АНАЛІЗ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ

 ОСВІТНЬО-НАУКОВА/ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

 

 • ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання освітньо-наукової програми «Публічне управління і адміністрування» враховується досвід аналогічних програм закордонних закладів вищої освіти:

 • American University, Washington, D.C. (USA)
 • The University of Illinois at Chicago, (USA)
 • University of Victoria (Canada)

Досвід закордонних програм вплинув на коригування освітніх компонентів, зокрема:

 • ОК1 Філософія освіти і методологія наукових досліджень корелює з варіантами курсів:

– «Просемінар з публічного управління» (Proseminar in Public Administration) American University, Washington: https://www.american.edu/spa/phd/upload/2020-2021-dpap-phd-handbook-final.pdf;

– «Якісні методи дослідження в державному управлінні» (Qualitative Research Methods in Public Administration) The University of Illinois at Chicago: https://catalog.uic.edu/gcat/colleges-schools/urban-planning-public-affairs/pa/phd/;

– «Дослідження у галузі державного управління I» (Research Topics in Public Administration I) The University of Illinois at Chicago: https://catalog.uic.edu/gcat/colleges-schools/urban-planning-public-affairs/pa/phd/;

 • ОК4 Стратегічне планування та управління змінами в публічному управлінні корелює з варіантами курсів:

– «Семінар з публічного управління» (Seminar in Public Management) American University, Washington: https://www.american.edu/spa/phd/upload/2020-2021-dpap-phd-handbook-final.pdf;

– «Оцінювання державної програми» (Public Program Evaluation) The University of Illinois at Chicago: https://catalog.uic.edu/gcat/colleges-schools/urban-planning-public-affairs/pa/phd/;

– «Стратегічне управління: планування та вимірювання» (Strategic Management: Planning and Measurement) The University of Illinois at Chicago: https://catalog.uic.edu/gcat/colleges-schools/urban-planning-public-affairs/pa/phd/;

 • ОК5 Комунікативне забезпечення публічного управління та адміністрування корелює з варіантами курсу:

– «Семінар з теорії організації» (Seminar in Organization Theory) American University, Washington: https://www.american.edu/spa/phd/upload/2020-2021-dpap-phd-handbook-final.pdf 

 • ОК6 Демократизація механізмів публічного управління та адміністрування корелює з варіантами курсу:

– «Міжурядове управління» (Intergovernmental Management) The University of Illinois at Chicago: https://catalog.uic.edu/gcat/colleges-schools/urban-planning-public-affairs/pa/phd/;

 • ОК7 Організаційна та проєктна дослідницько-інноваційна діяльність корелює з курсами:

– «Інновації, впровадження та оцінка в публічному управлінні» (Innovation, Implementation and Evaluation in Public Administration) University of Victoria: https://www.uvic.ca/hsd/publicadmin/graduate/future-students/grad-programs/phd/index.php;

– «Структура досліджень та методи публічного управління» (Research Design and Methods in Public Administration) University of Victoria: https://www.uvic.ca/hsd/publicadmin/graduate/future-students/grad-programs/phd/index.php;

 • ОК9 Академічний дискурс та академічна доброчесність  у наукових дослідженнях корелює з варіантами курсу:

– «Докторський семінар» (Doctoral Seminar) University of Victoria:
https://www.uvic.ca/hsd/publicadmin/graduate/future-students/grad-programs/phd/index.php.

