Операційний менеджмент

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 073 Менеджмент
Освітньо-професійна програма: Менеджмент
Статус: ДВВЗ з переліку дисциплін вільного вибору здобувача вищої освіти, запропонованих Університетом
Форма навчання: денна, заочна
Рік, семестр: 3-й рік, 5-й семестр
Викладацький склад: Смутчак З.В., д.е.н., проф.
Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти сучасної системи знань про природу та теоретичні засади операційного менеджменту для вироблення вмінь застосування сучасних управлінських технологій й інструментарію для формування у майбутніх менеджерів умінь розроблення операційної стратегії, створення та використання галузевих операційних підсистем як основи забезпечення досягнення місії організації.

 

Завдання навчальної дисципліни:

- дослідити чинники та передумови розвитку операційного менеджменту, основних його етапів та можливих перспектив;

- осмислити роль операційного менеджменту на різних історичних етапах у досягненні підприємством конкурентних переваг, стратегічної конкурентоспроможності;

- розкрити зміст теоретичних концепцій, моделей та інструментарію операційного менеджменту;

- вивчити методологічні положення діагностики виробничої діяльності підприємства, потенціалу його розвитку;

- сформувати навики стратегічного аналізу підприємства, здійснення операційного аудиту та обґрунтувати операційні пріоритети його розвитку;

- оволодіти методичними підходами до обґрунтування та оцінки управлінських рішень спрямованих на забезпечення розвитку операційної системи підприємства;

- ознайомитись з досвідом управління виробничою діяльністю у провідних компаніях світу, вивчити можливості його адаптації на вітчизняних підприємствах;

Зміст дисципліни. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту. Операційна стратегія як основа проектування операційної системи. Операційна система організації: поняття, склад та види. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати. Управління процесом проектування операційної системи. Управління поточним функціонуванням операційної системи. Основи управління проектами. Основи менеджменту якості. Управління результативністю та ефективністю операційної діяльності.

Обсяг курсу: 120 годин (4 кредити)

Форма підсумкового контролю: залік.