ЧАУСОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

ЧАУСОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Доцент кафедри
Кандидат психологічних наук, доцент
Телефон
050-646-04-61
E-mail
tvchausova@ukr.net

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/F-1359-2019

ORCID ID
https://orcid.org/0000-0001-9005-9089

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZTocqmIAAAAJ&hl=ru

 

Додаткові відомості

Освіта:

 • вища
 • Диплом кандидата наук ДК №025202 видано Чаусовій Тетяні Володимирівні (16 вересня 2004 року)
 • Атестат доцента 12 ДЦ № 019878 Чаусовій Тетяні Володимирівні Доцент кафедри педагогіки вищої школи та прикладної психології

Досвід роботи

Стаж педагогічної роботи у  вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації 22 років. Автор більше  70 публікацій.

Тема кандидатської дисертації:
«Психологічні особливості мотивації навчальної діяльності майбутніх інженерів – педагогів». за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Основні наукові інтереси:
особливості особистісної готовності майбутніх психологів до професійної діяльності; Формування «Я – концепції» як чинника подолання внутрішньо особистісних конфліктів ;Особливості визначення цілей навчання в процесі професійної підготовки, із вивченням різних аспектів мотиваційної сфери студентів, її змін в процесі навчання.

Викладання навчальних дисциплін:
конфліктологія, психологічні теорії особистості, історія психології, соціальна психологія, соціальні та політичні конфлікти, , історико філософські засади психології, Проблема мотивації поведінки та діяльності людини, Сучасні теорії та практики особистісних змінювань, Мотиваційні стратегії та спрямованість особистості

 

 

Публікації: близько 70 публікацій з проблем психології

Громадська активність:
З 2010 є членом Української асоціації організаційних психологів і психологів праці.

Науково-дослідницька діяльність

 1. Виконавець НДР кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України з теми: «Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах» (РК 0117U002377, 2017–2021 рр.)
 2. Участь у роботі наукових конференцій, семінарів тощо (з публікаціями та без).
 3. Участь у наукових виставках.

