Сухенко Яна Валеріївна

Сухенко Яна Валеріївна

Доцент кафедри
кандидат психологічних наук
Інформація

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/P-9693-2018

ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0001-7440-2537

Профіль вченого у Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=vq_DSQoAAAAJ&hl=uk  

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України:
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/4191

Додаткові відомості

Освіта:

 1. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, докторантура (2015-2018), аспірантура (2006-2010)
 2. Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка, психологічний факультет (2004-2006), фізико-математичний, педагогічний факультети (1987-1992)
 3. Полтавський університет економіки та торгівлі, Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, організація управління підприємством (2003-2004)

Досвід роботи:

 • з 2015 – доцент кафедри психології та особистісного розвитку, ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
 • 2003-2015  – методист відділів початкової та спеціальної освіти, методики виховання, центру практичної психології та соціальної роботи; старший викладач, доцент, завідувач кафедри педагогічної майстерності, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського
 • 1991-1999 – вчитель у школі (м. Єлізово, Камчатка), в обласній дитячій лікарні (м. Дніпро)

Тема кандидатської дисертації:
«Розвиток емпатії практичного психолога як чинник його саморегуляції», спеціальність 19.00.07, м. Київ, 2012.

Основні наукові інтереси:

 • Психологія навчання дорослих, екофасилітативна, психоандрагогічна технології супроводу індивідуальної освітньої траєкторії особистості, психологічна допомога особистості в кризових ситуаціях.
 • Спеціалізація в психологічній консультативній практиці: гуманістична психологія, екофасилітативний підхід.

Ключові напрями професійної діяльності:
інтеграція наукових досліджень і освітніх практик у вищій, післядипломній педагогічній освіті; трансформація архітектури діяльності закладу післядипломної освіти як центра інноваційної освіти та розвитку дорослих на засадах проектного підходу; освітня підготовка та підвищення кваліфікації психологів, науково-методичний супровід їхньої діяльності у закладах освіти; розвиток психологічної компетентності та педагогічної майстерності педагогічних працівників; експертиза психологічного інструментарію; організація соціально-психологічних, моніторингових досліджень.

Викладання навчальних дисциплін:
експериментальна психологія, математичні методи в психології, теорія та методика психологічного тренінгу, психологія саморегуляції. 

Громадська активність:
Всеукраїнська асоціація екологічної психологічної допомоги (член правління, голова Полтавського відділення з 2010 р.).

Науково-дослідницька діяльність

 1. Виконавець НДР кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України з теми: «Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах» (РК 0117U002377, 2017–2021 рр.)
 2. Науковий керівник регіональної дослідно-експериментальної роботи «Психологічний супровід індивідуальної освітньої траєкторії педагогічного працівника в післядипломній освіті» (наказ ДОН Полтавської ОДА від 13.04.2017 р. № 1440,  2017‑2019 рр.)
 3. Член експериментальної групи з дослідження та впровадження інноваційної психологічної та педагогічної практики надання психологічної допомоги «Екофасилітація» на базі ГО «Українська асоціація екологічної психологічної допомоги» (з 2017 .р.).

Проектна, видавнича діяльність

 1. Науковий керівник регіональних проектів: «Регіональні студії педагогічної майстерності», «Сучасні інструменти підвищення якості освітньої діяльності: моніторингові, соціологічні, соціально-психологічні дослідження» (для педагогічних працівників різного фаху, 2014‑2016 рр.), «Підготовка обдарованої молоді Полтавської області до участі в учнівських олімпіадах та інших інтелектуальних змаганнях у 2013-2015 роках»
 2. Головний редактор видавничого проекту «Жива книга» (серіальне видання, з 2012 р.)

Публікації: близько 100 публікацій з проблем психології, андрагогіки, педагогіки, у тому числі – 8 навчально-методичних посібників, 30 статей у фахових наукових виданнях з психології, педагогіки; проблемно-тематичних курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, навчальних програм, аналітичних, довідникових матеріалів та ін.

