СУПРУН В’ЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

СУПРУН В’ЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології
Кандидат економічних наук, доцент, магістр державного управління, Заслужений працівник освіти України, Лауреат Державної премії України в галузі освіти, Відмінник освіти України

E-mail: proftekhosvita@i.ua , suprunv021@gmail.com

Researcher ID:   
http://www.researcherid.com/rid/F-2924-2019

ORCID iD:  
https://orcid.org/0000-0003-3117-5834

Профіль у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=YEMEtdsAAAAJ

Сторінка у Електронній бібліотеці НАПН України

https://lib.iitta.gov.ua/id/user/4378

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Освіта та досвід роботи

 • У 1981 році з відзнакою закінчив Київський індустріальний технікум. Працював у Київському міському професійно-технічному училищі № 24. Після закінчення у 1986 році Могильовського машинобудівного інституту працював інженером-конструктором СКТБ «Червоний екскаватор», м. Київ.

 • З 1987 року – провідний інженер Державного комітету УРСР з професійно-технічної освіти; головний спеціаліст Управління організації навчально-виробничої та економічної діяльності Головного навчально – методичного управління професійно-технічної освіти Міністерства народної освіти України.

 • З 1993 року – головний спеціаліст, начальник відділу, заступник начальника Головного управління акредитації Міністерства освіти України. З 2000 року – начальник відділу, управління, заступник директора, перший заступник директора, директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України.

 • З 2016 року – професор кафедри державної служби та менеджменту освіти, професор кафедри публічного управління  та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

 • З вересня 2023 року по теперішній час – директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

 • Досвід науково-педагогічної роботи – 30 років. Стаж державної служби 29 років, 4  ранг  державного  службовця.

 • Закінчив факультет вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України.

 • Рішенням спеціалізованої вченої ради Інституту економіки промисловості НАН України у 2000 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

 • У 2003 році рішенням Атестаційної  колегії  присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки.

Тема дисертації

 • «Акредитація як механізм інноваційного стимулювання підготовки кадрів для ринкової економіки» зі спеціальності 08.02.02 Економіка та управління науково-технічним прогресом, інвестиційні та інноваційні процеси

Обізнаний з данською, нідерландською, німецькою, іспанською, італійською, прибалтійською моделями професійної освіти і навчання, провадженням політики розвитку людського капіталу, економічного і трудового попиту, а також демографічного та соціального попиту і внутрішньої ефективності та професійного управління.

Громадська активність

 • Забезпечення підготовки матеріалів до слухань, засідань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти та Днів Уряду України, засідань Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти, участь у розробці проекту Закону України «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти», проекту Закону України (реєстр. номер 3231)  «Про професійну освіту», нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України тощо.

 • Забезпечую належний рівень підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших фахівців, педагогічних, науково-педагогічних працівників, впровадження інноваційних технологій навчання, формування та забезпечення реалізації державної політики в сфері освіти і науки, координації та покращання діяльності органів управління освітою, закладів та установ освіти різних типів, форм власності та підпорядкування.

 • Член Президії Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти (ВАПП).

 • Є членом предметної (галузевої) експертної комісії Міністерства освіти і науки з професійної педагогіки, психології та змісту освіти; відповідальним секретарем збірника наукових праць «Вісник післядипломної освіти», серія «Соціальні та поведінкові науки», включеного до переліку наукових фахових видань України.

Нагороди та відзнаки

За сумлінну працю та здобутки у галузі освіти і науки нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України (НАПН), грамотою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН,  медаллю НАПН «Ушинський К. Д.», медаллю НАПН «Григорій Сковорода», нагрудним знаком «За вагомий внесок у розвиток професійної освіти», нагрудним знаком МОН «А. С. Макаренко», відзнакою Міністерства освіти, науки, досліджень і спорту  Словацької Республіки «Ян Амос Коменський», почесною відзнакою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» «За звитяжну працю у сфері післядипломної педагогічної освіти»,почесними грамотами, подяками, іншими відомчими знаками та нагородами. Кращий освітянин 2012 2014, 2020, 2021 років. Нагороджений орденом Святого Миколая Чудотворця.

