Інформаційна підтримка управління проектами

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки; 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 051  Економіка; 073 Менеджмент; 076 Підприємництво та торгівля 

Статус: дисципліна циклу обов’язкових освітніх компонент
Форма навчання: денна, заочна
Рік, семестр: 1, 1
Викладацький склад:  Іванова В.В., д. екон. н., професор, професор кафедри економіки, підприємництва та менеджменту

Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів системи теоретичних і практичних знань з інформаційного забезпечення управління проектами.

Завдання навчальної дисципліни:

- засвоєння студентами засобів та методів інформаційної підтримки управління проектами;

- створення та застосування відповідних інформаційних технологій;

- надання студентам теоретичних і практичних знань з питань автоматизації інформаційних процесів для підтримки управління проектами;

- формування у студентів практичних навичок щодо інформаційної підтримки створення та реалізації проектів.

Здобувачі вищої освітимають набути загальних компетентностей:

ЗК 1. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій

ЗК 5. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків

Здобувачі вищої освіти мають набути спеціальних (фахових) компетентностей:

СК1. Здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку підприємницьких, торговельних та/або біржових структур

СК3. Здатність до ефективного управління діяльністю суб’єктів господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності.

СК4. Здатність до вирішення проблемних питань і прийняття управлінських рішень у професійній діяльності

СК5. Здатність до ініціювання та реалізації інноваційних проектів в підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності

Програмні результати навчання

ПР1. Вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в ситуаціях, які виникають в професійній діяльності.

ПР4. Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії з представниками різних професійних груп.;

ПР5. Вміти професійно, в повному обсязі й з творчою самореалізацією виконувати поставлені завдання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності.

ПР7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті

ПР8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією

ПР9. Розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення ефективності діяльності суб’єктів господарювання у сфері підприємницької, торговельної та/або біржової діяльності.

ПР11. Впроваджувати інноваційні проекти з метою створення умов для ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних та/або біржових структур.

ПР13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу).

Програмнірезультатинавчання

Знання:

- принципи та  етапи інформаційної підтримки управління проектами;

- методи та моделі обробки інформації;

- особливості процесу інформаційної підтримки управління проектами;

- методику організації та забезпечення інформаційної підтримки управління проектами;

Когнітивніуміння та навички з предметноїобласті:

- вирішувати завдання, що відповідають професійній кваліфікації;

- застосовувати отримані знання при розв’язанні професійних задач;

- вміти аналізувати власну діяльність, з метою її удосконалення та підвищення своєї кваліфікації;

- здійснювати науково-дослідну діяльність.

Практичнінавички з предметноїобласті,здатності:

- застосовувати набуті теоретичні знання при вирішенні практичних завдань;

- визначати інформаційні потреби для кожного етапу розробки і реалізації проекту;

- аналізувати зовнішні чинники впливу й діагностувати стан внут­рішнього середовища підприємства;

 - здійснювати технологічні процеси отримання, автоматизованої обробки та надання економічної інформації для управління проектами;

- розробляти та впроваджувати інформаційні технології для інформаційної підтримки управління проектами.

Соціальні, м'які навички

здатність діяти соціально, екологічно, відповідально і свідомо.

Обсяг курсу: 90 годин. що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС

Форма підсумкового контролю: залік.