Перелік продукції (за останні два роки)

Публікації у фахових виданнях, що затверджені МОН України та індексуються у наукометричних базах:

 1. Сухенко Я. В. Індивідуальна освітня траєкторія: міждисциплінарний аналіз феномену / Я. В. Сухенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2017. – Випуск 4. – Том 2. – С. 111-116.
 2. Сухенко Я. В. Індивідуальна освітня траєкторія: аналіз феномену у вітчизняних і зарубіжних дослідженнях / Я. В. Сухенко // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 38. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – С. 371-383.
 3. Сухенко Я. В. Психологічний відбір майбутніх психологів при вступі до вишу / Сухенко Я. В. // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін] ; голов. ред. В. В. Олійник. – Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип. 3(32). – С. 116-130. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки»).
 4. Сухенко Я. В.Модель взаємозв’язку наукових досліджень у післядипломній педагогічній освіті та освітніх практик: міждисциплінарний дискурс / Я. В. Сухенко // Постметодика. – 2017. – № 4. – С. 9-24.
 5. Сухенко Я. В.Психологічний час особистості: змістово-хронологічна логіка дослідження феномену / Я. В. Сухенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2017. – Випуск 6. – Том 2. – С. 119-124.

Інші праці:

 1. Сухенко Я. В. Психологічна допомога та самодопомога: сучасні підходи у навчанні дорослих / Сухенко Я. В. // Психологія та педагогіка : Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22-23 грудня 2017 р.). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2017. – С. 36-38.
 2. Сухенко Я. В. Психоандрагогічна технологія супроводу індивідуальної освітньої траєкторії дорослого учня / Я. В. Сухенко // Харківський осінній марафон психотехнологій: матеріали науково-практичної конференції, (Харків, 28 жовтня 2017 року) / М-во освіти і науки України, ХНПУ імені Г.С. Сковороди [та ін.]. – Харків : Вид-во «Діса плюс», 2017. – С. 111.
 3. Сухенко Я.В. Модель психологічного відбору майбутніх психологів: організаційно-змістовий аспект / Сухенко Я. В. // Сучасний стан розвитку екстремальної та кризової психології : Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (30.11 – 01.12.2017 року, Харків). – Харків, 2017. – С. 252-254.
 4. Сухенко Я. В. Індивідуальна освітня траєкторія особистості: міждисциплінарний вимір проблеми / Я. В. Сухенко // Актуальні проблеми психології інновацій: теорія та практика : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15.09.2017 р., Одеса). – Одеса : ВМФ, 2017. – С. 105-107.
 5. Sukhenko, Ya. Psychology of personality and adult education: VUCA-world projections / Sukhenko, Ya. // International scientific-practical conference: «Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, politology and sociology» : Conference Proceedings, June 16-17, 2017. Shumen : KonstantinPreslavskyUniversity of Shumen. – P. 207-209. 
 6. Сухенко Я. В. Сучасні акценти в освіті дорослих: психологічний вимір / Сухенко Я. В. // Актуальні проблеми психології навчання та розвитку», з нагоди 70-ліття заснування лабораторії психології навчання імені І. О. Синиці : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (25.05.2017 р., м. Київ). – Київ, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2017 – С. 175-177.
 7. Сухенко Я. В. Експериментальні засади дослідження індивідуальної освітньої траєкторії педагогічного працівника / Сухенко Я. В. // Професійний  розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології : збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ ⁄ редкол. :  В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник, Я. Л. Швень. К. : ЦІППО, 2017. – С. 287-289.
 8. Сухенко Я. В. Особистісно зорієнтовані форми лекційної взаємодії: психоандрагогічний контекст / Сухенко Я. В. // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 26-28 квітня 2017 р. Ч.1 – К. : Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. – 2 електрон. опт. диск [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp. – Київ, ДВНЗ «УМО» НАПН України, 2017.
 9. Сухенко Я. В. Екофасилітативні акценти в андрагогічній практиці підвищення кваліфікації педагогічного працівника / Сухенко Я. В. // Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи, 21-22 квітня 2017 року : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди святкування 50-річчя від початку фахової підготовки психологів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Дня психолога / За ред. І. В. Данилюка. – К. : Логос, 2017. – С. 252-255.
 10. Сухенко Я. В. Супровід індивідуальної освітньої траєкторії дорослого учня: психологічний та організаційний аспекти / Сухенко Я. В. // Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки : Матеріали ІІI Міжнародної науково-практичної е-конференції (27 березня 2017 р., м. Київ). – Київ, КНЛУ, 2017. – С. 245-249.
 11. Навчальна програма «Вступ до психологічної допомоги: екофасилітативний підхід» в галузі знань 053 – соціально-поведінкові науки, напряму підготовки 6.030102 «Психологія» / П. В. Лушин, Я. В. Сухенко. – К. ; 2017. – 66 с.
 12. Лушин П. В. 100 запитань для оцінювання та проектування індивідуальних траєкторійпсихолога-консультанта в його навчальній та професійній діяльності: екофасилітативні картки [Карткове видання] / П. В. Лушин, Я. В. Сухенко. – К. ; 2017. – 108 с.
 13. Психологія для дорослих – Р4А – Psychology for adults : [Електронний ресурс] : психодіагностичний комплекс для дорослих учнів, для професійного відбору абітурієнтів / Сухенко Я. В. – [Україна], 2017. – Режим доступу : http://p4a.pp.ua/ – Загол. з титул. екрану. – Мова : укр. – Перевірено : 20.12.2017.