Перелік продукції 

 1. Чаусова Т. В. Мотивація як чинник конкурентоздатності майбутніх психологів/ Т. В. Чаусова //1Міжнародна науково – практична конференція «Конкурентологія та ринок праці: Психологічні аспекти» ( м. Київ 8 – 9 грудня 2016 р.)
 2.  Chausova T.  Features construction of training with targeting / T. Chausova.-Public health – social, educational and psychological dimensions. International Scientific and Practical Conference in Lublin between 3-7 February 2017, under program run by the Catholic University of Lublin Development Foundation. – Режим доступу: http://www.bu.kul.pl/ksiegozbior,art_4469.html
 3.             Чаусова Т. В. Особливості мотивації практичних психологів системи освіти до вдосконалення професійної компетентності в умовах післядипломної освіти/ Т. В. Чаусова //Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 26 травня 2017 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. – 144 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji
 4.             Чаусова Т. В. Особливості вибору засобів попередження та управління конфліктами у педагогічному колективі / Т. В. Чаусова // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези доп. 13 Міжнар. Конф. З організаційної та економічної психології (12 – 13 квітня 2018 року, м. Київ / наук. Ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука.- Київ, 2018.- 164 с 69 – 71 с..
 5. Чаусова Т. В.  Особливості формування мотиваційної сфери навчання підлітків/ Т. В. Чаусова // 2018 Вісник післядипломної освіти :зб. Наук. пр. / НАПН України ДВНЗ «Ун –тменедж. Освіти»; голов ред. В.В. Олійник; редкол.: О.Л. Ануфрієва  та ін.- Київ : Юстон, 2018.- Вип.6 (35).- 136 с. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки). – с. 121 – 131
 6. Чаусова Т. В. Вплив тривожності на самооцінку у дітей молодшого шкільного віку/ Т. В. Чаусова // Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2018. Випуск 3.- С. 159 – 164 
 7.  Чаусова Т. В Особливості формування стресостійкості майбутніх психологів / Т.В.Чаусова.  – Психологія; від  теорії до практик: Іноваційні технології в роботі практичного психолога (матеріали Міжнародної науково – практичної конференції, 7 червня 2018 року, м. Суми) – [e 3 –x ч. ] - Ч.1. – Суми: СВС Панасенко І.М., 2018 – 212 с. – с. 194 – 196.
 8. Чаусова Т. В.  Вплив соціально – психологічних  чинників на виникнення та протікання  міжособистісних конфліктів у студентському середовищі/ Т. В. Чаусова // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні. -  Тези 3 Всеукраїнського конгресу з  організаційної та економічної психології (20 -22 червня 2019 року, м. Кам’янець – Подільський) .- с.55- 56.
 9. Чаусова Т. В.  Особливості мотивації професійного вибору у системі отримання другої спеціальності/ Т. В. Чаусова // Психологія; від  теорії до практики: Інноваційні технології в роботі практичного психолога (матеріали Міжнародної науково – практичної конференції, 5 червня 2019 року, м. Суми) – [e 3 –x ч. ] - Ч.1. – Суми: НВВ КЗСОІППО.,2019. – 152 с.- с. 131 – 133
 10. Tatyana Chausova. The content and structure of social and psychological training “Formation of secondary school principals` psychological readiness to interact with school psychological service” /. Irina Ovdienko, Tatyana Chausova. // - EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society/ EUROPEJSKIE STUDIA HUMANISTYCZNE: Państwo i Społeczeństwo. – Issue 2, 2020. – (Poland - Ukraine). – 163 – 173.
 11. Olena D. Glavinska1 , Irina M. Ovdiyenko, Oleksandra V. Brukhovetska , Tetiana V. Chausova and Maryna S. Didenko. Professional Self-Realization as a Factor in the Psychological WellBeing of Specialists of Caring Professions.- Journal of Intellectual Disability Diagnosis and Treatment. - Канада.-Volume 8 No.3, 2020 .-
 12. Tetiana Chausova. Analysis of changes in the professional tolerance level as a major professional quality of the heads of educational institutions in the context of public digitalization / Olexandra Briukhovetska, Tetiana Chausova, Olena Prokopenko // Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди : наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Матеріали конф. / наук. ред. О. М. Спірін, О. А. Острянська. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2021. 279 с.
 13. Чаусова Т. В. Гендерно-вікові особливості внутрішньої свободи особистості майбутніх психологів Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / О. В. Бондарчук, О .В. Брюховецька, Т. В. Чаусова // НАПН України, ДЗВО «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол. : Л. Антонова [та ін.]. – К. : Юстон, 2020.– Вип. 13 (42). – 204 с. – С. 39-53. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки») [психологічні 053, державне управління 281 – категорія «Б»].
 14. Tetiana Chausova TOLERANT EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A REQUIREMENT FOR THE FORMATION OF THE PROFESSIONALLY IMPORTANT SKILLS OF FUTURE SPECIALISTS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS / Briukhovetska Oleksandra., Chausova Tetiana// http://studiamsu.eu/nr-5145/?fbclid=IwAR3Bi3o9qu1a5i97rZPO5_aAwW54gx-448eXoM0JnjoskSX6MKPDhhqwua8
 15. Чаусова Т. В. Внутрішня свобода як ціннісна основа розвитку здатності до лідерства майбутніх психологів/ Т. В. Чаусова // Організаційна психологія. Єкономічна психологія ; за наук ред.. С.Д. Максименко та Л.М. Карамушки; редкол. С.Д. Максименко[та ін.]. – К. : 2020.-№4(21) -127 с.  – С 118 – 127 фахове видання
 16. Чаусова Т.В. Осмисленість життя учнів професійно-технічних навчальних закладів як чинник їх лідерського потенціалу/ В. В. Балахтар,О.О. Горова, Т. В. Чаусова // // Науковий журнал «Проблеми сучасної психології». – Запоріжжя : Видавничий дім "Гельветика", 2020. – Випуск 3 (19). – с. 139. – С. 18-27. (Категорія «Б»).

