Професійна компетентність керівника навчального закладу

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Статус: вибіркова.
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 2 рік, 1 семестр
Викладацький склад: Махиня Т.А., кандидат педагогічних наук, доцент
Мова викладання: українська

Метою викладання дисципліни «Професійна компетентность керівника навчального закладу» є забезпечення формування цілісної моделі фахівця – керівника навчального закладу шляхом набуття методологічних, загальнотеоретичних та організаційно-технологічних знань та набуття діагностично-прогностичних (моделюючих), організаційно-регулятивних та контрольно-корегуючих умінь, які відповідають основним управлінським функціям, а також розвиток загальних і фахових компетентностей майбутніх керівників навчальних закладів, вміння вирішувати педагогічні конфлікти, підвищення рівня їх етичної взаємодії, формування позитивної спрямованості, емпатійності, рефлексії

Основними завданнями, які мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни «Професійна компетентность керівника навчального закладу», є:

- формування системи теоретичних знань та практичних умінь, необхідних для виконання функціональних обов’язків керівника освітнього закладу;

- опанування системи теоретичних знань та практичних умінь, необхідних для побудови навчального процесу з урахуванням специфіки професійної компетентності майбутніх фахівців щодо майбутньої професійної діяльності;

- формування системи теоретичних знань та практичних умінь для побудови моделі професійної та соціальної діяльності фахівця, а також моделі особистості фахівця;

- набуття навичок щодо педагогічного мислення, здатності осмислювати і аналізувати педагогічну дійсність;

- формування відповідального, творчого ставлення до управлінської діяльності.

Зміст дисципліни. Загальні та фахові компетентності керівника навчального закладу. Наукові основи формування та розвитку професійної компетентності керівника навчального закладу. Базові і спеціальні фахові компетентності керівника навчального закладу. Моделі управлінської компетентності керівника навчального закладу. Формування професійної компетентності керівників навчальних закладів. Технологічні аспекти реалізації управлінської компетентності керівника навчального закладу. Стиль управління. Лідерська компетентність керівника. Мотиваційні засади управління навчальним закладом. Професійне портфоліо керівника закладу освіти та просування себе як бренду. Самоменеджмент: поради з управління власними ресурсами

Обсяг курсу – 90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Професійна компетентність керівника навчального закладу»