Теорія організації

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузьзнань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 073 Менеджмент
Освітньо-професійна програма: Теорія організації.
Статус: нормативна з циклу дисциплін загально-професійної підготовки.
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Викладацький склад: Т. А. Махиня, кандидат педагогічних наук, доцент
Мова викладання: українська

Мета викладання навчальної дисципліни − опанування методологічних основ формування ефективної організації на основі сучасних підходів до організаційного проектування, методів та засобів інформаційного моделювання управлінських процесів та систем, інструментів сучасного офісу.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія організації» є:

− на основі використання загальнонаукових та спеціальних методів вміти розчленовувати організацію на окремі елементи з метою виявлення проблем та пошуку шляхів підвищення ефективності їх функціонування;

− здатність здійснювати оцінку внутрішнього й зовнішнього середовища організації з позиції загроз та можливостей її розвитку;

− вміти виявляти фактори, що обумовлюватимуть доцільність формування певного типу організаційної структури; будувати проект організації; застосовувати елементи матричного та проектного управління організацією;

− здатність розробляти набір конкретних інструментів створення ефективної організації з урахуванням її особливостей, ситуативних характеристик внутрішнього й зовнішнього середовища організації.

Зміст дисципліни.

Предмет, методологія та завдання теорії організації. Загальна характеристика організації. Організація як система. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації. SWOT- та PEST-аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації. Класифікація організацій. Організація як процес. Теоретичні засади організації як об’єкта управління. Організаційне проектування. Використання системного підходу до проектування організаційних структур. Основні типи ситуацій при проектуванні організації. Взаємозв'язок між стратегією та організаційним дизайном. Структура організації як чинник забезпечення її ефективності. Формальна та неформальна організаційна структура. Організаційна культура. Інформаційно-аналітичні технології в організації. Ефективність діяльності організації.

Обсяг курсу – 120 годин, що відповідає 4.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія організації»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Теорія організації»