 

При розробці Проєкту освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо–наукового) рівня здобуття ступеня «доктор філософії» враховується закордонний досвід формування структурних освітніх компонент відповідної освітньо-наукової програми акцентуючи увагу на дисциплінах:

– «Семінар з питань реалізації політики» (Seminar in Policy Implementation) American University, Washington: https://www.american.edu/spa/phd/upload/2020-2021-dpap-phd-handbook-final.pdf;

– «Просемінар з публічної політики» (Proseminar in Public Policy) American University, Washington: https://www.american.edu/spa/phd/upload/2020-2021-dpap-phd-handbook-final.pdf;

– «Бюрократія та політичний процес» (Bureaucracy and the Policy Process) The University of Illinois at Chicago: https://catalog.uic.edu/gcat/colleges-schools/urban-planning-public-affairs/pa/phd/

– «Аналіз публічної політики» (Public Policy Analysis) The University of Illinois at Chicago: https://catalog.uic.edu/gcat/colleges-schools/urban-planning-public-affairs/pa/phd/;

– «Порівняльна політика та управління» (Comparative Policy and Governance) University of Victoria: https://www.uvic.ca/hsd/publicadmin/graduate/future-students/grad-programs/phd/index.php;

– «Економічні методи аналізу політики» (Economics for Policy Analysis) American University, Washington: https://www.american.edu/spa/phd/upload/2020-2021-dpap-phd-handbook-final.pdf;

– «Семінар з публічних фінансів та людського капіталу» (Seminar in Public Finance & Human Capital) American University, Washington: https://www.american.edu/spa/phd/upload/2020-2021-dpap-phd-handbook-final.pdf;

– «Фінансовий менеджмент в публічному управлінні» (Financial Management in Public Administration) The University of Illinois at Chicago: https://catalog.uic.edu/gcat/colleges-schools/urban-planning-public-affairs/pa/phd/

– «Семінар з питань управління містом» (Seminar on Urban Governance) The University of Illinois at Chicago: https://catalog.uic.edu/gcat/colleges-schools/urban-planning-public-affairs/pa/phd/.

  

Перелік дисциплін та їх зміст, що  викладаються в закордонних закладах вищої освіти
за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» здобувачам третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня «доктор філософії»

 

Назва університету (коледжу)

Програма

Курси (дисципліни)

Описання курсу

Посилання

American University, Washington, D.C.

(USA)

 

PhD Public Administration & Policy

Proseminar in Public Administration

Цей курс дає здобувачам глибокі знання та розуміння інтелектуальної історії публічного управління в США. В рамках курсу аналізується розвиток державно-адміністративної думки шляхом оцінки сутності, впливу та історичного контексту класичних робіт у галузі публічного управління.

https://www.american.edu/spa/phd/upload/2020-2021-dpap-phd-handbook-final.pdf

Seminar in Organization Theory

В рамках курсу вивчаються традиційні та сучасні теорії організації, їх значення щодо впливу на публічно-адміністративну поведінку державного службовця. Він включає: структурні, культурні, теорії прийняття рішень, політичні теорії, а також інструменти їх впливу на громадські організації.

Seminar in Public Management

Програмою курсу заплановано вивчення методів і інструментів публічного управління та адміністрування, включаючи традиційні сфери державного  управління та громадський сектор, їх еволюцію та сучасний стан. В розрізі методології нового державного управління розглядаються такі стратегії, як управління ефективністю, укладання контрактів, приватизація, аутсорсинг та управління мережами.

Seminar in Policy Implementation

Вивчивши цей курс, здобувачі отримують знання з еволюції досліджень та моделей реалізації публічної політики. Акцент в курсі робиться на теоріях, принципах та методологічних підходах, з якими стикаються дослідники в цій галузі.

Proseminar in Public Policy

Цей курс являє собою огляд сфери державної політики. В рамках курсу здобувачі вивчають літературу за трьома дисциплінами: неокласична економіка, політична наука та громадський вибір. Кожна дисциплінарна перспектива використовується для аналізу організацій, які безпосередньо беруть участь у політичному процесі: формування публічної політики (виборці, групи за інтересами та конгрес) та її реалізація (Конгрес та бюрократія).

Economics for Policy Analysis

В зазначеному курсі аспіранти вивчають основи економічної теорії, що застосовуються до проблем оптимізації державної політики. Тематика курсу: теорії споживача; розподільча та продуктивна ефективність; невдачі на ринку; наслідки державного регулювання на ринках; теорія ігор, аналіз витрат і вигод, економіка добробуту.