Участь у науково-практичних заходах

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція « Науково – методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти» (30 – 31 березня 2017 р. м. Київ – Рівне) тема доповіді : Особливості мотивації практичних психологів системи освіти до вдосконалення компетентності в умовах післядипломної світи)
 2. Участь у міжнародній науково-практичній конференції: «Public health – social, educational and psychological dimensions»  International Scientific and Practical Conference in Lublin between 3-7 February 2017 (3-7 лютого 2017 р., Польща, м. Люблін, Люблінський Католицький Університет імені Іоанна Павла II)
 3. 12 Міжнародна науково – практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми» ( 17 березня 22017 р. м. Київ) тема доповіді: Соціально – психологічні чинники мотивації професійного вдосконалення практичних психологів  системи освіти
 4. 1 –й Міжнародний Освітній форум «сучасна реформа освіти в Україні – головні напрями, проблеми, завдання» (2 -4 березня 2017 р., М. Харків)
 5. Всеукраїнська науково – практична Інтернет – конференція « Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепцій Нової української школи» (6 квітня 2017 р., м. Харків)
 6. 2 Міжнародна науково – практична конференція «Соціально – економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» (26 -28 квітня 2017р. Київ – Суми)
 7. Всеукраїнська науково – практична конференція «Психолого – педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» ( 26 травня 2017р., м. Київ) тема доповіді: особливості попередження міжособистісних конфліктів у майбутніх психологів
 8. Участь у кафедральному науковому семінарі «Психолого-педагогічний супровід навчально-професійної діяльності майбутніх фахівців в системі ППО» (21 лютого 2017 р., ННІМП ДВНЗ УМО НАПН України).
 9. Всеукраїнська науково – практична конференція «Психолого – педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій» (м. Київ 1 листопада 2017) тема доповіді: Психологічні особливості формування мотивації громадян до підтримки освітніх інновацій
 10. Міжнародна науково – практична конференція «Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи» (29 вересня 2017 р. м. Київ)
 11. Науково – практичний семінар до 15 – річчя Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці «Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні» (1 грудня 2017р. м. Київ інститут психології ім. Г.С. Костюка)
 12. Круглий стіл «Психологія спільноти ЛГБТ: наукові дослідження, результати, проблеми та перспективи» (4 грудня 2017 р.  батьківська ініціатива «Терго», інститут ім. Г.С. Костюка, УАОППП. М. Київ)
 13. Участь у кафедральному науковому семінарі «Психолого-педагогічний супровід навчально-професійної діяльності майбутніх фахівців в системі ППО» (15 лютого 2018 р., ННІМП ДВНЗ УМО НАПН України).
 14. Дев’ята   Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2018» (15 -  16  березня 2018 року, м. Київ)
 15. ХІII міжнародної науково-практичної конференції «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні і прикладні проблеми» 16 березня 2018 р. м. Київ.
 16. Всеукраїнська Інтернет-конференції «Психолого-педагогічні засади розвитку професіоналізму освітян в умовах реалізації Концепції Нової української школи» 29 березня 2018 р., м. Київ, ННІМП ДВНЗ УМО НАПН України. Тема доповіді: Розвиток навчальної мотивації майбутніх психологів засобами гельштальттерапії
 17.   Науково – практичний семінар «Психологічні технології підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості» (в рамках серії науково- практичних семінарів «Технології роботи організаційних психологів») 30 – 31 березня 2018р., м. Львів. Тема доповіді та тез. Особливості вибору засобів попередження та управління конфліктами у педагогічному колективі
 18.  Всеукраїнській науково – практичний семінар «Актуальні проблеми сучасної психології розвитку» 30 березня 2018 р. , м. Київ. Тема доповіді: Особливості профілактики особистісної конфліктності майбутніх психологів
 19.  Тренінг «Толерантність до різноманіття як відгрунтя інклюзивного суспільства» 4 квітня 2018 р , м. Київ.
 20.  ХІII міжнародної науково-практичної конференції «Організаційна та економічна психологія в Україні : сучасні проблеми перспективи розвитку» 12 – 13 квітня 2018 р. м. Київ Тема доповіді та тез. Особливості вибору засобів попередження та управління конфліктами у педагогічному колективі
