ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Кафедра педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти здійснює підготовку магістрів за освітньо-науковою програмою «Спеціальна освіта» та освітньо-професійними програмами «Управління навчальним закладом», «Педагогіка вищої школи»,  «Християнська педагогіка».

Метою науково-професійної програми «Спеціальна освіта» є формування фундаментальних знань з теорії і практики організації освітнього процесу у закладу вищої освіти, науково-дослідницької роботи з корекційної педагогіки і спеціальної психології, педагогіки і психології на інноваційнійних засадах, відпрацювання вмінь самостійно проводити викладацьку та інноваційну пошукову діяльність з дотриманням норм наукової етики й академічної чесності, набуття досвіду керування навчально-пізнавальною, науково-дослідницькою, корекційно-педагогічною діяльністю студентів (курсантів, слухачів).

Метою освітньо-професійної програми «Управління навчальним закладом» є підготовка ефективного менеджера в сфе­рі освіти з сучас­ним баченням управ­ління закладом, здат­ного опти­мізу­вати освітній процес, раціо­наль­но за­лу­ча­ти (за рахунок інноваційних проек­тів) та використовувати мате­ріаль­ні й фі­нан­сові ресурси установи.

Метою освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» є формування нової генерації викладачів вищої школи на основі оволодіння сучасними знаннями педагогіки вищої школи шляхом використання активних методів і прийомів викладання дисциплін у закладах вищої освіти.

Метою освітньо-професійної програми «Християнська педагогіка» є підготовка фахівців, які зможуть, ґрунтуючись на новій філософії вищої освіти, професійно застосовувати на практиці сучасні методи та форми викладання у закладах освіти, ознайомлення майбутніх магістрів християнської педагогіки з теорією та методикою викладання освітніх програм духовно-морального спрямування, зі змістом, завданнями, принципами та засобами духовно-морального виховання на засадах християнських цінностей, сприяння становленню християнських і громадянських компетентностей особистості.

Модель підготовки магістрів на кафедрі педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти має такі переваги:

 • реалізації особистісного підходу до особистісно-професійного розвитку, формування компетентних професіоналів у своїй галузі;
 • поєднанні теорії, практики, наукових досліджень шляхом залучення до освітнього процесу практиків, посилення практичної підготовки, організації навчання на основі діяльнісного та контекстного навчання, побудові навчання через дослідження;
 • наявності відповідних фахівців, професорсько-викладацького складу для реалізації міждисциплінарного підходу до підготовки конкурентоздатних фахівців, формування та розвитку загальних та професійних компетентностей;
 • застосуванні системи контрольно-аналітичної діяльності викладачів із урахуванням реалізації компетентнісного підходу;
 • застосуванні тренінгового навчання, сучасних активних, інтерактивних, інформаційно-комунікаційних технологій;
 • розробці та використанні персональних навчальних систем як складової управління самостійною роботою студентів;
 • диверсифікації магістратури за науковим і професійним спрямуванням;
 • практиці в науково-дослідних установах Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, навчальних закладах м. Києва;
 • активному використанні інформаційних та дистанційних технології, технологій інтерактивного навчання, педагогічному проектуванні, ділових ігор, ситуативного моделювання, кейс-навчання, портфоліо, електронної навчальної літератури;
 • вихованні готовності ефективно та раціонально діяти в умовах невизначеності, криз, стресів, загроз, ризиків та надзвичайних ситуацій.

Дані програми передбачають практичну підготовку, розвиток загальних та формування професійних компетеностей фахівців за заочною формою навчання терміном 1 рік і 6 місяців.  

Освітній процес базується на засадах, які закладені у положеннях Болонської декларації, спрямованих на впровадження Європейських норм і стандартів в освіті, науці і техніці; використанні та поширенні власних культурних, освітніх і наукових здобутків, сучасних інноваційних педагогічних технологій. Про це свідчить діяльність випускників Університету щодо проведення та впровадження у практику наукових досліджень за напрямами: регіональні проблеми освіти; адміністрування закладів освіти; управління освітніми проектами; стратегічне планування діяльності закладу освіти; інформаційні технології в управлінні освітою; управління персоналом навчального закладу; охорона праці в галузі; аналіз та розв’язання конфліктів в освітній організації; культура управління навчальним закладом та ін.