Сфера наукових інтересів :

 • державна політика в управлінні освітою, технології управління освітою в практиці органів державного управління освітою;

 • якість освіти,  системи управління якістю освіти, моніторинг і оцінка якості освітніх систем і процесів;

 • проблеми управління освітою, управління розвитком та конкурентоспроможністю закладу освіти, управлінська діяльність керівників  закладів та установ освіти;

 • освіта дорослих, підвищення кваліфікації педагогічних працівників та державних службовців, підготовка  керівних кадрів освіти.

Наукова діяльність

 • Публікація  статей у вітчизняних та зарубіжних збірниках наукових праць;

 • Публікація розділів у вітчизняних та зарубіжних монографіях;

 • Участь у вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, презентаціях тощо з публікацією та без публікації тез доповідей;

 • Опубліковано всього понад 185 наукових і навчально-методичних публікацій. За цикл робіт «Форми і зміст курсового підвищення кваліфікації керівних і педагогічних  працівників закладів професійно-технічної освіти» присуджено Державну премію України в галузі освіти;

 • Заступник голови науково-методичної ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Монографії / розділ у монографії:

 1. Супрун В.В. Формування державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в умовах системних криз в Україні / В.В.Супрун, К.В.Супрун //  Т.2: монографія / за заг. ред.О.В.Балуєвої; .) — Маріуполь: Донецький  держ. ун-т  управління МОН України, — Маріуполь; Кривий Ріг: Вид. Р.А.Козлов, 2017. — 260 с. — С. 235–242. 

 2. Suprun V. V. The actual problems of development and main directions of increasing the public administration efficiency of vocational education in Ukraine / V. V. Suprun // The strategic potential of the state and territorial development: Collective Monograph; European Institute of Further Education (Podhajska, Slovak Republic), Donetsk State University of Management (Мariupol, Ukraine), Podhajska, Slovak Republic 2017. —  257 p. — P. 54–68.

 3. Супрун В.В. Професійно-технічна освіта: стан, проблеми та перспективи розвитку в контексті галузевого законодавства /В. В. Супрун // Модус державно-громадського управління освітою: монографія / Міністерство освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова; за наук. ред. В. П. Беха; редкол.: В. П. Бех (голова), Н. В. Крохмаль (заст. голови)  [та ін.]. — К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. — 764 с. — С.458 – 482.

 4. Vyacheslav Suprun Formation of an effective vocational education management system in Ukraine under the conditions of global challenges and threats Anti-crisis management: global trends and national peculiarities: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2023. p. 143 160.

Наукові публікації у Scopus, WebofScience та фахових виданнях, що

затверджені МОН України

 1. Halyna Yelnykova, Zoya Ryabova, Nadiia Liubchenko, Viacheslav Suprun; Formation of soft skills of professionals in the context of open education. AIP Conf. Proc. 7 December 2023; 2889 (1): 090013. https://doi.org/10.1063/5.0173724

 2. Козенко, Р. В., Пікож, Т. М., Супрун, В. В., Супрун, К. В. (2022). Ґендерний підхід та ґендерно-орієнтоване бюджетування інклюзивної освіти як пріоритет управлінської діяльності. Вісник післядипломної освіти. Серія: Соціальні та поведінкові науки, 19(48), 183-226. (IndexCopernicus; Infobaseindex; SJIF (Impact Factor); Akademic Resource Index; CiteFactor).

 3. Козенко, Р. В., Пікож, Т. М., Супрун, В. В., Супрун, К. В., & Шнюкова, І. В. (2022). Управління процесами розвитку публічних службовців місцевих органів освіти в умовах децентралізації. Вісник післядипломної освіти. Серія: Соціальні та поведінкові науки, 22(51), 217-250. (IndexCopernicus; Infobaseindex; SJIF (Impact Factor); Akademic Resource Index; CiteFactor).

 4. Супрун В.В. Публічне управління інноваційним розвитком освітньої галузі України. Вісник післядипломної освіти. Серія «Соціальні та поведінкові науки», державне управління: зб. наук. праць. 2022. Вип. 22(51). С. 277–306. (IndexCopernicus; Infobaseindex; SJIF (Impact Factor); Akademic Resource Index; CiteFactor).

Навчальні програми. Спецкурси

 1. Супрун В.В. Програма фахового вступного випробування з економіки для вступників на заочну форму навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» / В.В.Супрун. — Київ : НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2018. — 13 с.