Seminar in Public Finance & Human Capital

Цей курс дає знання з основних економічних теорій державних фінансів та ринків праці, які важливими для розуміння контексту та впливу державної політики. Тематика курсу: зовнішні ефекти та суспільні блага, оподаткування, соціальне страхування та перерозподіл, попит і пропозиція на робочу силу, людський капітал та теорії заробітної плати, включаючи компенсаційні диференціали та дискримінацію.

Research Methods Courses

Поняття, підходи та методологія досліджень в галузі політології та державного управління; ймовірність, вибірка; кількісний аналіз даних, включаючи перевірку та оцінку гіпотез; якісний аналіз даних. Використання двовимірного та багатовимірного аналізу в політичних та адміністративних дослідженнях; аналіз моделі організаційних рішень.

Розширення базової моделі лінійної регресії, включаючи квазіекспериментальні методи для оцінки причинних наслідків, багаторівневого моделювання та аналізу часових рядів. Застосування польових методів дослідження.

The University of Illinois at Chicago,

(USA)

PhD in Public Administration

Organization Theory and Behavior in Public Administration Research

Студенти знайомляться з сучасними теоріями організації: організації як раціональні системи, теорія відкритих систем, ресурсна теорія, інституційна теорія.

https://catalog.uic.edu/gcat/colleges-schools/urban-planning-public-affairs/pa/phd/

Bureaucracy and the Policy Process

Ознайомлення з низкою основ, які були висунуті з метою розуміння політичного процесу. Тематика курсу включає: поняття політичних підсистем та політики; інструментів, методів її формування та реалізації; аналіз та оцінка політики.

Research Design for Public Administration

Тематика курсу: логіка та методи кількісних та кількісних досліджень у публічному управлінні. Проблеми вимірювання; причинно-наслідковий висновок; експериментальні та квазіекспериментальні конструкції; методи збору даних.

Advanced Data Analysis I

Тематика курсу: сучасні економетричні та статистичні методи; стандартна регресію OLS, регресія з якісними предикторами, посередництво та модерація, специфікація моделі, проблеми з даними, обмежені залежні моделі змінних, методи обробки даних.

Public Program Evaluation

Тематика курсу: теорія та процедури оцінки ефективності державних програм, якими керують державні та громадські організації; структура досліджень та аналізу програм; кількісні та якісні методи аналізу.

Qualitative Research Methods in Public Administration

Огляд основних елементів проєктування досліджень та застосування індуктивних якісних методів. Включає основні практики та положення в концептуалізації якісного питання дослідження, розробці протоколів для якісного збору даних

Research Topics in Public Administration I

Аспіранти аналізують поточні робочі документи та опубліковані статті, щоб розробити інструменти, необхідні для критичного аналізу сучасних досліджень в галузі публічного управління.

Strategic Management: Planning and Measurement

В рамках даного курсу досліджуються теоретичні підходи щодо розробки стратегій та стратегічного управління державними та громадськими організаціями; стратегічного планування та процесів вимірювання його ефективності в організаціях.

Public Policy Analysis

В рамках дисципліни аспіранти вивчають основи та теорії публічної політики, методи аналізу та регулювання публічної політики; аналіз ризиків.

Intergovernmental Management

Тематика курсу: конституційні, політичні, фіскальні відносини між федеральними, штатними та місцевими органами влади; управління проблемами державної політики, що вимагають транскордонного вирішення та застосування програмних, регуляторних та фіскальних інструментів.

Financial Management in Public Administration (required)

В курсі висвітлюються класичні та сучасні науково-дослідні та теоретичні підходи з публічних фінансів (державних та місцевих); управління державними фінансами; формування державної політики в сфері фінансів.

Seminar on Urban Governance (required)

Вивчається процес використання державних та приватних інтересів в управлінні, фінансуванні та плануванні розвитку міст.

