НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

 

Звіт кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти про хід виконання та проміжні результати науково-дослідної роботи «Професійна мобільність учасників освітнього процесу в умовах реформування вищої освіти»(проміжний)

Звіт кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти про хід виконання та проміжні результати науково-дослідної роботи «Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін» (0117U002378) (2017–2021 рр.)

 

НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ КАФЕДРИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НДР
«Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін» (0117U002378) (2017–2021 рр.)

 

НДР «Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін» (0117U002378) (2017–2021 рр.) виконувалася в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України членами тимчасового творчого колективу – професорсько-викладацьким складом кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти» під керівництвом завідувача кафедри доктора педагогічних наук, професора Рябова З.В. протягом 2017–2021 рр. На даний момент триває упровадження її результатів в освітніх організаціях України.

Запрошуємо до використання наукової продукції НДР у процесі підготовки конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін.

1. Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України: навч. посіб. для підготовки магістрів за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами», підвищення кваліфікації слухачів, керівників навчальних закладів/З. В. Рябова, А. Б. Єрмоленко, Т. А. Махиня та ін.; за заг. ред. академіка В. В. Олійника, маг. Ф. Фреха; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; КультурКонтакт Австрія.— К., 2017.— 118 с.

 http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/posibnyky/kka-book-web.pdf

2. Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні: посіб. для слухачів закладів післядипломної педагогічної освіти, керівників закладів загальної середньої освіти, здобувачів вищої освіти за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами»/О. М. Отич, Л. К. Задорожна, З. В. Рябова, Л. М. Оліфіра та ін.; за заг. ред. О. М. Отич, Л. К. О. де Фонтана; НАПН України, УВУПО, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», КВЗО «Одес. акад. неперв. освіти», КультурКонтакт Австрія. – К., 2018. – 74 с.

https://lib.iitta.gov.ua/712155/

3. Cіданіч І.Л. Духовність виховання в сучасній українській школі // Горизонт духовності виховання: колективна монографія / The Horizon of Spirituality of Education: collective monograph. Уклали й підготували Йонас Кевішас та Олена М. Отич. Вільнюс Zuvedra, 2019. – 584 с.

https://lib.iitta.gov.ua/718325/

4. Махиня, Т. А.  (2017) Transformation of the values of participants in the educational process in the virtual culture of social networks  Теорія та методика управління освітою, 2 (20).   ISSN 2310-2411

5. Махиня, Т. А.  (2017) Using social media for educational Event- management  Збірник статей П’ятої міжнародної науково-методичної конференції «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи».   ISSN ISBN 978-966-2123-73-9

6. Махиня, Т. А.  (2017) The essence and the specifities of the public relations in the schools  Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка», 3 (5).   ISSN 2707-0255

7. Махиня, Т. А. and Бобир, В. Г.  (2017) Organization of methodological work with supervisory education institute managers in the intercurrent period. Experience of the working of the Sviatoshynsky district of the city of Kyiv  Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 54 (107). ISSN 1992-5786

8. Махиня, Т. А. and Коновалова, Л. В.  (2017) Theoretical foundations and features of comprehensive schools headteachers’ training in Great Britain  Вісник післядипломної освіти, 4 (33).   ISSN 2218-7650 

https://lib.iitta.gov.ua/719575/

9. Педагогічний консалтинг: навч. посіб. / Т. А. Борова, З. В. Рябова, Г. Ю. Кравченко, О. О. Почуєва. – Луцьк : Терен, 2019. – 324 с.

10. Larysa Lukianova, Iryna Androshchuk, Olga Banit Time Management as a Pedagogical Technology of PhD Students’ Effective Self-Management / L. Lukianova, I. Androshchuk, O. Banit // The New Educational Review, Toruń, 2019, Vol. 56, No. 2. – S. 53 – 65 (Scopus).

