Інформаційна підтримка управління проектами

Рівень вищої освіти:другий (магістерський)

Галузь знань:07 Управління та адміністрування

Спеціальність:073 Менеджмент

Освітньо-професійна програма:Менеджмент

Статус: Обов’язкова

Форма навчання: денна, заочнаРік, семестр: 1-й рік, 1-й семестр

Викладацький склад:професор Іванова В.В., д.екон.н., професор

Мова викладання:українська

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів системи теоретичних і практичних знань з інформаційного забезпечення управління проектами.

Завдання навчальної дисципліни:

- засвоєння студентами засобів та методів інформаційної підтримки управління проектами;

- створення та застосування відповідних інформаційних технологій;

- надання студентам теоретичних і практичних знань з питань автоматизації інформаційних процесів для підтримки управління проектами;- формування у студентів практичних навичок щодо інформаційної підтримки створення та реалізації проектів.

Зміст дисципліни.

Основні поняття управління проектами

Інформація як основа управління проектами

Інформаційні технології на підприємствіІнформаційна підтримка обгрунтування доцільності розробки проекту Інформаційна підтримка створення проекту

Інформаційна підтримка організації управління проектами

Інформаційне забезпечення реалізації проекту

Інформаційне супроводження процесів контролю виконання проекту

Обсяг курсу: 90 годин (3 кредит и)

Форма підсумкового контролю:залік