University of Victoria

(Canada)

PhD in Public Administration

Comparative Policy and Governance

В рамках курсу розглядаються виклики та тенденції, з якими стикаються уряди та суспільство, різні методи управління та результати управління в різних юрисдикціях та сферах публічної політики. Вивчаються основоположні концепції та теорії формування публічної політики; детермінанти політики, такі як, історія, культура, інституції та економіка; динаміка політики та процеси, такі як: встановлення порядку денного та прийняття рішень, мережі та спільноти, зміни та обмін.

https://www.uvic.ca/hsd/publicadmin/graduate/future-students/grad-programs/phd/index.php

Innovation, Implementation and Evaluation in Public Administration

Аспірант впроваджує та критично оцінює підходи до розуміння, проєктування, впровадження та оцінки політики та програм у складних організаціях. Теми включають організаційні системи та культуру; розробку та аналіз державної політики та програм; керівництво, інновації та управління змінами; залучення громадян та зацікавлених сторін; спілкування в державному секторі; критерії оцінки та підходи до оцінки втручань.

Research Design and Methods in Public Administration

Аспірант вивчає підходи та методологію досліджень, що застосовуються у публічному управлінні, зосереджуючись на розробці науково-дослідних проєктів: цілі дослідження, огляд літератури, концептуальне оформлення, структура досліджень, збір та аналіз даних, представлення висновків. Аспіранти критично оцінюють ключові питання методології та методів, визначають тему та розробляють дисертаційну гіпотезу.

Doctoral Seminar

Докторський семінар сприяє розвитку наукових досліджень та навичок письма. Аспіранти розвивають компетенції з підготовки та публікації наукових досліджень.

 

 • ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР»

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання за ОПП «Публічне управління і адміністрування» враховується досвід аналогічних програм закордонних закладів вищої освіти:

 • University of North Dakota (USA),
 • College of social & behavioral science The University of Utah (USA),
 • University of Bergen (Norway), University of Melbourne (Australia),
 • University of Birmingham (Great Britain).

Досвід закордонних програм вплинув на коригування освітніх компонентів, зокрема:

 • ОК2 Організаційно-правові засади публічного управління корелює з варіантами курсу:

– «Публічне адміністрування та право» (Public Administration & Law) College of social & behavioral science The University of Utah: https://mpa.utah.edu/courses/index.php;

 • ОК4 Публічна служба корелює з варіантами курсів:

– «Етичні проблеми державного управління» (Public Administration Ethics) College of social & behavioral science The University of Utah: https://mpa.utah.edu/courses/index.php;

– «Адміністративна етика в публічному секторі» (Administrative Ethics in the Public Sector) University of North Dakota: https://und.edu/programs/public-administration-mpa/;

–      –        «Працюємо етично» (Working Ethically) University of Melbourne: https://study.unimelb.edu.au/find/courses/graduate/master-of-public-administration/what-will-i-study/;

 • ОК5 Стратегічне управління та управління змінами рішень корелює з варіантами курсів:

–  «Структура досліджень» (Research Design) College of social & behavioral science The University of Utah: https://mpa.utah.edu/courses/index.php та University of Bergen: https://www.uib.no/en/studies/MASV-PUBAD;

 • ОК7 Комунікації у публічному управлінні корелює із дисципліною:

– «Лідерство в організаційному та культурному контексті» (Leadership in Organizational and Cultural Contexts) University of Bergen: https://www.uib.no/en/studies/MASV-PUBAD;

 • ОК6 Управління проєктами в публічній сфері корелює з курсом:

– «Проєкти і програми розвитку» (Development Projects and Programmes) University of Birmingham: https://www.birmingham.ac.uk/postgraduate/courses/taught/govsoc/public-administration.aspx;

 • ОК8 Економічне врядування та публічні фінанси корелює з дисципліною:

