МОРОЗ Володимир Васильович

МОРОЗ Володимир Васильович

Завідувач кафедри
кандидат наук з державного управління, доцент

ORCIDiD:
https://orcid.org/0000-0003-4306-3741

Профіль вченого у GoogleScholar
‪Володимир Мороз - Google Академія

 

ОСВІТА

Державний вищий начальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність «Правознавство» , кваліфікація «Магістр права» (диплом КВ №41826630).

Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність “Державне управління”, кваліфікація “Магістр державного управління” (диплом КВ №33145088);

Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя, спеціальність “Педагогіка і методика середньої освіти. Географія і біологія"; кваліфікація вчителя географії і біології (диплом ЕН №11824522);

Національна академія державного управління при Президентові України, аспірантура, спеціальність 25.00.02 «Механізми державного управління»

 

ДОСВІД РОБОТИ

 

Науково-дослідний інститут “Рада по вивченню продуктивних сил України» Національної академії наук України, економіст, молодший науковий співробітник

2000–2004 рр.

Національна академія державного управління при Президентові України, головний спеціаліст, Управління міжнародних зв’язків

2005–2006 рр.

Громадська організація «Інститут управління суспільними змінами», менеджер проектів

2006–2008 рр.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, начальник відділу стратегічного планування та міжнародної координації

2012-2013 р.

Національна академія державного управління при Президентові України, доцент, кафедри економічної політики та врядування

2013–2021 р.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент  кафедри регіональної політики Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби

2021 р.

Загальний стаж роботи – понад 25 років;

Стаж науково-педагогічної діяльності – більше 10 років

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Учасник науково-дослідної теми (НДР) кафедри: 0120U105398 «Трансформація публічного управління розвитком соціального, економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави».

Участь в НДР у Національній академії державного управління при Президентові України:

2009 р. – молодший науковий співробітник науково-дослідної роботи 0109U003003 “Державне регулювання інноваційної модернізації промислового комплексу України”;

2010-2011 рр. – молодший науковий співробітник науково-дослідної роботи 0110U002468 “Удосконалення механізмів державного регулювання розвитку внутрішнього ринку України”;

2012-2013 рр. – молодший науковий співробітник науково-дослідної роботи 0112U002445 “Інформаційно-комунікативне забезпечення розвитку галузі науки “Державне управління”;

2014-2015 рр. – старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник науково-дослідної роботи 0113U002441 “Механізми забезпечення ефективності системи державного управління в процесі модернізації національної економіки”;

2016 р. – провідний науковий співробітник науково-дослідної роботи 0115U004060 “Управління інституційними змінами в системі державних фінансів України в умовах європейської інтеграції”;

2017– 2019 рр. – старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник науково-дослідної роботи 0117U002868 “Формування та розвиток системи публічного управління національною економікою в умовах імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом”;

2020 р. – відповідальний виконавець науково-дослідної роботи 0119U101258 “Розроблення структурно-функціональної моделі створення територіальних кластерів в Україні.

Автор і співавтор 47 наукових праць.

 

НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО (КОНСУЛЬТУВАННЯ) ЗДОБУВАЧА, ЯКИЙ ОДЕРЖАВ ДОКУМЕНТ ПРО ПРИСУДЖЕННЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ

1. КОЗАК Тарас Мирославович, тема «Реформування системи пенсійного забезпечення в умовах демографічної кризи в Україні, спеціальність 281 – Публічне управління та адміністрування, дата захисту - 26.05.2021, спеціалізована вчена рада Д 26.810.016 Національної академії державного управління при Президентові України

2. ДИМА Вікторія Василівна, тема «Державні механізми стимулювання розвитку “зеленої” економіки в Україні», спеціальність 281 – Публічне управління та адміністрування, дата захисту - 30.06.2021, спеціалізована вчена рада Д 26.810.014 Національної академії державного управління при Президентові України.

 

УЧАСТЬ В АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ КАДРІВ ЯК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА АБО ЧЛЕНА ПОСТІЙНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ, АБО ЧЛЕНА РАЗОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД

1. Управління водними ресурсами на засадах спільної політики України та Європейського Союзу – Мепарішвілі Хвича Нодарович / Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.867.03 Інституту законодавства Верховної Ради України 31 травня 2019 року щодо розгляду дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02

2. Механізми формування та реалізації державної політики розвитку «зеленої» економіки в Україні – Кумачова Аліна Сергіївна / Засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.107.01 Донецького державного університету управління 21 червня 2019 року щодо розгляду дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02

Член разової спеціалізованої вченої ради:

1. Реалізація політики зайнятості щодо підтримки підприємництва в Україні – Іванов Андрій Вікторович / Засідання спеціалізованої вченої ради Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 30 грудня 2021 року щодо розгляду дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», спеціалізована вчена рада ДФ 26.891.016 Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

 

ЧЛЕН РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Член редакційної колегії наукового фахового видання “Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України” (2018-2019 рр.);

Член редакційної колегії наукового фахового видання "Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія Державне управління", Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського (2017-2018).

