ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ВИДАННЯ
"НАУКОВИЙ ВІСНИК УМО. СЕРІЯ. ПЕДАГОГІКА".

Electronic scientific and practical journal
"SCIENTIFIC HERALD UEM. SERIES. PEDAGOGY".

 

ISSN 2522-1299

УДК 37.013(05)
The UDC 37.013(05)

Назва видання

Name of publication

"Науковий вісник УМО. Серія. Педагогіка."

"Scientific herald UEM. Series. Pedagogy."

  

Рік заснування:

 Year of foundation: 

2015 (протокол вченої ради ДЗВО "Університет менеджменту освіти" № 7 від 22.10.2015 року)

2015 (protocol №7 from October 22, 2015)

Засновник:


The founder:


ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

SHEI "University of Educational Management" of NAES of Ukraine

Галузь науки:

Branch of science:

Педагогічні науки. 

Pedagogical sciences.

Про видання

About the edition

У виданні висвітлюються результати теоретичних та експериментальних досліджень з педагогічної науки;. управління освітою, методики дистанційної освіти, актуальні питання в галузі післядипломної педагогічної освіти; методологія, теорія та історія інформатизації освітянської галузі; актуальні питання інформаційних технологій і засобів навчання, правові аспекти формування та використання інформаційного освітнього простору; шляхи підвищення ефективності дистанційного навчання, управління персоналом, соціально-педагогічний менеджмент в освіті та управління проектною діяльністтю в освітній галузі. 

The publication highlights the results of theoretical and experimental research of pedagogical science; an education management, distance education methods and current issues in the field of postgraduate pedagogical education; the methodology, theory and history of Informatization the education sphere; pressing issues of information technologies and education means, legal aspects of formation and using an information educational space; actual raising ways of the distance education effectiveness, human resource management, social and pedagogical management in the education and project management activities in the education.

До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Редколегія видання систематично працює над підвищенням якості інформаційного матеріалу, який, як правило, є актуальним і своєчасним та відповідає вимогам фахових й міжнародних видань.

The editorial board includes leading Ukrainian and foreign experts. The editorial board works systematically to improve the quality of relevant and timely information material that meets the requirements of professional and international publications.

Електронне науково-практичне видання "Науковий вісник УМО. Серія. Педагогіка" публікується з періодичністю – 2 рази на рік. Завдяки науково-творчій співпраці з Академією ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Польща) – публікуються науково-практичні матеріали спецвипуском.

Electronic scientific and practical journal "Scientific herald UEM. Series. Pedagogy" published 2 times in a year. Thanks to the scientific and creative co-operation with the Jan Długosz University of Częstochowa (Poland) - scientific and practical materials published in a special edition. 

Журнал індексується у таких базах даних:

  • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;
  • Google Scholar;
  • Academic Resource Index (ResearchBib);
  • Index Copernicus

Адреса редакції

Editorial Office Address

04053  м. Київ,  вул. Січових Стрільців, 52-а, І корпус, IV поверх, кімн. 414 
Тел.: (044)– 484–01–98 
         (063)-230-67-17

04053 Kyiv, Sichovykh Striltsiv Str., build 52-A, 1th corpus, 4th floor, room 414 
Tel.: (044) 484--01-98 
        (063)-230-67-17

Публікація матеріалів у електронному науково-практичному виданні "Науковий вісник УМО. Серія. Педагогіка" відповідає вимогам Наказу №1112 МОН України від 17.10.2012 р. «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

Publication in electronic scientific and practical journal "Scientific herald UEM. Series. Pedagogy" meets the requirements of The Order of Ukraine from October 17, 2012 № 1112 ["On the Publication of the Results of Theses for the Degree of Doctor and Candidate of Sciences"] 

Матеріали подано в авторській редакції. Висловлені у виданні думки належать виключно авторам.

Materials presented in the author's version. The opinions expressed in the publication belong authors exclusively.

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір і точність наведених фактів, цитат, статистичних даних та інших відомостей.

All authors of published material are responsible for the selection and accuracy of facts, quotations, statistics and other information.

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

ВИПУСКИ