 21.  Всеукраїнська науково – практична конференція з міжнародною участю «Психолого – педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» (25 травня , 2018 р. м.Київ) Тема доповіді: Психологічні особливості розвитоку навчальної мотивації майбутніх психологів засобами символдрами
 22.  Міжнародної науково – практичної конференції «Психологія; від  теорії до практик: Іноваційні технологіїв роботі практичного психолога» (7 червня 2018 року, м. Суми) Тема доповіді та тез.: Особливості формування стресостійкості майбутніх психологів
 23.  Всеукраїнська науково – практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених « Наука і молодь 2018: Пріоритетні напрями глобалізаційних змін» (18 травня 2018 р. М. Київ)
 24. Всеукраїнської Інтернет-конференції «Психолого-педагогічні засади розвитку професіоналізму освітян в умовах реалізації Концепції Нової української школи» 29 березня 2018 року.м. київ
 25. Науково-практичний семінар «Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського: інформаційні послуги та електронні ресурси» 26 вересня 2018 р (м. Київ  . 26 вересня 2018 р.)
 26. 10 Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті – 2018» (23 – 25 жовтня 2018 р. м. Київ)-  2 год
 27. Міжнародна наукова конференція «Дев’яті сіверянські соціально – психологічні читання» (30 листопада 2018 р. М. Чернігів) 6 год
 28. X Міжнародної науково-практичної конференції «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ», яка відбудеться 20 грудня 2018 року м. Київ Тема доповіді: Вплив моральних цінностей на міжособистісне спілкування молодших школярів  
 29. Х Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті – 2018» (23 – 25 жовтня 2018 р. м. Київ) - 1 день
 30. «Character Development Seminar» : Eastern European Humanitarian Mission (Dallas, USA – Kyiv, Ukraine – Vienna, Austria, 2018
 31. Міжнародний семінар «Бізнес кончина: перші кроки» (м. Київ, 8 лютого 2019 р.)
 32. Міжкафедральний семінар «Психолого – педагогічний супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців:виклики сьогодення» (м. Київ, 20 лютого 2019 р.) Тема доповіді: Особливості вирішення міжособистісних конфліктів у майбутніх психологів –
 33. 2 етап Всеукраїнського конкурсу учнівських проектів і розробок «Універсіада 2019» (1 березня 2019 р. м. Київ)
 34. Міжнародний курс з організаційної психології "Організаційне благополуччя: занепадок, його причини, наслідки та модеруючі змінні". (4-5 березня 2019р. м. Київ).
 35. International Course in Organizational Psychology «Organizational well-being: disease, its causes, consequences and moderating variables». (4-5 march, 2019, Kyiv, Ukraine)
 36. Десята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 2019» та Дев’ятої міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu». (14 березня 2019 р. м. Київ)
 37. 14 Міжнародна науково – практична  конференції  «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми» (15 березня 2019 р. м. Київ) Тема доповіді: Психологічні особливості регулювання міжособистісних конфліктів у здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої школи
 38. ІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів» (18-20 березня 2019 р. Київ – Запоріжжя (Україна) - Нітра (Словацька Республіка)) Тема доповіді: Психологічні особливості соціалізації майбутніх психологів у процесі професійної підготовки
 39.    Конференція трудового колективу ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (27 березня 2019 р. м. Київ)
 40. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2019: пріоритетні напрями глобалізаційних змін» (16 травня 2019 р. м. Київ)
 41. 2 Міжнародна науково – практична  конференції «Психологія; від  теорії до практик: Іноваційні технологіїв роботі практичного психолога» (5 червня 2019 року, м. Суми) Тема доповіді та тез.: Особливості мотивації професійного вибору у системі отримання другої спеціальності.
 42. VII міжнародний семінар «Політична і економічна саморегуляція: ЗМІ, громадянська активність і політична поляризація.» (10 червня 2019р. м. Падуя, Італія ).
 43. 7th international seminar «Political and economic self-constitution: media, citizenship activity and political polarization» (10th June, 2019, Padua, Italy).
 44. 3 Всеукраїнській  конгрес з  організаційної та економічної психології «Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні» (20 -22 червня 2019 року, м. Кам’янець – Подільський) Тема доповіді та тез.: Вплив соціально – психологічних  чинників на виникнення та протікання  міжособистісних конфліктів у студентському середовищі
 45. VІII міжнародна науково-практична конференція «Психолого – педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» (24 травня, 2019 р. м. Київ) Тема доповіді: Внутрішня свобода як індикатор професійного становлення майбутніх психологів.