 2. Супрун В.В. Програма фахового вступного випробування (співбесіда) з публічного управління та адміністрування для вступників на заочну форму навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за  спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» / Н.Г.Діденко, В.В.Супрун. — Київ : НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2018. — 10 с.

 3. Супрун В.В. Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 28 «Публічне управління та адміністрування» / В.В.Супрун. — Київ : НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2018. — 9 с.

 4. Супрун В.В. Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Публічна служба» для другого  (магістерського) рівня вищої освіти з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізація  «Державна служба» заочна форма навчання / В.В.Супрун. — Київ : НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2018. — 30 с.

 5. Супрун В.В. Проблеми формування та реалізації освітньої політики в контексті Закону України «Про освіту»: програма спецкурсу для слухачів очно-дистан. форми  навчання в системі післядип. пед. освіти / В.В.Супрун. — Київ : НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». — К., 2021. — 12 с.

 6. Супрун В.В. Державна політика в управлінні освітою: програма тематичної дискусії / В.В.Супрун. — Київ : НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». — К.,  2021. — 7 с.

 7. Супрун В.В. Управління конкурентоспроможністю закладу освіти: програма спецкурсу для керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти / В.В.Супрун. — Київ : НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». — К.,  2021. — 21 с.

Проведення і участь у науково-практичних заходах

Матеріали і тези наукових, науково-практичних конференцій

 1. Супрун В.В. Модернізація управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / В.В.Супрун // Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи: зб. матеріалів методолог. семінар., 15 листопада  2018  р., Київ. — К.: НАПН України, 2018. — Режим доступу: http://ipood.com.ua/

 2. Супрун В. В. Державна освітня підтримка внутрішньо переміщених осіб в Україні / В. В. Супрун // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали кругл. столу до Дня захисника Вітчизни, Київ, 17 жовтня 2018 р., Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України / За заг. ред. Войтович Р.В., Ворони П.В. – Київ, ІПК ДСЗУ, 2018.

 3. Супрун В.В.Забезпечення доступу до освіти, освітня державна підтримка внутрішньо переміщених осіб та проблеми переміщених закладів освіти / В.В.Супрун  // Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення: матер. ІІ Всеукр. міжнар. наук.-практ. конф. /ред. С.Ф.Марова (голова) [та ін.]. —15 червня 2018 р.  Маріуполь: ДонДУУ, 2018. 331 с. — С. 38–42.

 4. Супрун В. В. Науково-методичне та навчально-методичне забезпечення професійної підготовки публічних службовців / В. В. Супрун // Публічна служба в модерній державі : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю державної служби України, Київ, 13 червня 2018 року / За заг. ред. Войтович Р.В., Ворони П.В. – Київ, ІПК ДСЗУ, 2018. – 270 с. — С.209–213.

 5. Супрун В.В. Підготовка кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів у контексті провідних тенденцій розвитку освітнього простору [Електронний ресурс] / В.В. Супрун // Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., Кривий Ріг, (25 квітня 2018 року) / за наук. ред. Л.М.Сергеєвої, Т.І.Стойчик. — У 2-х томах:  Том 2 — Кривий Ріг: КПГТЛ, 2017. — 469с.—С.151–156.— Режим доступу:  https://drive.google.com/file/d/1WjYKvvqqr3ytYwYb1a0ceF02u_3wttm0/view

 6. Супрун В.В. Підготовка майбутніх менеджерів до інноваційної освітньої проектної діяльності / В.В. Супрун //  Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія,теорія, технології: зб. матер. ІІІ-ої Всеукраїнської Інтернет-конференції 19 квітня 2018 р., м. Київ. У 2-х частинах : Ч. 2. ⁄ наукова редакція, упорядкування: В.В. Сидоренко, Я.Л. Швень. К.: Агроосвіта, 2018. 146 с. — С. 90–92.

 7. Супрун В.В. Актуальні проблеми професійної та фахової передвищої освіти України на шляху до євроінтеграції / В.В. Супрун // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: зб. матеріалів всеукраїнського круглого столу (Київ, 17 квітня 2018 р.). – К.: КНУБА, 2018. – 364 с. — С.14–17.