– «Уряд і бізнес» (Government and Business) University of North Dakota: https://und.edu/programs/public-administration-mpa/;

- «Державне бюджетування та управління фінансами» (Public Budgeting and Financial Administration) University of North Dakota: https://und.edu/programs/public-administration-mpa/;

- «Державний бюджет і фінанси» (Public Budgeting and Finance) College of social & behavioral science The University of Utah: https://mpa.utah.edu/courses/index.php;

– «Управління державними фінансами» (Managing Public Finances) University of Melbourne: https://study.unimelb.edu.au/find/courses/graduate/master-of-public-administration/what-will-i-study; University of Birmingham: https://www.birmingham.ac.uk/postgraduate/courses/taught/govsoc/public-administration.aspx

Перелік дисциплін та їх зміст, що викладаються в закордонних закладах вищої освіти

за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр»

Назва університету (коледжу)

Програма

Курси (дисципліни)

Описання курсу

Посилання

University of North Dakota 
(USA)

Public Administration M.P.A.

(Master's Degree)

 

Government and Business.

3 Credits.

Цей курс призначений для того, щоб студенти усвідомили взаємозв'язок бізнесу та уряду в суспільстві, його важливість в епоху глобалізації. Зміст дисципліни спрямований на ознайомлення студентів, які вивчають публічне і ділове адміністрування, з роллю уряду в розвитку та регулюванні бізнесу: яким чином бізнес може впливати і дійсно впливає на рішення уряду; етична відповідальність бізнесу та уряду в суспільстві.

Практична складова курсу включає поїздку до Вашингтону, округ Колумбія, для зустрічі з політичними діячами (наприклад, з делегацією Конгресу); працівниками Законодавчого апарату, державних регулюючих органів (наприклад, Федеральна комісія із зв'язку); співробітниками урядових агентств (наприклад, Міністерство торгівлі); а також із представниками національного і міжнародного бізнесу.

https://und.edu/programs/public-administration-mpa/

Public Budgeting and Financial Administration.

3 Credits.

При вивченні зазначеного курсу студентами опановуються нормативні та описові бюджетні питання в публічному управлінні. Всі складові, що стосуються публічного управління та бюджетного адміністрування, представлені в узагальненому (теоретичному) і прикладному контекстах.

Administrative Ethics in the Public Sector.

3 Credits.

В рамках зазначеного курсу досліджуються проблеми, з якими стикаються державні службовці при встановленні особистих стандартів поведінки в адміністративному (публічному) середовищі: моральна, етична та політична відповідальність, соціальна справедливість, толерантність.

College of social & behavioral science
The University of Utah (USA) 

Master of Public Administration

Public Budgeting and Finance

В рамках дисципліни вивчаються методи, політика державних або некомерційних організацій з планування програм, фінансування операцій, розподілу ресурсів, контролю витрат і результатів. Зміст курсу: програмне бюджетування, аналіз витрат, інформаційні системи управління, цінова і податкова політики, бюджетні асигнування.

https://mpa.utah.edu/courses/index.php

Public Administration & Law

В курсі вивчається процес створення та реалізації законодавчих актів державними органами, що призводить до перегляду Конституції США, форм закону, структури і функцій судів штату і федеральних судів, законодавчого процесу та тлумачення закону. Також в рамках курсу вивчається адміністративне право - політична динаміка і процеси нормотворчості, винесення судових рішень адміністративними органами. Також студенти опановують методи юридичної аргументації, вивчають її роль в публічному управлінні.

Public Administration Ethics

Інтеграція вивчених курсів і адміністративного досвіду з етичних норм в публічному управлінні, вивчення і застосування на практиці етичних теорій.

Research Design

Метою курсу є вивчення алгоритмів розробки експериментальних, квазіексперіментальних, неексперіментальних та інтерпретаційних методологій, а також стандартів оцінювання наукових досліджень. Отримані знання стануть у пригоді при написанні основної дослідницької роботи (дисертації).