 46. Міжнародний форум лідерів післядипломної освіти (1 – 2 жовтня 2019 р. м. Київ)
 47. Міжкафедральний семінар «Психологічні чинники щасливого сімейного життя у контексті суб’єктивного благополуччя особистості» (2 жовтня 2019 р. м. Київ)
 48. V Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології «Діти з особливими потребами в освітньому просторі» (м. Чернігів. 10 – 11 жовтня 2019 р. )
 49.  Науково – методичний семінар «Діяльність психологічної служби у системі освіти щодо забезпечення психологічного благополуччя вчителів в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» (31 жовтня, 2019. м. Киїа)
 50.  Майстер-  клас «Булінг як наслідок травматизації особистості»  Киричук Людмила Євгенівна, науковий співробітник МАН України, гештальт-терапевт, психолог вищої категорії-методист, тренерконсультант «Профілактика професійного стресу та «вигорання» у контексті(31 жовтня, 2019. м. Киїа)
 51. Міжнародна наукова конференція «Десяті сіверянські соціально-психологічні читання» (29 листопада 2019 р., м. Чернігів) Тема доповіді: Соціально-психологічні особливості проявів особистісної свободи у майбутніх психологів
 52. Інтерактивний семінар «Коучинг і нейробіологія в управлінні 4.0», за участю Павла Міонсека (ВШОУП, Польща), ДЗВО «УМО», м. Київ, 19 листопада 2019 р.
 53. Міжкафедральний  науковий  семінар «Психолого-педагогічний супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення» (24 лютого 2020 р. м. Київ )  Тема доповіді: Способи вирішення міжособистісних конфліктів серед здобувачів вищої освіти денної форми навчання
 54. XV Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми» (20 березня 2020 року м. Київ) Тема доповіді: Психологічні особливості міжгрупових конфліктів у персонала освітніх організацій
 55. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «НАУКА І МОЛОДЬ – 2020: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН» (14 травня 2020 р. м. Київ) Керівник секції 2 «Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах»
 56. ХІV Міжнародна науково-практична онлайн-конференції з організаційної та економічної психології «ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЙ: ПРОБЛЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ забезпечення (21 травня 2020 року м. Київ)  Тема доповіді:      Особливості формування стресостійкості в педагогічних колективах закладів вищої освіти
 57. ХІV Міжнародну науково-практичну онлайн-конференцію з організаційної та економічної психології «Психологічне здоров’я персоналу організацій: проблеми та технології забезпечення» (21 травня 2020 року) )  Тема доповіді: Особливості формування стресостійкості в педагогічних колективах закладів вищої освіти
 58. Науково-просвітницький он-лайн марафон-практикум «Метафоричні асоціативні зображення в психологічному супроводі дітей» (Громадська організація «Інститут підтримки громадських ініціатив», лабораторія арттерапії громадської організації) (Сертифікат  №2020123 згідно наказу №63, від 4.06.2020 )
 59.   SARTRE XII International Scientific Conference “THE PROBLEMS OF IMPERICAL RESEARCH IN PSYCHOLOGY AND HUMANITIES” (24-28 February 2020 Krakow (Poland)). Тема доповіді та статті: Зміст і структура соціально-психологічного тренінгу «Формування психологічної готовності керівників закладів середньої освіти до взаємодії зі шкільною психологічною службою»
 60. ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн - конференції  «Інноваційні технології в роботі практичного психолога», (26 травня 2020 року) Тема доповіді: Застосування інноваційних методів при викладанні дисципліни «Конфліктологія»  у студентів денної форми навчання
 61. ІІІ Всеукраїнського науково-практичного форуму  «Психологічна допомога: від кризи до ресурсу»,  21–26 квітня 2020 року(з нагоди Всеукраїнського дня психолога) Тема доповіді: Використання арттерапевтичних методів при подоланні  стресу у студентів під час каронтину
 62. Навчальний курс «Психолог – Тренер» Сертифікат №28/07 – 01 від 28.07.2020 ( Школа психології  Larus. www. ukr – consultinq.com)
 63. International Online Seminar Applied Psychology in the Context of Societal Changes Практическая психология в контексте социальных изменений 25th September, 2020 Kyiv – Chisinau Тема доповіді та статті: TOLERANT EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A REQUIREMENT FOR THE FORMATION OF THE PROFESSIONALLY IMPORTANT SKILLS OF FUTURE SPECIALISTS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