 8. Супрун В. В. Інноваційні технології як засіб підвищення якості освіти дорослих / В. В. Супрун // Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення: матер. ІX Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Біла Церква, (26 березня – 20 квітня 2018 р.) / ред. колегія : О.П.Ситніков, Н.В.Верченко, Н.Г.Торба [та ін.] — Біла Церква: БІНПО  ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» НАПН України, 2018.  —201 с. — С 169–173.

 9. Супрун В. В. Інноваційні технології професійного навчання фахівців у сфері публічного управління та адміністрування освіти / В. В. Супрун // Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах : зб.матер.круглого столу, Київ, 18 квітня 2018 року / за заг. ред. Войтович Р. В., Ворони П. В. – Київ, ІПК ДСЗУ, 2018. –242 с. — С.169 –173.

 10. Супрун В. В. Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти та освіти дорослих [Електронний ресурс]  / В. В. Супрун // Розвиток професійної компетентності керівників шкіл у системі післядипломної педагогічної освіти в умовах упровадження  нового Державного стандарту початкової загальної освіти: Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (10 квітня 2018 р.) ; КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». — Харків, 2018. — 252 с. — С. 67–76. Режим доступу:   https://drive.google.com/file/d/1WjYKvvqqr3ytYwYb1a0ceF02u_3wttm0/view

 11. Супрун В.В. Актуальні проблеми децентралізації та регіоналізації управління професійною і фаховою передвищою освітою України / В.В. Супрун // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: зб. матер.XII звітної Всеукр.наук.-практ.конф., м. Київ, (5-19 березня 2018 р.). / Ін-т проф.-техн.освіти НАПН України / за заг.ред. В.О.Радкевич. — К.: ІПТО НАПН України, 2018. — 280 с. — С.25–27.

 12. Супрун В. В. Актуальні проблеми державного управління сферою професійної (професійно-технічної)  і фахової передвищої освіти України / В. В. Супрун // Освіта і наука в Україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії : матер. VІ Всеукр. заочн. наук.-практ. конф., м. Харків, (16 – 17 березня 2018 року) / Наукове партнерство «Центр наукових технологій». – Харків: НП «ЦНТ», 2018.  — 90 с. — С. 71–75.

 13. Супрун В. В.Концептуальні засади децентралізації управління професійною (професійно-технічною) освітою України / В.В.Супрун, В.В.Максимчук // Розвиток економіки та управління на світовому, державному та регіональному рівнях: матер. міжнар. наук.-практ. конф., — м. Київ, (16–17 березня  2018 р.) —Київ: Таврійський нац. ун.-т імені В.І. Вернадського,  2018. – 128 с. — С.57–61.

 14. Супрун В. В. Актуальні проблеми державного управління системою професійної (професійно-технічної)  освіти України в умовах кризового суспільства / В. В. Супрун, В. В. Максимчук // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства : зб. наук. праць за матер. Всеукр. наук.-практ. круглого столу (6 березня  2018 р.) / за заг. ред. О.Г. Льовкіної, Р.А. Калениченка. — Ірпінь: Ун-т держ. фіск. служби України, 2018. — 336 с. — С.167–170.

 15. Супрун В. В.  Перспективи розвитку професійної (професійно-технічної) освіти України  в умовах децентралізації управління та суспільних змін  / В.В.Супрун, В.В.Максимчук // Вдосконалення економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи: матер. доповідей міжнар. наук.-практ. конф., — м. Запоріжжя, ( 2 лютого  2018 р.) — Запоріжжя: Класичний приватний ун.-т,  2018. — Ч.1. — 120 с. — С.43–46.

 16. Супрун В.В. Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників закладів освіти України / В. В. Супрун // Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи: збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (10 квітня 2020 року, м. Запоріжжя) / за заг. ред. О. В. Пономаренко, Л. О. Сущенко. Запоріжжя : АА Тандем, 2020. – 234 с. – С.229-231. 15 год.

 17. Супрун В.В. Організаційно-практичні засади впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті України / В. В. Супрун, Т. М. Пікож // Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 5 - 6 травня 2020 р. [ред. кол.: Л. Л. Ляхоцька (голов. ред.), С. П. Касьян, С. В. Антощук (технічний редактор), М. І. Попазова (літературний редактор)]. – К. : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2020. – С127- 131.

