МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІРОБІТНИЦТВО

Міжнародне наукове співробітництво кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти у 2023 р. відбувалося основним чином через участь у наукових масових заходах, зокрема:

Підвищенню якості підготовки здобувачів освіти, підготовка яких здійснюється на кафедрі педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти сприяє міжнародне співробітництво, яке спрямоване на розвиток співпраці з міжнародними організаціями й установами, зарубіжними освітянськими фондами і професійними організаціями, з профільними академіями та навчальними закладами різних країн, на можливості ефективного використання ресурсів іноземних представництв в Україні, здійснення міжнародних проектів та запровадження їх результатів в освітній процес.

Завдяки спільній роботі кафедри з зарубіжними партнерами, а саме взаємна участь у міжнародних масових заходах, обмін науково-методичною літературою, досліджуються світові тенденції розвитку освіти, педагогічної та психологічної наук, та оцінюється рівень розвитку відповідної галузі в зарубіжних країнах.

Кафедра педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти здійснює цілеспрямовану роботу щодо обміну друкованими виданнями з вищими навчальними закладами за кордоном, участі студентів у міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах. Викладачі кафедри є активними учасниками міжнародних проектів, за результатами яких вносяться зміни до освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти.

Професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент Наталія Приходькіна отримала ґрант на участь у нерезидентській програмі для іноземних дослідників в Індіанському Університеті (Indiana University Bloomington) у м. Блумінгтон, США.

2022-2023 та 2023-2024 н.р. участь у нерезидентській програмі для іноземних дослідників в Індіанському Університеті (США).

Як запрошений професор-дослідник отримала обліковий профіль Індіанського Університету, що включає доступ до цифрових ресурсів та право користуватись бібліотекою Індіанського Університету в онлайн режимі. У співпраці з проректором Медіашколи Коледжу мистецтв і наук (Media School of College of Arts+Sciences) Індіанського Університету, професоркою Бетсі Грабе (Betsi Grabe) Наталія Приходькіна працює над проєктом, мета якого полягає в дослідженні американського досвіду щодо розвитку медіаграмотності здобувачів вищої освіти, а також педагогів у процесі підвищення кваліфікації. Очікуваними результатами проведеного дослідження є розроблення спецкурсу, навчального посібника та методичних матеріалів з метою подальшого їх упровадження в освітній процес Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.

Участь у конференції Індіанського університету (сша) кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «УМО». (23-25 березня 2023 року завдяки участі у нерезидентській програмі для іноземних дослідників в Індіанському Університеті (США) професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти, доктор педагогічних наук, професор Наталія Приходькіна взяла участь у IV Міжнародній Шевченківській конференції, яку організувала кафедра слов’янських і східноєвропейських мов та культур Індіанського університету (м. Блумінгтон, США).

Наукові дослідження висвітлено:

PUBLICATIONS

1. N. Prykhodkina (2023). “Media education of secondary school students in developed English speaking countries.” In Innovative pedagogical activity as a factor in the formation of life-creative competence of the applicant for education, eds. L.I. Nichuhovska, L.M. Nikolenko et al., Bila Publishers, pp. 276-329.

2. N. Prykhodkina (2023) Fundamentals of media literacy: a textbook [for applicants for higher education of the educational degree “master” in specialty 011 - Educational, pedagogical sciences]. Kyiv ; Ternopil: Krok.

3. N. Prykhodkina, A. Lytvynov, Y. Topolnyk, L. Chumak,L. Antoniuk, & S. Kramska (2022).“E-Learning Technologies for Future Teachers: Introduction of Educational Innovations in Higher School Practice.” BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and

Neuroscience, 13(1Sup1), 403-421. https://doi. org/10.18662/brain/13.1Sup1/327

4.N. Prykhodkina (2022). “General development trends of the media education of students in developed English-language countries.” Scientific innovation and translation technologies 11(13):241-254.

5. N. Prykhodkina (2022). “Media literacy through war optics: new challenges and threats.” Pedagogical Comparative Studies and International Education2022: Challenges and Prospects in a Turbulent World: Proceedings of the International Conference (Kyiv, November 4, 2022); NAPS of Ukraine, Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical

Sciences of Ukraine; edited by O. I. Lokshyna. Kyiv-Bila Tserkva: Authoritet, pp. 52-57.

6. N. Prikhodkina (2022). “Post-truth vs fact-checking: theoretical aspects.” Positioning of educational institutions in the market of educational services under martial law: Proceedings of the IV All-Ukrainian Scientific and Methodological Seminar on November 24, 2022. Kyiv - Boryspil: University of Education Management, pp. 91-96.

