ВІНІЧЕНКО  АЛЛА АНАТОЛІЇВНА

ВІНІЧЕНКО АЛЛА АНАТОЛІЇВНА

Доцент кафедри
Кандидат історичних наук

ORCID iD
0000-0003-2641-9769

Профіль вченого у Google Scholar 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=vl4JE2AAAAAJ&hl=ru

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/4319

 

Додаткові відомості

ОСВІТА

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, спеціальність «Історія», магістр історії

Кандидат історичних наук, спеціальність 07.00.02: Всесвітня історія (диплом ДК №001985 від 22.12.2011 р.), тема дисертаційної роботи: «Церковні реформи в Російській імперії другої половини ХІХ ст.»

Стаж науково-педагогічної діяльності – 13 років.

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Учасник науково-дослідних тем кафедри:

1. Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні, (2019-2021 рр.).

2. Трансформація публічного управління розвитком соціального, економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави, (2020-2025 рр.).

3. Проєктне управління розвитком соціально-економічних та інформаційних систем в умовах діджиталізації (2022-2024 рр.)

 

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ

Статті у періодичних наукових виданнях, проіндексованих у базі даних Web of Science Core Collection

T. Kravchynska, O. Dubinina, K.Chałas, T. Burlaenko, А. Tymoshko, O. Sholokh, A. Vinichenko The Usage of Automated Information Systems for Database Management in General Secondary Education Institutions of Ukraine. IJCSNS. International Journal of Computer Science and Network Security. VOL. 22. No. 5, May 2022. DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.5.69

Посібники, підручники, монографії 

Вініченко А.А. Історична ретроспектива управління проєктами: зарубіжний та вітчизняний досвід. Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління проєктами: кол. монографія / заг. ред. Є.Г. Карташова, О.В. Дубініної. Київ: НАПН України ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2021. С. 116-136.

Статті у наукових фахових виданнях:

1. Вініченко А.А. Формування соціокультурних цінностей молоді у процесі навчання в закладі вищої освіти. Вісник післядипломної освіти. «Серія «Педагогічні науки». Випуск 16(45). К., 2021 http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/16_45_2021/pedagog/Bulletin_16_45_Pedagogika_Vinichenko.pdf С.23-38

2. Вініченко А.А. Зарубіжний та вітчизняний досвід формування проектного менеджменту в історичному контексті. Вісник післядипломної освіти. Серія «Соціальні та поведінкові науки». 18(47). 2021. URL:http://umo.edu.ua/socialjni-ta-povedinkovi-nauki-vipuski/zbirnik-naukovikh-pracj-visnik-pisljadiplomnoji-osviti-serija-socialjni-ta-povedinkovi-nauki-vipusk-1847-2021

3. Вініченко А. А. Формування соціокультурних цінностей молоді у процесі навчання в закладі вищої освіти. Вісник післядипломної освіти. «Серія «Педагогічні науки». Випуск 16(45). К.,2021 URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/16_45_2021/pedagog/Bulletin_16_45_Pedagogika_Vinichenko.pdf С.23-38

4. Вініченко А. А. Особливості патріотичного виховання молоді у викликах сьогодення. Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки» 20(49) 2022 URL: http://umo.edu.ua/pedaghoghichni-nauki-vipuski/zbirnik-naukovikh-pracj-visnik-pisljadiplomnoji-osviti-serija-pedaghoghichni-nauki-vipusk-2049-2022

 

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ

1. Вініченко А.А.Застосування гуманістичного підходу в організації виховного процесу професійно-технічного навчального закладу. Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 листопада 2019 р.). Біла Церква : БІНПО ДВНЗ УМО, 2019. С. 186-189. URL: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD.pdf 

2. Вініченко А.А. Вища духовна освіта в контексті реформ Російської імперії другої половини ХІХ ст. Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості: Матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн конференції. 2020 р. Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2020. URL: http://umo.edu.ua/materialikonferencij-nimp  С.194-197 

 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Міжнародні стажування:

  1. Міжнародне наукове стажування в Університеті третього віку (м. Громадка, Польща), жовтень 2020 р. – лютий 2021 р.) Сертифікат про стажування №9/2021 від 28.02.2021 р.;
  2. FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE and has developed the educational project on the topic Fundraising and Organization of Project Activities of the Research and Testing Engineering Center in a Higher Education Institution. 180 hours / 6 ECTS credits, from February 12 to March 20, 2022

Володіння іноземною мовою:
Сертифікат В2 (англійська мова) №2021-0208/1500 2021 р.

Підвищення кваліфікації:

  1. Підвищення кваліфікації за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації» з 01.09. 2021 р. до 12.09.2021 р. видане Центральним інститутом післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «УМО» НАПН України.
  2. З 15.04.2022 р. по 28.04.2022 р. підвищила кваліфікацію за темою «Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні» (1 кредит ECTS / 30 годин) і вдосконалила інтегральну компетентність. Сертифікат 4686/22Д.