Мотивація персоналу

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування, 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 073 Менеджмент, 051 Економіка

Освітньо-професійна програма: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Управління персоналом та економіка праці

Статус: обов’язкова навчальна дисципліна

Форма навчання: денна, заочна

Рік, семестр: 3-й рік, 5-й семестр

Викладацький склад: Морозова Марина Едуардівна, доцент

Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни: формування системи теоретичних і прикладних знань у галузі посилення трудової активності персоналу, поліпшення якісних показників роботи засобами сучасних методів матеріальної, трудової та статусної мотивації, а також формування в менеджерів з персоналу знань, умінь і навичок мотивації персоналу організації та його оцінювання, розвиток здібностей, які дають змогу займатись управлінською, організаційною, методичною, діагностичною, інноваційною діяльністю в управлінні організаціями, беручи до уваги їх розвиток і ефективно використовуючи кадровий потенціал.

Завдання навчальної дисципліни: отримання студентами стійких сучасних знань із теорії мотивації персоналу формування в них навичок і вмінь самостійно аналізувати стан мотивації персоналу та розробляти науково-практичні рекомендації щодо її посилення; розвиток здібностей до науково-дослідної роботи, а також самостійності та відповідальності в обґрунтуванні та прийнятті рішень з мотиваційного менеджменту.

Зміст дисципліни. об’єднує професійно-теоретичні знання та практику реалізації форм, елементів (складових) системи організації роботи менеджера з метою підвищення ефективності підготовки фахівця

Обсяг курсу: 150 годин (5 кредитів)

Форма підсумкового контролю: екзамен.