ЧАУСОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

ЧАУСОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Доцент кафедри
Кандидат психологічних наук, доцент

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/F-1359-2019

ORCID ID
https://orcid.org/0000-0001-9005-9089

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZTocqmIAAAAJ&hl=ru

 

Додаткові відомості

Освіта:

 • вища
 • Диплом кандидата наук ДК №025202 видано Чаусовій Тетяні Володимирівні (16 вересня 2004 року)
 • Атестат доцента 12 ДЦ № 019878 Чаусовій Тетяні Володимирівні Доцент кафедри педагогіки вищої школи та прикладної психології

Досвід роботи

Стаж педагогічної роботи у  вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації 19 років. Автор більше  55 публікацій.

Тема кандидатської дисертації:
«Психологічні особливості мотивації навчальної діяльності майбутніх інженерів – педагогів». за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Основні наукові інтереси:
особливості особистісної готовності майбутніх психологів до професійної діяльності; Формування «Я – концепції» як чинника подолання внутрішньо особистісних конфліктів ;Особливості визначення цілей навчання в процесі професійної підготовки, із вивченням різних аспектів мотиваційної сфери студентів, її змін в процесі навчання.

Викладання навчальних дисциплін:
конфліктологія, психологія конфлікту, психологічні теорії особистості, історія психології, соціальна психологія, соціальні та політичні конфлікти, сучасні психологічні теорії особистості, історико філософські засади психології, Проблема мотивації поведінки та діяльності людини

Публікації: близько 60 публікацій з проблем психології

Громадська активність:
З 2010 є членом Української асоціації організаційних психологів і психологів праці.

Науково-дослідницька діяльність

 1. Виконавець НДР кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України з теми: «Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах» (РК 0117U002377, 2017–2021 рр.)
  1. 2. Участь у роботі наукових конференцій, семінарів тощо (з публікаціями та без).
  2. 3. Участь у наукових виставках.

Перелік продукції (за останні два роки) 

 1. Chausova T.  Features construction of training with targeting / T. Chausova.-Public health – social, educational and psychological dimensions. International Scientific and Practical Conference in Lublin between 3-7 February 2017, under program run by the Catholic University of Lublin Development Foundation. – Режим доступу: http://www.bu.kul.pl/ksiegozbior,art_4469.html
 2. Чаусова Т. В. ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ СИСТЕМИ ОСВІТИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ/ Т. В. Чаусова //Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 26 травня 2017 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. – 144 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji
 3. Мотивація як чинник  конкурентоздатності майбутніх психологів / Т. В. Чаусова // Конкурентологіята ринок праці: психологічні аспекти: матеріали І Міжнарод. науково-практ.конф. (8-9 грудня, 2016 р., м. Київ). – Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/koncorcium/laborator/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%208-9.12.2016%20%D1%80.pdf
 4. Чаусова Т. В. ОСОБЛИВОСТІ ВОБОРУ ЗАСОБІВ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ / Т. В. Чаусова // 2018 

Участь у науково-практичних заходах

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція « Науково – методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти» (30 – 31 березня 2017 р. м. Київ – Рівне) тема доповіді : Особливості мотивації практичних психологів системи освіти до вдосконалення компетентності в умовах післядипломної рсвіти)
 2. Всеукраїнська науково – практична Інтернет – конференція « Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепцій Нової української школи» (6 квітня 2017 р., м. Харків)
 3. Участь у міжнародній науково-практичній конференції: «Public health – social, educational and psychological dimensions»  International Scientific and Practical Conference in Lublin between 3-7 February 2017 (3-7 лютого 2017 р., Польща, м. Люблін, Люблінський Католицький Університет імені Іоанна Павла II)
 4. 12 Міжнародна науково – практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми» ( 17 березня 22017 р. м. Київ) тема доповіді: Соціально – психологічні чинники мотивації професійного вдосконалення практичних психологів  системи освіти
 5. 1 –й Міжнародний Освітній форум «сучасна реформа освіти в Україні – головні напрями, проблеми, завдання» (2 -4 березня 2017 р., М. Харків)
 6. 2 Міжнародна науково – практична конференція «Соціально – економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних   трансформацій» (26 -28 квітня 2017р. Київ – Суми)
 7. Всеукраїнська науково – практична конференція «Психолого – педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» ( 26 травня 2017р., м. Київ) тема доповіді: особливості попередження міжособистісних конфліктів у майбутніх психологів
 8. Участь у кафедральному науковому семінарі «Психолого-педагогічний супровід навчально-професійної діяльності майбутніх фахівців в системі ППО» (21 лютого 2017 р., ННІМП ДВНЗ УМО НАПН України).
 9. Всеукраїнська науково – практична конференція «Психолого – педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій» (м. Київ 1 листопада 2017) тема доповіді: Психологічні особливості формування мотивації громадян до підтримки освітніх інновацій
 10. Міжнародна науково – практична конференція «Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи» (29 вересня 2017 р. м. Київ)
 11. Науково – практичний семінар до 15 – річчя Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці «Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні» (1 грудня 2017р. м. Київ інститут психології ім. Г.С. Костюка)
 12. Круглий стіл «Психологія спільноти ЛГБТ: наукові дослідження, результати, проблеми та перспективи» (4 грудня 2017 р.  батьківська ініціатива «Терго», інститут ім. Г.С. Костюка, УАОППП. М. Київ)
 13.  Участь у кафедральному науковому семінарі «Психолого-педагогічний супровід навчально-професійної діяльності майбутніх фахівців в системі ППО» (15 лютого 2018 р., ННІМП ДВНЗ УМО НАПН України).
 14. Дев’ята   Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2018» (15 -  16  березня 2018 року, м. Київ)

Науково-організаційна діяльність

 1. Організація та проведення конференцій з наукової теми кафедри та щорічної студентської конференції.
 2. Профорієнтаційна робота

Професійний розвиток 

 1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 142182 - ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» . Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти - .- Реєстраційний №726/ 15ц – 12 вересня 2015 року
 2. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/2539 – 17 Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти - Реєстраційний №2524/17ц (210 годин) – 3 листопада 2017