Також у 2023 році кафедра педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України спільно із Університетом гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща); Хардінським Християнським університетом (США), Міжнародним Біблійним інститутом “Сансет” (США) організувала IV Міжнародну науково-практичну онлайн-конференцію «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості» (17.11.2023)

В умовах євроінтеграційного поступу та забезпечення імплементації європейських підходів та практик у підготовку здобувачів кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО "Університет менеджменту освіти" НАПН України 8 травня 2023 року науково-педагогічні працівники кафедри провели робочу зустріч із керівником післядипломної програми "Управління закладом освіти" Університету Яна Длугоша в м. Ченстохова (Польща) продеканом студентських та викладацьких справ з економічних напрямків факультету права та економіки, доктором Пауліною Учекаж-Йеж. (8.05.2023)

Спільна участь у Міжнародній науково-практичній конференції присвяченій 97-й річниці з дня народження Мішеля Фуко (16–17 берез. 2023р.) / КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», КЗВО «Вінницька академія неперервної освіти», ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук Волотовська Т.П. взяла безпосередню участь у Міжнародному науково-освітньому проєкті «Development of online courses for teaching in higher education institutions» («Розробка он-лайн курсів для викладання у вищих навчальних закладах»), Mezinárodní Ekonomický Institut International Economic Institute 180 год., 6 ЄКТС. 5/05/2023

Викладацьким складом завершено міжнародні стажування:

Волотовська Т.П. Scientific perspectives and innovations in education: experience of the Czech Republic» in the International Economic Institute s.r.o. Czech Republic, 8.02-7.04.2023р. 6 ECTS (180 hours) Certificate № CZ 140/12-2022

Волотовська Т.П. The international postgraduate practical internship «Internationalization of education. New and innovative methods. Implementation of international educational projects in the EU financial perspective». Collegium Civitas. Warsaw. Poland. 23.10.-01.12.2023. 6 ECTS (180 hours) Certificate №75/2023

Рожнова Т.Є. Міжнародне стажування «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» ПольщаУкраїна для педагогічних та науково-педагогічних працівників 180 академічних годин / 6 кредитів ЄКТС, (04.11.2023рік – 10.12.2023 рік), міжнародний сертифікат (стажування пройдено, сертифікат в стадії підготовки).

Рожнова Т.Є. XVIII Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівниківРазом із Видатними Лідерами Сучасності та Нобелівськими Лауреатами: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу”, International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Burgas – Jerusalem – Beijing, (20 жовтня – 9 грудня 2023 року. Обсяг (тривалість) навчання: 180 годин/6 кредитів Європейської кредитної трансферно - накопичувальної системи (ECTS), з них 15 годин інклюзивної освіти/0,5 кредиту ECTS, міжнародний сертифікат №18158/9 грудня 2023 року, присвоєння кваліфікації: «Міжнародний керівник категорії Б у галузі Освіти та науки, відповідно до класифікації ЮНЕСКО» та «Міжнародний вчитель/викладач».

Крім того, науково-педагогічними працівниками кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти постійно здійснюються публікації з висвітлення результатів науково-дослідної роботи у міжнародних фахових виданнях:

Статті Web of Science

1. Рожнова Т.Є. Система формування емоційно-етичної компетентності майбутнього менеджера освіти в умовах трансформаційних змін

2. Tovstohan, V., Babichenko, A., Mytsyk, H., & Samoilenko, I. (2023). Psychological and Pedagogical Technologies in Working with Children with Special Educational Needs: Neuropedagogical Aspect. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 14(1), 302-318. URL: https://doi.org/10.18662/brain/14.1/421 /

3. Shumilova I., Kubitskiy S., Bazeliuk V., Rudyk Y., Hrechanyk N., Rozhnova T.,Prykhodkina N. The system of forming the emotional and ethical competence ofthe future education manager in the conditions of transformational changes. ADALTA: Journal of Interdisciplinary Research: open access journal. 13/02-XXXVIII. P. 82-89. URL:https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/130238/papers/A_13.pdf

 Статті у фахових міжнародних виданнях:

1. Рожнова Т.Є. Scientific forum: theory and practice of research: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference, October 6, 2023. Valencia, Kingdom of Spain: International Center of Scientific Research.ISBN 979-8-88955-787-6 (series)

2. Волотовська Т . Розвиток самоменеджменту майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти у системі вищої професійної освіти. Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazín “Věda a perspektivy” je registrován v České republice. Státní registrační číslo u Ministerstva kultury ČR: E 24142. No 4(23) 2023. str. 276 DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2023-4(23) 

3. Ганна Тимошко. Нова парадигма розвитку організаційної культури у закладі вищої освіти на засадах професійної діяльності амбрасадорів освітніх змін. Věda a perspektivy. 2023. № 9(16). С. 194-205.