Комунікації в публічному управлінні

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
Освітньо-наукова програма: Публічне управління та адміністрування
Статус: ОК.5 - дисципліна циклу обов’язкових освітніх компонент
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1, 2
Викладацький склад: Ковтун О.А., к. держ. упр, доцент, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту
Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни.

Мета навчальної дисципліні полягає у формуванні системи професійної компетенції (знань, практичних вмінь та навичок) щодо принципів, інструментів, механізмів комунікацій органів державної влади та місцевого самоврядування з об’єктами публічного управління й адміністрування шляхом використанням відповідних методів та інформаційно-комунікаційних технологій задля налагодження соціальної взаємодії, покращення рівня й якості публічних послуг, що надаються громадянам.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

 • формування навичок критичного аналізу сучасних наукових концепцій і теорій комунікацій;
 • підвищення рівня управлінської компетенції за допомогою набуття спеціальної підготовки в сфері комунікативної діяльності в публічному управлінні;
 • оволодіння методологією побудови комунікативної взаємодії між органами публічної влади та громадськими, бізнесовими інституціями, а також громадянами шляхом професійно організованої комунікативної діяльності органів публічної влади та місцевого самоврядування
 • оволодіння методами, техніками та технологіями розробки комунікативної стратегії в публічному управлінні;
 • формування навичок з нормативно-правового та організаційного регулювання інформаційно-комунікативної діяльності в публічному управлінні;
 • оволодіння інструментами та технологіями реалізації державної інформаційної політики у напрямах забезпечення прозорості та відкритості держави перед громадянами; формування позитивного міжнародного іміджу України.

Здобувачі вищої освіти мають набути  загальних компетентностей:

ЗК02. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути лідером, діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні комунікаційні технології.

ЗК06. Здатність до професійного спілкування іноземною мовою.

В процесі вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти мають набути також певних спеціальних (фахових) компетентностей:

СК01. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти.

СК03. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, зокрема розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування.

СК05. Здатність представляти органи публічного управління у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, громадянами та налагоджувати ефективні комунікації з ними.

 Програмні результати навчання:

РН08. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм.

РН10. Представляти органи публічного управління й інші організації публічної сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Комунікації в публічному управлінні» здобувачі вищої освіти повинні

знати:

 • основні теоретичні концепції, предмет, методи, завдання науки про комунікації;
 • принципи, засоби, форми та методи організаційного забезпечення комунікацій у публічному управлінні;
 • нормативно-правові основи регулювання інформаційно-комунікативної діяльності у публічному управлінні;
 • принципи та механізми налагодження ефективних комунікацій з громадськими інститутами, бізнесом та громадянами;
 • механізми підвищення ефективності використання інформаційно-комунікативних технологій для взаємодії з громадськістю та бізнесом;
 • основні засади формування та реалізації комунікаційної стратегії згідно із цілями сталого розвитку;
 • механізми реалізації державної інформаційної політики в публічному управлінні та адмініструванні;
 • сучасні підходи  та інструменти е-комунікацій у публічному управлінні;
 • інформаційно-комунікаційні ресурси органів публічної влади;

уміти:

 • абстрактно мислити, аналізувати й синтезувати інформацію, отриману в процесі комунікації;
 • використовувати сучасні методи обробки й інтерпретації інформації;
 • нести соціальну і етичну відповідальність за прийняті управлінські рішення у процесі комунікації;
 • займатися саморозвитком, самореалізацією у процесі аналізу та підготовки професійної документації;
 • володіти арсеналом ефективних комунікативних прийомів (інструментів), які дають змогу гармонізувати відносини між суб’єктами публічного управління та громадськими, бізнесовими інститутами;
 • здійснювати комунікацію на різних рівнях відповідно до вимог моралі та професійної етики;
 • аналізувати й оцінювати державну інформаційну політику та представляти результати її реалізації на державному, регіональному, місцевому рівнях;
 • розробляти стратегію і тактику зв’язків з громадськістю для органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 •  формувати проєкти стратегій та концепцій комунікативної діяльності публічних органів влади;
 • організовувати комунікативні взаємозв’язки в органах публічної влади та між ними та громадянським суспільством у ході розробки та реалізації управлінських рішень;
 • застосовувати основні технології зв’язків із засобами масової комунікації для участі у процесі висвітлення діяльності органу публічної влади;
 • приймати обґрунтовані рішення в складних, непередбачуваних та конфліктних умовах, діяти соціально відповідально та свідомо;
 • визначати та вирішувати проблемні питання в комунікації органів публічного управління та адміністрування.

Обсяг курсу – 120 годин, що відповідає 4.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Комунікації в публічному управлінні»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Комунікації в публічному управлінні»