01.12.2017 р., м. Київ).
 7. Міжнародний науковий семінар доктора Матіаса Шмідта, заступника декана факультету соціальних наук Університету прикладних наук (м. Гьорлітц, Саксонія, Німеччина), присвячений проблемі впливу трансформаційного лідерства на психічне здоров’я та благополуччя працівників організацій, на якому було представлено результати крос-культурного дослідження, виконаного в 16 країнах світу (13.02.2017. НАПН України, м. Київ).
 8. Круглий стіл «Психологія спільноти ЛГБТ: наукові дослідження, результати, проблеми, перспективи» (04.12.2017 р., с. Глібовка, Київська обл.).

Професійний розвиток 

Підвищення кваліфікації 

23.05 – 16.12.2016 р., НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/2784-16, за категорією викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій, інститутів, видане 16.12.2016.