Досягненню певних успіхів сприяє і відпрацьована система відбору претендентів на навчання із числа керівників навчальних закладів та їх резерву, що мають повну вищу освіту, стаж педагогічної діяльності, направлення обласних управлінь освіти. Як правило, випускники програми «Управління навчальним закладом» підтверджують отримані під час навчання управлінські знання, уміння й навички у подальшій професійній діяльності, 58 % із них отримали керівні посади, що сприяють їх кар’єрному зростанню і є переконливим підтвердженням ефективної підготовки магістрів.

Наукова тема кафедри ПЕДАГОГІКИ, АДМІНІСТРУВАННЯ І СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ «Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін» декомпозуються на наукові теми кожного з викладачів та теми магістерських робіт студентів. Таким чином, забезпечується системний підхід до організації наукової роботи та синергетичнй ефект від її здійснення.

У контексті розвитку зазначеного напряму дослідження на кафедрі проводиться науково-дослідна робота за наступними темами:

 • проектування освітньої діяльності та формування професійних компетентностей і готовності випускників закладів освіти до самореалізації в умовах змін шляхом міждисциплінарної інтеграції;
 • психолого-педагогічний супровід навчально-професійної діяльності здобувачів вищої освіти;
 • теоретико-методичні засади розвитку управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи в сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі. 

Необхідною умовою якісної підготовки фахівців є інтеграція наукової та освітньої складових у діяльності ВНЗ. Необхідність поєднання навчання і досліджень на всіх циклах вищої освіти зазначена у Бельгійському (Лювенському) комюніке «Болонський процесс 2020 – Європейський простір вищої освіти в новому десятиріччі». Така необхідність випливає і із Лісабонської стратегії щодо створення Європейского дослідницького простору, у формуванні якого провідна роль покладається на вищу школу.

У контексті інтеграції наукової та освітньої складових при підготовці здобувачів вищої освіти кафедри ПЕДАГОГІКИ, АДМІНІСТРУВАННЯ І СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ зазначимо, що результати проведених докторських дисертаційних досліджень І. М. Андрощук «Професійний розвиток викладачів кафедр менеджменту університетів Республіки Польщі», В. А. Гладуша «Теорія і практика післядипломної педагогічної освіти дефектологів в Україні (друга пол. ХХ – початок ХХІ ст.)», І. Л. Сіданіч «Духовно-моральне виховання дітей у вітчизняній школі (ХХ – перша чверть ХХІ століття)»,  Г. М. Тимошко «Система розвитку організаційної культури керівника  загальноосвітнього навчального закладу» стали джерелом осучаснення змісту підготовки освітньо-наукової програми «Спеціальна освіта» та освітньо-професійних програмам «Управління навчальним закладом», «Педагогіка вищої школи» та «Християнська педагогіка».

З метою забезпечення якості навчального процесу підготовки магістрів кафедри ПЕДАГОГІКИ, АДМІНІСТРУВАННЯ І СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ постійно проводяться опитування й з’ясовуються освітні потреби як потенційних так і існуючих студентів. Наприклад, результати проведених опитувань активно використовуються науково-педагогічними працівниками кафедри ПЕДАГОГІКИ, АДМІНІСТРУВАННЯ І СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ при розробці комплексу освітніх послуг з врахуванням ринкових вимог: гнучких робочих навчальних планів з акцентом на самостійну роботу студентів тощо.

Після здобуття вищої освіти випускники кафедри ПЕДАГОГІКИ, АДМІНІСТРУВАННЯ І СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ мають можливість продовжувати наукову роботу під час навчання в аспірантурі ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за спеціалізаціями «теорія і методика управління освітою» та «теорія та методика професійної освіти»  спеціальності 011 – освітні, педагогічні науки. Заслуговує на увагу той факт, що 65% аспірантів та стажистів-дослідників, які проводять дослідження в галузі управління освітою, є випускниками ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за освітньо-професійними програмами «Управління навчальними закладами»  та «Педагогіка вищої школи» різних років.