ВІНІЧЕНКО АЛЛА АНАТОЛІЇВНА

ВІНІЧЕНКО АЛЛА АНАТОЛІЇВНА

Старший викладач кафедри
Кандидат історичних наук
Інформація

ORCID iD
0000-0003-2641-9769

Профіль вченого у Google Scholar 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=vl4JE2AAAAAJ&hl=ru

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/4319

 

Додаткові відомості

Освіта - вища

Досвід роботи – 12 років

Тема дисертації:  «Церковні реформи в Російській імперії другої половини ХІХ ст.»

Перелік продукції (за останні два роки)

Посібники

 1. Аналіз освітньої політики: теорія і практика управління на місцевому рівні: наук. посіб. / авт. кол. : В.Г. Базілюк, Т.Є. Бойченко, Л.М. Забродська, А.А.Сергієнко [та ін.] ; Держ. вищ. навч. заклад «Ун-т менедж. освіти». — К. : Вид-во ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2014.  – С.183-196. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/8300/1 

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Вініченко А.А. Зміни в духовних академіях Російської імперії під час реформ Олександра ІІ 50-60 років ХІХ ст. / А. Вініченко // Науковаий журнал «ScienceRise» Спецвипуск «Педагогічна освіта» - Харків, 2015 – С.4-7 http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/43102/41379 Фахове видання 

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Сергієнко А.А.Становище менонітів у Російській імперії другої половини XVIII – початку ХІХ ст. / А. Сергієнко // Німецькі переселенці на українських землях: історичні та актуальні проблеми і перспективи: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції – Полтава 2013 – С. 142-146.
 2. Сергієнко А.А. До питання стану  духовних семінарій в Російській імперії у період реформ 60-70-х рр. ХІХ ст. / А. Сергієнко // Православ’я в Україні. Збірник матеріалів ІІІ всеукраїнської наукової конференції. Ч.2 – К., 2013 - С.162-169
 3. Сергієнко А.А.Інформатизація діяльності керівників районних відділів освіти як одна з умов підвищення ефективності управління / А. Сергієнко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 5 до Вип.31:  Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології». Випуск 10 - жовтень 2014 – С.321-326. Фахове видання
 4. Сергієнко А.А. Упровадження інноваційних моделей в управління освітніми закладами / А. Сергієнко // Матеріали науково-практичної конференції  «Елітний менеджер: технологія підготовки в системі національної освіти» - К., 2014 р. – С.61-64
 5. Сергієнко А.А. Державна політика уряду Російської імперії щодо матеріально-правового положення білого духовенства в другій половині ХІХ ст. / А. Сергієнко //  Православ’я в Україні. Збірник матеріалів IV Всеукраїнської наукової конференції. Частина 2. – К., 2014 – С.412-415
 6. Вініченко А.А. Вплив реформ Російської імперії другої половини ХІХ ст. на управління навчально-виховним процесом в духовних семінаріях / А. Вініченко // Теорія і методика управління освітою - № 2(16), 2015 / Режим доступу - http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_18/dabl/10- vinichenko.pdf Фахове видання
 7. Вініченко А.А. До питання правового становища військового духовенства Російської імперії  у другій половині ХІХ ст. / А. Вініченко //  Православ’я в Україні. Збірник матеріалів V міжнародної наукової конференції, присвяченої 400-літтю Київської православної богословської академії (1615-2015) Ч.1 – К., 2015 - С.501-506
 8. Вініченко А.А. Процес становлення системи церковно- парафіяльної освіти в Російській імперії другої половини ХІХ ст.: соціально-політичний аспект / А. Вініченко // // Theory and methods of educational management № 1(17), 2016 / Режим доступу – http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v17_16/10_vinichenko.pdf Фахове видання
 9. Вініченко А.А. Особливості формування  «культури управління» в сучасному соціумі  / А. Вініченко // Науковий вісник УМО / Режим доступу – http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-30 Фахове видання
 10. Вініченко А. А.,  Сергієнко А. Д.  Особливості  виховання молоді професійно-технічних навчальних закладів в умовах суспільних трансформацій // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. Серія«Педагогічні науки»/ НАПН України, Ун-т менедж. освіти; редкол. : О. Л. Ануфрієва[та ін.]. — К., 2005. — Вип. 1(30) / голов. ред. В. В. Олійник. — К. : АТОПОЛ ГРУП, 2016. — С.6-15 Фахове видання 
 11. Вініченко А. А.,  Сергієнко А. Д. Соціокультурні основи розвитку виховної роботи професійно-технічного навчального закладу в умовах змін / А. Вініченко // Науковий вісник УМО. Серія «Педагогіка». Вип.3 2017. - / Режим доступу – http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo/pedagogika/3_2017/Vinichenko.pdf Фахове видання 

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах

 1. Україно-австрійський проект з проектного менеджменту «Формування компететнцій з проектного менеджменту для інновативного розвитку шкіл для кервників шкіл України», який координує Культур-Контакт-Австрія. 2015-2016 рр. 

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації

 1. Підвищення кваліфікації за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації» з 01.09. 2015 р. до 12.09.2015 р. Свідоцтво 12 СПВ 142590 видане Центральним інститутом післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «УМО» НАПН України