 

НАУКОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ

Був консультантом ПРООН з питань реалізації біоенергетичних проектів, зокрема здійснював економічну та фінансову оцінку біоенергетичних проектів, що потребують державної підтримки (2016-2018). Консультую підприємців з питань здійснення фінансових інвестицій та аналізу інвестиційних проектних пропозицій на передінвестиційній стадії їх реалізації.

Радник з питань розвитку цифрових механізмів громадського контролю заступника Голови державної екологічної інспекції України (Меморандум про співробітництво між Державною екологічною інспекцією України та громадською організацією «Цифрова агенція «Е-Екологія» від 29 липня 2021 р.)

 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Голова ГО «Цифрова агенція е-Екологія»; голова ГО без статусу юридичної особи «ЕкоУкраїна» (https://e-ecology.digital/).

Член громадської ради при Держенергоефетивності  (з 06.2018 р. – по 06.2020 р.). Участь у розробці та аналізі законопроектів у сфері енергоефективності.

Член Громадської ради при Державному агентстві резерву України (з 07.2020 р. – по теперішній час).

 

ПРОЄКТИ (в т.ч. міжнародні)

2016-2018 рр. – консультант Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні» з розробки навчальної програми та підготовки конспекту лекцій для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування з дисципліни «Регуляторна політика у сфері господарської діяльності»;

2017 р. – консультант проекту ПРООН «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні» з розробки методичних рекомендацій щодо проведення економічної та фінансової оцінки муніципальних проектів виробництва теплової енергії з біомаси для залучення бюджетної підтримки;

2019 р. – консультант проекту «Оцінка державних інституцій щодо рівня їх взаємодії з громадськістю» за фінансової підтримки Проекту ПРООН «Підтримка реформи державної служби в Україні шляхом посилення співпраці громадськості та Уряду». Здійснював оцінку стану та дієвості (рівень виконання визначених завдань) взаємодії з громадськістю Міністерства фінансів України, надавав рекомендації щодо вдосконалення роботи Мінфіну в частині взаємодії з представниками громадянського суспільства, просуванням принципів належного врядування.

2019-2020 рр. – тренер Канадського Проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС). Проводив тренінги на тему: «Застосування інвестиційних інструментів в громадах» та «Екологічне бюджетування» для представників об’єднаних територіальних громад 4-х областей (Запорізької, Івано-Франківської, Полтавської, Вінницької);

2021-2022 рр. – консультант, національний експерт з оцінки діяльності консультативно-дорадчих органів у Донецькій області Проекту ПРООН «Добре врядування та залучення громадян для покращення доступу до правосуддя, безпеки, охорони довкілля та соціальної згуртованості на сході Україні»

Співзасновник стартапів:ecoukraine.org, comfortable.community, EcoInspector 2.

 

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ

Статті у виданнях, що включені до наукометричної бази даних Scopus

1. Korol, V., Dmytryk, O., Karpenko, O., Riadinska, V., Basiuk, O., Kobylnik, D., Moroz, V., Safronova, O., Alisov, E., & Mishchenko, T. (2022). Elaboration of recommendations on the development of the state internal audit system when applying the digital technologies. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies1(13(115), 39–48. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.252424

2. Petrovska, I., Safronova, O., Mital О., Ometsynska, N., Moroz, V., Vidomenko, O., Lebedynets, I. ., Shostakovska, A.., Maistrenko, Y., & Nosyriev, O. (2021). Improving the organizational and economic support for the development of enterprises in the hospitality industry in the use of information and communication technologies. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (13 (114), 29–38. DOI:  https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.247943

3. Nataliia M. Ridei, Nataliia M. Tytova, Valentyna I. Tymoshenko, Volodymyr V. Moroz, Natalya V. Bibik. Improvement of methodological approaches to determining directions of financial security of Ukraine. Universal Journal of Accounting and Finance 9(4): 613-622, 2021. DOI: https://doi.org/10.13189/ujaf.2021.090409  

4. Мороз В.В., Шепетько Р.І. Інституційне середовище неоіндустріалізації економіки України в світлі глобальних комплексних індексів. Економічний часопис-ХХІ. №7-8(2) 2015, С. 12-14. URL:
http://soskin.info/userfiles/file/2015/7-8_2_2015/Moroz_Shepetko.pdf