 18. Супрун В.В. Концептуальні засади системи управління професійною (професійно-технічною) освітою України на сучасному етапі державотворення / В. В. Супрун, В. В. Максимчук // Наука і молодь – 2020: пріоритетні напрями глобалізаційних змін: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Київ, 14 травня 2020 р.). – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2020. – 747 с. – Електрон. опт. диск. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp. – С. 401-406.

 19. Супрун В.В. Проблеми інноваційного розвитку закладів фахової передвищої і професійної освіти України / В. В. Супрун // Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика: збірник тез Всеукраїнської наукової конференції, 18 червня 2020 р., м. Київ. – Київ : Науково-методичний центр ВФПО, 2020. – 317 с. – С.39-43.

 20. Супрун В.В. Професійна підготовка майбутніх менеджерів до інноваційної освітньої проектної діяльності / В. В. Супрун // Модернізація професійної підготовки менеджерів: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, м. Ніжин, 21 жовтня 2020 р. / Упоряд. Ю. Г. Новгородська, М. О. Шевчук. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. – С.91-94.

 21. Супрун В.В. Управлінська компетентність як невід’ємна складова успішності управлінської діяльності керівника закладу освіти / В. В. Супрун // Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту: Матеріали Всеукраїнського науково-методологічного семінару 30 жовтня 2020 р. Київ – Бориспіль: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2020, 219 с. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp – С.124-126.

 22. Супрун В. В.  Державне управління в професійній освіті в умовах реформування освітньої галузі України / В.В.Супрун // Наукові підходи до модернізації економіки та 3. Супрун В. В. Освітня складова формування трудового потенціалу України в умовах трансформаційних змін та викликів сучасності. Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України-2023: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 30 березня 2023 р.) / За ред. Паржницького В.В., Шевчук Л.І., Кайтановської О.М.,Шнюкової І.В., Шамралюк О.Л. Київ – Хмельницький, 2023. С.13-21.

 23. Супрун В. В. Функціонування вітчизняної професійної (професійно-технічної) освіти в умовах суспільних перетворень» Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України-2023: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 30 березня 2023 р.) / За ред. Паржницького В.В., Шевчук Л.І., Кайтановської О.М., Шнюкової І.В., Шамралюк О.Л. Київ – Хмельницький, 2023. С.38-45.

 24. Супрун В. В. Управління процесами розвитку персоналу в системі освіти в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення. Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України-2022: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 20 жовтня 2022 р.) / За ред. Паржницького В.В., Шевчук Л.І., Кайтановської О.М., Шнюкової І.В., Сиско Н.М., Шамралюк О.Л. Київ – Хмельницький, 2022. 392 с., С. 12-18.

 25. Супрун В. В. Впровадження державно-приватного партнерства в умовах модернізації професійної освіти України. Інноваційна професійна освіта. – Випуск 1(2). – Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (29 квітня, 17-20 березня 2022 р.) / Інститут професійної освіти НАПН України; за ред. В.О. Радкевич. – Київ: ІПО НАПН України, 2022. – 279 с., С.240-243.

 26. Козенко Р.В., Пікож, Т. М., Супрун, В. В. Освітня державна політика в умовах формування інклюзивного освітнього простору. Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України-2022: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 20 жовтня 2022 р.) / За ред. Паржницького В.В., Шевчук Л.І., Кайтановської О.М., Шнюкової І.В., Сиско Н.М., Шамралюк О.Л. Київ – Хмельницький, 2022. С.25-35.

 27. Супрун, В. В. Сталий розвиток професійної (професійно-технічної) освіти для відновлення повоєнної економіки» In Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: матеріали V Міжнародної конференції (17 листопада 2022 року) до 20-річчя з дня створення кафедри професійної освіти КНУБА (с. 322-326).Київ: КНУБА.

 28. Формування педагогічної компетентності в умовах трансформаційних змін освітньої галузі України» Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України-2023: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 30 березня 2023 р.) / За ред. Паржницького В.В., Шевчук Л.І., Кайтановської О.М.,Шнюкової І.В., Шамралюк О.Л. Київ – Хмельницький, 2023. С.354-362.