Участь у науково-практичних заходах

 1. ІIІ Міжнародна науково-практична е-конференція «Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації» (MARGIHSS 2017), м. Київ, 27.03.2017 р.
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи (до 50-річчя від початку фахової підготовки психологів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка), м. Київ,  21-22.04.2017 р.
 3. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», Київ-Суми, 26-28.04.2017 р.
 4. ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології», м. Київ, 28.04.2017 р.
 5. VI Всеукраїнський форум вчених і практиків «Екопсихея», м. Київ, 20-21.05.2017 р.
 6. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології навчання та розвитку», з нагоди 70-ліття заснування лабораторії психології навчання імені І. О. Синиці, м. Київ, 25.05.2017 р.
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Особистість, сім'я та суспільство: питання педагогіки, психології, політології та соціології», м. Шумен, Болгарія, 16-17.06.2017 р.
 8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології інновацій: теорія та практика», м. Одеса,15.09.2017 р.
 9. Науково-практична конференція «Харківський осінній марафон психотехнологій», м. Харків, 28.10.2017 р.
 10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій», м. Київ, 01.11.2017 р.
 11. IV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан розвитку екстремальної та кризової психології» м. Харків, 30.11-01.12.2017 р.
 12. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування», м. Львів, 22-23.12.2017 р.
 13. Міжнародна наукова конференція «Модернізація освітньої системи: світові тенденції та національні  особливості», м. Каунас, Литва, 23.02.2018 р.

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво: Маслова Віта Анатоліївна, аспірант, тема дисертації «Розвиток саморегуляції керівника закладу освіти як чинник його конкурентоздатності», наукова спеціальність 19.00.07.

Професійний розвиток

 1. Курс «Практика психолого-педагогічної допомоги: екофасилітативний підхід», ГО «Українська асоціація екологічної психологічної допомоги», Школа екофасилітації професора П. В. Лушина (216 год., № 37, 2011-2013).
 2. Курс «Intel®Навчання для майбутнього», Корпорація Intel в Україні (48 год., №1457, 2010).
 3. Підвищення кваліфікації за категорією керівників центрів психологічної служби, Університет менеджменту освіти (286 год., 12СПК 594392, 2008).
 4. Курс «Пропедевтика психічних захворювань», Українська спілка психотерапевтів (128 год., №12680, 2007).

Участь у міжнародних проектах

 1. Учасник міжнародного проекту «Громадські платформи освітньої реформи в Україні», Міжнародний фонд «Відродження» (Україна), Міжнародний центр вдосконалення шкільництва (Нідерланди), 2007-2010.
 2. Учасник міжнародного проекту «Партнерство в навчанні», «Відкритий світ інформаційних технологій» (IDEA) в Україні, PH International, 2009