11. Viktor Oliinyk, Iryna Androshchuk, Petro Oleshko, Nadiia Tkachuk Educational And Information Environment Postgraduate Education Institutions As A Resource Of Designing Individual Educational Training Of Pedagogy / V. Oliinyk, I. Androshchuk, P. Oleshko, N. Tkachuk // International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies, Warszawa, 2019, Vol. 57, No 4. – S. 64 – 76 (Scopus).

12. Грищук Д. Г. Козацький часопис. Друга частина: стежками історії українського державотворення. Навч.-метод. посіб. / Д.Г. Грищук. – К.: Інтерсервіс, 2019. – 229 с. ISBN 978-617-696-955-6; УДК 37.015.31:316.42]:[061.23-053.6:94(477)](07)

13. Сіданіч І.Л. Я і моя родина. Основи християнської етики : навч. посібник для учнів 2 класу / Ірина Сіданіч, Марія Влад, Оксана Палійчук. – Чернівці : ВІЦ «Місто», 2019. – 136 с.

14. Сіданіч І.Л. Моральні та життєві дороговкази для людини. Християнська етика в українській культурі : навч. посіб. для учнів 8-го класу / Ірина Сіданіч, Галина Красікова, Наталія Красікова. – Коломия : ВПТ «Вік», 2019. – 218 с.

15. Сіданіч І.Л. Прагнемо робити добро. Основи християнської етики : навч. посібник для учнів 3 класу / Ірина Сіданіч, Марія Влад, Оксана Палійчук.– Чернівці : ВІЦ «Місто», 2019. – 176 с.

16. Приходькіна Н.О. Медіабезпека особистості: теоретичний аспект. Психолого-педагогічний практикум: метод. посібн. – К., ПП «Дірект Лайн», 2019. - С. 54-64.

17. Тенденції та проблеми управління закладами освіти: виклики ХХІ століття: монографія / ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 2020 рік за науковою ред. М. О. Кириченка; редкол.: М. О. Кириченко (голова), О. В. Алейнікова (заст. голови)

18. Prykhodkina N., Tymoshko H., Zuieva A., Sholokh O., Noskova M., Lebid Y. Priorities And Problems In The Development Of Modern Information Technologies In Education. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. 2021. Vol.21. No.6. P. 231-236. URL: http://paper.ijcsns.org/07_book/202106/20210630.pdf Web of science

19. Lytvyn V., Khlystun O., Prykhodkina N., Poluboiaryna I., Bevz M., Kopeliuk  O. Model Of Formation Of Digital Competence On The Basis Of Pedagogical Proceedings At The Present Stage Of Development Of Digitalization Of Society. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. 2021. Vol. 21 No.8. P. 219-223. URL: http://paper.ijcsns.org/07_book/202108/20210829.pdf Web of science

20. Viera Šilonová, Eva Dolinská, Viktor Hladush, Tetiana Makhynia, Olga Bench, Mieczysław Dudek USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN STUDENTS’ DISTANCE PEDAGOGICAL ASSESSMENT AT HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONSInformation Technologies and Learning Tools Vol 82 No 2 (2021)p. 243-265  DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v82i2  ISSN: 2076-8184 Web of Science

21. Viktor Hladush, Alla Symko, Oleksiy Havrilov & Viera Šilonová. Level-balanced psychomotor support program for preschool children with Intellectual Disabilities / Life Span and Disability XXIV, 1 (2021), 113-131 (Journal promoted by the Unit of Psychology Oasi Research Institute – IRCCS, Troina, Italy) Scopus ISSN 2035-596 Web of Science, Scopus http://www.lifespanjournal.it/Client/rivista/ENG103_Full%20Issue_Vol.%20XXIV%20n.1%202021.pdf

22. Karpenko O., Stavytska S., Artemenko I., Sidanich I., Prozhoha, I. Improvement of mechanisms for state management of continuous improvement of quality of provision of medical services in Ukraine. Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture, 2021, 13(2), Р. 64–76. http://discover-journal.ru/jour/index.php/sjlsa/article/view/38 Scopus.