Публікації у зарубіжних виданнях

1. Moroz V.V. Ecological modernisation of the Ukrainian economy as a prerequisite for green growth // Modernization of socio-economic development of Ukraine: challenges and prospects: collective monograph / D.V.Klynovyi, E.B.Boychenko, I.O.Petrovskaya, V.V.Korneev, etc. Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019. URL: http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/25/275/611-1

2. Volodymyr Moroz, Viktoria Dyma. Digital transformation of public management system as a key factor for «greening” economy of Ukraine». Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. nr 36(3) / 2020. P.33-43. URL: http://www.zn.pwsz.legnica.edu.pl/zalaczniki/zeszyty/zn_36/zn36_3.pdf

Статті у фахових виданнях

1. Мороз В.В., Матвеєв М.В. Формування інвестиційних механізмів управління природними ресурсами на рівні місцевого самоврядування в Україні. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування. DOI: https://doi.org/10.32838/TNU-2663-6468/2022.1/12

2. Мороз В.В., Дима В.В. Механізми державного стимулювання розвитку «зеленої» економіки в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. Електронне наукове фахове видання. №8, 2018 р. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/8_2018/32.pdf

3. Мороз В.В., Клиновий Д.В. Фінансово-правова складова євроінтеграційного механізму управління природними ресурсами в публічній сфері. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. А. П. Савкова. Київ : НАДУ, 2018. Вип. 1., С. 94-106.

4. Клиновий Д.В., Мороз В.В. Інноваційні концепти використання оцінки природного багатства як інструмента управління природокористуванням. Економіка, бізнес-адміністрування, право: міжнародний науковий журнал Київського університету ринкових відносин. Випуск № 3(3). 2017. С. 45-61.

5. Ігнатенко О.П., Мороз В.В. Методологія фінансово-економічної оцінки муніципальних проектів з використання біомаси за бюджетної підтримки. О.П. Ігнатенко. Економіка природокористування і охорони довкілля: зб. наук. пр. / Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”.  К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2017. С. 113-120. Воробйов С.В., Мороз В.В., Медведєва О.В. Інституційно-організаційне забезпечення реформування системи державного нагляду (контролю) України у сфері екології. Інвестицій: практика та досвід,.№7, 2015. С. 111-119.

6. Клиновий Д.В., Петровська І.О., Мороз В.В. Кластерно-корпоративний механізм державного управління розвитком природно-ресурсних територіально-господарських комплексів України. Вісник академії митної служби України. Серія: Державне управління. №2 (11), 2014. URL: http://212.1.86.13/jspui/bitstream/123456789/193/1/7.pdf

Монографії

1. Мороз В.В., Клиновий Д.В. Діджиталізація публічного управління природними ресурсами України в умовах децентралізації. Система публічного управління національною економікою в умовах євроінтеграції: формування та розвиток: монографія / Н.І.Олійник та ін..; за заг. ред.. Н.І. Олійник, О.П. Слюсарчук. Київ: НАДУ, 2020., С. 79-117.

Підручники, навчально-методичні праці тощо

1. Мороз В.В., Сафронова О.М., Олійник Н.І. Регуляторна політика у сфері господарської діяльності. Конспект лекцій. К. : Вид-во НАДУ, 2020. 150 с.

2. Робоча програма навчальної дисципліни “Регуляторна політика та розвиток підприємництва” для здобувачів другий (магістерський) рівня вищої освіти зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування” / Розробн.: Мороз В.В., Сафронова О.М. Київ : НАДУ, 2020. 26 с.

3. Галузеві механізми публічного управління в економічній сфері: Роб. прогр. навч. дисципл. [спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування" – другий освітній рівень вищої освіти «магістр».] / Розробн.: Олійник Н.І., Соколова О.М., Мороз В.В., Клиновий Д.В. К.: НАДУ при Президентові України, 2019. 38 с.

4. Робоча програма навчальної дисципліни “Менеджмент інвестиційних проектів та програм” для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування” / Розробн.: Мороз В.В., Клиновий Д.В. Київ : НАДУ, 2020. 19 с.

 

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ

1. Мороз В., Міхнов К., Публічна політика щодо діяльності суб’єктів природних монополій в умовахдецентралізації в Україні. Реформа децентралізації в Україні: здобутки та перспективи : матеріали міжнар. круглого столу до Дня місцевого самоврядування в Україні (Київ, 9 груд. 2021 р.) / за заг. ред. Л. Г. Комахи, О. М. Андрєєвої, В. С. Колтун. Київ : ННІ ПУДС КНУ, 2021. с.36-38

2. Володимир Мороз, Володимир Журба. Генеза та перспективи публічної політики щодо розвитку економічної конкуренції в Україні. 30 років незалежності України: досягнення, виклики, перспективи: матеріали міжнар. наук.­практ. конф. (Київ, 10 верес. 2021 р.) / за заг. ред. Л. Г. Комахи, О. М. Андрєєвої, В. А. Гошовської. Київ : ННІ ПУДС КНУ, 2021. 335 с.