 64. Участь у вебінарі «Протидія та реагування на випадки насильства над дітьми в умовах дистанційного навчання в період COVID-19» (м. Київ 09 жовтня 2020 р. кількість годин/кредитів: 3,0 години / 0,1 кредиту ЄКТС)
 65.  Міжнародна науково-практична он-лайн конференція "Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості", (23 жовтня 2020 р. м. Київ) Тема доповіді: Вплив духовних цінностей на розвиток особистості майбутніх психологів
 66. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні засади розвитку соціальних компетентностей педагогічних працівників в умовах нової української школи (22 – 23 жовтня 2020 року Київ- Рівне-Верба) Тема доповіді: Соціальна компетентність та внутрішня свобода особистості практичних психологів системи освіти
 67. Міжнародний дискусійний клуб психологів і педагогів «PsyDetox: чергова хвиля №1»( 07.11.2020 р. 2 год. / 0,07 кред ЕКТС м.Київ. Он лайн)
 68. Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Професійний розвиток фахівців в  умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди» (Professional Development of Specialists in the Digitized Society: Current Trends – PDSDig–2020) 12  листопада 2020  р. Тема доповіді та статті: Професійна толерантність як професійно важлива якість керівників освітніх організацій в умовах цифровізації суспільства
 69. Методологічний семінар НАПН України «Шляхи і механізми підвищення конкурентоспроможності університетів України» (19. 11. 2020 р. он-лайн – семінар)
 70. Всеукраїнський он-лайн – семінар «Цифровые инструменты гугл для ученых – регистрация(19. 11. 2020 р. он-лайн – семінар)
 71. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Он-лайн інструменти для викладання інтегрованого курсу “Культура добросусідства”» (5-7, 11 і 13 листопада 2020 р.) обсягом 15 годин (0,5 кред. ЄКТС), форма – дистанційна, вид – онлайн семінар-тренінг (№ IDC-0150)
 72. International discussion club “psydetox”: sitting #2 (2hrs/0.07 crs ECTS 7th  November, 2020, Kyiv, Ukraine)
 73. Он-лайн семінар «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток освітніх програм та їх акредитація» (24.11.2020)
 74. Seminar «Political and Economic Self-Constitution: Media, Political Culture and Democracy» (07.12.2020. , вид – онлайн семінар)
 75. International discussion club “psydetox”: sitting #2 (2hrs/0.07 crs ECTS 12th of December November, 2020, Kyiv, Ukraine)4
 76.  Використання сервісів  G Suite for Education для  організації дистанційного навчання ( 30 годин)  
 77. International discussion club “psydetox”: sitting #3 (2hrs/0.07 crs ECTS 16 січня, 2020, Kyiv, Ukraine)
 78. Міжкафедральний науковий семінар «Психолого-педагогічний супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення» 12 лютого 2021 року Тема доповіді Особливості міжособистісних конфліктів в студентській групі денної форми навчання
 79. International discussion club «PsyDetox: 4 sitting» /Міжнародний дискусійний клуб «PsyDetox: 4 зустріч». (м. Київ, 27.02.2021р.).
 80. І Міжнародна науково-практична конференція «Наука і молодь – 2021: пріоритетні напрями глобалізаційних змін» (відео-конференція, м. Київ, 16 квітня 2021р.).
 81. Вебінар «Полегшуємо перевірку на плагіат разом з Unicheck» (м. Київ, он-лайн, 18.05.2021р.).
 82. Х Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 21.05.2021р.).

Науково-педагогічна діяльність

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад:

 1. Член разової Спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктор філософії  ДФ 26.455.005, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (засідання 23.04.2021 р).
 2. Член разової Спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктор філософії  ДФ 26.455.005, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (засідання 25.06.2021 р.).

 

Науково-організаційна діяльність

 1. Організація та проведення конференцій з наукової теми кафедри та щорічної студентської конференції.
 2. Профорієнтаційна робота

Професійний розвиток 

 1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 142182 - ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» . Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти - .- Реєстраційний №726/ 15ц – 12 вересня 2015 року
 2. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/2539 – 17 Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти - Реєстраційний №2524/17ц (210 годин) – 3 листопада 2017
 3. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/2976 – 20 Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти - - Реєстраційний № 2974/ 20ц (210 годин) ) – 18 грудня 2020 р.