Міжнародна діяльність 

 • Виступав консультантом з питань моніторингу якості освіти, аналізу й  оцінки освітньої політики багатьох міжнародних проектів, зокрема українсько-британського проекту «Навчання ділової активності учнів ЗНЗ і ПТНЗ», Українсько-канадського проекту «Децентралізація управління професійним навчанням в Україні» (CIDA),  “Удосконалення багатогалузевих підходів до профілактики ВІЛ/СНІДу серед молоді України” (Європейський Союз), “Рівний доступ до якісної освіти” (Світовий Банк), проекту «Ефективне управління трудовою міграцією та її кваліфікаційними аспектами», проекту Tвіннінг «Модернізація законодавчих стандартів та принципів освіти та навчання у відповідності до політики ЄС щодо навчання впродовж життя» та ін. 

 • Автор і керівник групи експертів національних звітів України ЄФО у галузі професійної освіти і навчання:   Туринський процес та «PRIME».

 • Досвід участі та проведення міжнародних зустрічей, переговорів, семінарів, конференцій тощо.

Професійний розвиток

Для покращення власного досвіду вивчав діяльність колег та підвищував кваліфікацію:

 • Підвищення кваліфікації та участь у вебінарах акції "Ватра перемоги" на підтримку трансформації професійного розвитку педагогів в умовах воєнного стану, започаткованої Центральним інститутом післядипломної освіти, Українським відкритим університетом післядипломної освіти ДЗВО "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України.

 • Підвищив кваліфікацію і вдосконалив власну професійно-педагогічну компетентність за темами:

 • «Тренди, ризики та детермінанти розвитку консалтингової діяльності в закладі освіти» (07.04.2023 р., сертифікат № 2989/23Д, 6 год.);

 • «Толерантні навчальні та культурно-освітні практики: наративи сьогодення у контексті європейського шляху розвитку» (21.04. 2023 р., сертифікат № 4506/23Д, 6 год.);

 • «Інформаційне протиборство: історичний аспект» (14.04. 2023 р., сертифікат № 3651/23Д, 6 год.);

 • «Формування трудового потенціалу держави та професійна підготовка кадрів для економіки України в умовах глобальних викликів і сучасних загроз» (24.03.2023 р., сертифікат № 1195/23Д, 6 год.);

 • «Адаптивне управління професійним розвитком фахівців в умовах педагогічної інтернатури» (28.03.2023 р., сертифікат № 5094/23Д, 6 год.);

 • «Методологія та практика професійного розвитку менеджера освіти. Лідерство і менеджмент: виклики НУШ» (22.03.2023 р., сертифікат № 481/23Д, 6 год.);

 • Підвищив кваліфікацію і вдосконалив власну управлінську компетентність за темою: «Управління закладом освіти в умовах воєнного стану», сертифікат № 3018/22Д, 6 год.).

 • Підвищив(-ла) кваліфікацію за темою «Українська освіта в умовах воєнного стану: актуальні напрями можливих проєктів» (0,2 кредита ECTS / 6 годин)

 • Підвищив кваліфікацію і вдосконалив власну цифрову компетентність за темою: «Цифрові інструменти для дистанційного навчання в кризових умовах» ( 23.03.2023 р., сертифікат № 997/23Д, 6 год.).

Інше

 • Знання мов: українська, англійська.

 • Знання комп’ютера та програмного забезпечення: володіння комп’ютером на рівні користувача (Mіcrosoft Office) та офісною технікою. Впевнений користувач ПК: MS Office (Word, Exсel, Access, Power Point, Outlook), навички роботи з Internet (MS Explorer, Mozilla Firefox, Opera) і E-mail (Outlook Express), графічними редакторами (PhotoShop CS2, CS3), програмами для електронної пошти та ін. Значний досвід адміністрування інтернет-сайтів та дистанційного навчання.

 • Особисті якості: ініціативність, працьовитість, дисциплінованість, відповідальність,  порядність, комунікабельність, корпоративність, довіра, відкритість, креативність, самомотиваційність, цілеспрямованість. Організаторські здібності та вимогливість до себе і колег. Оперативне вирішення виробничих питань. Здатний швидко навчатися новим видам діяльності. Здатний до самоосвіти та кар’єрного зростання. За характером  цілеспрямована, енергійна, порядна, демократична  людина, яка визначає мету і пріоритети, оптимально організовує робочий процес, досягаючи максимальної ефективності.