3. Мороз В.В., Клиновий Д.В. Інституціолізація публічно-приватних форм управління сталим розвитком України. Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 24 трав. 2019 р.) : у 5 т. / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ : НАДУ, 2019. Т. 2. 116 с.

4. Мороз В.В. Формування державних механізмів стимулювання інвестиційної діяльності в умовах децентралізації. Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку: матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяч. 100-річчю держ. слуби в Україні (Київ, 25 трав.2018 р.) : у 5 т. / за заг. ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, О.М. Петроє. Київ: НАДУ, 2018. Т.1. 126 с.  (С. 74-76);

5. Мороз В.В. Проблемы экологизации малых и средних предприятий Украины в контексте развития «зеленой» экономики. Материалы XIII Междунар.науч.-практ.конф., Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хохяйствования. Минск, 13-14 апр.2017 г.: сб.науч.ст./редкол.:канд.ист.наук, доц.М.Г.Жилинский [и др.] – Минск: Академия управления при Президенте Ресублики Беларусь, 2017, С. 120-123;

6. Мороз В.В., Дима В.В. «Зелені» інновації як фактор економічного розвитку України. Наука та освіта в умовах трансформації суспільства: Тези доповідей Всеукраїнської конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 21 вересня 2017 р., Київ: КНУТД, 2017. 86 с. (С. 12-13);

7. Мороз В.В. Фінансові механізми розвитку альтернативної енергетики та енергозбереження в Україні. Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності: Матеріали щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 26 травня 2017 р.) : у 5 ч./ за заг. Ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. Київ: НАДУ, 2017. Ч.5: Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. 96 с.;

8. Мороз В.В. Управління ризиками в умовах бюджетної децентралізації. Державна служба та публічна політика: проблеми і перспективи розвитку : матеріали щоріч. Всеукр. наук. – практ. конф.  за між нар. участю (Київ, 27 трав. 2016 р.)/ за заг. ред. А П. Савкова, М.М. Білинської, С.В. Загороднюка. Київ : НАДУ, 2016. 440 с.

9. Мороз В.В. Моніторинг та оцінювання державної політики на місцевому рівні в умовах децентралізації влади в Україні. Місцеве самоврядування – основа сталого розвитку України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. За міжнар. Участю (Київ, 16 трав. 2014 р.) : у 2 т. / за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка. К. : НАДУ, 2014. Т. 2. С. 196–198.

 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Брав участь у Тренінгу з підвищення кваліфікації на тему «Методика оцінки діяльності центральних органів влади за напрямом «взаємодія з громадськістю»  з 08.04 по 12.04.2019 року, м. Київ, Творчий центр ТЦК (отримав сертифікат).

Пройшов Тренінг з підвищення кваліфікації в рамках проекту ULEAD з Європою за програмою тематичного короткострокового семінару на тему: «Прямі іноземні інвестиції для регіонального і місцевого розвитку» в обсязі 30 годин/1 кредит ECTS з 29 по 31 травня 2018 року (м. Київ), а також практико-орієнтований курс «Розробка регуляторної політики: як правильно розробляти регуляторні акти на національному та місцевому рівні» в рамках Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні» (отримав сертифікати).

З 11.11. по 15.11.2013 року пройшов навчальний курс Світового банку «Моніторинг та оцінка заснована не результатах» в НАДУ при Президентові України, м. Київ (отримав сертифікат).

 

СТАЖУВАННЯ

У період з 18 вересня 2020 року по 18 червня 2021 року проходив цільове навчання з підвищення кваліфікації за загальною професійною (сертифікатною) програмою «Управління публічними фінансами» (обсягом 192 години / 6,4 кредити ЄКТС) в Київській школі економіки. 30 червня 2021 року отримав сертифікат про успішне завершення програми «Управління публічними фінансами» Департаменту публічної політики та врядування Київській школі економіки, а також сертифікат Української школи урядування (ЦСП ЗП/2020/022).

Проходив міжнародне стажування в Університеті Суспільних наук (UNS), на тему «Міжнародна кар’єра науковця та управління науковими проєктами» з 10 грудня 2020 року по 11 лютого 2021 року (дистанційно);

Проходив навчання за програмою ITEC з проектного менеджменту в Національному інституті розвитку бізнесу з 08.10.2018 по 17.11.2018 року (м. Делі, Індія) (отримав Сертифікат з відзнакою).