Мельник Юрій Віталійович

Мельник Юрій Віталійович

Доцент кафедри
кандидат юридичних наук

ORCIDiD:
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-0827-5135

Профіль вченого у GoogleScholar
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=LuNBqDcAAAAJ

 

ОСВІТА

2001 р. – Київський національний економічний університет, спеціальністю «Правознавство»;

2001-2004 р. – аспірантура Київського національного економічного університету, юридичний факультет, спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

2003-2005 рр. – інтернатура в університеті “Partenope” м. Неаполь (програма TEMPUS/TACIS);

2007 р. – захист кандидатської дисертації за темою: «Правове регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади», присудження ступеня кандидата юридичних наук

ДОСВІД РОБОТИ

2001-2008 - Київський національний економічний університет, юридичний факультет, кафедра правового регулювання економіки – асистент; кафедра цивільного та трудового права – старший викладач;

2008 – 18.01.2017 – Національна академія державного управління при Президентові України, кафедра європейської інтеграції до 2014 р., кафедра глобалістики, європейської інтеграції та управління національною безпекою – доцент;

2017 - 2021 – Національна академія державного управління при Президентові України, кафедра глобалістики, європейської інтеграції та управління національною безпекою – завідувач кафедри;

1.11.2002 – отримано свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю
№ 190 від 11.11.02 р.

Загальний стаж роботи – понад 25 років;

Стаж науково-педагогічної діяльності – більше 18 років.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Учасник науково-дослідної теми кафедри №0120U105398 «Трансформація публічного управління розвитком соціального, економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави»

Відповідальний виконавець НДР «Новітні виклики у відносинах України та ЄС» у НАДУ при Президентові України у 2018 р.

Керівник НДР «Входження України до Європейського та Євроатлантичного просторів як гарантія забезпечення національної безпеки» у НАДУ при Президентові України у 2019-2021 рр.

Автор і співавтор 40 наукових праць.

ЧЛЕНСТВО В РЕДАКЦІЙНИХ КОЛЕГІЯХ

Член редколегії наукового фахового видання “Вісник Національної академії державного управління при Президентові України” (2017-2020 рр.).

НАУКОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ

Член тимчасової робочої групи при РНБО України (2019);

Член Експертної ради при Представництві Президента України в Автономній республіці Крим (2018-2019).

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Голова ГО «Фундація європейських та безпекових досліджень» 

ПРОЄКТИ (у т.ч. міжнародні)

2013 – 2016 рр. – Виконавець міжнародного проекту, що фінансується Європейською комісією ЄС «Підвищення популярності та привабливості європейських студій в Україні» (кафедра Жана Моне)

2005 р. – учасник програми TEMPUS/TACIS – 2003-2005 (інтернатура в університеті “Partenope” м. Неаполь).

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ

Монографії

 1. Європейська інтеграція та міжнародна співпраця: посібник (авт..кол. В.А. Мандрагеля, Ю.В. Мельник, О.І. Пошедін та ін..). – К. НАДУ, 2016.- 288 с.
 2. Новітні виклики у відносинах України та ЄС: монографія / кол.авт. Ю.В. Мельник, О.І. Пошедін, М.Є. Чулаєвська та ін. – К. НАДУ, 2016. – 136 с
 3. Дацюк А.В., Клименко Н.Г., Марутян Р.Р., Мельник Ю.В. та ін Практичні аспекти використання державно-управлінських механізмів протидії гібридній війні Росії проти України: Метод.реком. /.– К.: НАДУ, 2018р. 122 с.
 4. Методологія стратегічного планування в умовах глобальних загроз національній безпеці та міжнародній стабільності : монографія авт. кол. : В. І. Абрамов, Т. В. Запорожець, Р. Р. Марутян та ін. ; за заг. ред. Л. М. Шипілової. – Київ : НАДУ, 2018. – 232 с. ISBN 978-966- 619-380-6. (У співавторстві р.2.4., 3.4.)
 5. Забезпечення національної безпеки України в умовах входження України до Європейського та Євроатлантичного просторів: Монограф. / Абрамов В.І., Борисевич С.О.,Дацюк А.В., Марутян Р.Р. та ін. за заг. ред. Ю.В. Мельника, Л.М. Шипілової – К.: НАДУ, 2019 р. , 110 с.
 6. Методичні рекомендації з використання моделі забезпечення національної стійкості як інструменту підвищення ефективності публічного управління : метод.реком. / Абрамов В.І., Борисевич С.О., Дацюк А.В., Марутян Р.Р., Мельник Ю.В. та ін.– К.: НАДУ, 2021 р. – 79 с.

Наукові статті:

1. UKRAINE'S NATIONAL SECURITY POLITICAL AND LEGAL SUPPORT UNDER DEMOCRATIC TRANSITION CONDITIONS // AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research ISSN 1804-7890, Режим доступу: http://www.magnanimitas.cz/ ADALTA/1101/papers/A_melnyk.pdf (WoS);

2. Адміністративний договір, як одна з правових форм діяльності місцевих органів виконавчої влади // Держава і право № 25 2004 р.;

3. «Максима ідеальної держави або концепція конституційної реформи // Український часопис міжнародного права № 3/2014 с. 151-157.;

4. Інституціоналізація публічного управління в Україні (у співавторстві 1 розділ) // Вісник Національної академії державного управління при Президентові Україним № 2 (93) 2019 р. (спецвипуск).;

5. Дейтонські угоди: досвід для України // Публічне врядування в Уукраїні: стан, виклики та перспективи розвитку : матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, присвяченої 100-річчю державної служби в Україні (Київ, 25 травня 2018 р.). У п’яти томах. Том 4, с. 100.

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ

 1. Щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів», Київ, 24 трав. 2019 р.
 2. Щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Навчання публічних службовців: новітні тенденції та технології», Київ, 01 листоп. 2019 р.
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні» (онлайн), 15–28 квітня 2022 року.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

 1. Науково-педагогічне стажування та цільове навчання в European Security and Defence College «CSDP Orientation Course», жовтень 2017 р.
 2. Підвищення кваліфікації за програмою «Школа педагогічної майстерності» Березень 2021, НАДУ при Президентові України, сертифікат № 86-03-2021
 3. Підвищення кваліфікації в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України (свідоцтво СПК 953728), 2014 р.