UNIVERSITY OF BERGEN
(Norway)

Public Administration, Master's

Public Policy

В рамках дисципліни передбачено вивчення різних традиційних підходів, перспектив, проблем та можливостей аналізу державної політики та управління нею. Протягом навчання будуть вивчені стратегії, спрямовані на здійснення адміністративних реформ і організаційних змін, а також різні сфери реалізації державної політики, а саме:  адміністративна політика, політика в сфері освіти, охорони здоров'я і соціального забезпечення.

https://www.uib.no/en/studies/MASV-PUBAD

Research Design

Метою дисципліни є отримання практичного досвіду розробки дослідницького проєкту. Курс фокусується на виявленні та описанні зв'язків між ідентифікацією проблеми, розвитком теоретичних здобутків та визначенням перспектив, методологічним підходом і аналізом даних.

Leadership in Organizational and Cultural Contexts

Основна увага при вивченні дисципліни приділяється організаційній культурі і тому, як вона пов'язана з проблемами і суперечностями в області лідерства, культурологічним аспектам управління організацією в розвинених, перехідних країнах та тих, що розвиваються.

The University of Melbourne
(Australia)

Master of Public Administration

Managing Public Finances

Вивчення предмету надає студентам можливість опанувати  теоретичні та аналітичні інструменти для розуміння природи і практики публічних фінансів, публічного управління та бюджетного менеджменту, ґрунтуючись на знаннях з економіки і фінансів. Ключовими темами, які розглядаються в рамках цього курсу, є: поняття бюджету, продуктивності, бюджетної звітності, прийняття управлінських рішень в бюджетній сфері в умовах складного інституційного та політичного середовища.

https://study.unimelb.edu.au/find/courses/graduate/
master-of-public-administration/what-will-i-study/

Working Ethically

Метою вивчення даної дисципліни є поглиблене розуміння особистої етики в процесі реалізації певної управлінської ролі, а також розробка і реалізація суспільних цінностей в громаді. Зазначені завдання реалізуються через вивчення цих проблем в соціальному, теоретичному, історичному й інших міждисциплінарних контекстах з метою надання практичних навичок щодо їх реалізації.

Підґрунтям змістовних складових курсу є ключові ідеї з філософії, щоб формувати у студентів етичні навички в ролі менеджерів і лідерів. Завданням курсу також є ознайомлення з етичними дилемами, з якими державні менеджери стикаються в політиці і в публічному управлінні. Особливу увагу приділено складним взаємозв'язкам між науковим прогресом і проблемами, які постають перед політиками і державними менеджерами.

Managing Effectively

Цей предмет дає студентам глибоке розуміння ключових практик лідерства та управління, необхідних для ефективного досягнення результатів. До них відносяться: лідерство і підпорядкування, переговори і управління конфліктами, коучинг і організація зворотного зв'язку, делегування та спільна робота. В змістовному наповненні дисципліни суміщені різні підходи в їх соціальному, теоретичному, історичному тощо контекстах з метою формування практичних навичок у студентів.

University of Birmingham
(Great Britain)

Master in Public Administration

Public Management and Leadership

В рамках дисципліни студенти вивчають теорію організацій; сучасні концепції управління та лідерства в публічному секторі, їх застосування в різних сферах суспільства.

https://www.birmingham.ac.uk/postgraduate/
courses/taught/govsoc/public-administration.aspx

Public Financial Management

Предметний модуль охоплює основні теми фінансового планування, бюджетування, бухгалтерського обліку, аудиту та фінансового контролю. В рамках курсу розглядається управління доходами з акцентом на управлінні витратами в рамках загальної системи фінансового управління в публічному секторі.

Development Projects and Programmes

Курс знайомить студентів з методами планування та аналізу невеликих проєктів розвитку. Типи проектів включають такі, що фінансуються міжнародними донорами, урядом та громадськими організаціями, а також спрямовані на отримання доходів і зменшення рівня бідності.